Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 1855/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Z. K.

jak w zarzucie aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony w dniu 12 czerwca 2020r w W. prowadził samochód osobowy w stanie nietrzeźwości

wyjaśnienia K. Z.

14, 104-105

zeznania O. F.

9

protokół badania trzeźwości

6

protokół zatrzymania

2

oskarżony był karany za czyn z art 178a 1 kk przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2011r , które to skazanie zatarło się z mocy prawa z dniem 13.11.2020r

odpis wyroku

32

dowód wpłaty

55 akt IIK 688/11

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia K. Z.

zgodne z pozostałym materiałem dowodowym.

zeznania O. F.

spójne, logiczne i korespondujące z dokumentacją sporządzoną w związku z interwencją

protokół zatrzymania

sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza i niekwestionowany przez strony

protokół badania trzeźwości

sporządzony przez uprawnionego funkcjonariusza i niekwestionowany przez strony

odpis wyroku

pochodzący z wiarygodnego źródła

dowód wpłaty

pochodzący z wiarygodnego źródła

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Z. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Poza sporem stron w niniejszej sprawie pozostaje fakt, iż oskarżony w chwili kontroli drogowej, a dokładnie w momencie jego zatrzymania do kontroli prowadził samochód w ruchu lądowym. Wyjaśnienia oskarżonego i zeznania świadka nie pozostawiają w tym względzie żadnych wątpliwości. Także poza sporem pozostaje stan nietrzeźwości oskarżonego w trakcie prowadzenia samochodu. Badanie trzeźwości powtórzone zgodnie z przyjętą procedurą i prawidłowo udokumentowane nie było przez nikogo kwestionowane. Spożycie alkoholu było ze strony oskarżonego świadomym aktem woli tak jak i decyzja o prowadzeniu pojazdu. Stąd jedynym wnioskiem jaki stąd płynie jest uznanie, że oskarżony wyczerpał znamiona przestępstwa opisanego w art 178a§1 kk. Prokurator przyjął w akcie oskarżenia kwalifikację z art 178a§4 kk. Według wiedzy jaką mógł mieć oskarżyciel w dacie wnoszenia aktu oskarżenia była to kwalifikacja trafna, która jednak wobec obecnej wiedzy o stanie rzeczy zdezaktualizowała się. Podstawą bowiem przypisania oskarżonemu kwalifikowanego typu przestępstwa opisanego w paragrafie 4 był wyrok Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 sierpnia 2011 sygn II K 688/11. Wyrok ten powinien ulec zatarciu z mocy prawa na mocy art 107 § 4a §1 kk po upływie roku od wykonania to jest od 03.07.2013r a zatem z dniem 03.07.2014 Na przeszkodzie temu stało niewykonanie świadczenia pieniężnego, które to zostało wykonane dopiero w dniu 13.11.2020r zatem to w tym dniu doszło do zatarcia uprzedniego skazania. Zgodnie zaś z wyrokiem SN z dnia 22.10.2021r w sprawie II KK 459/21

,,P. do przyjęcia wobec sprawcy, któremu zarzucono prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym surowszej odpowiedzialności karnej z art. 178a § 4 k.k., jest fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k., zaistniały w dacie wyrokowania co do popełnienia czynu określonego w art. 178a § 1 k.k., również wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania." Tym samym w realiach niniejszej sprawy nie można oskarżonemu przypisać surowszej odpowiedzialności karnej i jedyną kwalifikacją prawną możliwą do przyjęcia pozostaje art 178a§1 kk

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Z. K.

1

okoliczności zatrzymania oskarżonego nie wskazujące na prowadzenie pojazdu w sposób ryzykowny lub nieprawidłowy, postawa oskarżonego jak i dane osobopoznawcze przemawiają za miarkowaniem represji do kary grzywny w wymiarze odczuwalnym acz nie wygórowanym 250 stawek dziennych pomimo znacznego poziomu alkoholu w organiźmie.

Z. K.

3

Sąd wobec relatywnie wysokiego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu uznał, że zakaz prowadzenia pojazdów musi przewyższać ustawowe minimum i wyznaczył jego okres na 4 lata

Z. K.

5

obligatoryjne świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł pozostaje we właściwej korelacji z dochodami oskarżonego i nie ma konieczności jego powiększania ponad ustawową dolną granicę.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Z. K.

2

oskarżony był w toku sprawy pozbawiony wolności i należało ten okres zaliczyć na poczet kary grzywny

4

okres pozbawienia oskarżonego prawa jazdy został zaliczony na poczet środka karnego wobec obligatoryjnego brzmienia przepisu art 63§4 kk

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

wobec i tak już dolegliwych obciążeń finansowych płynących z wyroku Sąd zwolnił oskarżonego z opłaty i kosztów postępowania.

1.Podpis