Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 2626/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2023 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Maciej Jabłoński

Protokolant – A. R.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31.03.2023 r,

sprawy przeciwko

M. K.

synowi P. i M. z d. A.

ur. (...) w P.

oskarżonemu o to, że:

w dniu 26 listopada 2021 roku w W. na ulicy (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki R. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (badanie (...) z wynikami: I badanie- 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, II badanie – 0,52 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, III badanie – 0,46 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu),

tj. o czyn z art. 178a § 1k.k.

orzeka:

I.  oskarżonego M. K. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 26 listopada 2021 roku w W. na ulicy (...) umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki R. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w rozmiarze 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

II.  na podstawie art. 42 § 2 k.k., art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

III.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet wymierzonej oskarżonemu kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 26.11.2021 r. od godz. 02:20 do godz. 04:00 zaokrąglając do pełnego dnia i przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny;

V.  na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2023 r.;

VI.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 300 (trzysta) złotych i pozostałe koszty sądowe w kwocie 90 (dziewięćdziesiąt) złotych.