Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: V K 8/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie V Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Maciej Jabłoński

Protokolant: Anna Rzążewska

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2023 r.

sprawy J. N. , syna W. i H. z domu Z., urodzonego w dniu (...) w M.

i I. S. , córki J. i A. z domu K., urodzonej w dniu (...) w W.

oskarżonych o to, że:

w dniu 19 kwietnia 2019 roku w W., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem H. G. w postaci pieniędzy w kwocie 21 000 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonego co do stanu technicznego pojazdu m-ki T. (...) nr (...) (...), w momencie sporządzenia umowy sprzedaży pojazdu, a w szczególności zatajając fakt udziału przedmiotowego pojazdu w kolizji drogowej w dniu 29 czerwca 2018 roku, na terenie N., w wyniku którego samochód T. (...) doznał uszkodzeń w postaci prawego przedniego błotnika oraz całości lewego przodu pojazdu, działając na szkodę H. G.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

orzeka:

I.  J. N. i I. N. uznaje za winnych dokonania zarzucanego im czynu i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza im kary:

- J. N. 400 (czterystu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

- I. S. 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

II.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonych obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę solidarnie na rzecz H. G. kwoty 18 000 (osiemnastu tysięcy) złotych stwierdzając, iż obowiązek ten został wykonany;

III.  na podsatwie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie:

- od J. N. 400 (czterysta) złotych tytułem opłaty i 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania.

- od I. S. 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty i 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania.