Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 628/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Jank

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Pietkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2022 r. w G.

sprawy z powództwa P. A.

przeciwko A. A. (1)

o zapłatę

I.  oddala powództwo

II.  nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanej

UZASADNIENIE

Powód (...) A. wniós 3 pozew przeciwko A. A. (1) o zap 3atê kwoty 7.709,27 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóŸnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zap 3aty.

W uzasadnieniu pozwu powód podniós 3, ¿e strony zawar 3y umowê kredytow 1 nr (...) celem pozyskania œrodków na sfinansowanie nabycia lokalu mieszkalnego, a pozwana by 3a solidarnie odpowiedzialna za powsta 3e zobowi 1zanie. Do marca 2009r. strony obowi 1zywa 3 ustrój wspólnoœci maj 1tkowej, nastêpie po ustanowieniu rozdzielnoœci maj 1tkowej ka¿da ze stron by 3a zobowi 1zana do ponoszenia kosztów kredytu po po 3owie. Aktualnie strony s 1 po rozwodzie. Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019r. (...) wspólnego, obejmuj 1cego tak¿e nieruchomoœæ obci 1¿on 1 kredytem. W trakcie (...) raty regulowane do maja 2019 roku. W toku postêpowania pozwana nie kwestionowa 3a ani zasady ani wysokoœci rozliczenia, uznaj 1c swoj 1 solidarn 1 odpowiedzialnoœæ za zobowi 1zanie. W niniejszej sprawie powód dochodzi po 3owy rat kredytowych uiszczonych w okresie od grudnia 2019r. do lutego 2021r. w 31cznej kwocie 15.418,54 CHF.

(pozew, k. 3-5)

Pozwana wnios 3a o oddalenie powództwa, podnosz 1c zarzut nadu¿ycia prawa podmiotowego. W ocenie pozwanej postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 roku powód otrzyma 3 gratyfikacjê maj 1tkowe w postaci przyznania na wy 31czn 1 w 3asnoœæ prawa w 3asnoœci nieruchomoœci po 3o¿onej w G. przy ul. (...) o wartoœci 650.000 z 3. W trakcie sprawy o podzia 3 maj 1tku wspólnego pozwana posz 3a na ustêpstwa skutkuj 1ce tym, ¿e powód otrzyma 3 zdecydowanie wiêksz 1 i istotniejsz 1 czêœæ maj 1tku na w 3asnoœæ, wobec czego roszczenie w niniejszej sprawie stanowi nadu¿ycie prawa podmiotowego, gdy¿ zmierza do zbytniego powiêkszenia maj 1tku powoda kosztem maj 1tku pozwanej.

(sprzeciw od nakazu zap 3aty, k. 44-46)

(...) stan faktyczny:

Powód (...) A. i pozwana A. A. (1) od dnia 29 grudnia 2006 roku pozostawali w zwi 1zku ma 3¿eñskim. (...), w ma 3¿eñstwie stron obowi 1zywa 3 ustrój wspólnoœci maj 1tkowej ma 3¿eñskiej.

(okolicznoœci bezsporne)

W trakcie trwania ma 3¿eñstwa, w dniu 25 czerwca 2007r. strony zawar 3y jako kredytobiorcy z Bankiem (...) ¯ywnoœciowej S.A. z siedzib 1 w W. umowê nr (...), na mocy której bank udzieli 3 im kredytu hipotecznego w kwocie 379.984,95 CHF na okres do dnia 15 czerwca 2037 roku na sfinansowanie nabycia nieruchomoœci tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej po 3o¿onego w G. przy ul. (...), dla którego (...) Rejonowy w G. prowadzi ksiêgê wieczyst 1 nr (...). Na podstawie § 4 umowy strony zobowi 1za 3y siê do sp 3aty kredytu wraz z odsetkami w miesiêcznych ratach annuitetowych, których termin sp 3aty przypada 3 15. dnia ka¿dego miesi 1ca.

(dowód: umowa nr (...) kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej, k. 8-15)

Na mocy umowy z dnia 4 marca 2009 roku strony wy 31czy 3y ustawow 1 wspólnoœæ maj 1tkow 1 ma 3¿eñsk 1 i ustanowi 3y z dniem zawarcia umowy ustrój rozdzielnoœci maj 1tkowej ma 3¿eñskiej.

(dowód: umowa (...) ma 3¿eñska z dnia 4 marca 2009 r., k. 16-17)

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2016 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II C 2388/13 S. O. w G. rozwi 1za 3 przez rozwód zwi 1zek ma 3¿eñski stron z winy obu stron. J.œnie, (...) miejsce pobytu ma 3oletnich dzieci stron przy matce, a udzia 3 powoda w kosztach utrzymania (...) na 31czn 1 kwotê 2.400 z 3 miesiêcznie. Wyrok uprawomocni 3 siê w dniu 9 wrzeœnia 2016 roku.

(dowód: wyrok S 1du O. w G. z dnia 28 czerwca 2016r., k. 18-20)

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie o sygnaturze akt VII Ns 410/18 (...) Rejonowy w G. dokona 3 podzia 3u maj 1tku wspólnego stron w ten sposób, ¿e prawo w 3asnoœci nieruchomoœci po 3o¿onej w G. przy ul. (...) o wartoœci 650.000 z 3 przyzna 3 na wy 31czn 1 w 3asnoœ (...) A., a nadto zas 1dzi 3 od niego na rzecz A. A. (1) kwotê 106.363,92 z 3 wraz z odsetkami ustawowymi za opóŸnienie p 3atn 1 w dwóch ratach rocznych po 53.181,96 z 3 ka¿da w terminie do 15 marca, poczynaj 1c od najbli¿szego miesi 1ca marca przypadaj 1cego po dniu uprawomocnienia siê postanowienia.

(dowód: postanowienie (...) Rejonowego w G. z dnia 25 czerwca 2019r. wraz z uzasadnieniem, k. 21-30)

W okresie od grudnia 2019r. do lutego 2021r. powód dokona 3 sp 3aty rat kredytu hipotecznego w 31cznej kwocie 15.418,54 CHF.

(dowód: historia rachunku bankowego, k. 31-34)

Pismem z dnia 11 marca 2021 roku powód wezwa 3 pozwan 1 do zap 3aty kwoty 7.709,27 CHF stanowi 1cej po 3owê uiszczonych przez niego rat kredytowych w okresie od grudnia 2019r. do lutego 2021r. w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

(dowód: ostateczne przeds 1dowe wezwanie do zap 3aty z dnia 11 marca 2021r. wraz z dowodem nadania, k. 36-37)

Pozwana A. A. (1) pozostaje w stosunku pracy (wynagrodzenie w wysokoœci 2.636,90 z 3 netto miesiêcznie), jednak aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje zasi 3ek chorobowy w kwocie 2400 z 3, nadto otrzymuje œwiadczenie 500+. Ponosi koszty utrzymania w postaci op 3at za mieszkanie (450 z 3), op 3at za pr 1d (250 z 3), op 3at za gaz (250 z 3/2 miesi 1ce), op 3at za telefon (80 z 3), wydatków na zajêcia jêzyka angielskiego dzieci (350 z 3), koszty leczenia (550 z 3), Internet (420 z 3), zakup ¿ywnoœci (3.000 z 3). Za œrodki z podzia 3u maj 1tku wspólnego naby 3a samochód marki T.. Pozwana wraz z synami w wieku 14 i 11lat zamieszkuje w mieszkaniu (...) w 3asnoœæ jej ojca. Syn stron leczy siê psychiatrycznie (próba samobójcza spowodowana siln 1 depresj 1). Po zawarciu ma 3¿eñstwa z powodem, pozwana nie pracowa 3a zawodowo, mia 3a dochody z najmu mieszkania, a tak¿e otrzyma 3a jednorazowo kwotê 100.000 z 3 od babci, któr 1 przeznaczy 3a w wiêkszoœci na sp 3atê kredytu.

(dowód: przes 3uchanie powódki A. A. (1), p 3yta CD k. 145, potwierdzenie wysokoœci wynagrodzenia, k. 97, potwierdzenia przelewów bankowych, k. 98-103)

Powód (...) A. obecnie jest cz 3onkiem zarz 1du spó 3ki (...) sp. z o.o. (spó 3ka córka P. P. (...)) za wynagrodzeniem w kwocie 22.080 z 3 brutto. W.œniej prowadzi 3 dzia 3alnoœæ gospodarcz 1 pod firm 1 Rewizor, w latach 2019-2021 pracowa 3 w Kancelarii Sejmu, a tak¿e by 3 prezesem zarz 1du w trzech spó 3kach kapita 3owych. Powód sp 3aca kredyty zaci 1gniête w zwi 1zku z prowadzeniem dzia 3alnoœci gospodarczej (rata w kwocie 1.400 z 3 w (...) SA, 1.800 z 3 w Banku (...) SA), a tak¿e kredyt hipoteczny zaci 1gniêty na budowê domu. Obecna ¿ona powoda posiada dochody ze spó 3ki kapita 3owej (nale¿ 1cej uprzednio do powoda) w kwocie 15.000-20.000 z 3. Powód regularnie p 3aci alimenty na dzieci z pierwszego ma 3¿eñstwa w kwocie 2.400 z 3 miesiêcznie. Z drugiego ma 3¿eñstwa ma jedno dziecko. Powód zamieszkuje w lokalu (...)¿bowym. Powód jest w 3aœcicielem lokalu w G. przy ul. (...) o powierzchni 97 m2 (bêd 1cy przedmiotem najmu z czynszem w kwocie 20.000 z 3 miesiêcznie), innego lokalu w tym samym budynku (powód wynajmuje go za 2400 z 3 ponosz 1c koszty 1900 z), wspó 3w 3aœcicielem lokalu mieszkalnego w B., a tak¿e nieruchomoœci gruntowej, na której buduje wraz z ¿on 1 dom. Dom w G. przy ul. (...) po wyremontowaniu jest nieu¿ytkowany.

(dowód: przes 3uchanie powoda (...) A., p 3yta CD k. 145)

(...)¿y 3, co nastêpuje:

P.¿szy stan faktyczny (...) na podstawie dowodów z dokumentów, a tak¿e dowodu z przes 3uchania stron.

(...) zebrany w sprawie materia 3 dowodowy (...) nie dopatrzy 3 siê ¿adnych podstaw do kwestionowania autentycznoœci i wiarygodnoœci dowodów z dokumentów urzêdowych (orzeczenia s 1dów powszechnych, akt notarialny), które zgodnie z treœci 1 art. 244 kpc korzystaj 1 z domniemania autentycznoœci i domniemania zgodnoœci z prawd 1 wyra¿onych w nim oœwiadczeñ, zaœ w toku niniejszego postêpowania ¿adna ze stron nie kwestionowa 3a powy¿szych domniemañ w trybie art. 252 kpc. Brak by 3o równie¿ podstaw, aby podwa¿yæ autentycznoœæ i wiarygodnoœæ wymienionych w ustaleniach dokumentów prywatnych w postaci umowy kredytowej , historii rachunku bankowego, dokumentów potwierdzaj 1cych ponoszone przez pozwan 1 wydatki zwi 1zane z utrzymaniem, czy korespondencji stron. Przedmiotowe dokumenty nie nosz 1 bowiem ¿adnych œladów przerobienia, przerobienia, b 1dŸ innej ingerencji. Zatem, przyj 1æ nale¿a 3o, ¿e s 1 autentyczne, a zawarte w nich oœwiadczenia pochodz 1 od osób, które je w 3asnorêcznie podpisa 3y.

W zasadzie za wiarygodne nale¿a 3o uznaæ tak¿e zeznania stron odnoœnie poczynionych przez nie ustaleñ dotycz 1cych sp 3aty kredytu i zaspakajania potrzeb rodziny, sytuacji materialnej stron. Zdaniem (...) zarówno zeznania powoda, jak i pozwanej by 3y w tym wzglêdzie szczere, wewnêtrznie spójne i niesprzeczne z innymi dowodami. W szczególnoœci nie ma podstaw do kwestionowania zeznañ stron odnoœnie ich obecnej sytuacji materialnej i maj 1tkowej. W przypadku pozwanej zeznania zosta 3y dodatkowo poparte stosownymi dokumentami. W zasadzie jedyn 1 istotn 1 rozbie¿noœci 1 pomiêdzy zeznaniami stron by 3a kwestia regularnej pomocy udzielanej pozwanej przez babciê w trakcie trwania ma 3¿eñstwa. A. A. (1) wskazywa 3a na jednorazow 1 darowiznê w kwocie 100.000 z 3, natomiast powód wskazywa 3 na doœæ regularne przysporzenia. Z.¿yæ jednak nale¿y, i¿ powy¿sza kwestia nie mia 3a wiêkszego znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy, zaœ powód nie potwierdzi 3 swoich zeznañ ¿adnymi obiektywnymi dowodami.

(...) do szczegó 3owych rozwa¿añ nale¿y wskazaæ, ¿e powód w niniejszej sprawie domaga 3 siê od pozwanej zap 3aty kwoty 7.709,27 CHF tytu 3em zwrotu po 3owy uiszczonych przez niego rat z tytu 3u kredytu zaci 1gniêtego w trakcie trwania ma 3¿eñstwa stron na zakup nieruchomoœci gruntowej zabudowanej domem je rodzinnym. P. prawn 1 powództwa stanowi 3 przepis art. 376 § 1 k.c., zgodnie z którym je¿eli jeden z d 3u¿ników solidarnych spe 3ni 3 œwiadczenie, treœæ istniej 1cego miêdzy wspó 3d 3u¿nikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich czêœciach mo¿e on ¿ 1daæ zwrotu od wspó 3d 3u¿ników. Je¿eli z treœci tego stosunku nie wynika nic innego, d 3u¿nik, który œwiadczenie spe 3ni 3, mo¿e ¿ 1daæ zwrotu w czêœciach równych. Jak wskazuje siê w orzecznictwie, gdy chodzi o sp 3aty kredytu, które maj 1 miejsce po zakoñczeniu postêpowania o podzia 3 maj 1tku wspólnego, nie jest wy 31czona mo¿liwoœæ dochodzenia miêdzy ma 3¿onkami roszczenia o zwrot kwoty zobowi 1zania zabezpieczonego hipotek 1, sp 3aconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu siê postanowienia o podziale maj 1tku wspólnego (por. uchwa 3a sk 3adu siedmiu sêdziów SN z dnia 27 lutego 2019 r., III CZP 30/18, L.; postanowienie SN z dnia 13 marca 2020r., III CZP 64/19, L.).

Z.¿yæ nale¿y, i¿ nie by 3o pomiêdzy stronami sporu co do tego, ¿e wspólnie zaci 1gnê 3y one d 3ug w postaci zobowi 1zania kredytowego zabezpieczonego hipotecznie na sfinansowanie nabycia nieruchomoœci. Zatem oboje kredytobiorcy wystêpuj 1 wobec banku w pozycji d 3u¿ników solidarnie odpowiedzialnych za zaspokojenie zobowi 1zania kredytowego. O tym, czy w ogóle i w jaki sposób powinny rozliczyæ siê pomiêdzy sob 1 w razie, gdy któraœ z nich zaspokoi wierzyciela, decyduje – jak stanowi art. 376 § 1 kc – stosunek prawny istniej 1cy miêdzy nimi, z uwagi na który powsta 3 d 3ug. (...)œæ tego stosunku prawnego na potrzeby dokonania rozliczenia dokonanych przez powoda rat kredytowych. Z zeznañ stron nie wynika 3o, aby poczyni 3y one jakiekolwiek ustalenia dotycz 1ce sposobu sp 3aty rat kredytowych. W zwi 1zku z powy¿szym nale¿a 3o uznaæ, ¿e znajdzie zastosowanie regu 3a przewidziana w art. 376 § 1 zdanie drugie kc, zatem powód móg 3 ¿ 1daæ od pozwanej zwrotu spe 3nionego œwiadczenia w wysokoœci ½ sp 3aconej nale¿noœci. Jak wskazuje siê w judykaturze roszczenie regresowe, o którym mowa w art. 376 § 1 zdanie drugie k.c. powstaje i staje siê wymagalne nie tylko z chwil 1 pe 3nego zaspokojenia wierzyciela, ale równie¿ w przypadku spe 3nienia œwiadczenia w zakresie przenosz 1cym tê czêœæ, która wed 3ug stosunku wewnêtrznego miêdzy wspó 3d 3u¿nikami, obci 1¿a œwiadcz 1cego d 3u¿nika (por. wyrok SN z dnia 12 paŸdziernika 2001 r., V CKN 500/00, OSNC 2002, nr 7-8, poz. 90, Biul. SN 2002, nr 3, s. 12). Zatem, w przypadku ka¿dej sp 3aconej raty kredytu powodowi przys 3uguje co do zasady roszczenie o zwrot po 3owy uiszczonej nale¿noœci. Wysokoœæ rat kredytowych sp 3aconych przez powoda w okresie od grudnia 2019r. do lutego 2021r. (15.418,54 CHF) równie¿ nie by 3a przedmiotem sporu.

Z.¿yæ nale¿y, i¿ w niniejszej sprawie pozwana broni 3a siê przed ¿ 1daniem pozwu, podnosz 1c zarzut nadu¿ycia prawa podmiotowego. Zgodnie z treœci 1 art. 5 kc nie mo¿na czyniæ ze swego prawa u¿ytku, który by by 3 sprzeczny ze spo 3eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspó 3¿ycia spo 3ecznego. Takie dzia 3anie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa¿ane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Jak wskazuje siê w orzecznictwie nie ma ¿adnych podstaw do wy 31czenia stosowania klauzuli nadu¿ycia prawa podmiotowego w sprawie obejmuj 1cej roszczenie maj 1ce podstawê w art. 376 § 1 kc (por. wyrok S 1du Apelacyjnego w W. z dnia 18 marca 2014r., I ACa 1463/13, LEX nr 1459093).

W ocenie (...) zarzut pozwanej zas 3ugiwa 3 na uwzglêdnienie. Przede wszystkim nale¿a 3o mieæ na wzglêdzie wystêpuj 1c 1 aktualnie ra¿ 1c 1 dysproporcjê sytuacji finansowej i maj 1tkowej obu stron. Na podstawie osobowego materia 3u dowodowego (...), i¿ powód obecnie posiada dochody ze stosunku pracy w kwocie 22.080 z 3 brutto, natomiast jego obecna ma 3¿onka ma dochody w kwocie oko 3o 15.000 – 20 000 z 3. Nadto powód wynajmuje lokal za czynsz wynosz 1cy 20 000 z 3. Dochód powoda kontrastuje w sposób jaskrawy z obecn 1 sytuacj 1 pozwanej, która posiada dochody w postaci zasi 3ku chorobowego w kwocie 2.400 z 3, alimentów na dwójkê dzieci w kwocie 2.400 z 3 oraz œwiadczenia 500+. J.œnie, zwa¿yæ nale¿y, i¿ ca 3oœæ dochodów przeznaczana jest przez pozwan 1 na pokrycie kosztów utrzymania tj. op 3aty za mieszkanie, op 3aty za media, zakup ¿ywnoœci, pokrycie kosztów leczenia czy zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci. Z powy¿szego porównania wynika, ¿e rata kredytu stanowi obecnie niewielk 1 czêœæ dochodu powoda, podczas gdy dla pozwanej stanowi kwotê znaczn 1 i odczuwaln 1 dla domowego bud¿etu. Nadto, na dzieñ wyrokowania istnieje znaczna dysproporcja maj 1tkowa stron. Powódka nie posiada ¿adnych nieruchomoœci (zamieszkuje w lokalu nale¿ 1cym do ojca), a z wartoœciowych ruchomoœci ma samochód osobowy, który zakupi 3a za œrodki zas 1dzone postanowieniem w przedmiocie podzia 3u maj 1tku wspólnego. Natomiast, powód, poza nieruchomoœci 1 gruntow 1 zabudowan 1 domem jednorodzinnym, przyznan 1 mu w wyniku podzia 3u maj 1tku wspólnego, jest jeszcze w 3aœcicielem nieruchomoœci lokalowych po 3o¿onych w G. i B., a tak¿e wspó 3w 3aœcicielem nieruchomoœci gruntowej, na której wraz z obecn 1 ¿on 1 realizuje inwestycjê w postaci budowy domu. Przedstawiona powy¿ej analiza sytuacji maj 1tkowej i finansowej stron prowadzi do wniosku, ¿e kwota, jak 1 powód co miesi 1c uiszcza na rzecz banku, nie stanowi dla niego istotnego wydatku. M. rata kredytu wynosi aktualnie – jak wynika z za 31czonej do pozwu historii operacji na rachunku bankowym – nieco ponad 1.000 CHF, a wiêc wedle obecnego kursu waluty szwajcarskiej oko 3o 4.500 z 3. Z.¿yæ nale¿y, i¿ powód ma mo¿liwoœæ rekompensowania powy¿szego wydatku choæby przez wynajmowanie domu po 3o¿onego w G. przy ul. (...). Jak jednak wynika z zeznañ powoda dom nie jest ani wynajmowany ani nawet zamieszkany. (...) na wzglêdzie obecn 1 sytuacjê na rynku nieruchomoœci i wzrost poziomu czynszów, nale¿y stwierdziæ, ¿e za najem domu jednorodzinnego powód uzyska 3by kwotê zbli¿on 1 do wysokoœci raty sp 3acanego przez niego kredytu. P.¿sze wskazuje na pewn 1 niekonsekwencjê powoda. Z jednej strony bowiem dobrowolnie rezygnuje z szansy osi 1gniêcia pewnego i wysokiego dochodu, z drugiej zaœ dochodzi zwrotu czêœci sp 3aconych rat kredytu, maj 1c œwiadomoœæ trudnej sytuacji materialnej by 3ej ma 3¿onki. W tym stanie rzeczy powstaje zasadne pytanie o faktyczne przyczyny wytoczenia niniejszego powództwa. (...) nie kwestionuje, ¿e powodowi co do zasady przys 3uguje roszczenie regresowe wobec pozwanej jako wspó 3d 3u¿niczki solidarnej, jednak w okolicznoœciach rozpatrywanego przypadku dochodzenie takiego roszczenia na drodze (...) nale¿a 3o za sprzeczne z zasadami wspó 3¿ycia spo 3ecznego, w tym z zasad 1 lojalnoœci i uczciwoœci. O.œci sprawy wskazuj 1 na to, i¿ powód bezwzglêdnie usi 3uje realizowaæ swoje prawo do odzyskania po 3owy sp 3aconego kredytu, nie bacz 1c na to, jakie skutki w sferze materialnej pozwanej, a tak¿e dzieci stron, wywo 3a 3by wyrok zas 1dzaj 1cy, Fakt niewynajmowania domu w G. i nieuzyskiwania t 1 drog 1 œrodków na sp 3atê raty kredytu œwiadczy raczej o tym, ¿e powód nie ma rzeczywistej, ekonomicznej potrzeby uzyskania wsparcia w sp 3acie kredytu, a powództwo wytacza raczej dla samej zasady, bardziej w celu obci 1¿enia pozwanej ni¿ w celu rzeczywistej ochrony swojego prawa. N.¿y tez zwróciæ uwagê, ¿e z zeznañ stron wynika, ¿e s 1 silnie skonfliktowane. Powód w swoich zeznaniach wskazywa 3 na okolicznoœci rozstania, obarcza 3 ¿onê za wszczynanie k 3ótni, mia 3 ¿al o wzywanie Policji, choæ z wyroku rozwodowego wynika, ¿e rozwód zosta 3 orzeczony z winy obu stron.

N.¿nie od powy¿szego nale¿a 3o mieæ na wzglêdzie, ¿e pozwana wychowuje dwoje ma 3oletnich dzieci powoda. W aktualnej sytuacji pozwanej, obci 1¿enie jej obowi 1zkiem zwrotu by 3emu ma 3¿onkowi po 3owy uiszczonych przez niego rat kredytowych, niew 1tpliwie wp 3ynê 3oby na pogorszenie sytuacji ca 3ej rodziny, w tym tak¿e na mo¿liwoœci zaspokojenia przez matkê potrzeb bytowych dzieci. W takim stanie rzeczy, zwiêkszeniu uleg 3by zakres obowi 1zku alimentacyjnego powoda. Wedle bowiem art. 135 § 1 kro zakres œwiadczeñ alimentacyjnych zale¿y zarówno od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak te¿ od zarobkowych i maj 1tkowych mo¿liwoœci zobowi 1zanego. Zgodnie zaœ z art. 138 kro w razie zmiany stosunków mo¿na ¿ 1daæ zmiany orzeczenia lub umowy (...) obowi 1zku alimentacyjnego.

Natomiast, (...) nie podzieli 3 argumentacji pozwanej dotycz 1cej okolicznoœci zwi 1zanych z podzia 3em ról stron w trakcie ma 3¿eñstwa oraz wp 3ywu na mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ regresowych przez powoda. Pozwana podnosi 3a bowiem, ¿e w trakcie ma 3¿eñstwa zgodnie z ustaleniami stron zajmowa 3a siê prowadzeniem domu i wychowywaniem dwójki wspólnych dzieci, nie pracowa 3a zawodowo, a tym samym nie mia 3a w 3asnych Ÿróde 3 dochodu. Powód natomiast posiada 3 w 3asne Ÿród 3a dochodu, prowadz 1c dzia 3alnoœæ gospodarcz 1. P.œliæ jednak nale¿y, i¿ podzia 3 ról stron jako ma 3¿onków w czasie trwania ich zwi 1zku ma 3¿eñskiego by 3 wynikiem ich zgodnych ustaleñ, nie zosta 3 pozwanej narzucony jednostronnie przez ówczesnego ma 3¿onka. W zamian za rezygnacjê z pracy zawodowej pozwana uzyska 3a korzyœæ w postaci wysokiego poziomu ¿ycia. Pozwana powinna byæ zatem œwiadoma skutków jakie mog 1 wynikaæ z takiego uk 3adu stosunków ma 3¿eñskich i zaprzestania pracy zawodowej. W ocenie (...)¿sze okolicznoœci nie mog 1 w sposób trwa 3y unicestwiaæ roszczenia regresowego.

P.œliæ nale¿y, i¿ przedmiotowy wyrok nie ma charakteru prejudycjalnego. Odnosi siê wy 31cznie do sytuacji stron w okresie objêtym ¿ 1daniem pozwu. O.œci nakazuj 1ce uznaæ powoda za nieuprawnionego mog 1 mieæ charakter przejœciowy. Po ich ustaniu bêdzie on móg 3 realizowaæ swoje roszczenia regresowe za kolejne okresy. Jak bowiem podnosi siê w orzecznictwie wyrok oddalaj 1cy powództwo, oparty na art. 5 kc, praktycznie nie korzysta z powagi rzeczy os 1dzonej – je¿eli powód twierdzi, ¿e okolicznoœci te uleg 3y zmianie, mo¿liwe jest prowadzenie kolejnego procesu pomiêdzy tymi samymi stronami, a je¿eli twierdzenie o zmianie okolicznoœci oka¿e siê prawdziwe – uwzglêdnienie powództwa (por. wyrok SN z 22 maja 2002 r., I CKN 1567/99, OSN 2003, Nr 7–8, poz. 109). (...)œnie dlatego, ¿e okolicznoœci rozstrzygaj 1ce o nadu¿yciu prawa s 1 z za 3o¿enia przemijaj 1ce (tzn. w poszczególnych przypadkach mog 1 okazaæ siê trwa 3e, ale nigdy nie mo¿na tego z góry przes 1dziæ), wyra¿a siê powszechnie tezê, ¿e "stosowanie art. 5 kc nie mo¿e prowadziæ do utraty prawa podmiotowego" (por. wyrok SN z 13 paŸdziernika 2017 r., I CSK 46/17, L.).

(...)¿sze na wzglêdzie, na podstawie art. 5 kc, powództwo podlega 3o oddaleniu.

O kosztach procesu (...) na podstawie art. 102 kpc i odst 1pi 3 od obci 1¿ania powoda kosztami zastêpstwa procesowego pozwanej. N.¿a 3o mieæ bowiem na wzglêdzie, ¿e co do zasady powództwo by 3o usprawiedliwione, a o jego oddaleniu przes 1dzi 3a ocena (...) dokonana w oparciu o zasadê s 3usznoœci. Jak natomiast wskazuje siê w orzecznictwie przepis art. 102 kpc znajduje zastosowanie tak¿e w wypadku oddalenia powództwa na podstawie art. 5 kc (por. postanowienie SN z dnia 13 paŸdziernika 1973 r., II PZ 49/73, niepublikowany).