Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 660/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał ubezpieczonemu K. W. (1) prawo do jednorazowego odszkodowanie w wysokości 35% z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy, jakiemu ubezpieczony uległ w dniu 20 lipca 2020 r.

K. W. (2) wniósł odwołanie od wymienionej decyzji wnosząc o przyznanie jednorazowego odszkodowania w wysokości 65% i kwestionując prawidłowość orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, które legło u podstaw jej wydania oraz domagając się ustalenia wyższego uszczerbku na zdrowiu w związku z przedmiotowym wypadkiem przy pracy, wskazując przy tym, że przy ocenie jego stanu zdrowia nie wzięto pod uwagę zupełnej głuchoty ucha prawego, co powinno skutkować przyznaniem maksymalnego uszczerbku na zdrowiu z tego tytułu w wysokości 20%. Kwestionował także wartość przyjętego uszczerbku w zakresie doznanych obrażeń i urazów kręgosłupa, która została przyjęta w wysokości 10%.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, iż w związku z treścią orzeczenia komisji lekarskiej ZUS z dnia 17 sierpnia 2021 r., którego prawidłowość potwierdził Przewodniczący Komisji Lekarskich ZUS w opinii z dnia 22 listopada 2021 r. i w którym uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego powstały wskutek wypadku przy pracy został określony na 35%, wydana decyzja jest prawidłowa.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 lipca 2020 r. K. W. (2), zatrudniony na podstawie umowy o pracę w formie ustnej u M. S. prowadzonego działalność gospodarczą pod nazwą (...) uległ wypadkowi przy pracy na budowie "Przebudowa wytwórni wina o wolnostojący budynek wytwórni z wiatą" na terenie (...) w B.. Poślizgnął się schodząc po rusztowaniu ustawionym na zewnątrz budynku, stracił równowagę, upadł do tyłu i uderzył głową i szyją o ich metalową konstrukcję.

Niesporne, a nadto dowód: protokół powypadkowy – k. 6-11 (akt organu), wyjaśnienia poszkodowanego k. 13 (akt organu), wyjaśnienia świadków k. 14-18 (akt organu);

Badający ubezpieczonego w dniu 5 sierpnia 2021 r. lekarz orzecznik ZUS stwierdzając u badanego całkowitą głuchotę ucha prawego i niewielkie ograniczenie ruchomości kręgosłupa L/S, uznał, iż uszczerbek na jego zdrowiu stanowiący następstwo wypadku przy pracy wynosi 65% (pozycji tabeli 42 - 50%, poz. 94c – 10%, poz. 2 - 5%).

Niesporne, a nadto dowód: opinia lekarska z dnia 5 sierpnia 2021 r. – k. 17 dokumentacji lekarskiej organu, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 5 sierpnia 2021 r. – k. 46 akt organu;

Komisja lekarska ZUS oceniająca w dniu 17 sierpnia 2021 r. stan zdrowia ubezpieczonego w wyniku wniesionego sprzeciwu od wspomnianego orzeczenia, stwierdziła u ubezpieczonego utrzymujące się ograniczenie funkcji kręgosłupa L/S oraz głuchotę ucha prawego w następstwie urazu głowy.

Komisja lekarska zakwalifikowała uszczerbek na zdrowiu z punktu 42 na 20%, poz. 2 – 5% i poz. 94c -10%, a jego łączną wysokość oceniła na 35%.

Niesporne, a nadto dowód: opinia lekarska z dnia 17 sierpnia 2021 r. – k. 19 dokumentacji lekarskiej organu, orzeczenie komisji lekarskiej z dnia 17 sierpnia 2021 r. – k. 49 akt organu;

W wyniku ww. wypadku przy pracy u ubezpieczonego K. W. (1) doszło do pourazowej utraty słuchu w uchu prawym, złamania trzonu w odcinku L1 kręgosłupa leczonego operacyjnie, wstrząśnienia mózgu jako następstwa przebytego urazu czaszkowo-mózgowego oraz złamania kości potylicznej po stronie lewej.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu K. W. (1) wynikający z przyczyn otolaryngologicznych wynosi 20% na podstawie pozycji 42. Długotrwałym następstwem złamania trzonu w odcinku kręgosłupa L1 jest ograniczona ruchomość w odcinku piersiowo-lędźwiowym (odległość palców od podłogi w zgięciu - 20 cm), co zgodnie z poz. 90a, odpowiada 15% uszczerbku. Natomiast z przyczyn neurologicznych ubezpieczony K. W. (2) doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w łącznej wysokości 10 %, na co składa się: przebyte wstrząśnienie mózgu jako następstwo urazu czaszkowo-mózgowego poz. 10a - 5% oraz stan po złamaniu kości potylicznej po stronie lewej poz. 2 - 5%.

Dowód: opinia biegłej sądowej z zakresu laryngologii E. B. k. 33; opinia biegłego sądowego z zakresu ortopedii H. M. – k. 42-43, 56, 89, 104, 110; opinia biegłej neurolog B. M. k. 75-85, 124-127; dokumentacja zawarta w aktach sprawy – k.74, dokumentacja medyczna znajdująca się w aktach szkodowych organu k. 18-22.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022, poz. 2189, dalej „ustawa wypadkowa”) jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Definicja stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zawarta została w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy wypadkowej. Zgodnie z przywołanymi przepisami, stały uszczerbek na zdrowiu stanowi takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy, natomiast uszczerbek długotrwały naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie jego czynności na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. Za wypadek przy pracy uważa się: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (art. 3 ust. 1 ustawy).

Zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postepowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (dalej jako „Rozporządzenie”). Z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia wynika, że stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w procentach według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, która jest określona w załączniku do rozporządzenia. Jeżeli dla danego rodzaju uszczerbku ocena procentowa określa dolną i górną granicę stopnia uszczerbku na zdrowiu, lekarz orzecznik określa stopień tego uszczerbku w tych granicach, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia czynności organu, narządu lub układu oraz towarzyszące powikłania.

Z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia wynika natomiast, że jeżeli wypadek przy pracy spowodował uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie, w sposób określony w ocenie procentowej, z ograniczeniem do 100%. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu kończyny ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie w sposób określony w ocenie procentowej, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny.

W rozpoznawanej sprawie poza sporem leżało, iż ubezpieczony uległ w dniu 20 lipca 2020r. wypadkowi przy pracy, spornym natomiast pozostawało, w jakiej wysokości ma prawo do jednorazowego odszkodowania. Spór ten wynikał z odmiennej oceny stron w zakresie następstw wypadku, organ rentowy bowiem wskazywał na długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na poziomie 35 %, z czym nie zgadzał się ten ostatni.

Z opinii wydanej przez biegłą otolaryngolog E. B. wynika, iż w wyniku wypadku przy pracy, K. W. (2) doznał całkowitej utraty słuchu w uchu prawym. W konsekwencji biegła otolaryngolog zakwalifikowała uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego z powodu schorzeń otolaryngologicznych na podstawie pozycji 42 a dotyczącej uszkodzenia narządu słuchu i oceniła go na 20 %.

Z wydanej w niniejszej sprawie opinii biegłego z zakresu ortopedii H. M. wynika, iż uraz doznany wskutek wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 20 lipca 2020r. skutkował piętnastoprocentowym uszczerbkiem na zdrowiu odwołującego się. Biegły wyczerpująco opisał stwierdzane przez siebie odchylenia od stanu prawidłowego w zakresie układu narządu ruchu badanego, w tym bolesność uciskową na poziomie blizn, ograniczenie ruchomości w odcinku piersiowo-lędźwiowym (odległość palców do podłoża w zgięciu wynosi 20 cm) . Ustalenia biegłego są odpowiednie z uregulowaniami dotyczącymi oceny uszczerbku na zdrowiu zawartymi w Rozporządzeniu, wydanym w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 11 ust. 5 ustawy wypadkowej. Stanowiąca załącznik do tego rozporządzenia tabela obejmuje wyszczególnienie urazów czy zaburzeń i możliwą wysokość uszczerbku w razie ich zaistnienia. Pozycja 90a wskazana przez biegłego ortopedę dotyczy uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym w postaci ograniczenia ruchomości w zakresie rotacji powyżej 20 stopni lub zginania do 50 cm w zakresie 15%. Z uzasadnienia opinii wynika, iż ograniczenie w odcinku piersiowo-lędźwiowym zginania wynosi 20 cm. W tych warunkach wartość uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przyjęta przez biegłego jest prawidłowa.

Z kolei biegła neurolog B. M. stwierdzając u ubezpieczonego przebyte wstrząśnienie mózgu jako następstwo przebytego urazu czaszkowo-mózgowego oraz złamanie kości potylicznej po stronie lewej ustaliła u ubezpieczonego długotrwały uszczerbek na zdrowiu w łącznej wysokości 10% (5% - przebyte wstrząśnienie mózgu jako następstwo urazu czaszkowo-mózgowego, 10% - stan po złamaniu kości potylicznej po stronie lewej).

Opinie biegłych są jasne, pełne i spójne, a ich wnioski w sposób logiczny i przekonujący umotywowane, wreszcie wydane zostały przez wysokiej klasy fachowców ze stopniem naukowym, o wieloletnim doświadczeniu klinicznym, o specjalnościach odpowiednich do schorzeń ubezpieczonego, wydane po badaniu przedmiotowym ubezpieczonego oraz dogłębnej analizie dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach organu oraz aktach sprawy. W tych warunkach sąd w pełni podzielił wszystkie opinię biegłych nie znajdując podstaw do ich kwestionowania. Ustalenia biegłych, w świetle zakresu następstw wypadku, są odpowiednie z uregulowaniami dotyczącymi oceny uszczerbku na zdrowiu zawartymi w ww. Rozporządzeniu. Zakres następstw potwierdził również sam ubezpieczony w toku przesłuchania.

Mając na uwadze wszystko powyższe, sąd podzielając opinię biegłych, w oparciu o art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję poprzez przyznanie ubezpieczonemu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 20 lipca 2020r. za 45 % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Na podstawie art. 98 k.p.c. przyznano ubezpieczonemu, jako wygrywającemu niniejsze postępowanie, zwrot kosztów procesu w postaci wynagrodzenia reprezentującego go zawodowego pełnomocnika w osobie adwokata. Wysokość kosztów wyniosła 180 zł (zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie Dz.U. z 2017 r., poz. 1797).

Sygn. akt IX U 660/21

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

9.5.2023 r. sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska