Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 437/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Dorota Radlińska (spr.)

Sędziowie: SA – Przemysław Filipkowski

SO (del.) – Anna Gąsior- Majchrowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Brzozowska

przy udziale Prokuratora Stanisława Wieśniakowskiego

po rozpoznaniu w dniu 16.03.2023r.

sprawy M. S. s. T. i I. ur. (...) w Ł.

oskarżonego z art. 286§1 k.k. i in.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.11.2020r.

sygn. akt XVIII K 117/20

I.  zaskarżony wyrok w części dotyczącej M. S. uchyla i sprawę w tym zakresie przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. J. kwotę 1200 /tysiąc dwieście/ złotych + VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego oraz 5.90 /pięć 90/100/ złotych w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 437/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.11.2020 r. sygn. akt XVIII K 117/20 .

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy – Sąd II instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. 

1. obrazy art. 6 k.p.k. w zw. z art. 78§1 k.p.k. w zw. z art. 81§1 i §1a k.p.k. art. 7 kpk, art. 117 k.p.k. w zw. z art. 6 k.p.k. art. 377§3 k.p.k. w zw. z arft. 6 k.p.k. 4 kpk, w zw. z art. 410 kpk; w zw. z art. 5 §2 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k.

2. błędu w ustaleniach faktycznych;

3. rażącej niewspółmierności kary.

☐ zasadny

☒częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Podniesione przez obrońcę zarzuty apelacyjne wskazane w punktach 1,2 i 3 uznać należało za oczywiście zasadne. Okoliczność ta, tj. oczywiste naruszenie podstawowego prawa oskarżonego, jakim jest prawo do obrony skutkować musiała uchyleniem zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej M. S. i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Zgodzić należy się z obrońcą, iż Sąd Okręgowy przywracając oskarżonemu termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku de facto przyznał iż M. S. złożył wniosek o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu, który to wniosek w ogóle nie został rozpoznany przez Sąd I instancji, gdyż nie „dotarł” do sądu. Twierdzenia oskarżonego, że złożył wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu znajdują potwierdzenie także w informacji, która nadeszła z ZK, w którym przebywa M. S.. Co więcej Sąd I instancji ustanowił oskarżonemu obrońcę z urzędu na etapie postępowania międzyinstancyjnego, tym samym potwierdzając słuszność argumentacji oskarżonego, iż nie jest on w stanie ponieść kosztów obrońcy z wyboru. Konkludując zatem wskazać należy, iż przystąpienie do merytorycznego rozpoznania sprawy przed rozpoznaniem wniosku oskarżonego w przedmiocie wyznaczenia obrońcy z urzędu i pod jego /oskarżonego/ nieobecność stanowiło rażące naruszenie prawa do obrony, co musiało skutkować uchyleniem wydanego orzeczenia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. W tych okolicznościach analiza pozostałych, wskazanych przez obrońcę zarzutów była bezprzedmiotowa.

Wnioski

o uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź o zmianę

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec częściowego uznania zarzutów apelacyjnych za zasadne- także wniosek w zakresie uchylenia wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania uznać należało za zasadny .

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Nie wystąpiły.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Uchybienie w postaci naruszenia prawa do obrony do jakiego doszło w przedmiotowej sprawie w żaden sposób nie mogło być konwalidowane przez Sąd II instancji, gdyż ponownie należy powtórzyć wszystkie czynności, które miały miejsce przed Sądem Okręgowym.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznaniu należy wyeliminować uchybienie, do którego doszło podczas rozpoznania sprawy pod sygn. akt XVIIIK117/20.

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Brak

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.  2.

zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. J. kwotę 1200,00 /tysiąc dwieście/ złotych + VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego w postępowaniu odwoławczym.

7.  PODPIS

Dorota Radlińska

Przemysław Filipkowski Anna Gąsior - Majchrowska

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.11. 2020 r., sygn. akt XVIII K 117/20

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒w całości

☐w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana