Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 95/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2023 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Lisowska

Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Zuzga

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2023 roku

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółki komandytowej z siedzibą w M.

przeciwko J. H.

o zapłatę

o r z e k a:

I.  Powództwo oddala.

II.  Zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółki komandytowej z siedzibą w M. na rzecz pozwanego J. H. kwotę 1 817 zł (jeden tysiąć osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sygn. akt I C 95/23

UZASADNIENIE

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółka Komandytowa wytoczyła powództwo przeciwko J. H. o zapłatę kwoty 3 628,28 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi dla tej kwoty od dnia wytoczenia powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że stronę pozwaną oraz pierwotnego wierzyciela (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością łączyła umowa pożyczki nr (...) zawarta w dniu 22 lipca 2021 roku. Przedmiotowa umowa została zawarta na odległość. Strona pozwana skorzystała ze standardowego procesu zawierania umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, który związany był z koniecznością wcześniejszej rejestracji na platformie internetowej pośrednika pożyczkodawcy oraz przeprowadzeniem weryfikacji tożsamości pozwanej, a także złożeniem wniosku o skorzystanie z produktów oferowanych przez pożyczkodawcę. Następnie stronie pozwanej zostały udostępnione środki w ustalonej umową kwocie 3 000 złotych. Strona pozwana zobowiązała się natomiast do ich zwrotu wraz z należnymi kosztami udzielenia tj. prowizją w wysokości 2 621,31 złotych oraz odsetkami kapitałowymi maksymalnymi od kwoty udostępnionego kapitału za okres na jaki umowa została zawarta w kwocie 681,56 złotych w 25 miesięcznych ratach. Strona pozwana nie wywiązała się z przyjętego przez siebie zobowiązania, nie uiszczając na rzecz pożyczkodawcy płatności rat w sposób określony umową. W związku z opóźnieniem w spłacie pożyczkodawca wypowiedział stronie pozwanej umowę pożyczki. Na skutek złożonego stronie pozwanej oświadczenia o wypowiedzeniu, umowa pożyczki uległa rozwiązaniu, a wierzytelność stała się wymagalna w dniu 27 października 2022 roku. Pożyczkodawca na podstawie umowy cesji nr (...) z dnia 7 listopada 2022 roku zbył przysługującą mu wierzytelność względem pozwanej na rzecz powoda.

Na dochodzą pozwem kwotę 3 628,82 złotych składają się:

- niespłacony kapitał pożyczki w kwocie 3000 złotych,

- niespłacona prowizja za udzielenie pożyczki w kwocie 187,56 złotych,

- niespłacone odsetki kapitałowe w wysokości odsetek maksymalnych naliczone prze pożyczkodawcę od kwoty udostępnionego kapitału w kwocie 395,81 złotych,

- odsetki umowne za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie naliczone zgodnie z zawartą umową pożyczki przez pożyczkodawcę od wymagalnych, niespłaconych przez stronę pozwaną rat pożyczki od dnia następującego po terminie płatności raty od dnia wyceny wierzytelności będącej przedmiotem umowy cesji dokonanej wg stanu na dzień 3 października 2022 roku w kwocie 17,64 złotych

- odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone przez powoda od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia do dnia poprzedzającego dzień wytoczenia powództwa od pozostałych do zapłaty kapitału pożyczki i prowizji w łącznej kwocie 27,81 złotych.

W odpowiedzi na pozew pozwany J. H. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany zakwestionował fakt zawarcia umowy dochodzonej pozwem przez pozwanego. Pozwany zakwestionował również fakt wykonania umowy przez wierzyciela pierwotnego, a także legitymację czynną powoda, wskazując, że z przedstawionych przez stronę powodową dokumentów nie wynika, że ta konkretna wierzytelność została przelewem objęta. Pozwany podkreślił również, że powód nie wykazał umocowania do podpisania umów przez wskazane osoby.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tak więc w niniejszej sprawie na powódce spoczywał obowiązek udowodnienia faktów uzasadniających jej roszczenie, a ponadto w myśl art. 232 k.p.c. ciążył na niej obowiązek wskazywania dowodów, z których wywodził skutki prawne.

Odnośnie inicjatywy dowodowej Sąd Rejonowy w Piszu w pełni podziela utarte orzecznictwo Sądu Najwyższego wyrażające się w tezie: „Rzeczą sądu nie jest zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).” (vide wyrok Sądu Najwyższego z 17.12.1996r. w sprawie I CKU 45/96, OSNC 1997/6-7/76; podobnie również wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21.10.2003r. w sprawie I ACa 516/03, OSP 2004/9/118; wyrok Sądu Najwyższego z 07.10.1998r. w sprawie II UKN 244/98, OSNP 1999/20/662).

Podstawą dochodzonego przez powoda roszczenia jest, jak wynika z treści pozwu, umowa pożyczki nr (...) zawarta 22 lipca 2021 roku za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy pozwanym, a (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W..

Niewątpliwie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają zawieranie umów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Pozwany zaprzeczył jednak, żeby zawarł z poprzednikiem prawnym powoda przedmiotową umowę pożyczki i otrzymał przewidziane tą umową środki finansowe.

Zgodnie z przedłożonym przez powoda wydrukiem umowy pożyczki ratalnej, pożyczka mogła zostać udzielona pożyczkobiorcy, który między innymi posiada aktywny (...) na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, a także złożył wniosek o pożyczkę ratalną ( § 3 ust. 1 pkt f i h umowy pożyczki ratalnej). Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy pożyczki ratalnej szczegółowe zasady rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy oraz tworzenia Profilu określa Regulamin, udostępniony Pożyczkobiorcy przed dokonaniem rejestracji. Regulamin ten nie został dołączony do pozwu.

Powód nie przedstawił również żadnych dowodów na wykazanie, że wierzyciel pierwotny udostępnił pozwanemu środki pieniężne.

Z uwagi na powyższe i stanowisko pozwanego, stwierdzić należy, że umowa sprzedaży wierzytelności wraz z załącznikami, pełnomocnictwa oraz oświadczenie o zapłacie ceny (k. 15-19), wydruk z Krajowego Rejestru Sadowego (k. 20-23) wydruk umowy pożyczki ratalnej wraz z formularzem informacyjnym (k. 24-29) oraz wezwanie do zapłaty (k. 14, 31) są niewystarczające dla wykazania istnienia zobowiązania pozwanego.

Sąd uznał, że istnienie przedmiotowego zobowiązania pozwanego nie zostało należycie przez powoda udokumentowane, czego konsekwencją jest oddalenie powództwa w całości.

Zgodnie z art. 98 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Dlatego też, Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego zwrot kosztów procesu.

Należy jednak wskazać, iż Sąd popełnił oczywistą omyłkę w rozstrzygnięciu o kosztach procesu. Mając na uwadze wartość przedmiotu sporu strona pozwana powinna otrzymać zwrot kosztów wysokości 917 zł, a nie jak wskazano w wyroku – 1 817 zł. W tym przypadku na kwotę 917 zł składa się - kwota 900 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 17 złotych tytułem zwrotu opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.