Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 225/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. S.

Przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. polegające na tym, że oskarżony w okresie od 26 października do 26 listopada 2022 roku w B., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, w podobny sposób popełnił trzy umyślne wykroczenia przeciwko mieniu poprzez dokonanie zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia, kolejno: w dniu 26 października 2022 roku w sklepie sieci (...) przy ul. (...), dokonał zaboru trzech sztuk kawy (...) o wartości 89,97 złotych, działając na szkodę firmy (...) Sp. z o.o.”, w dniu 05 listopada 2022 roku w sklepie sieci (...) przy ul. (...) dokonał zaboru trzech butelek alkoholu whiskey marki (...) o pojemności 0,7 litra o wartości 278,97 złotych na szkodę sieci sklepu (...) S.A.” i w dniu 26 listopada 2022 roku z terenu sklepu (...) przy ulicy (...) dokonał zaboru mienia w postaci jednej butelki alkoholu whiskey marki (...), o pojemności 1,5 litra o wartości 159,00 złotych na szkodę sieci sklepów (...) Sp. z o.o., przy czym łączna wartość strat, w kwocie 527,94 złotych uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo, zaś oskarżony zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 26 października 2022 roku o godzinie 14:30 ze sklepu sieci Biedronka położonego przy ulicy (...) w B., oskarżony dokonał kradzieży trzech sztuk kawy marki J. o łącznej wartości 89,87 złotych. Sprawca wziął kawy z regału, schował je pod odzież, a następnie wyszedł ze sklepu bez zapłaty za towar, co zostało zarejestrowane na nagraniu monitoringu ww. sklepu.

R. S. przyznał się do popełnienia powyższej kradzieży.

protokół monitoringu wraz z płytą CD z nagraniem z monitoringu i wydruk z płyty – ze sklepu (...)

k. 25

k. 33 - 35

protokół oględzin płyty z nagraniem z monitoringu ze sklepu (...) z załącznikami

k. 78 - 79

zeznania świadka D. S.

k. 21 – 22,
k. 107

wyjaśnienia oskarżonego

k. 5 – 6,
k. 17 – 18, k. 28 – 29, k. 66 – 67, k. 85 – 86,
k. 107

W dniu 05 listopada 2022 roku o godzinie 06:33 ze sklepu sieci D. znajdującego się w B. przy ulicy (...), oskarżony dokonał kradzieży trzech butelek whisky marki J. W. o pojemności 0,7 litra, co zostało zarejestrowane na nagraniu monitoringu ww. sklepu. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła opiewała na kwotę 278,97 złotych.

R. S. przyznał się do popełnienia powyższej kradzieży.

płyta z nagraniem z monitoringu z wydrukami - ze sklepu (...)

k. 2 - 3

protokół oględzin płyty z nagraniem z monitoringu ze sklepu (...) z załącznikami

k. 70 - 75

wyjaśnienia oskarżonego

k. 5 – 6,
k. 17 – 18, k. 28 – 29, k. 66 – 67, k. 85 – 86,
k. 107

W dniu 26 listopada 2022 roku około godziny 13:24 ze sklepu sieci A. mieszczącego się w B. przy ulicy (...), oskarżony dokonał kradzieży jednej butelki whisky marki J. W. o pojemności 1,5 litra o wartości 159,00 złotych, co zostało zarejestrowane na nagraniu monitoringu ww. sklepu.

Sprawca schował skradzione mienie pod kurtkę i wyszedł ze sklepu, nie płacąc za nie. Nie został on ujęty na miejscu zdarzenia, a towar nie powrócił do dalszej sprzedaży.

R. S. przyznał się do popełnienia powyższej kradzieży.

raport dot. ujawnionej kradzieży wraz z płytą CD z nagraniem z monitoringu i wydruki z płyty – ze sklepu (...)

k. 12 - 15

protokół oględzin płyty z nagraniem z monitoringu ze sklepu (...) z załącznikami

k. 76 - 77

zeznania świadka D. K.

k. 7 – 8,
k. 10 – 11,
k. 108

wyjaśnienia oskarżonego

k. 5 – 6,
k. 17 – 18, k. 28 – 29, k. 66 – 67, k. 85 – 86,
k. 107

R. S. został rozpoznany jako sprawca wszystkich powyższych kradzieży na podstawie ubioru oraz znaków szczególnych, między innymi tatuażu na prawej dłoni.

notatka urzędowa wraz z załączonymi zdjęciami wizerunku sprawcy

k. 30 - 32

R. S. był uprzednio karany sądownie, w tym za przestępstwa podobne, wymierzone przeciwko mieniu. W okresie od 24 marca 2021 roku do 24 marca 2022 roku odbywał on karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 09 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt II K 907/19.

karta karna

k. 43 - 46

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie II K 907/19 wraz z obliczeniem kary

k. 103

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 5 – 6,
k. 17 – 18, k. 28 – 29, k. 66 – 67, k. 85 – 86,
k. 107

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

płyta z nagraniem z monitoringu z wydrukami - ze sklepu (...)

Wiarygodne dokumenty, niekwestionowane przez strony tak co do ich autentyczności, jak i treści.

1.1.1.

raport dot. ujawnionej kradzieży wraz z płytą CD z nagraniem z monitoringu i wydruki z płyty – ze sklepu (...)

Wiarygodne dokumenty, niekwestionowane przez strony tak co do ich autentyczności, jak i treści.

1.1.1.

protokół monitoringu wraz z płytą CD z nagraniem z monitoringu i wydruk z płyty – ze sklepu (...)

Wiarygodne dokumenty, niekwestionowane przez strony tak co do ich autentyczności, jak i treści.

1.1.1.

protokół oględzin płyty z nagraniem z monitoringu ze sklepu (...) z załącznikami

Niekwestionowany dokument sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.1.1.

protokół oględzin płyty z nagraniem z monitoringu ze sklepu (...) z załącznikami

Niekwestionowany dokument sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.1.1.

protokół oględzin płyty z nagraniem z monitoringu ze sklepu (...) z załącznikami

Niekwestionowany dokument sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.1.1.

notatka urzędowa wraz z załączonymi zdjęciami wizerunku sprawcy

Niekwestionowany dokument sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.1.1.

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie II K 907/19 wraz z obliczeniem kary

Niekwestionowany dokument sporządzony przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji.

1.1.1.

karta karna

Dokument wiarygodny, niekwestionowany przez strony, potwierdzający uprzednią karalność oskarżonego.

1.1.1.

zeznania świadka D. K.

Spójne, zrozumiałe, konsekwentne, korespondujące z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, zwłaszcza w postaci niekwestionowanych dokumentów.

1.1.1.

zeznania świadka D. S.

Spójne, zrozumiałe, konsekwentne, korespondujące z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, zwłaszcza w postaci niekwestionowanych dokumentów.

1.1.1.

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego sąd uznał za w pełni wiarygodne i niebudzące wątpliwości, jak również zgodne z pozostałymi źródłami dowodowymi. Oskarżony w swoich wyjaśnieniach przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

R. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W świetle ustalonego stanu faktycznego, nie budziło wątpliwości sądu to, iż oskarżony dopuścił się trzech umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu pod postacią tzw. „kradzieży sklepowych”. Zachowanie wymienionego w dniach 26 października, 05 listopada oraz 26 listopada 2022 roku wypełniło wszelkie znamiona czynu określonego w art. 119 § 1 k.w. R. S. we wskazanych powyżej dniach, odpowiednio w sklepach sieci Biedronka, D. i A., ukradł bowiem mienie o łącznej wartości 527,94 złotych, działając na szkodę podmiotów (...) Sp. z o.o., (...) S.A. oraz (...) S.A. Pojęcie „kradzieży” cudzej rzeczy ruchomej należy w tym aspekcie rozumieć w sposób tożsamy do przestępstwa kradzieży z art. 278 § 1 k.k, zgodnie z którym kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czynność sprawcza oskarżonego polegała więc na schowaniu towaru pod ubranie i opuszczeniu z nim sklepu bez uiszczenia zapłaty, czyli dokonaniu zaboru mienia wyrażającego się w wyjęciu cudzych rzeczy ruchomych spod władania właścicieli i przejęciu ich we własne władztwo. Oskarżony nadto dokonał zaboru skradzionych przedmiotów w celu przywłaszczenia, bowiem następnie postąpił z nienależącymi do nich rzeczami jak właściciel.

Wykroczenia zostały popełnione przez oskarżonego w krótkich odstępach czasu (okres miesiąca, od 26 października do 26 listopada 2022 roku), w podobny sposób, czyli poprzez schowanie towaru sklepowego pod odzieżą oraz opuszczenie sklepu bez zapłaty. Wartość skradzionego mienia wyniosła zaś kwotę ponad 500 złotych, co uzasadniało odpowiedzialność oskarżonego za przestępstwo kwalifikowane według art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k.

Sąd przyjął również, że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzuconego mu czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. recydywy podstawowej. Zgodnie z art. 64 § 1 k.k. taka sytuacja zachodzi, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany.

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu przed upływem pięciu lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w rozmiarze co najmniej 6 miesięcy orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne. Oskarżony odbywał bowiem karę pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt II K 907/19 w rozmiarze 1 roku orzeczoną za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., którą odbył w całości, opuszczając zakład karny w dniu 24 marca 2022 roku.

W świetle art. 115 § 3 k.k. przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. W niniejszej sprawie nie budziło wątpliwości sądu, iż przypisany oskarżonemu czyn jest przestępstwem podobnym do opisywanego powyżej przestępstwa. Obydwa przestępstwa zostały bowiem umieszczone przez ustawodawcę w jednym rozdziale XXXV Kodeksu karnego, są czynami zabronionymi wymierzonymi przeciwko mieniu i chronią to samo dobro prawne w postaci prawa własności i posiadania rzeczy.

Tym samym uzasadnionym było zakwalifikowanie zachowania oskarżonego z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Bez zmiany kwalifikacji prawnej czynu, sąd dokonał zarazem zmiany opisu czynu z uwagi na błędne wskazanie okresu popełnienia przestępstwa (okres od 26 października 2022 roku do 28 listopada 2022 roku zamiast prawidłowego: od 26 października 2022 roku do 28 listopada 2022 roku) oraz błędne wskazanie daty popełnienia ostatniego z trzech umyślnych wykroczeń (28 listopada 2022 roku zamiast prawidłowej: 26 listopada 2022 roku), jak również konieczność uzupełnienia opisu o znamiona recydywy podstawowej wyrażone w art. 64 § 1 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. S.

1.

1.

Sąd na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Oskarżony jest osobą dojrzałą emocjonalnie i doświadczoną życiowo, jest również poczytalny. Dopuścił się popełnienia czynu umyślnie, z pełną premedytacją i znajomością potencjalnych konsekwencji swojego niezgodnego z prawem zachowania. Sąd nie dopatrzył się więc żadnych okoliczności, które mogłyby umniejszać jego stopień winy.

Stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu sąd uznał za umiarkowany, mając na względzie nie tylko niską wartość skradzionego mienia (nieznacznie wykraczającą ponad kwotę 500 złotych, uzasadniającą odpowiedzialność za przestępstwo), ale również typowy sposób działania sprawcy w przypadku przestępstwa kradzieży (tzw. „kradzieże sklepowe”), niewykraczający w żadnej mierze poza charakterystykę znamion określonych w art. 278 § 1 k.k.

Nie bez znaczenia dla wymiaru kary pozostawał natomiast fakt, że oskarżony swoim zachowaniem naruszył podstawowe normy społeczne, po raz kolejny dopuszczając się przestępstwa przeciwko mieniu, mimo że odbywał on już karę pozbawienia wolności orzeczoną za przestępstwa podobne.

Jako okoliczności obciążające sąd przyjął zatem uprzednią, wielokrotną karalność sprawcy, który nadto dopuścił się popełnienia czynu w warunkach recydywy podstawowej. Na korzyść R. S. wpływało z kolei przyznanie się w swych wyjaśnieniach do winy i popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności, kierując się zarazem dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 § 1 i 2 k.k., sąd doszedł do przekonania że wyłącznie bezwzględna kara pozbawienia wolności ma szansę wywrzeć na oskarżonym jakikolwiek wpływ. Zachowanie oskarżonego wyraźnie wskazuje na lekceważący stosunek względem prawa, który nie uległ zmianie nawet po poprzednio odbywanej przez niego karze pozbawienia wolności. Postawa oskarżonego prezentowana konsekwentnie w toku postepowania (przyznanie się do winy) oraz stosunkowo niska wartość skradzionego mienia skłoniły jednak sąd do wymierzenia jako adekwatnej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, czyli kary bliższej dolnej granicy zagrożenia przewidzianego normą art. 278 § 1 k.k.

R. S.

2.

1.

Przez wzgląd na to, że podmioty (...) Sp. z o.o., (...) S.A. oraz (...) S.A. wskutek dokonanej przez R. S. kradzieży odniosły szkody majątkowe, które nie zostały naprawione choćby w części, na podstawie art. 46 § 1 k.k. sąd zasądził od oskarżonego na rzecz wymienionych pokrzywdzonych odpowiednio kwoty 89,97, 278,97 oraz 159,00 złotych tytułem obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. S.

3.

1.

Sąd, zgodnie z treścią art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczył oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 16 lutego 2023 roku godz. 09:00 do dnia 16 lutego 2023 roku godz. 10:45.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Z uwagi na to, że wobec oskarżonego R. S. orzeczono wyrokiem bezwzględną karę pozbawienia wolności, która uniemożliwi mu osiąganie dochodów z pracy zarobkowej, sąd uznał iż obowiązek uiszczenia kosztów sądowych w sprawie byłby dla niego zbyt uciążliwy. W konsekwencji, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwolnił oskarżonego od ich poniesienia, w całości przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

6.  1Podpis