Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 139/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Tomasz Niesłuchowski

po rozpoznaniu w dniach 26.05.2023 r. i 23.06.2023 r. sprawy:

Ł. P.

s. A. i I. z domu F.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

W dniu 19 grudnia 2022 r. w K. na ul. (...) na drodze publicznej kierował pojazdem mechanicznym marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), nie stosując się tym samym do zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonych prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. akt II W 280/22, sygn. akt II W 394/22, sygn. akt II W 649/22, sygn. akt II W 734/22,

tj. o czyn z art. 244 kk

I.  oskarżonego Ł. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 244 kk w zw. z art. 4§1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42§1a pkt 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat, obowiązujący od daty uprawomocnienia się wyroku;

III.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. G. kwotę 1009 (jeden tysiąc dziewięć) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 139/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Ł. P.

W dniu 19 grudnia 2022 r. w K. na ul. (...) na drodze publicznej kierował pojazdem mechanicznym marki A. (...) o numerze rejestracyjnym(...), nie stosując się tym samym do zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonych prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. akt II W 280/22, sygn. akt II W 394/22, sygn. akt II W 649/22, sygn. akt II W 734/22,

tj. o czyn z art. 244 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód i numer karty

Kierowanie w dniu 19 grudnia 2022 r. w K. na ul. (...) na drodze publicznej pojazdem mechanicznym marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), nie stosując się tym samym do zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonych prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. akt II W 280/22, sygn. akt II W 394/22, sygn. akt II W 649/22, sygn. akt II W 734/22,

Zeznania świadków: M. J. (18v, 50v-51), M. L. ( 13v, 59-59v), K. M. (51-51v), wyroki skazujące (3, 4, 5, 6)

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Ł. P.

W dniu 19 grudnia 2022 r. w K. na ul. (...) na drodze publicznej kierował pojazdem mechanicznym marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), nie stosując się tym samym do zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonych prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Kętrzynie sygn. akt II W 280/22, sygn. akt II W 394/22, sygn. akt II W 649/22, sygn. akt II W 734/22,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

N. przez oskarżonego samochodem i jego jazda jako pasażera autem kierowanym przez K. M.

Wyjaśnienia oskarżonego

50-50v

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania świadków: M. J. (18v, 50v-51), M. L. ( 13v, 59-59v), K. M. (51-51v), wyroki skazujące (3, 4, 5, 6)

Dowody są logiczne, jasne i wzajemnie się uzupełniające, korespondujące. Dwaj pierwsi świadkowie bez wątpliwości widzieli, że samochodem kierował oskarżony, obserwowali jego jazdę od momentu zauważenia do zatrzymania, a świadek M. zaprzeczył, że kierował autem oskarżonego. Zobaczył go dopiero siedzącego w samochodzie przed swoim domem na ul. (...) w K., gdy już byli policjanci. Jego zeznanie jest szczere i nie budzi zastrzeżeń. Wypowiedzi Ł. P., że świadek J. zeznaje nieprawdę z uwagi na jakieś zaszłości między nimi (znali się ze szkoły) są gołosłowne i puste w wyrazie, wydobyte z jego, stojącej w sprzeczności z praworządnością, wyobraźni.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego 50-50v

zeznania świadka S. K. 15v, 51

Wyjaśnienia oskarżonego są sprzeczne z materiałem dowodowym w oparciu, o który zbudowano stan faktyczny w sprawie, ponadto dziecinne w brzmieniu, wyrażające jego nieudolną linię obrony. Przedłużeniem ich absurdalności jest równie absurdalne pismo oskarżonego z k. 55 sugerujące zmianę zeznań przez świadka M., dodać trzeba, że były to pierwsze w sprawie zeznania tego świadka, nie wiadomo, więc na czym miałaby polegać ich zmiana.

Nie ma wątpliwości, że linię obrony oskarżonego należy odrzucić w całości.

Co do zeznań świadka S. K., to nie mają one znaczenia w kontekście przedstawionego oskarżonemu zarzutu, na którego kwestie świadek ten nie wypowiada się.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Art. 244 kk

Ł. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. P.

I, II

I

Elementem decydującym o zastosowaniu kary pozbawienia wolności było stwierdzenie totalnego lekceważenia porządku prawnego przez Ł. P.. Naruszył on nie jeden, nie dwa, ani nawet nie trzy czynne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale cztery takie zakazy orzeczone w czterech prawomocnych wyrokach sądowych. Czy w takiej sytuacji stosowne jest wymierzenie innego rodzaju kary niż kara pozbawienia wolności? W ocenie sądu absolutnie nie. Ł. P. ma w wysokim stopniu zdegenerowane poczucie praworządności i jedynie kara izolacyjna będzie dla niego w jakimś stopniu odczuwalna, nawet jeśli nie przyniesie efektów resocjalizacyjnych. Czy można wykonanie takiej kary warunkowo zawiesić przyjmując konieczną do tego pozytywną prognozę kryminologiczną? Oczywiście też nie, bo trzeba by wznieść się na Himalaje naiwności. Wobec seryjnego lekceważenia porządku prawnego przez oskarżonego przyjęcie pozytywnej prognozy jest niemożliwe.

Oczywista była konieczność zastosowania kolejnego w bogatej przeszłości kryminalnej oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tym razem na 3 lat. Poprzednio było to 2 x po 6 miesięcy, 1 rok i 2 lata zakazu. Zatem aktualny wymiar 3 lat za przestępstwo z pewnością nie może być uznany za nadmiernie surowy.

Sąd nie dopatrzył się istnienia żadnych istotnych elementów łagodzących po stronie oskarżonego, które w jakikolwiek mogłyby wpłynąć na zmniejszenie wymiaru kary i środka karnego. Jeśli cokolwiek można wymierzonej karze zarzucić to ewentualnie to, że może się wydawać zbyt łagodna dla takiej osoby jak oskarżony.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. P.

III

I

O kosztach za obronę z urzędu rozstrzygnięto stosownie do kosztów równych z obroną z wyboru – zgodnie z orzeczeniem TK w tej kwestii. W związku ze zrównaniem obu tych rodzajów obrony do kosztów nie dodano Vat-u – jak to się dziej w przypadku obrony w wyboru.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Oskarżony ma trudną sytuację materialną, przebywa w ZK – dlatego zwolniono go z sądowych kosztów postępowania w całości.

1.1Podpis