Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Ka 242/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Dariusz Firkowski (spr.)

Sędziowie: SSO Anna Górczyńska

SSO Karol Radaszkiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Tymosiewicz

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Anny Winogrodzkiej- Miszczak

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2023 r.

sprawy: skazanego M. B., ur. (...) w K., syna S. i S. z domu S.

o wydanie wyroku łącznego w sprawach;

1) SR w Mrągowie II K 121/19, 2) SR w Mrągowie II K 311/20, 3) SR w Mrągowie II K 129/21, 4) SR w Mrągowie II K 96/22

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 17 stycznia 2023 r., sygn. akt II K 299/22

I uchyla zaskarżony wyrok łączny i sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Mrągowie przekazuje,

II zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. G. kwotę 240 (dwieście czterdzieści ) zł tytułem obrony wykonywanej z urzędu wobec skazanego M. B. w II instancji powiększoną o podatek od towarów i usług od tej opłaty w kwocie 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) zł oraz kwotę 193,20 (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę odwoławczą.

FORMULARZ UZASADNIENIA WYROKU SĄDU ODWOŁAWCZEGO (UK 2)

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VII Ka 242/23

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie II K 299/22

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca oskarżonego J. O.

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1) obrazy przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 85 * 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 24 czerwca 2020 r. polega-jącą na objęciu węzłem kary łącznej kary 6 miesięcy ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie II Wydział Karny z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie II K 311/20, która w chwili orzekania w przed-miocie wydania wyroku łącznego, tj. na dzień 17 stycznia 2023 roku była karą wykonaną w całości, a zatem nie mogła zostać połączona z podlegającymi wy-konaniu karami ograniczenia wolności wymierzonymi w wyrokach Sądu Rejo-nowego w Mrągowie o sygn. akt II K 129/21 i 1 K 96/22,

2) obrazy przepisów postępowania, tj. art. 413 § 1 pkt 6 k.p.k., która miała wpływ na treść orzeczenia poprzez niewskazanie w pkt. I zaskarżonego wyroku zasto¬sowanych przepisów ustawy karnej, a mianowicie art. 4 § 1 k.k, który w rea¬liach niniejszej sprawy przesądza o potrzebie zastosowania poprzednio obowią¬zującego stanu prawnego, tj. na dzień 23 czerwca 2020 roku, jako względniej¬szego dla skazanego, aniżeli aktualnie obowiązujące przepisy rozdziału IX kodeksu karnego.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Apelacja prokuratora zasługiwała na uwzględnienie w takim zakresie w jakim podniesione w niej okoliczności oraz te wynikające z akt sprawy nakazywały uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Na wstępie wskazać należy, że M. B. został skazany wyrokami:.

1/ Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 15 lipca 2019 roku, w sprawie II K 121/19 za przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 17 lutego 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym - postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r. zarządzono zastępczą karę pozbawienia wolności;

2/ Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 20 stycznia 2021 roku, w sprawie II K 311/20 za przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 15 lutego 2020 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym - postanowieniem z dnia 23 maja 2020 r. zarządzono zastępczą karę pozbawienia wolności;

3/ Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 16 sierpnia 2021 roku, w sprawie II K 129/21 za przestępstwo z art. 209 § 1 a k.k. popełnione w okresie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym - postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2022 r. zarządzono zastępczą karę pozbawienia wolności;

4/ Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 20 maja 2022 roku, w sprawie II K 96/22 za przestępstwo z art. 209 § la k.k. popełnione w okresie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 25 godzin w stosunku miesięcznym; z akt wynika. że postanowieniem z dnia 21 września 2022 r. w sprawie II Ko 1918/22 Sąd Rejonowy w Kwidzynie zarządził wobec wymienionego wykonanie zastępczej kary 182 dni pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Mrągowie zaskarżony wyrokiem połączył skazanemu M. B. kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt. 2, 3 i 4 i wymierzył wymienionemu karę łączną ograniczenia wolności w wymiarze 2 (dwóch) lat z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 35 (trzydziestu pięciu) godzin w stosunku miesięcznym. Z treści uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji łącząc kary zastosował wobec skazanego przepisy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 24 czerwca 2020 r., przyjmując, iż są one względniejsze dla skazanego, przy czym przez niedopatrzenie, nie wskazał w punkcie I wyroku przepisu art. 4 § 1 k.k., który w tej materii zastosował.

Ponadto w oparciu o art. 72 § 1 pkt 3 k.k. orzeczono o:

- obowiązku łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci - A. B. i B. B.

- zobowiązano skazanego do wykonywania pracy zarobkowej.

- zaliczono skazanemu okresy dotychczas odbytych kar, przyjmując okres od dnia 15 września 2022 r. do dnia 17 stycznia 2023 r.

- pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawiono do odrębnego wykonania,

- w pozostałej części zaś postępowanie o wydanie wyroku łącznego umorzono.

Trafnie w apelacji zauważono, że z materiału dowodowego wynika, że kara ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem II K 311/20 opisanym w pkt. 2 części wstępnej zaskarżonego orzeczenia, która została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności, w dacie wydania wyroku łącznego, tj. na dzień 17 stycznia 2023 r. była już w całości wykonana (wykonanie nastąpiło w okresie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 12 listopada 2022 r.)

Tym samym wobec treści art. 85§2 k.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca. 2015 r. do dnia 24 czerwca 2020 r. nie było możliwe objęcie na tej podstawie wyrokiem łącznym kary wynikającej ze skazania w sprawie II K 311/20.

Na marginesie zauważyć należy, że także kara z pkt 1 części wstępnej zaskarżonego wyroku została wykonana w całości przed 17 stycznia 2023 r. a ponadto tylko wyrok w sprawie II K 121/19 został wydany przed 24 czerwca 2020 r.

Wobec powyższego do rozważenia pozostaje kwestia możliwości połączenia skazań wynikających z wyroków opisanych w pkt 3 i 4 części wstępnej zaskarżonego wyroku (wyrok opisany w punkcie 3, Sądu Rejonowego w Mrągowie o sygn. II K 129/21, czyn z art. 209 § la k.k. został wydany w dniu 16 sierpnia 2021 r. natomiast opisany w punkcie 4 wyrok za czyn z art.209§1a kk Sądu Rejonowego w Mrągowie w sprawie o sygn. II K 96/22 został wydany w dniu 20 maja 2022 r.).

Co przy tym istotne, tożsame zachowania skazanego wobec tych samych pokrzywdzonych córek zostały popełnione odpowiedni w okresach:

- od 19 czerwca 2020 r. do 15 lutego 2021 r. – wyrok w sprawie II K 129/21 pkt 3 części wstępnej,

- od 19 czerwca 2020 r. do 20 grudnia 2021 r. wyrok w sprawie II K 96/22 pkt 4 części wstępnej.

Porównanie tych orzeczeń wskazuje, że w sprawie II K 96/22, w której postępowanie wszczęto w dniu 17 grudnia 2021 r. ( w sprawie II K 129/21 postępowanie wszczęto w dniu 4 marca 2021 r.) doszło do ponownego orzeczenia za ten sam okres tj. za czas od 19 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r. albowiem w tym zakresie został wydany wyrok w sprawie II K 129/21.

Powyższe prowadzi do konieczności wszczęcia z urzędu postępowania o wznowienie postępowania w sprawie II K 96/22 wobec zaistnienia przesłanki z art.439§1 pkt 8 kpk w zw. z art.542§1i3 kpk..

Wobec tych okoliczności obecnie nie było możliwości badania kwestii połączenia wskazanych w pkt 3 i 4 części wstępnej zaskarżonego wyroku kar węzłem kary łącznej a konsekwencją powyższego była konieczność uchylenia wyroku łącznego Sądu Rejonowego.

Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie

-I poprzez uzupełnienie podstawy prawnej wydania wyroku łącznego o przepis art. 4 § 1 kk oraz wyeliminowanie z węzła kary łącznej ograniczenia wolności, orzeczonej w wyroku opisanym w pkt. 2 części wstępnej wyroku łącznego jednostkowej kary 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz o złagodzenie orzeczonej kary łącznej do 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

- II poprzez zaliczenie na poczet kary łącznej ograniczenia wolności okresu kary już odbytej w sprawie H K 129/21 od dnia 12 listopada 2022 roku do chwili obecnej;

- IV poprzez umorzenie postępowania o wy - danie wyroku łącznego w zakresie obejmującym wyroki Sądu Rejonowego w Mrą-gowie H K 121/19 i lI K 311/20;

i o utrzymanie w mocy wyroku łącznego w pozostałym zakresie.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny w zakresie kary

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec podanych okoliczności nie było podstaw do zmiany zaskarżonego orzeczenia a wyrok łączny uchylono i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 17 stycznia 2023 r., sygn. akt II K 299/22 uchylono i sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Mrągowie przekazano.

Sąd I instancji winien po zakończeniu procedury w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie II K 96/22 ponownie rozważyć możliwość wydania wyroku łącznego w sprawach: II K 129/21 i II K 96/22 mając na uwadze kwestie dat czynów, dat wydanych orzeczeń oraz stosownych (obowiązujących) regulacji przewidzianych w rozdziale IX Kodeksu karnego.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. G. kwotę 240 (dwieście czterdzieści ) zł tytułem obrony wykonywanej z urzędu wobec skazanego M. B. w II instancji powiększoną o podatek od towarów i usług od tej opłaty w kwocie 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) zł oraz kwotę 193,20 (sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę odwoławczą.

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1PODPIS

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU ODWOŁAWCZEGO

Załącznik do formularza UK 2

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie II K 299/22

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana