Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 6/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Wiśniewska

Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Wesołowska

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2023 r. w Bydgoszczy na rozprawie

sprawy N. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania N. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 5 grudnia 2022 r. nr (...)

oraz z dnia 23 grudnia 2022 r. nr (...)

zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej prawo do zasiłku chorobowego za okres od 21 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. oraz od 6 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

SSR Iwona Wiśniewska

Sygn. akt VII U 6/23

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 5 grudnia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił N. L. prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 21 listopada 2022r. do 5 grudnia 2022r. oraz decyzją z dnia 23 grudnia 2022r. za okres od dnia 6 grudnia 2022r. do 23 grudnia 2022r. W uzasadnieniu obu decyzji organ rentowy wskazał, iż ubezpieczona była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u płatnika (...) sp. z o.o. w R. od 20 września 2022r. do 20 listopada 2022r. Od 28 października 2022r. do 23 grudnia 2022r. była niezdolna do pracy z powodu choroby. Zakład pracy wypłacił wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy za okres od 28 października 2022r. do 20 listopada 2022r. Z bazy danych ZUS wynika, że od 17 października 2022r. ubezpieczona jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w firmie (...). Ponieważ odwołująca posiada tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z umowy zlecenia nie ma prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

Z powyższymi decyzjami nie zgodziła się ubezpieczona N. L. wnosząc od nich odwołanie. Ubezpieczona oświadczyła, że umowę zlecenie wykonywała tylko przez 8 dni krótko przed chorobą.

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o oddalenie odwołań podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonych decyzjach.

Zarządzeniem z dnia 8 lutego 2023r. sprawa z odwołania od decyzji z dnia 23.12.2022r. (VII U 72/23) została połączona ze sprawą z odwołania od decyzji z dnia 5.12.2022r. (VII U 6/23) do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona N. L. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w (...) sp. z o.o. w R. od 20 września 2022r. do 20 listopada 2022r. Od 28 października 2022r. do 23 grudnia 2022r. była niezdolna do pracy z powodu choroby. Zakład pracy wypłacił wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy za okres od 28 października 2022r. do 20 listopada 2022r.

okoliczności bezsporne

Od 17 października 2022r. ubezpieczona była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w firmie (...) jako pracownik porządkowy. Czynności, które miały być przedmiotem umowy polegały na wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej. Zgodnie z umową odwołująca miała świadczyć pracę według potrzeb. Wynagrodzenie miało być płatne na podstawie oświadczenia zleceniobiorcy o liczbie godzin wykonywanych czynności.

Dowód: umowa zlecenie k.17

W czasie niezdolności do pracy ubezpieczona nie wykonywała żadnych czynności zarobkowych na podstawie umowy zlecenia. Nie przedstawiła oświadczenia o ilości przepracowanych godzin i nie otrzymała żadnego wynagrodzenia. Stan zdrowia odwołującej (zagrożenie krwotokiem) uniemożliwiał jej wykonywanie prac fizycznych.

Dowód: pismo T. k.22 akt VII U 6/23, pismo T. k. 21 akt VII U 72/23, karta informacyjna leczenia szpitalnego k.6-7, zeznania odwołującej k. 43-44, płyta CD k.46

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyżej powołane dokumenty, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron. Nadto Sąd oparł się na dowodzie z zeznań odwołującej, ponieważ były zgodne z zebranymi w sprawie dowodami.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu odwołania ubezpieczonej były zasadne i zasługiwały na uwzględnienie.

W sprawie strony toczyły spór co do faktu, czy ubezpieczona w okresie stwierdzonej niezdolności do pracy, powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia, kontynuowała pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia.

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. 2017 poz. 1368, ze zm., dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego na podstawie art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczy sytuacji, gdy osoba niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie podlega żadnemu ubezpieczeniu natomiast kontynuuje lub podejmuje działalność zarobkową uprawniającą ją do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (postanowienie SN z dnia 29 października 2003 r., II UK 176/03, Legalis nr 235655).

W niniejszej sprawie tytuł ubezpieczenia odwołującej wynikający z zatrudnienia pracowniczego ustał w dniu 20 listopada 2022r. Jednocześnie od 17 października 2022r. odwołująca związana była umową zlecenia z firmą (...). Zakład Ubezpieczeń Społecznych na tej podstawie wywiódł, iż ubezpieczona kontynuowała działalność zarobkową a tym samym nie miała prawa do zasiłku chorobowego za okres swojej niezdolności do pracy. Zważyć należy, że zasiłek chorobowy zastępuje utracony zarobek. Ryzykiem chronionym jest w tym przypadku niemożność wykonywania (kontynuowania lub podjęcia) każdej działalności zarobkowej, zarówno tej, której wykonywanie dawało tytuł do objęcia ubezpieczeniem, jak i wykonywanej równolegle z taką działalnością a ponadto jakiejkolwiek nowej działalności dającej źródło utrzymania. Jeżeli po ustaniu tytułu ubezpieczenia dojdzie do kontynuowania lub podjęcia działalności zostanie ona objęta ubezpieczeniem chorobowym. Wówczas zdarzenie ubezpieczeniowe (choroba) będzie pozostawać w związku z nowym tytułem ubezpieczeniowym (wyrok SN z dnia 4 czerwca 2012 r., I UK 13/12, Lex nr 1218583).

Jednakże samo pozostawanie związanym umową zlecenia, bez jej faktycznego wykonywania, czyli podejmowania czynności, nie świadczy jeszcze o kontynuowaniu działalności zarobkowej. Zdaniem Sądu fakt podpisania umowy zlecenia bez żadnej aktywności odwołującej w tym zakresie, zmierzającej do uzyskania przychodu nie może być traktowany jako kontynuowanie działalności zarobkowej a tym samym stanowić negatywną przesłankę przyznania zasiłku chorobowego. Z przedstawionego w niniejszej sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby odwołująca wykonywała jakiekolwiek czynności na podstawie umowy zlecenia.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że w sprawie nie zachodzą podstawy do zastosowania art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Wobec powyższego jak i bezspornego faktu, że w okresach spornych odwołująca była niezdolna do pracy, przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego. Mając to na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSR Iwona Wiśniewska