Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I AGa 201/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Sławomir Jamróg (spr.)

Sędziowie: SSA Marek Boniecki

SSA Kamil Grzesik

Protokolant: Jakub Zieliński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2023 roku na rozprawie rozpoznał sprawę

z powództwa (...) spółki jawnej
w K.

przeciwko Instytutowi (...) w W.

o zapłatę

oraz z powództwa wzajemnego Instytutu (...)
w W.

przeciwko (...) spółce jawnej w K.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej / powoda wzajemnego / od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 31 marca 2021 r., sygn. akt IX GC 1094/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Instytutu (...)
w W. na rzecz (...) spółki jawnej w K. kwotę 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I AGa 201/21

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) spółka jawna w K. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej Instytutu (...) w W. kwoty 40.002zł z odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia liczonymi od dnia 1.04.2013r. do dnia zapłaty i kosztów procesu.

Podała, że w dniu 14.07.2009r. zawarła ze stroną pozwaną oraz innymi podmiotami umowę konsorcjum celem realizacji projektu badawczo – rozwojowego pod tytułem „Opracowanie technologii termicznej utylizacji stałych odpadów garbarskich zawierających chrom”. Liderem konsorcjum została strona pozwana. W ramach tego przedsięwzięcia powódka miała wykonać zadania mieszczące się w zadaniu nr (...)projektu, oznaczonym nazwą „Projekt i budowa systemu monitorująco – rejestrująco- wizualizacyjnego - część 2 – wykonanie jednostki centralnej i warstwy wizualizacji i raportowania http”, faza badawcza.

Nadto powódka miała wykonać zadanie nr (...) projektu pod nazwą(...). Powódka podała, że realizacja całego projektu była dofinansowywana przez (...) w W. ( (...)) na podstawie umowy konsorcjum z tym podmiotem , z dnia 8.07.2010r. . Kwoty dofinansowania do danego zadania były przekazywane stronie pozwanej , jako liderowi konsorcjum . Następnie jej obowiązkiem było przekazanie danemu konsorcjantowi kwoty dofinansowania przynależnej zadaniu konsorcjanta. Powódka podała, że ze swej strony wykonała zadanie numer (...)oraz numer(...). Za zadanie nr(...) otrzymała dofinansowanie, natomiast za zadanie nr (...) otrzymała tylko część dofinansowania. Z tytułu zadania nr(...)powódka miała otrzymać 90.002zł, natomiast otrzymała 50.000zł . Różnica tj kwota 40.002zł. stanowi przedmiot powództwa. Strona pozwana otrzymała od instytucji dofinansowującej jako lider konsorcjum kwotę 90.002zł dotycząca zadania nr (...) , jednak bezpodstawnie nie przekazała powódce całej tej kwoty pomimo wezwania pismem z dnia 19.04.2013r. .

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu. Pozwany Instytut nie negował, że jako lider konsorcjum otrzymał dofinansowanie do zadania nr (...)w wysokości 90.002zł oraz nie negował faktu przekazania powódce kwoty 50.000zł. Zarzucił, że zatrzymał pozostałą kwotę dofinansowania albowiem strona powodowa nie wykonała należycie zadania nr (...) Wbrew postanowieniom §10 umowy konsorcjum powódka zleciła wykonanie tego zadania firmom zewnętrznym , a to Instytutowi (...) spółce z o.o. ( za cenę 27.600zł netto ) oraz (...) spółce z o.o. ( za cenę 58.000zł netto). Takie postepowanie strony powodowej stanowiło istotne naruszenie umowy konsorcjum ze stroną dotującą przedmiotowe przedsięwzięcie , tj. z (...) , gdyż stanowiło podstawę do rozwiązania umowy przez (...), które to rozwiązanie skutkowałoby koniecznością zwrotu całej kwoty dofinansowania. Nadto strona pozwana zakwestionowała jakość przedstawionego przez powódkę opracowania zadania nr (...) powołując się na treść ekspertyzę wykonanej przez Politechnikę (...) ( opinia z dnia 15.05.2013r.).

Instytut wniósł też powództwo wzajemne domagając się zasądzenia od powódki – pozwanej wzajemnie - kwoty 136.488zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 122.839zł od dnia 7.08.2010r. do dnia zapłaty i od kwoty 13.649zł od dnia 1.01.2011r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu środków dofinansowania otrzymanych przez pozwaną na wykonanie zadania nr (...). Nadto powód wzajemny wniósł o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu. Wskazał że w dniu 23.12.2011r. zawarł z (...) aneks do umowy o dofinansowanie, według którego podstawą przekazania przez (...) środków finansowych miał być protokół potwierdzający wykonanie zadania zgodnie z kosztorysem projektu. Tymczasem wobec złej jakości zadania, które wykonała powódka , taki protokół nie mógł być sporządzony.

W pozwie podano, że strona powodowa /pozwana wzajemnie/ otrzymała z tytułu zadania numer (...) od pozwanego /powoda wzajemnego/ środki w wysokości 136.488zł, w tym w dniu 6.08.10r. kwotę 122.839zł i w dniu 31.12.10r. kwotę 13.649zł . Pozwana wzajemnie wbrew postanowieniom umowy a także bez zgody powoda wzajemnego, zleciła wykonanie zadania nr (...) firmie (...) w Z.. Zadanie to nigdy nie zostało wykonane ani odebrane. W związku z tym powód wzajemny zmuszony był zlecić wykonanie zadania nr (...) na własny koszt firmie (...).

Powód wzajemny podał, że pismem z dnia 11.05.2016r. wezwał pozwaną wzajemnie do zwrotu dochodzonych środków dofinansowania . Powód wzajemny podniósł też, że jego roszczenie w zakresie kwoty 82.452zł , uzasadnione jest również z tytułu regresu wobec pozwanej wzajemnie, tj. zwrotu kosztów wykonania zastępczego zadania nr (...) przez spółkę (...) .

Pozwana wzajemnie wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od strony pozwanej Instytut (...) instytutu badawczego w W. na rzecz strony powodowej (...) spółki jawnej w K. kwotę 40.002zł wraz z odsetkami liczonymi w wysokości odsetek ustawowych od dnia 30.04.2013. do dnia 31.12.2015r. i w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia zapłaty (pkt I) , oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie (pkt II) oddalił powództwo wzajemne (pkt III), zasądził od strony pozwanej Instytut (...) instytutu badawczego w W. na rzecz strony powodowej (...) spółki jawnej w K. kwotę 4.419zł tytułem zwrotu kosztów procesu związanych 2 pozwem głównym (pkt IV) , zasądził od strony pozwanej Instytutu (...) instytutu badawczego w W. na rzecz strony powodowej (...) spółki jawnej w K. kwotę 3.600zł tytułem zwrotu kosztów procesu związanych z pozwem wzajemnym (pkt V). .

Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowił następujący stan faktyczny:

W dniu 14.07.2009r. strony procesu oraz P.P.U.H. (...) (...) (...) spółka z o.o. w R. zawarli umowę konsorcjum pod nazwą (...). W umowie podano, że strony zawiązują konsorcjum naukowo- przemysłowe, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.03.2009r. , w sprawie Przedsięwzięcia (...) ( Dz.U. nr 52 , poz. 424 , z 2009r.) do realizacji celu badawczo – rozwojowego pod tytułem „Opracowanie technologii termicznej utylizacji stałych odpadów garbarskich zawierających chrom”, określonego w załączniku nr 1 do umowy konsorcjum.

Na lidera konsorcjum została wyznaczona strona pozwana. Strony ustaliły, że lider złoży w imieniu konsorcjum wniosek o dofinansowanie projektu do (...), a po przyznaniu dofinasowania podpisze w imieniu członków konsorcjum umowę z (...), o której mowa w §9 ust.1 wymienionego rozporządzenia . W tym celu konsorcjanci zobowiązali się udzielić liderowi stosownych pełnomocnictw ( §1 ).

Konsorcjanci ustalili (§2) strukturę organizacyjną konsorcjum, wyznaczając w jej ramach lidera konsorcjum, radę konsorcjum, kierownika projektu oraz oznaczyli kompetencje tych, można określić, organów (§3 , 4, 5 ).

Do lidera należała reprezentacja konsorcjum w stosunkach z (...) , z organami rządowymi i samorządowymi, składanie oświadczeń woli w imieniu konsorcjum, o ile zostały zatwierdzone przez radę konsorcjum, reprezentowanie interesów konsorcjum w sferze określonej przez uchwały rady konsorcjum, realizacja postanowień uchwał rady konsorcjum, realizacja umów z podmiotami trzecimi, zawartych na bazie postanowień uchwał rady konsorcjum , prowadzenie administracji projektu i rozliczeń projektu jako całości, prowadzenie stosowanej sprawozdawczości , bieżąca koordynacja prac przy realizacji projektu, składanie i podpisywanie oświadczeń dotyczących praw i obowiązków członków konsorcjum po wcześniejszym uzyskaniu ich pisemnej zgody i na podstawie udzielonych pełnomocnictw (§3) . Obowiązkiem lidera było też (§8 ) przekazywanie konsorcjantowi przelanych przez (...) kwot dofinansowania do danego zadania, w terminie 7 dni. Lider po uzyskaniu dofinansowania miał obowiązek zawiadomić o tym konsorcjanta w terminie 7 dni roboczych , następnie po otrzymaniu noty od konsorcjanta, na kwotę dofinansowania, przelać mu kwotę dofinansowania w terminie 7 dni. Wysokość zwrotu kosztów należnych stronom , z tytułu realizacji projektu ustalonego na podstawie podziału prac i zadań określa umowa główna ( o dofinansowanie) . Strony postanowiły, że końcowego rozliczenia prac wykonanych na rzecz projektu i przysługującego stronom wynagrodzenia strony dokonają w ustalonym przez lidera terminie, nie później niż w 30 dni od decyzji dyrektora (...) w sprawie rozliczenia umowy głównej ( o dofinansowanie) w całości lub części , względnie nierozliczenia umowy głównej .

Do kierownika projektu, wyznaczanego przez lidera, należało (§5) monitorowanie i kontrola prac realizowanych przez strony, prawo żądania wyjaśnień od konsorcjanta co do zasadności ponoszonych kosztów i sposobu realizacji zadania , prawo żądania od strony przedstawienia wyników realizacji zadań albo podjętych działań w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów , prawo wystąpienia do strony z wnioskiem o zmianę osoby wyznaczonej do realizacji konkretnych zadań , jeżeli nie angażuje się ona należycie w prace lub z innych , istotnych i obiektywnych powodów zagraża lub może zagrażać realizacji projektu . Kierownik projektu był odpowiedzialny za realizację prac oraz prawidłowość merytoryczną projektu. Miał on prawo zwołać radę konsorcjum i przedstawić do rozpatrzenia wnioski i propozycje działań niezbędnych do realizacji zadań związanych z realizacją umowy głównej (o dofinansowanie) .

Na kierownika projektu została wyznaczona osoba S. P. ( okoliczność bezsporna , potwierdzona pismem k. 29) .

Do rady konsorcjum, w skład której wchodzili reprezentanci każdego konsorcjanta , należało ( §4 i postanowienia regulaminu rady) podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych wspólnych sprawach , z których wynika zobowiązanie stron do podjęcia określonych zobowiązań lub dokonywania świadczeń na rzecz konsorcjum i osób trzecich. Uchwały rady wymagały podjęcia ich jednogłośnie i podpisania przez wszystkich członków rady . Rada została ukształtowana jako organ nadzoru , mający prawo oceniać wartość merytoryczną ponoszonych wydatków , skuteczność działań inwestycyjnych i zasadność ich kontynuacji , ustalania szczegółowego obowiązków stron , a także zlecania wykonywania opinii , ekspertyz i przeprowadzenie badań. Rada mogła powierzyć, w drodze uchwały , wykonywanie określonych czynności kontrolnych i doradczych członkowi rady .

Strony umowy konsorcjum postanowiły ( §7) , że zakres przedmiotowy projektu oraz podział zadań między konsorcjantów jest określony w załączniku do umowy . W wypadku zmniejszenia poziomu dofinansowania projektu przez (...) lub wprowadzenia zmian do projektu przez (...) , rada konsorcjum zgodnie postanowi o zaakceptowaniu poziomu dofinansowania zaoferowanego przez (...) , albo o zmianie zakresu przedmiotowego projektu oraz szczegółowego podziału zadań . Brak jednomyślnej uchwały rady oznacza tu rezygnację przez strony z realizacji projektu ( i wygaśnięcie umowy konsorcjum , §11) .

Strony zobowiązały się (§6) do realizowania postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, w tym do terminowej realizacji podjętych zobowiązań. Nadto zobowiązały się do udzielania sobie wzajemnie wszelkich niezbędnych informacji technicznych i innych związanych z projektem, o ile ich udzielenie uzasadnione jest celem realizacji umowy lub umowy głównej ( o dofinansowanie). Strony zobowiązały się powstrzymywać od zachowań , które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócać lub wyłączyć osiągnięcie celu dla którego powołane zostało konsorcjum. Strony zobowiązały się do wykonania prac wchodzących w skład projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie głównej, do przyjęcia ramowego harmonogramu poszczególnych etapów prac , do zakończenia projektu zgodnie z ustaleniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie , do raportowania kierownikowi projektu raz w miesiącu stanu powierzonych prac .

Strony postanowiły ( §10), że każda ze stron po uzyskaniu zgody lidera konsorcjum może zlecić innym podmiotom wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków i w granicach środków finansowych tej strony wynikających z zakresu przydzielonych jej obowiązków o ile wymaga tego realizacja projektu oraz o ile nie będzie to sprzeczne z warunkami umowy głównej . Umowa nie zastrzegała sankcji za uchybienie temu postanowieniu.

Strony postanowiły ( §9) , że jeżeli którakolwiek ze stron nie przystąpi do realizacji powierzonych jej zadań to liderowi konsorcjum w porozumieniu z (...) przysługuje prawo powierzenia wykonania tych zadań i obowiązków innemu podmiotowi. Do tego powierzenia wymaga się co najmniej jednokrotnego , bezskutecznego, pisemnego wezwania danej strony do prawidłowego wykonania powierzonych jej zadań i udzielenia jej w tym celu odpowiedniego terminu .

W dniu 8.07.2010r. Konsorcjum , reprezentowane przez lidera – stronę pozwaną , zawarło z (...) w W. ( (...)) umowę nr (...), o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia (...) , pt. „(...)”. Na podstawie tej umowy przyznano konsorcjum dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Projekt podzielono na dwie fazy A i B. Przez fazę A rozumiano przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na zastosowanie w działalności gospodarczej . Przez fazę B rozumiano fazę przygotowań do wdrożenia polegającą na przeprowadzeniu czynności , których celem jest przygotowanie wyników fazy A do zastosowania w działalności gospodarczej. Umowa definiowała wykonawcę jako lidera oraz pozostałe jednostki wchodzące w skład konsorcjum , wspólnie realizujące projekt. W umowie (§4 i 6) (...) zobowiązało się udzielić liderowi oraz , za jego pośrednictwem, pozostałym wykonawcom dofinansowania. Lider zobowiązał się niezwłocznie przekazywać pozostałym wykonawcom należną im część dofinansowania zgodnie z kosztorysem projektu. Dofinansowanie następować miało w formie zaliczek , na wniosek lidera . Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki było spełnienie warunków w postaci rozliczenia kwoty ostatniej zaliczki w co najmniej 80% oraz kwot wszystkich poprzednich zaliczek w 100% , pozytywna ocena ostatniego raportu półrocznego , przedłożenie oświadczeń wykonawców będących przedsiębiorcami o wyłączeniu okoliczności , o których mowa w §5 ust.2 Rozporządzenia ( rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10.03.09r. , w sprawie Przedsięwzięcia (...) , §5 ust. 2 traktujący o wyłączeniu pomocy publicznej dla określonych grup podmiotów) . Nadto (...) weryfikowało wnioski o płatność kolejnych zaliczek , w terminie 60 dni. (...) było uprawnione wstrzymać lub zmniejszyć dalsze dofinansowanie (§9) , gdy na podstawie oceny raportu półrocznego stwierdzi, że projekt jest realizowany sprzecznie z postanowieniami umowy lub z naruszeniem prawa , że kontynuacja projektu nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników , że przekazane dofinansowanie, w części lub całości, było wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawcy zobowiązali się (§13) do zapewnienia przejrzystości wydatkowania dofinansowania.

Strony postanowiły, że (...) może wypowiedzieć umowę (§17) , gdy, między innymi , wykonawca realizuje projekt w sposób sprzeczny z umową lub z naruszeniem prawa , wykonawca dopuścił się nieprawidłowości finansowych w realizacji umowy oraz nie usunął ich przyczyn i skutków. W wypadku rozwiązania umowy wykonawcy zobowiązani są (§18) zwrócić (...) otrzymane dofinansowanie w całości lub w części , na wezwanie (...) , na zasadach §20 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10.03.2009r.

( przepis traktujący o przesłankach zwrotu przez beneficjenta dofinansowania , wysokości zwrotu, a także możliwości odstąpienia od wezwania o zwrot dofinansowania ) .

W kosztorysie projektu ( załącznik nr (...)do umowy o dofinansowanie) wśród zadań fazy badawczej, A , wymieniono zadanie nr (...) przynależne powódce i kwotę dofinansowania do tego zadania w wysokości 134.686zł . W tymże kosztorysie wśród zadań fazy przygotowań do wdrożenia, B , wymieniono zadanie nr (...) przynależne powódce i kwotę dofinansowania do tego zadania w wysokości 90.002zł .

Zdanie nr (...) zostało zatytułowanej jako : projekt i budowa systemu monitorująco – rejestrująco – wizualizacyjnego – część 2 – wykonanie jednostki centralnej i warstwy wizualizacji i raportowania ttp. Zadanie nr (...) zostało zatytułowane jako : Przeprowadzenie badań rynkowych .

W dniu 23.12.2011r. lider konsorcjum zawarł z (...) aneks nr (...) do umowy , w którym , w miejsce zapisu traktującego o obowiązku lidera do niezwłocznego przekazywania pozostałym wykonawcom należnej im części dofinansowania, strony wprowadziły zapis o przekazywaniu tego dofinansowania wykonawcom na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie zadania .

W dniu 27.12.2012r. lider konsorcjum zawarł z (...) aneks nr (...) do umowy , w którym termin zakończenia projektu ustalono na 31.03.2013r. . Ponadto obniżono kwotę dofinansowania z 3.000.000zł do 2.713.005zł.

Pismem z dnia 25.10.2012r. strona powodowa zwróciła się do strony pozwanej o wypłatę zaliczki w wysokości 50.000zł , na realizację zadania nr (...) .

Poza sporem pozostawało, że strona pozwana wypłaciła tą zaliczkę .

Protokołem przekazania z dnia 28.03.2013r. strona powodowa przekazała stronie pozwanej opracowanie zadania nr (...) Również 28.03.2013r. powódka wystawiła pozwanemu notę księgową za zadanie nr (...) , na kwotę 90.002zł ( kwota dofinansowania ). Pismem z dnia 19.04.2013r. powódka ponagliła pozwanego o wypłatę za zadanie nr (...) . Pismem z dnia 15.05.2013r. pozwany zwrócił się do powódki o anulowanie noty księgowej z 30.10.12r. tyczącej zaliczki w kwocie 50.000zł za zadanie nr (...) .

W korespondencji elektronicznej z dnia 19.06.2013r. , powołując się na wniosek lidera konsorcjum z dnia 15.05.2013r. , (...) poinformowało , że wyraża zgodę na zastąpienie konsorcjanta - powodowej spółki - przez firmę (...) ( lider) w realizacji zadania numer (...), oraz że przyjmuje do wiadomości wycofanie się konsorcjanta z realizacji zadania nr (...). Natomiast co do zmiany w zakresie realizacji i ponoszonych kosztów zadań nr(...) i (...) , (...) nie wyraża na to zgody . Podniesiono, że zadania te , mieszczące się w fazie A zostały zakończone do września 2011r. , zaś sama faza A została zakończona 31.12.2012r. Wobec tego ewentualna korekta powinna odbyć się na koszt wykonawcy .

Pismem z dnia 8.07.2013r. pozwany poinformował powódkę, że poddał ocenie zadanie powódki nr (...) , poprzez zasięgnięcie ekspertyzy od Politechniki (...) , która to ekspertyza była dla powódki negatywna. W związku z tym pozwany zwrócił się do (...) o zgodę na możliwość przejęcia realizowania zadania nr (...) przez samego pozwanego i uzyskał taką zgodę w dniu 19.06.13r. . W związku z tym zachodzi podstawa do anulowania noty zaliczkowej .

Pismem z dnia 14.08.2013r. strona powodowa odpowiedziała pozwanemu na zarzuty w odniesieniu do zadania nr (...), negując wnioski zawarte w ekspertyzie Politechniki (...).

Pismem z dnia 14.08.2013r. , kierowanym do (...) , strona powodowa podniosła, że lider mimo uzyskania od (...) zaliczki na realizację zadania nr (...) , nie przekazał jej tej zaliczki. Podniosła, że lider bezzasadnie zarzuca jej nienależyte wykonanie zadania nr (...) . Nadto wyjaśniła, że lider zwrócił się do (...) o przejęcie zadania nr (...) bez uprzedniego postawienia powódce zarzutów co do tego zadania ( takie zarzuty, w postaci ekspertyzy Politechniki (...) , powódka otrzymała dopiero 27.05.2013r. ) oraz bez zawiadomienia rady konsorcjum o swoich zarzutach , czy zleceniu ekspertyzy zadania nr (...) Poza tym lider nie wzywał powódki do poprawienia opracowania , jeżeli uważał je za nienależycie wykonane. W piśmie wskazano też na nieprawdziwe informacje zawarte w raporcie końcowym lidera z dnia 24.06.2013r. , a to, że powódka nie wykonała zadania nr (...) , że firma (...) nie wykonała zadania nr (...) w związku z czym lider zlecił te zadania firmie zewnętrznej.

Pismem z 5.01.2014r. , kierowanym do pozwanego - lidera konsorcjum , (...) , odpowiadając na wniosek lidera z dnia 3.01.2014r. o uznanie zgłoszonego kosztu lidera wykonania zadania nr (...) , w kwocie 82.452zł , za koszt kwalifikowany , poinformowało , że uznaje ten koszt za niekwalifikowany . W piśmie podniesiono, że działania pozwanego , polegające na zmianie wykonawcy , bez podpisania stosowanego aneksu do umowy z (...) , skutkują koniecznością uznania tego kosztu za niekwalifikowany .

W dniach 9 i 11 lutego 2011r. A. K.(...), wystawił powódce faktury za wykonanie jednostki centralnej i warstwy wizualizacji oraz raportowania .

Poza sporem pozostawało, że te faktury tyczyły zadania nr (...) powódki. .

Pismem z dnia 11.06.2013r. powódka podniosła wobec pozwanego , że wbrew jego twierdzeniom zawartym w mailu z 15.05.2013r. , wykonała w całości zadanie nr (...) i sprawne urządzenie przekazała wskazanej przez pozwanego spółce (...) , kurierem w dniu 21.02.2013r. . W piśmie podniesiono, że dotychczas powódka nie otrzymała żadnych uwag, czy reklamacji tyczących tego urządzenia.

Protokołami z dnia 28.03.2013r. pozwany odebrał od spółki (...) szafę sterującą wraz z panelem wizualizacyjnym (...) do sterowania pieca opalanego peletem w garbarni (...) , z zaznaczeniem , że następuje to zgodnie z umową (...) .

Dodatkowo Sąd zaznaczył, że pozwany nie zaoferował treści swojej umowy ze spółką (...). Sąd Okręgowy przyjął, że strona powodowa w całości wykonała i oddała zadania nr (...) i (...) . Zwrócił uwagę, że przejęcie zadania przynależnego danemu konsorcjantowi decydowało się na forum rady konsorcjum. Taka sytuacja miała miejsce wobec konsorcjanta spółki (...). Podobnie rada konsorcjum podjęła uchwałę o zobowiązaniu lidera – pozwanego- do przekazania powódce jego części opracowania , gdy ten spóźniał się z udostępnieniem stosowanych danych , które z kolei warunkowały wykonanie przez powódkę zadania nr (...) . Ekspertyza odnosząca się do zadania nr (...) , podpisana przez K. C. (k. 98 -99 ) i krytyczna jej ocena w opracowaniu sporządzonym przez M. K. (k. 102- 107 ) same przez się nie stanowią potwierdzenia lub zaprzeczenia jakości opracowania zadania nr (...), szczególnie z perspektywy osiągnięcia jego celu . Wnioski sygnowane przez K. C. nie mogły być uznane za słuszne w świetle argumentów podniesionych przez M. K. . W ocenie Sądu właściwym dowodem w tej sytuacji byłaby opinia biegłego sądowego , jednakże strona pozwana zrezygnowała z przeprowadzenia takiego dowodu.

Przy tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy wskazał, że strony zawiązały konsorcjum naukowo – przemysłowe , o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10.03.2009r. , w sprawie Przedsięwzięcia (...) ( Dz.U z 31.03.09r. Nr 52, poz. 424 ). Rozporządzenie reguluje dofinansowanie przez (...) badań naukowych lub prac rozwojowych nakierowanych na zastosowanie w działalności gospodarczej, zwanych fazą badawczą , a także czynności których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej ( §1) . Jak wynika z §2 tego Rozporządzenia, przewidziane w nim dofinansowanie zostaje przyznawane na wniosek wnioskodawcy , którym może być , m. in. , konsorcjum naukowo przemysłowe , w imieniu którego wniosek składa reprezentujący konsorcjum podmiot. Rozporządzenie wymaga (§3) , aby w umowie konsorcjum zawarte zostały postanowienia o przekazaniu wyników fazy badawczej przedsiębiorcy będącemu członkiem konsorcjum do zastosowania w działalności gospodarczej, ewentualnie przedłożenie umowy przedwstępnej konsorcjum z innym podmiotem, o przekazaniu wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej. Konsorcjum zobowiązane zostało (§4) do przekazania wyników fazy badawczej podmiotowi realizującemu zastosowanie w działalności gospodarczej , na warunkach rynkowych. Z §9 Rozporządzenia wynika, że dofinansowanie fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia jest przekazywane beneficjentowi na podstawie umowy , w formie zaliczek zgodnie z harmonogramem i kosztorysem ( w którym, dodać w tym miejscu należy, są wyszczególnione zadania i ich wykonawcy oraz kwota dotacji do zadania ) . Natomiast beneficjent raportuje do (...) postęp prac i ich rozliczenie (§16) . Raporty te podlegają bieżącej ocenie przez (...) , dyrektor Centrum może w wyniku tej oceny wstrzymać lub zmniejszyć dofinansowanie(§17). Końcowo (§19, §20 ) dyrektor (...) ocenia raport końcowy i rozliczenie . W wyniku tej oceny może wezwać beneficjenta o zwrot całości lub części dofinansowania, może też od tego zwrotu odstąpić . Jednakże (§22) dofinansowanie nieprawidłowo wykorzystane przez beneficjenta podlega zwrotowi do (...).

Sąd pierwszej instancji omówił stosunek jaki łączył strony podkreślając więź zobowiązaniową stron wynikającą z uzgodnień. Wskazał, że konsorcjanci zobowiązali się wobec siebie do współdziałania w wykonaniu podjętego wspólnego zadania, przy czym nie tworzyli oni wspólnego zaplecza finansowego , czy innej bazy materialnej potrzebnej do wykonania zadania . W ramach przedsięwzięcia głównego każdy z nich miał do wykonania oznaczone zadanie , realizowane z kwoty przyznanego do danego zadania dofinansowania i ze środków własnych konsorcjanta . Niewątpliwie postęp prac był warunkowany postępem w wykonaniu poszczególnych zadań. Poszczególne zadania też warunkowały się wzajemnie , jak podany przez powódkę przykład, że wykonanie jej zadania nr (...) zależne było od zadania nr 7 , które przynależało pozwanemu. Stan wykonania całego zadania zachodził, gdy wykonano wszystkie zadania cząstkowe. Poza zrealizowaniem pod względem przedmiotowym podjętego przez konsorcjantów zadania istotne też było takie jego wykonywanie, aby zachowane zostało prawo do dofinansowania. Z tej perspektywy ważył sposób i czas wykonywania przez poszczególnych konsorcjantów swoich zadań. Wobec tego obowiązek współdziałania konsorcjantów wyrażał się również w obowiązku stosowania się szczególnie do warunków dofinansowania .

Zatem tzw. rozliczanie się konsorcjantów ze współdziałania tyczyło kontroli pod względem merytorycznym ich zadań oraz , czy sposób działania nie zagraża utrzymaniu uzyskanego dofinansowania. W tym przypadku tylko lider konsorcjum – pozwany - wysuwał zastrzeżenia do prac powódki i to on podejmował decyzje co do jej zadań i w sprawie przekazania powódce kwot dofinansowania. Postanowienia umowy nie dawały mu do tego prawa. Ewentualne władcze zalecenia do konsorcjanta, należały do rady konsorcjum, która podejmowała decyzje w formie uchwał i to podjętych jednogłośnie . Jeżeli już mówić o bieżącej merytorycznej ocenie i kontroli prac realizowanych przez konsorcjanta , to należała ona do kierownika projektu ( którym nie był lider) . W związku z zadaniem kontroli kierownik projektu miał prawo zwołać radę konsorcjum i przedstawić jej do rozpatrzenia wnioski i propozycje działań niezbędnych do realizacji zadań związanych z realizacją umowy głównej ( o dofinansowanie).

Natomiast liderowi , jak chodzi o jego uprawnienia władcze, przysługiwało prawo powierzenia zadania danego konsorcjanta innemu podmiotowi , tylko gdy konsorcjant w ogóle nie przystąpił do realizacji powierzonego mu zadania . Lider musiał jednak na to uzyskać zgodę ( w porozumieniu ) (...). Nadto do takiej zmiany wykonawcy konieczne było uprzednie wezwanie konsorcjanta do podjęcia wykonywania zadania , z wyznaczeniem mu odpowiedniego terminu. Lider nie miał prawa do samodzielnej, wiążącej oceny prac danego konsorcjanta, w tym do nieskrępowanego powierzenia zadania danego konsorcjanta innemu podmiotowi .

Analiza umowy stron uprawnia do stwierdzenia , że aczkolwiek każdy z konsorcjantów miał prawo do oceny działania innego konsorcjanta , to jednak określenie konsekwencji ( sankcji) ewentualnej negatywnej takiej oceny należały do rady konsorcjum , poza w/w wyjątkiem gdy dany konsorcjant w ogóle nie podjął swojego zadania ( wówczas swoją rolę miał tu lider) .

W sprawie nic nie wskazywało na to, aby rada konsorcjum podejmowała wobec powódki jakieś uchwały , szczególnie tyczące zadań (...) i (...) . Nic też nie wskazywało, aby ktokolwiek zwracał się do rady konsorcjum o zajęcie stanowiska w sprawie przedmiotowych zadań .

W niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia , że powódka w ogóle nie przystąpiła do realizacji powierzonych jej zadań, co ewentualnie otwierałoby drogę liderowi ( pozwany) do wszczęcia procedury powierzenia zadania innemu podmiotowi.

Niewątpliwie powódka wykonała zadanie nr (...) , z tym że pozwany ocenił je negatywnie. Szczególnie w świetle zeznań świadka Z. C. , który realizował zadania lidera, nie można przyjąć za prawdziwe twierdzenia pozwanego , iż powódka w ogóle nie wykonała zadania nr (...). Pomijając inne, naprowadzone wyżej argumenty przemawiające za wykonaniem przez powódkę zadania nr (...) Sąd okręgowy przypomniał, że świadek Z. C. stwierdził , że powódka coś wykonała w ramach zadania nr (...) , jednakże tu również świadek ocenił , że to co wykonała było nieprzydatne.

Przyjmując więc optykę , że powódka oba zadania wykonała nienależycie i to w stopniu istotnym ( wobec tego wymagającym poprawy bądź wykonania od nowa ) , to w takiej sytuacji lider powinien był doprowadzić do stosownej decyzji rady konsorcjum w tej sprawie .

Pozwany ( lider) zdyskwalifikował rezultat zadania powódki oznaczonego numerem (...) i na tej podstawie odmawia przekazania powódce pozostałej kwoty dofinansowania do tego zadania. Co do zadania nr (...) również ocenił je we własnym zakresie negatywnie i w związku z tym żąda zwrotu kwoty dofinansowania do tego zadania .

Stanowiska tego nie można podzielić , gdy zważyć , że lider , z jednej strony nie miał samodzielnej kompetencji do wiążącej oceny rezultatu wykonanych przez powódkę zadań a szczególnie wyznaczania sankcji za ewentualne niewykonanie/nienależyte wykonanie zadania , z drugiej strony , że lider nie był dysponentem przekazanej dotacji do danego zadania , lecz jego rola sprowadzała się tylko do wypłacenia otrzymanej dotacji konsorcjantom .

O zatrzymaniu wypłacenia kwoty dotacji można by mówić , gdyby powódka w ogóle nie przystąpiła do wykonywania swoich zadań , co w sprawie niniejszej z pewnością nie miało miejsca .

Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił roszczenie z pozwu głównego , przyjmując za podstawę art. 353§1k.c. Uwzględnieniu powództwa nie sprzeciwiał się fakt, że ewentualnie niewypłacona kwota dotacji może podlegać zwrotowi do (...) , wszak do jej zwrotu jest zobowiązany właśnie beneficjent danej dotacji . Lider bowiem nie wykazał , że jakiekolwiek środki zwrócił do (...) , dodatkowo , że konsorcjanci przeprowadzili rozliczenie między sobą . W każdym razie nie wykazał , jak powinno kształtować się rozliczenie między samymi konsorcjantami Skutkowało to oddaleniem powództwa wzajemnego i uwzględnieniem powództwa głównego z wylączeniem odsetek .

Roszczenie z pozwu głównego wymagało zdaniem Sądu Okręgowego tylko korekty w zakresie okresu za który żąda się odsetek. Powódka żądała bowiem odsetek od dnia 1.04.2013r. Jak ustalono, 28.03.2013r. powódka wystawiła pozwanemu notę księgową za zadanie nr (...), natomiast pismem z 19.04.2013r. ponagliła pozwanego o wypłatę za to zadanie. Pozwany działając niezwłocznie powinien wypłacić środki 29.04.13r. ( poniedziałek). To w świetle art. 481k.c. uzasadnia przyjęcie opóźnienie się pozwanego z wypłatą od 30.04.13r. . Stąd od tej daty Sąd uwzględnił roszczenie odsetkowe.

Odnosząc się do zarzutu przedawnienia Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie wynikające z pozwu wzajemnego nie było przedawnione albowiem zastosowanie miał art. 118k.c. przewidujący trzyletni termin przedawnienia. Z uwagi na złożenie do (...) raportu końcowego i datę wniesienia powództwa wzajemnego nie można przyjąć, że powództwo zostało wniesione po upływie okresu przedawnienia.

Jako podstawę rozstrzygnięcia powołano art.98§1i3k.p.c. w zw. z art. 99k.p.c..

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany/powód wzajemny/ zaskarżając orzeczenie w całości, zarzucając:

I. naruszenie prawa materialnego tj. art. 6 kc poprzez jego niezastosowanie oraz naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na treść orzeczenia tj. art. 232 zdanie pierwsze k.p.c. oraz art. 278 § 1 w zw. z art. 232 zdanie drugie k.p.c. poprzez dokonanie ustalenia i oceny faktów w sprawie wymagających wiadomości specjalnych, dotyczących m.in. zastosowanych instrumentów badawczych, metodologii przeprowadzenia badań rynkowych przez Powoda (Pozwanego wzajemnie) w ramach Zadania nr (...), bez zasięgnięcia opinii biegłego z zakresu garbarstwa, czego skutkiem był błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na zaniechaniu ustalenia przez Sąd Okręgowy, czy Zadanie (...) zostało wykonane przez Powoda (Pozwanego wzajemnie) prawidłowo I w konsekwencji bezpodstawnym stwierdzeniu, że Instytut miał obowiązek przekazania spółce (...) dofinansowania z tytułu wykonania Zadania nr (...), pomimo, że powód, na którym ciążył ciężar dowodu — nie sformułował wniosku dowodowego w zakresie zasięgnięcia opinii biegłego,

II. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na treść orzeczenia tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez pominięcie części zeznań świadka Z. C., z których wynikało, że Powód (Pozwany wzajemnie) nie złożył Liderowi oświadczeń wymaganych dla przekazania dofinansowania w ramach Zadania (...), w tym oświadczenia o uzyskaniu pomocy publicznej deminis, przez co dofinansowanie nie może być przekazane powodowej spółce ,

III. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na treść orzeczenia, to jest art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej oceny dowodu z zeznań świadków:

a) J. K. polegającej na pominięciu części zeznań świadka z których wynikało, że strona powodowa (Pozwana wzajemnie) nie dostarczyła spółce (...) żadnego elementu Zadania nr (...), czego skutkiem były błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia;

b) Z. C. polegającej na dowolnej, sprzecznej z zasadami logiki I doświadczenia życiowego oraz fragmentarycznej ocenie zeznań świadka, poprzez przyjęcie, że Świadek zeznał, że Powód (Pozwany wzajemnie) wykonał pewien zakres prac w ramach Zadania nr (...), podczas gdy z całokształtu zeznań świadka wynikało, że Powód (Pozwany wzajemnie) nie wykonał żadnego elementu stanowiącego w zakres Zadania nr (...), czego skutkiem były błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia;

IV. błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na uznaniu, że przedmiot w zakresie zadania nr (...) - został przez F. F. wykonany i dostarczony, pomimo, że przedmiot zadania (...) miał charakter materialny (specjalistyczny sprzęt — szafa i oprogramowanie) i brak było jakichkolwiek dowodów jego dostarczenia, a jedynym dowodem przyjętym przez Sąd było przesłuchanie strony F. F.,

V. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na uznaniu, że kompetencja do oceny prawidłowości wykonania zadań nr (...) i (...) przysługiwała wyłącznie radzie konsorcjum oraz nie przysługiwała liderowi konsorcjum;

VI naruszenie prawa materialnego to jest art. 353 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w odniesieniu do powództwa głównego polegające na zastosowaniu wskazanego przepisu w sytuacji, gdy Powód (Pozwany wzajemnie) nie wykonał należycie Zadania nr (...) oraz poprzez jego niezastosowanie w odniesieniu do powództwa wzajemnego w sytuacji, gdy Pozwany (Powód wzajemny) przekazał stronie powodowej (Pozwanej wzajemnie) kwotę 136.488 zł tytułem dofinansowania na realizację Zadania nr (...), a Powódka (Pozwana wzajemnie) nie wykonał przedmiotowego zadania.

Pozwany wniósł o

1) zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa głównego oraz zasądzenie od pozwanej (Pozwanej wzajemnie) na rzecz Pozwanego (Powoda wzajemnego) kwoty 136.488zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 122.839zł od dnia 7.08.2010r. do dnia zapłaty | od kwoty 13.649zł od dnia 1.01.2011r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu środków dofinansowania otrzymanych przez Pozwanego (Powoda wzajemnego) na wykonanie zadania nr (...) .

2) zasądzenie od Powódki (Pozwanej wzajemnie) na rzecz Pozwanego (Powoda wzajemnego) kosztów procesu przed Sądem I instancji oraz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych, |ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie Sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach za I i II instancję.

Powódka / pozwana wzajemnie wniosła o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego powołując się na wyrok Sądu Okręgowego z dnia 3 marca 2021r.(...), który wskazuje na manipulacje strony powodowej konsorcjantami oraz na śledztwo Komendy Rejonowej Policji (...) (...) prowadzonemu dotyczących nadużyć przy realizacji projektu (...).

Rozpoznając apelację Sąd Apelacyjny zasadniczo uznał za własne ustalenia Sądu Okręgowego i zważył co następuje:

Fakt wydania wyroku Sądu Okręgowego z dnia 3 marca 2021r. (...) pozostaje w istotnym związku z przedmiotem niniejszego postępowania , śledztwo Komendy Rejonowej Policji (...) (...) dotyczące nadużyć przy realizacji projektu (...) nie ma też decydującego wpływu na rozliczenia stron jako Konsorcjantów. Niewątpliwie Umowa Konsorcyjna określała, że kontrola sposobu realizacji zadań przez strony należała do Kierownika Projektu, który mógł zażądać podjęcia działań celem osiągnięcia konkretnych rezultatów. Mógł on też żądać zmiany osoby wyznaczonej do realizacji konkretnych działań (§8 umowy k.21-22). Umowa jednak nie przewidywała jego kompetencji co do ewentualnego wstrzymania wynagrodzenia. W wypadku nienależytego sposobu wykonywania zadania miał on zawiadomić Lidera Konsorcjum i Radę Konsorcjum. Ocena więc w tym względzie powinna być przedmiotem uchwały Rady, co jednak nie uchylało uprawnień Lidera Konsorcjum wynikających z umowy. Jest to zresztą oczywiste albowiem w wypadku sporu pomiędzy uczestnikami umowy konsorcyjnej wymagana umową jednomyślność wykluczałaby możliwość podjęcia jakiejkolwiek decyzji a to właśnie brak jednomyślności miał powodować rezygnację z realizacji projektu (k.22). Nie wykazano jednak by na forum Rady podejmowany próbę rozstrzygnięcia ewentualnego sporu. Nie można więc przyjąć upadku umowy. Słusznie więc Sąd Okręgowy uznawał, ze strony łączył stosunek obligacyjny oparty na zwartej umowie. Treść §8 ust. 5 umowy wskazuje, że możliwe było obniżenie transzy wynagrodzenia w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na stronie pozwanej. Przepis zawarty w §9 ust. 4 umowy wskazuje, że to Lider Konsorcjum miał prawo podjęcia decyzji w kwestii powierzenia wykonywania zadań innemu podmiotowi. Oczywiste więc jest, że to on ostatecznie oceniał czy nastąpiło przystąpienie do realizacji obowiązków przez jedną ze stron. Powinien jednak wezwać stronę do prawidłowego wykonywania obowiązków. W tym przypadku pozwany nie wzywała strony powodowej do prawidłowego wykonania zadania , co więcej fakt rozliczenia z (...) wskazuje na wykonanie tych zadań.

Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że ewentualne wątpliwości w zakresie poziomu merytorycznego wykonywania zadania wymagające wiedzy specjalistycznej powinny być wyjaśniane pomiędzy stronami za pośrednictwem rady, która miała prawo zlecać wykonanie opinii i przeprowadzenie badań (§3 Regulaminu k27).

Przepis §4 ust. 3 pkt 2 umowy o dofinansowanie (k31) w zw. z §8 ust. 1 i ust. 2 umowy Konsorcyjnej (k .22), wskazuje na obowiązek Lidera Konsorcjum wypłaty należnych środków dofinansowania uzyskanych od Centrum (...) zgodnie z Kosztorysem Projektu. Aneks nr (...) wskazywał, że przekazanie pieniędzy pozostałym wykonawcom należnej im części dofinansowania ma nastąpić na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie zadań zgodnie z kosztorysem projektu (k.143). Biorąc pod uwagę, że konstrukcja umowy Konsorcyjnej opierała się na koncepcji Przedstawicielstwa uczestników Konsorcjum przez Lidera Konsorcjum względem Centrum (...) postanowienie to wiąże stronę powodową w relacji Centrum. Taki protokół był więc istotny dla kwestii przekazania środków Leaderowi przez Centrum (...). Jeżeli jednak centrum przykazało środki to pozwana mogła wstrzymać wypłatę tylko na zasadach wynikających z umowy. Ponadto jeżeli doszło do wypłaty środków to należy przyjąć domniemanie, że obowiązki stron, które miały być określone na podstawie wniosku o dofinansowanie §6 ust. 5 (k.22)zostały zrealizowane a §8 ust. 6 umowy nie uzależniał ostatecznych rozliczeń od podpisania protokołu. Dodatkowo §8 ust. 5 punkt c Umowy Konsorcyjnej wskazywał na obowiązek podejmowania oświadczeń dotyczących obowiązków stron po uzyskaniu pisemnej zgody stron to należy przyjąć, że brak protokołu nie stanowi przeszkody do rozliczeń, co najwyżej powoduje koniczność wykazania innymi dowodami realizacji przez stronę powodową zadania nr (...) zgodnie z harmonogramem. Obowiązkiem zaś pozwanej było wykazanie podstawy do obniżenia lub powstrzymania się wypłaty środków uzyskanych z Centrum lub podstawy do przyjęcia, że środki wypłacone na realizacje zadania numer (...) miały charakter nienależny.

Umowa przewidywała możliwość wykonania umowy poprzez podwykonawców, jednak za zgodą Lidera Konsorcjum. Nawet jednak gdyby pozwana nie zgadzała się na podwykonawstwo, z którego korzystała strona powodowa to kwestię tę powinna rozstrzygać na forum Rady, a w braku umowy albo rozwiązać projekt albo też wezwać stronę powodową do prawidłowego wykonania umowy wyznaczając dodatkowy termin. Strona powodowa powierzyła realizację swego obowiązku wynikającego z zadania numer (...) firmie (...) k. 2087. Z ustaleń wynika, że jednostkę centralną (...) Spółka z o.o. (.k204). Niewątpliwie wizualizacja oprogramowania procesu spalania była opóźniona wobec nieprzekazania algorytmów. Zadanie (...) to wykonanie jednostki centralnej i warstwy wizualizacyjnej i raportowania w ramach Projektu i Budowy systemu monitorującego-rejterująco- wizualizacyjnego. Niewątpliwie więc doszło do opóźnień. Nie wykazano jednak by na skutek tych opóźnień umowa konsorcja została wypowiedziana. Nie wykazano ponadto by strona pozwana przedstawiła ostateczne rozliczenie wskazujące, że wypłaty dokonane przez stronę pozwana na rzecz strony powodowej miały nienależny charakter. Sąd Apelacyjny nie kwestionuje, że zeznania świadka K. zaprzeczają realizacji zadania (...). Pismo z dnia 11 czerwca 2013r. podpisane przez A. S. (k.260) wskazuje jednak na przesłanie urządzenia kurierem przez firmę (...). Zeznania wspólnika strony powodowej p. K. również wskazują, że wynik realizacji zadania tj komputer z oprogramowaniem przekazano. Nie było nielogiczne uznanie za wiarygodne dowodów wskazujących na wykonanie tego zadania, w sytuacji gdy realizowano dalsze fazy projektu i prace te pozwany Instytut rozliczał z (...). Uznanie zaś wiarygodności części materiału dowodowego nie narusza art.233§1 k.p.c. Zwrócić trzeba uwagę, że strona pozwana w 2013r. nie wzywała powodowej spółki do prawidłowego wykonania zadania lecz kontynuowała projekt. Sąd Apelacyjny nie kwestionuje, że jeżeli konsorcjant nie przystąpił do realizacji powierzonych jej zadań to liderowi konsorcjum w porozumieniu z (...) przysługuje prawo powierzenia wykonania tych zadań i obowiązków innemu podmiotowi. Do tego powierzenia wymagane jednak było się co najmniej jednokrotnego, bezskutecznego, pisemnego wezwania danej strony do prawidłowego wykonania powierzonych jej zadań i udzielenia jej w tym celu odpowiedniego terminu. Ponadto pozwany Instytut nie wykazał, że jej zlecenie udzielone firmie (...) pokrywało się z zadaniem numer (...) , które według twierdzeń pozwanego Instytutu miał wykonać ten podmiot w miejsce strony powodowej. Zeznania świadka C. wprawdzie wskazują, że do końca 2012r nie miał on sygnałów by strona powodowa miała coś zrobić niemniej jednak zaprzeczają temu zeznania wspólnika strony powodowej oraz fakt realizacji dalszych zadań i wypłacania środków uzyskiwanych z (...). Strona pozwana nie mogła na gruncie umowy wstrzymać przekazania środków otrzymanych od (...). Już sam jednak fakt wypłaty środków otrzymanych na realizację zadania (...) zaprzecza by strona powodowa nie przystąpiła do realizacji. Instytut nie wykazał też by środki przekazane jej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i następnie przekazane przez pozwanego stronie powodowej na realizację zadania numer (...) miało charakter nienależny. Nie wykazano wpływu ewentualnego naruszenia obowiązków związanych z udzieleniem przez stronę powodową szczegółowych informacji jako podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną na rozliczenie stron. Nie wykazano też by (...) otrzymał od pozwanego/ powoda wzajemnego/ zwrot kwot przekazanych na realizację zadania (...), a pozwany /powód wzajemny/ nie podnosił i nie wykazał roszczeń odszkodowawczych związanych z koniecznością zlecenia innemu podwykonawcy prac, które miała wykonać strona powodowa.

Strona powodowa wykazała przystąpienie do realizacji zadania jak i jak wyżej wskazano przekazania wyniku objętego zadaniem (...) oraz także wykonanie zadania numer (...) Zadanie (...) to badania rynkowe. Raport badania rynku strona powodowa przedłożyła pozwanej (pismo z dnia 8 lipca 2013r. k.97). Jeżeli istniały podstawy do dyskwalifikacji wartości tego opracowania, to strona pozwana winna to wykazać opinią biegłego oraz wykazać, że istniały podstawy do powierzenia tych obowiązków innemu podmiotowi zgodnie z umową. Umowa wskazywała bowiem na możliwość opiniowania jednak na podstawie zlecenia Rady ( § 3 ust. 2 w zw. z §4 ust. 6 umowy Konsorcyjnej). Wynik badań zleconych Politechnice ( k. 98 -99) mógł więc mieć znaczenie dla pozwanej, jednak nie mógł mieć wiążącego znaczenia dla współkonsorcjantów. Jeżeli więc strona pozwana opiera swoje roszczenia na wynikach tego opracowania, to wobec zakwestionowania wniosków prywatnej opinii powinna wykazać prawidłowość wniosków wynikających z tego opracowania dokonanego przez przedstawiciela Wydziału (...) i (...). Powinna także wykazać brak możliwości wezwania strony powodowej do złożenia prawidłowego opracowania uzasadniający zlecenie tych prac innemu podmiotowi. Jeżeli zaś (...) wypłacił środki na realizacje tego zadania to zgodnie z umową strona pozwana winna przekazać te środki stronie powodowej. T. strona pozwana bowiem ma obowiązek wykazania prawa do zatrzymania środków przekazanych przez (...).

Nie podziela więc Sąd Apelacyjny zarzutu naruszenia art. 6 k.c . art. 232 k.p.c. oraz art. 278 § 1 w zw. z art. 232 zdanie drugie k.p.c. skoro obowiązek zgłoszenia wniosku dowodowego z opinii biegłego na okoliczność przydatności projektu opracowanego przez stronę powodową obciążał stronę pozwaną /powoda wzajemnego/.

W konsekwencji nie można podzielić także zarzutu naruszenia art. 353§1k.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art.98§1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 391§1 k.p.c. , przy zastosowaniu do wyliczenia łącznej kwoty 6750zł (2700+4050 zł) § 2 pkt 5 ( w odniesieniu do powództwa głównego) i §2 pkt 6 (w odniesieniu do powództwa wzajemnego) oraz §10 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 265).