Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 460/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Załęska

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Wawrzyniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2023 roku w Sieradzu

odwołania H. F. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z 9 sierpnia 2022 r. Nr (...)

w sprawie H. F. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o wysokość emerytury

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje organ rentowy do przeliczenia wysokości emerytury H. F. (1), przyjmując do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego lata 1973-1982, ze WWPW wynoszącym 96,36% oraz wartość kapitału początkowego na 1 stycznia 1999 roku wynoszącą 160.572,61 złotych;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na rzecz H. F. (1) 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt IV U 460/22

UZASADNIENIE

Decyzją z 9.08.2022r., na podstawie art. 114 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS, ZUS II Oddział w Ł. odmówił H. F. (1) prawa do przeliczenia emerytury.

Nie podzielając powyższej decyzji pełnomocnik strony ustanowiony w sprawie złożył odwołanie, kwestionując przyjętą przez ZUS wysokość zarobków wnioskodawcy z okresu zatrudnienia w Zakładach (...) w Ł. w latach 1976 - 1979. Wskazywał, że rzeczywiste zarobki odwołującego były znacząco wyższe, co wynikało z faktu, że często pracował w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, uzyskiwał wysokie premie. Precyzując odwołanie, wnosił o uwzględnienie zarobków z 1978r., wykazanych w legitymacji ubezpieczeniowej w wysokości 51.550zł. oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

H. F. (1), ur. (...)

W okresie od 29.03.1976 – 31.08.1983,H. F. (1) był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładach (...) w Ł. jako monter maszyn i urządzeń. Zakład produkował tkaniny na eksport. W latach 1976 – 1979, H. F. (1) przeważnie pracował na nocnej zmianie, rzadko bywał w domu, miał przepracowane dużo godzin nadliczbowych. W tym czasie żona odwołującego – A. F. pracowała w tzw. „budżetówce” i zarabiała niecałe 2 000 starych zł. Zarobki wnioskodawcy były 3 – krotnie większe. W 1978r., kiedy małżonkowie otrzymali mieszkanie, nie zaciągali kredytu na jego zakup, stać ich było na umeblowanie 3 pokoi, które kosztowało co najmniej 100 000zł. - kupili meble z fabryki mebli w S., pralkę automatyczną, która kosztowała 10 000zł. W 1978r. zarobki męża wn – i wynosiły około 9.000zł. (zeznania świadka A. F. – na nagraniu CD 00:07:00 – 00:16:22 k. 23/akta sprawy).

W dniu 7.01.2014r., H. F. (1) złożył w ZUS wniosek o kapitał początkowy, załączając m. in. kserokopie dokumentów osobowo – płacowych z okresu zatrudnienia w Zakładach (...) w Ł., tj. angaże z lat 1976 – 1979, Rp – 7 za lata 1980 – 1983 (wniosek z załącznikami/akta ZUS).

Decyzją z 3.04.2014r., ZUS ustalił H. F. (1) kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r. Do obliczenia podstawy wymiaru kp oraz obliczenia wwpw tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1.01.1973 – 31.12.1982; wwpw wyniósł 73,52%, a wartość kp 136 341,15zł. Za okresy zatrudnienia 15.07.1968 – 20.04.1969, 19.04.1971 – 31.12.1971 w (...) oraz od 29.03.1976 – 31.12.1979 w (...) przyjęto wynagrodzenia minimalne obowiązujące w w/w okresie w j.g.u. (decyzja k. 36 – 37/akta ZUS).

Decyzją z 17.06.2015r., ZUS przyznał H. F. (1) emeryturę od 13.06.2015r., tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego w wysokości 395 782,87zł. oraz kwota składek zaewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji w wysokości 1122,64zł. została podzielona przez średnie dalsze trwanie życia, tj. 212,10 m-cy; wysokość świadczenia zgodnie z art. 26 wyniosła 1871,31zł. (decyzja k. 8-9/akta ZUS).

W dniu 1.08.2023r., w/w złożył w ZUS wniosek o ponowne obliczenie emerytury i przyjęcie do ponownego obliczenia świadczenia zarobków z lat 1973 – 1982 (k. 12/akta ZUS).

Decyzją z 9.08.2022r., na podstawie art. 114 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS, ZUS II Oddział w Ł. odmówił H. F. (1) prawa do przeliczenia emerytury (decyzja k. 13/akta ZUS).

W toku postępowania odwoławczego został dopuszczony dowód z opinii biegłego z zakresu księgowości celem obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego z uwzględnieniem dokumentów płacowych z okresu zatrudnienia w-cy w latach 1976 - 1979 zawartych w aktach ZUS oraz w legitymacji ubezpieczeniowej załączonej do akt sprawy (k. 21v/akta sprawy).

H. F. (1) udokumentował okresy pracy: Szkoła (...) dla Pracowników Przedsiębiorstwa (...) w Ł. - świad. pracy od 1.09.1965 - 14.07.1968, uczeń zawodu, Przedsiębiorstwo (...) w Ł. od 15.07.1968 - 22.03.1976, od 19.04.1971r. - stawka 6zł./godz., w tym zasadnicza służba wojskowa od 21.04.1969 – 8.04.1971,

Zakłady (...) w L. - świad. pracy od 29.03.1976 - 31.08.1983, działalność gospodarcza (handel obwoźny) od 31,03.1984 - 30.11.1998 i podlegał ubezpieczeniu społecznemu, 1.05.1984 – 31.12.1984, od 1.02.1985 - 31.03.1988, 17.02.1992 - 31.08.1992, 1.10.1992 - 30.11.1998,

renta z tytułu niezdolności do pracy od 18.01.1999 - 30.04.2010,

świadczenie przedemerytalne, od 16.11.2010 - 12.06.2015.

W okresie do 31.12.1998r. okresy pracy wynosiły: składkowe - 31 lat, 8 m-cy, 4 dni, nieskładkowe: 10 m-cy, 6 dni.

Udokumentowane zostały wynagrodzenia: 1965r. do 14.07.1968r. - uczeń, nie udokumentowano ewentualnego stypendium, 1968r. od 15.07. nie udokumentowano, przyjęto najniższe wynagrodzenie w j.g.u. 4.716,13, przec. wyn. 25.272,00, do 6 m-cy 12.636,00, wskaźnik 37,32%, 1969r. do 30.03. - 3.116,67 jw., przec. wyn. - 26.080,00, do 3 m-cy 6.520,00, wskaźnik 47,80%, od 1.04.1969 - 8.04.1971 - zasadnicza służba wojskowa, 1970r. - zasadnicza służba wojskowa, przec. wyn. - 26.820,00, 1971r. od 09.04. - 8.400,00 jw. przyjęto najniższe wynagrodzenie w j.g.u, przec. wyn. 28.296,00, do 9 m-cy 21.222,00, wskaźnik 39,58%, 1972r. - 12.000,00 nie udokum. przyjęto jw., przec. wyn. 30.108,00, wskaźnik 39,86%, 1973r. - 29.852,00 wg list płac, przec. wyn. 33.576,00, wskaźnik 88,91%, 1974r. 36.903,00 jw., przec. wyn. - 38.220,00, wskaźnik 96,55%, 1975r. - 47.496,00 jw., przec. wyn. 46.956,00, wskaźnik 101,15%, 1976r. - 3.077,00 + najn. od 29.03. - 10.916,13, razem wg ZUS 13.993,13, przec. wyn. 51.372,00, wskaźnik 27,24%, 1977r. - 16.000,00 ZUS przyjął najn. wyn., przec. wyn. - 55.152,00, wskaźnik 29,01%, 1978r. - 18.400,00 jw., przec. wyn. 58.644,00, wskaźnik 31,38%, 1979r. - 20.800,00 jw., przec. wyn. - 63.924,00, wskaźnik 32,54%, 1980r. - 85.786,00 Rp 7, przec. wyn. 72.480,00, wskaźnik 118,36%, 1981r. - 107.178,00 jw., przec. wyn. 92.268,00, wskaźnik 116,16%, 1982r. - 131.063,00 jw., przec. wyn. 139.572,00, wskaźnik 93,90%, 1983r. do 31.08. 90.819,00 jw., przec. wyn. - 173.700,00, do 8 m-cy 115.800,00, wskaźnik 78,43%, 1984r. od 01.05. 60.800,00 potw. ZUS, przec. wyn. 202.056,00, do 8 m-cy 134.704,00, wskaźnik 45,14%, 1985r. - 112.400,00 jw., przec. wyn. 240.060,00, do 11 m-cy 220.055,00, wskaźnik 51,08%, 1986r. - 129.600,00 jw., przec. wyn. 289.140,00, wskaźnik 44,82%, 1987r. - 168.000,00 jw., przec. wyn. 350.208,00, wskaźnik 47,97%, 1988r. do 31.03. 54.000,00, od 01.04. 162.000,00, razem 216.000,00, przec. wyn. 637.080,00, wskaźnik , 1989r. - 574.200,00 potw. ZUS, przec. wyn. 2.481.096,00, wskaźnik 23,14%, 1990r. - 4.615.141,00 jw., przec. wyn. - 12.355.64, wskaźnik 4,00%, 1991r. - 10.949.221,00 + 1 jw., przec. wyn. - 21.240.000,00, wskaźnik 51,55%, 1992r. od 17.02. do 31.08. i od 01.10. jw. + 1.971.000 zasiłek, razem 15.937.200,00, przec. wyn. 35.220.000,00, do 11 m-cy 32.285.000,00, wskaźnik 49,36%, 1993r. – 25.879.200,00 jw, 47.940.000,00, wskaźnik 53,98%, 1994r. – 34.467.000,00, przec. wyn. – 63.936.000,00, wskaźnik 53,91%, 1995r. – 3.102,88 j.w. + 1.485, razem 4.587,88, przec. wyn. – 8.431,44, wskaźnik 54,41%, 1996r. – 5.697,52 j.w., przec. wyn. 12.743,16, wskaźnik 56,36%, 1998r. – do 30.11 – 4.629,14 j.w. + 2.794,20, razem 7.423,34, przec. wyn. – 14.873,88, do 11 m-cy 13.634,39, wskaźnik 54,45%.

Najkorzystniejszy wwpw kapitału początkowego wg wyliczeń ZUS był z okresu do 31.12.1998r. z 10 kolejnych lat, tj. 1973 - 1982, i wynosił 73,52% (735,20 : 10).

Wyliczenie wynagrodzeń za okres pracy w Zakładach (...) w Ł. za okres pracy od 1976 - 1979: według umowy z 29.03.1976r. - od 29.03.1976r. otrzymywał wynagrodzenie wg stawki 17zł./godz. Według aneksów do umów otrzymywał wynagrodzenie: aneks z dnia 21.06.1976r. od 01.06.1976r. - 19zł./godz., plus premia do 20%, aneks z 5.12.1978r. od 1.12.1978r. - jw., aneks z 1.10.1979r. - 21zł./godz., plus premia do 16%. Do wyliczenia powyższych wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia zasadniczego oraz premii (bez pozostałych składników), przyjęto 5 dniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku po 8 godz. dziennie plus w soboty pracujące 6 godzin i przy uwzględnieniu 1 wolnej soboty w miesiącu i tak: 1976r. od 29.03. - łącznie wnioskodawca przepracował 1734 godz. (plus 3920zł. wg legitymacji ubezpieczeniowej do 22.03, tj.: od 29.03. do 31.05 - 394 godz. wg stawki 17zł./godz. plus 30% premia, od 01.06. do 31.12. - 1340 godz. wg stawki 19zł./godz. plus 20% premia, wynagrodzenie zasadnicze wynosiłoby: 394 godz. x 17zł./godz. = 6.698zł. plus 30% premia, tj. 6698zł. x 30% = 2.009zł., 1340 godz. x 19zł./godz. = 25.460zł. plus 20% premia, tj. 25.460zł. x 20% = 5.092zł., razem 39.259zł. plus do 22.03 wg leg. ubezp. 3.920zł., łączne wynagrodzenie wynosiłoby 43.179zł., podstawa wymiaru za 1976r. wynosiłaby 84,05%, tj. 43.179zł. : 51.372zł.; 1977r. - łącznie wnioskodawca przepracował 2280 godz. wg stawki 19zł/godz. plus 20% premia, wynagrodzenie zasadnicze wynosiłoby: 2280 godz. x 19zł./godz. = 43.320zł. plus 20% premia, tj. 43.320zł. x 20% = 8.664zł., razem 51.984zł., podstawa wymiaru za 1977r. wynosiłaby 94,26%, tj. 51.984zł. : 55.152zł.; 1978r. - łącznie wnioskodawca przepracował 2268 godz. wg stawki 19zł./godz. plus 20% premia, wynagrodzenie zasadnicze wynosiłoby: 2268 godz. x 19zł./godz. = 43.092zł. plus 20% premia, tj. 43.092zł. x 20% = 8.618zł., razem 51.710zł.

Według legitymacji ubezpieczeniowej wynagrodzenie wynosiło 51.550zł. i takie przyjęto do wyliczenia, podstawa wymiaru za 1978r. wynosiłaby 87,90%, tj. 51.550zł.: 58.644zł.; 1979r. - łącznie wnioskodawca przepracował 2270 godz., tj.: do 30.09. przepracował - 1712 godz. wg stawki 19zł./godz. plus 20% premia, od 01.10. do 31.12. - 558 godz. wg stawki 21zł./godz. plus 16% premia, wynagrodzenie zasadnicze wynosiłoby: 1712 godz. x 19zł./godz. = 32.528zł. plus 20% premia, tj. 32.528zł. x 20% = 6.506zł., od 01.10. - 558 godz. x 21zł./godz. = 11.718zł. plus 16% premia, tj. 11.718zł. x 16% = 1.875zł., razem 52.627zł., podstawa wymiaru za 1979r. wynosiłaby 82,33%, tj. 52.627zł. : 63.924zł.

W wyliczeniach nie uwzględniono innych składników wynagrodzeń, jak godzin nadliczbowych (brakuje ich wykazu), są one niższe od uzyskiwanych przez wnioskodawcę w latach 1980, 1981, które wyraźnie przekraczały wskaźnik 100%.

Najkorzystniejszy wwpw kapitału początkowego z lat 1973 - 1982 wynosi 96,36% (963,57 : 10)

i tak: 1973r. - 88,91%,1974r. - 96,55%, 1975r. -101,15%, 1976r. - 84,05 %, 1977r. - 94,26%, 1978r. - 87,90%, 1979r. - 82,33%, 1980r. - 118,36%, 1981r. -116,16%, 1982r. - 93,90%.

Wyliczenie wysokości kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r.: podstawa wymiaru kapitału początkowego wynosi 1.176,45zł. Do wyliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjęto najkorzystniejszą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych od 1.01.1973 - 31.12.1982 wynoszącą 96,36%.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 96,10% przez obowiązującą kwotę bazową określoną w ustawie emerytalnej w wysokości 1.220,89zł. (96,36% x 1.220,89zł. kwota bazowa = 1.176,45zł.). Przyjęto okresy pracy: składkowe - 31 lat, 8 m-cy, 4 dni, tj. 380 m-cy, nieskładkowe - 10 m-cy, 6 dni, tj. 10 m-cy. Łączny okres składkowy i nieskładkowy wynosi 32 lata, 6 m-cy, 10 dni, tj. 33 lata. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31.12.1998r. wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego dla wnioskodawcy wynosi 94,74%. Wysokość 24% kwoty bazowej wynosi 293,01zł. (24% x 1.220,89zł. kwota bazowa = 293,01zł.). Średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla osób w wieku 62 lat wynosi 209 m-cy (komunikat Prezesa GUS z dnia 25.03.1999r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (MP Nr 12, poz.173).

Obliczenie wartości kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r.: część socjalna 293,01zł. x 94,74% (współczynnik proporcjonalny) = 277,13zł. (380 m-cy okr. skł. x 1,3%) : 12 x 1176,45zł. (podstawa wymiaru) = 484,34zł. (10 m-cy okr. nieskł. x 0,7%) : 12 x 1176,45zł. (podstawa wymiaru) = 6,82zł., razem 768,29zł., 768,29 zł x 209 m-cy (średnie dalsze trwanie życia) = 160.572,61zł. Kapitał początkowy ustalony na dzień 01.01.1999r. wynosi 160.572,61zł. (opinia k. 29 – 34/akta sprawy).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym. Fakty dotyczące osiąganych zarobków przez wnioskodawcę w latach 1976 - 1979, Sąd ustalił na podstawie zeznań świadka – A. F., choć zeznania te nie stanowią podstawy do kategorycznych ustaleń faktycznych zarobków wnioskodawcy. W poczet materiału dowodowego Sąd przyjął natomiast opinię biegłego z zakresu rachunkowości, który obliczył podstawę wymiaru kapitału początkowego, z uwzględnieniem dostępnych dokumentów płacowych z okresu zatrudnienia wnioskodawcy w latach 1976 – 1979, a zawartych w aktach ZUS oraz w legitymacji ubezpieczeniowej załączonej do akt sprawy. W ocenie Sądu opinia jest fachowa i miarodajna. Z opinii tej wynika, że najkorzystniejszy wskaźnik podstawy wymiaru kapitału początkowego wnioskodawcy wynosi 96,36%, a kapitał początkowy na dzień 01.01.1999r. stanowi kwotę 160.572,61zł. Podzielając w pełni powyższą opinię, Sąd uczynił zawarte w niej ustalenia i wnioski za podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia. Opinia nie była kwestionowana przez strony.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie jest zasadne.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U.2020.53), dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne, ustala się kapitał początkowy.

Kapitał początkowy jest formułą umożliwiającą odtworzenie okresów przebytych do 31.12.998r., zostaje ustalony na 1.01.1999r. i zapisany na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Stanowi on kapitał wyjściowy, do którego doliczane są opłacane od 1.01.1999r. składki na ubezpieczenie emerytalne.

Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty tzw. hipotetycznej emerytury obliczonej według zasad określonych w art.174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku 62 lat tj. 209 miesięcy, (wspólnie dla kobiet i mężczyzn).

Przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego na 31.12.1998r. do wyliczenia przyjmuje się udowodniony okres składkowy i nieskładkowy obliczony na zasadach analogicznych jak okresy składkowe i nieskładkowe wymagane do przyznania emerytury.

Natomiast podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1.01.1999r. lub z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu przypadających przed dniem 1.01.1999r.

Nową emeryturę ustala się jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Podstawa obliczenia emerytury to suma składek na ubezpieczenia emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji (zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego od dnia: 1.01.1999r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury) oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Zgodnie z §21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412), środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru jest zaświadczenie pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego nożna ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.

Fakty, od których uzależnione jest prawo do renty bądź emerytury oraz wysokość tych świadczeń, mogą być wykazywane wszelkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w kpc, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego, który wielokrotnie akcentował, że w postępowaniu sądowym nie obowiązują ograniczenia, co do środków dowodowych stwierdzających wysokość zarobków lub dochodów stanowiących podstawę wymiaru emerytury lub renty (por. wyroki SN z: 8.08.2006r., I UK 27/06, 2.02.1996r., II URN 3/95, 25.07.1997r., II UKN 186/97, 14.06.2006r., I UK 115/06).

Postępowanie dowodowe wykazało możliwość ustalenia korzystniejszego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz wartości kapitału początkowego wnioskodawcy na 1.01.1999r. co wynika z niekwestionowanej opinii biegłego z zakresu rachunkowości, którą Sąd w całości podzielił. Najkorzystniejszy wskaźnik podstawy wymiaru kapitału początkowego wnioskodawcy, z uwzględnieniem dokumentów płacowych oraz legitymacji ubezpieczeniowej, z okresu zatrudnienia wnioskodawcy w latach 1976 - 1979 w Zakładach (...) w Ł., z lat 1973 - 1982 wynosi bowiem 96,36%, a kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r. stanowi kwotę 160.572,61zł.

Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14§2 k.p.c., zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w pkt 1 wyroku.

Na podstawie art. 98§1 kpc w zw. z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 ze zm.), orzeczono jak w pkt 2 wyroku.