Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2023 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania T. Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o ustalanie podlegania ubezpieczeniom

na skutek odwołania od decyzji z dnia 4.10.2022 roku numer (...)

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 kpc;

2.  zasądzić od T. Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.