Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 128/23

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie II K 253/20

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzuty obrazy prawa procesowego, tj. art. 170 § 1 pkt 5 kpk poprzez oddalenie wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego antropologa, art. 193 § 1 kpk poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z w/w opinii i wydanie wyroku mimo, że wyjaśnienie sprawy wymagało wiadomości specjalnych, art. 4 kpk, art. 7 kpk i art. 410 kpk oraz art. 5 § 2 kpk poprzez nie danie wiary oskarżonemu i rozstrzyganie wątpliwości na jego niekorzyść, oraz wynikający z powyższych zarzut błędu w ustaleniach faktycznych poprzez przypisanie oskarżonemu dokonania zarzuconego mu czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty są chybione.

Obrońca o terminie rozprawy ( na której złożył wniosek dowodowy ) dowiedział się w dniu 24 października 2022 roku ( k. 159), wcześniej wnosił o zmianę poprzedniego terminu rozprawy, aby zapoznać się z aktami i wniosek ten uwzględniono ( k. 149). Mimo to wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego antropologa złożył dopiero na rozprawie w dniu 21 listopada 2022 roku po przeprowadzeniu całego przewodu sądowego ( k. 160). Miał na to miesiąc, nic nie stało na przeszkodzie, aby wniosek ten złożyć wcześniej, złożenie takiego wniosku tuż przed zamknięciem przewodu sądowego świadczy o działaniu w celu przewlekłości postępowania i słusznie został on oddalony przez Sąd Rejonowy.

Nie naruszono dyspozycji art. 193 § 1 kpk, albowiem rozstrzygnięcie sprawy nie wymagało wiadomości specjalnych w postaci uzyskania opinii biegłego antropologa. Oskarżony kradł bowiem tak nieudolnie, że dał się dokładnie zarejestrować przez kamery monitoringu, które z ostrością uchwyciły jego poczciwą twarz i zarejestrowały ten obraz. W aktach są zdjęcia z bazy danych policji, na której ta sama twarz ( twarz oskarżonego ) została utrwalona wcześniej. Wizerunki te są w pełni tożsame, zdjęcia są bardzo dobrej jakości ( k. 107-108v). Ponadto oskarżony stawił się na rozprawę i Sąd Rejonowy miał możliwość bezpośredniej oceny, czy twarz oskarżonego odpowiada wizerunkowi sprawcy utrwalonemu w czasie inkryminowanego zdarzenia. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Rejonowy kategorycznie stwierdził, że jest to ta sama twarz, nie ma powodów, aby podważać to rozpoznanie.

Zatem w tej sprawie nie trzeba było doszukiwać się jakiś znaków szczególnych u oskarżonego i powoływać biegłego antropologa, aby z łatwością i pewnością stwierdzić, że to on został zarejestrowany przez kamery monitoringu w czasie dokonywania kradzieży. Gatunek homo sapiens rozwinął w drodze ewolucji zdolność do rozpoznawania i zapamiętywania twarzy, a ani autor niniejszego uzasadnienia, ani również ( według wiedzy autora ) sędzia rozpoznający sprawę w pierwszej instancji, nie są dotknięci prozopagnozją (niezwykle rzadkim schorzeniem zwanym też " ślepotą twarzy" uniemożliwiającym ich rozpoznawanie) i nie potrzebują biegłego ani innych znaków szczególnych, aby stwierdzić, że oskarżony jest tą samą osobą, którą zarejestrowano na monitoringu jak dokonuje kradzieży inkryminowanej w tej sprawie. Nie ma również żadnych sygnałów ( nikt tego nawet tego nie sugerował), aby oskarżony miał brata bliźniaka.

Zatem słusznie nie dano wiary oświadczeniu oskarżonego o nie przyznawaniu się do winy ( bo składania wyjaśnień odmówił), albowiem zebrane dowody wskazują na jego sprawstwo.

Co do ciemnej plamy na ramieniu oskarżonego, to stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że na nagraniu jest ono widoczne na lewym ramieniu jawi się jako oczywista omyłka, bo widać je na prawym. Jednak nie ma to znaczenia, nie ma nawet znaczenia, czy był to tatuaż ( jak uznał Sąd Rejonowy), czy plama brudu, albowiem to rozpoznanie twarzy oskarżonego jest kluczowe i wystarczające do przypisania mu winy i sprawstwa.

Ponadto na sprawstwo oskarżonego wskazują zeznania współsprawcy w osobie małoletniego P. D. ( k. 33-34), który przyznał się do winy, wskazał, że dokonywał kradzieży ze sklepu (...) z oskarżonym również wcześniej ( w K.), stąd się znali. On również został zarejestrowany przez kamery monitoringu, jak współdziała z oskarżonym w dokonaniu kradzieży opisanej w wyroku.

Nie ma żadnych nieusuniętych wątpliwości nakazujących stosowanie zasady in dubio pro reo, albowiem zostały one rozwiane w drodze logicznej oceny dowodów.

Zatem ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego są prawidłowe, a zarzut z tym związany jest gołosłowny. Ponieważ ustalenia te są ( powinny być) stronom znane, Sąd Okręgowy nie będzie ich ponownie przytaczał, dość powiedzieć, że je w pełni aprobuje.

Wniosek

O uniewinnienie

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Było to omawiane.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok i zawarte w nim rozstrzygnięcia.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Było to omawiane.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Zwolniono oskarżonego od kosztów sądowych z uwagi na ubóstwo.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

skazanie

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana