Pełny tekst orzeczenia

2.Sygn. akt II K 253/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zabrzu – Wydział II Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Sierocińska

Protokolant: Anna Stanowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Dariusza Kowalczyka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2020 r.

sprawy

3. K. M. , urodzonego (...) w Z.

4.syna I. i E.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 11 września 2019 roku w Z., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości łącznej 332,49 grama netto oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości łącznej 24,08 grama netto oraz (...) w ilości łącznej 106,62 grama netto, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

II.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 11 września 2019 roku w Z., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste w ilości czterech krzewów, tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

orzeka

1)  uznaje oskarżonego K. M. za winnego tego, że w dniu 11 września 2019 roku w Z., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci, co najmniej 77,74 grama ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci, co najmniej 17,73 grama amfetaminy; 104,78 grama (...), co stanowi 77 (siedemdziesiąt siedem) jednogramowych „działek” handlowych marihuany, 17 (siedemnaście) jednogramowych działek handlowych „amfetaminy”, oraz łącznie 166 (sto sześćdziesiąt sześć) działek (...)ecstasy”, tj. występku wyczerpującego znamiona z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i za to, na mocy art. 62 ust. 2 cytowanej ustawy skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

2)  uznaje oskarżonego K. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej w punkcie II tj. występku wyczerpującego znamiona z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i za to, na mocy art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

3)  na mocy art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone w punktach 1 i 2 kary i wymierza oskarżonemu K. M. karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

4)  na mocy art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych znajdujących się w depozycie K. w Z. zarządzając ich zniszczenie;

5)  na mocy art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od oskarżonego K. M. na rzecz Stowarzyszenia (...): Ośrodek (...) w D. ((...)-(...) P., (...)) nawiązkę w kwocie 4.000 zł (czterech tysięcy złotych) na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii;

6)  na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego K. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.826,12 zł (dwóch tysięcy ośmiuset dwudziestu sześciu złotych i dwunastu groszy) tytułem zwrotu wydatków oraz obciąża go opłatą w kwocie 300 zł (trzystu złotych).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 253/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyny przypisane oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.K. M., urodzony

2.14 września 1988 roku w Z.

3.syn I. i E.

1)  w dniu 11 września 2019 roku w Z., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci, co najmniej 77,74 grama ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci, co najmniej 17,73 grama amfetaminy; 104,78 grama (...), co stanowi 77 (siedemdziesiąt siedem) jednogramowych „działek” handlowych marihuany, 17 (siedemnaście) jednogramowych działek handlowych „amfetaminy”, oraz łącznie 166 (sto sześćdziesiąt sześć) działek (...)ecstasy”, tj. występek wyczerpujący znamiona z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2)  w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 11 września 2019 roku w Z., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste w ilości czterech krzewów, tj. występek z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Przeprowadzenie w dniu 11 września 2019r. przez funkcjonariuszy Policji przeszukania mieszkania oskarżonego K. M. oraz przynależnych do mieszkania pomieszczeń w Z. przy ul. (...).

Posiadanie przez oskarżonego K. M. w dniu 11 września 2019 roku w Z. znacznej ilości środków odurzających w postaci, co najmniej 77,74 grama ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) oraz znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci, co najmniej 17,73 grama amfetaminy; 104,78 grama (...), co stanowi 77 (siedemdziesiąt siedem) jednogramowych „działek” handlowych marihuany, 17 (siedemnaście) jednogramowych działek handlowych „amfetaminy”, oraz łącznie 166 (sto sześćdziesiąt sześć) działek (...)ecstasy”.

Uprawianie przez oskarżonego K. M. konopi inne niż włókniste w ilości czterech krzewów, okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 11 września 2019 roku w Z..

protokoły przeszukania pomieszczenia piwnicznego

i mieszkania

protokoły oględzin miejsca i rzeczy

protokoły użycia testera narkotykowego

materiały podglądowe wraz z płytami CD

opinia fizykochemiczna

częściowo wyjaśnienia oskarżonego K.

M.

k. 6 – 13

k. 16 – 8, 18, 22 – 23, 38 – 39, 62 – 64,95, 125

k. 19 – 20,24 - 37

k. 84 85, 90 - 91

k.142 - 154

k. 45-46, 50 - 53

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

K. M.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na własny użytek.

wyjaśnienia oskarżonego

k. 45 - 46

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

opinia fizykochemiczna

Sąd przyjął w całości opinię biegłych z zakresu badań fizykochemicznych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w K.. Jak zostało to już wskazane, w świetle jej treści nie budzi wątpliwość fakt, że zabezpieczone substancje wskazane wyżej, które oskarżony posiadał stanowiły środki odurzające oraz substancje psychotropowe. Analiza opinii przekonuje, że jest ona rzetelna, fachowa i przekonywująca, a przy tym konsekwentna co do argumentacji i stanowcza we wnioskach. Opinia nie zawiera sprzeczności, niejasności czy rozbieżności, które nakazywałby zlecenie kolejnych opinii lub powołanie innych biegłych. Strony nie podniosły żadnych rzeczowych argumentów, które skutecznie podważyłyby trafność ustaleń biegłych. Nie stwierdził także sąd z urzędu, by przy wydawaniu opinii biegli dopuścili się jakichkolwiek błędów metodologicznych lub, by zaniedbali sprawdzenia jakichkolwiek okoliczności mających znaczenie dla wniosków opinii. Wobec powyższego sąd przyjął omawianą opinię w całości. Jednocześnie sąd w oparciu o opinię ograniczył ilość posiadanych przez oskarżonego środków odurzających i substancji psychotropowych eliminując z opisu materiał stanowiący zanieczyszczenia i odpady.

protokoły przeszukania, zatrzymania i oględzin wraz dokumentacją fotograficzną

Autentyczności i prawdziwość wskazanych dokumentów nie budziła zastrzeżeń sądu, a także nie była przez strony kwestionowana.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

K. M.

Wyjaśnienia oskarżonego K. M. w których przyznał się do posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych korespondują z protokołami zatrzymania, przeszukania, oględzin oraz opinią fizykochemiczną. W zakresie w którym oskarżony utrzymywał, że środki i substancje zakazane posiadł na własny użytek sąd odmówił jego wyjaśnieniom waloru wiarygodności.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego K. M.

Wersja zaprezentowana przez oskarżonego K. M. w zakresie tego, że środki odrzucające i substancje psychotropowe posiadał na własny użytek jest w ocenie sądu niewiarygodna. Biorąc bowiem pod uwagę ilość zabezpieczonych środków, ich rodzaj oraz sposób przechowywania nie sposób kierując się zasadami doświadczenia życiowego i logiki przyjąć stanowisko oskarżonego.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

x

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Analizując ustalony w sprawie stan faktyczny sąd uznał, iż oskarżony K. M. swoim zachowaniem polegającym na tym, że posiadał co najmniej 77,74 grama ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci, co najmniej 17,73 grama amfetaminy; 104,78 grama (...), co stanowi 77 (siedemdziesiąt siedem) jednogramowych „działek” handlowych marihuany, 17 (siedemnaście) jednogramowych działek handlowych „amfetaminy”, oraz łącznie 166 (sto sześćdziesiąt sześć) działek (...)ecstasy” wyczerpał znamiona występku kwalifikowanego z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Przestępstwo z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiada – wedle brzmienia ust. 2 – postać kwalifikowaną ze względu na znamię „znacznej ilości” środków odurzających czy innych substancji psychoaktywnych oraz sformułowany w ustępie trzecim powołanego przepisu typ uprzywilejowany – przypadek mniejszej wagi. O uznaniu danego czynu zabronionego jako przypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości, jako zmniejszonej do stopnia uzasadniającego wymierzenie kary według skali zagrożenia ustawowego przewidzianego w przepisie wyodrębniającym przypadek mniejszej wagi. Z kolei miarą „znaczności” w rozumieniu cytowanego przepisu może być stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka od nich uzależnionego. Wedle orzecznictwa jeżeli przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2006 r., II KK 47/05, OSNKW 2006/6/57). „Znaczna ilość” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomani jest bowiem znamieniem ocennym, a zatem wymagającym – przy ustaleniu występowania go w danym czynie – posłużenia się różnego rodzaju ocenami, co zależy w szczególności do praktyki sądów. Orzecznictwo wykształciło w tej mierze jasne i szczegółowe kryteria pozwalające na przyjęcie w konkretnej sprawie znamienia znacznej ilości. Wskazuje się tu: na masę wagową (gramy, kilogramy, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie w zależności od właściwości uzależniających i odurzających) oraz cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne). Skoro w dyspozycji oskarżonego K. K. zabezpieczono co najmniej 77,74 grama ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci, co najmniej 17,73 grama amfetaminy; 104,78 grama (...), co stanowi 77 (siedemdziesiąt siedem) jednogramowych „działek” handlowych marihuany, 17 (siedemnaście) jednogramowych działek handlowych „amfetaminy”, oraz łącznie 166 (sto sześćdziesiąt sześć) działek (...)ecstasy”, to – zgodnie z propozycją oskarżyciela publicznego – należało zakwalifikować przypisany oskarżonemu czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nie budzi także wątpliwości okoliczność, że zachowanie oskarżonego polegające na tym, że w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 11 września 2019 roku w Z., wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste w ilości czterech krzewów wyczerpało znamiona występku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oskarżony dopuścił się czynów zabronionego albowiem zrealizował określone w ustawie znamiona typu. Czyny oskarżonego były zawinione albowiem jest on osobą dorosłą i w pełni poczytalną, a przy tym w chwili czynów nie znajdował się w sytuacji wyłączającej lub ograniczającej możliwość zachowania zgodnego z prawem. Jakkolwiek w opinii biegłych psychiatrów stwierdzono u oskarżonego szkodliwe używanie kilku substancji psychoaktywnych (amfetamina, marihuana) to jednak jak wskano w opinii w czasie popełnienia przypisanych czynów oskarżony miał w pełni zachowaną zdolność do rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. M.

Wymierzając oskarżonemu K. M. kary za przypisane mu przestępstwa sąd zważył, aby były one orzeczone w granicach przewidzianych przez ustawę, przy czym ich górną granicę wyznaczył stopień zawinienia oskarżonego, a dolną potrzeby prewencji ogólnej. Kierując się dyrektywami wymienionymi w art. 53 k.k. sąd uznał, że kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kara 4 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii są karami adekwatnymi do stopnia społecznej szkodliwości tych przestępstw oraz stopnia winy oskarżonego. Jako okoliczność łagodzącą uwzględnił sąd przyznanie się oskarżonego do winy, przy czym w realiach niniejszej sprawy okoliczności tej nie sposób przeceniać.

Stopień zawinienia oskarżonego K. M. sąd uznał za wysoki, ponieważ jest on osobą dojrzałą, nie zachodzą w jego przypadku żadne okoliczności wyłączające winę, czy też ją umniejszające. Nadto, oskarżony K. M. miał zdolność rozpoznania obowiązujących w społeczeństwie norm i absolutnie pełną świadomość co do zachowań zakazanych. Świadomość ta w przypadku oskarżonego winna być tym większa, że oskarżony był już przecież karany za przestępstwo podobne. Otóż wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 18 stycznia 2018r. sygn. akt II K 377/18 oskarżony K. M. został już skazany za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę grzywny. Na stopień zawinienia wpływ miało także ustalenie, że oskarżony K. M. działał z zamiarem bezpośrednim. Czyny mu przypisane miały charakter zaplanowany i przemyślany. Bezprawne działanie oskarżonego było rozciągnięte w czasie. Także stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu K. M. czynów sąd ocenił jako wysoki. Oskarżony podejmował działania w dobra chronione prawem, a to ogólne zdrowie społeczeństwa, które winno być wolne od uzależnienia od narkotyków. Wielce szkodliwe skutki stosowania narkotyków (w szczególności takich, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie), często nieodwracalne i tragiczne, nie stanowią już wystarczającej przestrogi dla osób zajmujących się ich obrotem, jak i też osób, uzależnionych od ich stosowania. Wszak w tej sytuacji, tylko skuteczna represja karna może skutecznie odstraszyć sprawców owych czynów. Dlatego też charakter czynów, jak również wzgląd na społeczne oddziaływanie kary, w szczególności z uwagi na tragiczne skutki zdrowotne jakie pociąga za sobą nałóg związany z narkotykami. Za wyjątkowo odrażające i wymagające szczególnego napiętnowania uznać należy bowiem wszelkie działania osób, którzy parają się obrotem narkotykami. Jakkolwiek obrotu oskarżonemu nie udowodniono, to jednak ilość posiadanych środków i ich rodzaj wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia takiej okoliczności. Nadto, stopień ten wyznaczyły w przypadku czynów przypisanych oskarżonemu takie elementy jak ilość i rodzaj substancji psychotropowych i środków odurzających.

Oskarżonemu K. M. wymierzono dwie kary pozbawienia wolności tj. jedną za przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy i drugą za przestępstwo z art. 63 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powyższe, sąd na mocy art. 85 § 1 i 2 k.k. oraz art. 86 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonego karę łączną. Ustalając wymiar kary łącznej sąd uznał, że poszczególne przestępstwa, za które wymierzono oskarżonemu kary, pozostają w bardzo ścisłym związku przedmiotowym, podmiotowym i czasowym. Przypisane przestępstwa godziły w te same dobra chronione prawem i miały taki sam charakter. Okoliczności te uzasadniały wymierzenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji. Określając wymiar kary łącznej sąd dokonał także porównania stopnia społecznej szkodliwości przestępstw, za które wymierzono kary podlegające łączeniu. Wymierzenie kary na zasadzie absorpcji jest uzasadnione wtedy, gdy któreś z przypisanych przestępstw dominuje w ocenie całokształtu bezprawnej działalności stanowiącej przedmiot osądu. W takiej sytuacji istnieją podstawy do przyjęcia, że kara jednostkowa orzeczona za takie przestępstwo będzie wystarczająco dolegliwa, by stanowić należytą reakcję prawnokarną na wszystkie bezprawne zachowania przypisane sprawcy. W realiach niniejszej sprawy stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu w punkcie 1 wyroku przestępstwa dominował Ukaranie oskarżonego karą łączną w wymiarze odpowiadającym najsurowszej z kar jednostkowych jest wystarczającą reakcją prawnokarną na wszystko to, czego się dopuścił. Dlatego też sąd zastosował przy wymiarze kary łącznej pełną absorpcję.

Z uwagi na wymiar orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej oczywistym jest, że w jego przypadku brak jest podstaw do zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności. Niemniej jednak w ocenie sądu nawet teoretycznie rozważając tą instytucję (jeśli kara byłaby nawet w graniach 1 roku pozbawienia wolności) wskazać trzeba, że nie ma podstaw, by uznać, że zachodzi wobec oskarżonego pozytywna prognoza kryminologiczna. Z racji zatrudnienia oskarżonego i posiadania trójki dzieci nie można bowiem stawiać wobec oskarżonego pozytywnej prognozy kryminologicznej.

Jak już wskazano wyżej, zachowania oskarżonego nie stanowiły jednorazowego incydentu, lecz miały charakter powtarzalny. Powyższe okoliczności wskazują, iż kara pozbawienia wolności orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie spełniłaby wobec oskarżonego swego celu w postaci skłonienia go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości. Orzeczenie kary warunkowo zawieszonej mogłoby ponadto skutkować negatywnymi następstwami w zakresie prewencji ogólnej. Ze względu na wagę przypisanych przestępstw oraz okoliczności, w jakich zostały one popełnione, orzeczenie kary warunkowo zawieszonej mogłoby wzbudzać przekonanie o faktycznej bezkarności sprawcy w kręgu osób, które o skazaniu się dowiedzą. Dlatego też warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nie byłoby wobec niego celowe i tylko kara pozbawienia wolności o charakterze bezwzględnym może doprowadzić do realizacji ustawowych celów kary, a w szczególności skłonić oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości oraz zrealizować cele ogólnoprewencyjne.

Na mocy art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sąd orzekł przepadek zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych znajdujących się w depozycie K. w Z. zarządzając ich zniszczenie.

Na mocy art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii sąd orzekł od oskarżonego K. M. na rzecz Stowarzyszenia (...): Ośrodek (...) w D. ((...)-(...) P., (...)) nawiązkę w kwocie 4.000 zł na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądzono od oskarżonego K. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.826,12 zł tytułem zwrotu wydatków oraz obciąża go opłatą w kwocie 300 zł.

6.  1Podpis

Sędzia Agnieszka Sierocińska

Z., 8 lipca 2020r.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obrońcy oskarżonego adw. M. G..