Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 16 maja 2023 r.

Sygn. akt VI Ka 1449/22

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk

protokolant sądowy Natalia Szewczak

4.przy udziale prokuratora Jerzego Kopcia

po rozpoznaniu dnia 16 maja 2023 r.

5.sprawy C. P. syna Z. i A., ur. (...)
w W.

6.oskarżonego o przestępstwo z art. 226 § 1 kk, z art. 222 § 1 kk      

7.na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

8.od wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

9.z dnia 14 października 2022 r. sygn. akt II K 62/22

11.zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zasądza od oskarżonego n rzecz Skarbu Państwa 300 złotych tytułem opłaty za II instancje i pozostałe koszty sądowe w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 1449/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sadu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 pażdziernika 2022 r. sygn. akt II K 62/22

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

C. P.

Dochody oskarżonego oraz uprzednia karalność

informacja e-PUAP , informacja KRK

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

zarzut obrazy przepisów postepowania, a mianowicie art. 5§2 kpk, 7 kpk. i 410 kpk. oraz zarzut błędu w ustaleniach faktycznych

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut niezasadny przede wszystkim oparty na wskazaniu, iż sąd dał wiarę świadkom funkcjonariuszom Straży Granicznej nie zaś wyjaśnieniom oskarżonego i zeznaniom świadków członków jego rodziny obecnych przy zdarzeniu. Sąd bardzo dokładnie i obszernie wskazał dlaczego jednym dowodom osobowym dał wiarę innym zaś nie. Jeśli chodzi o rodzinę oskarżonego to sąd słusznie nie dał wiary ich wersji nie tylko z powodu ewidentnego interesu w przedstawianiu oskarżonego w korzystnym dla niego świetle lecz także dlatego, iż obie świadek tak daleko zaszły w swoich zeznaniach odnośnie rzekomo kulturalnego zachowania oskarżonego, iż zeznania te były sprzeczne nawet z samymi wyjaśnieniami oskarżonego zwłaszcza złożonymi w toku postępowania przygotowawczego. Niezrozumiałym jest też argument, iż funkcjonariusze Straży Granicznej mieli taki sam interes w fałszywym pomawianiu oskarżonego. Rzecz w tym, iż autor apelacji nie wskazuje jaki to mógł by być interes w składaniu fałszywych zeznań i fałszywym pomawianiu akurat oskarżonego, wśród znacznie liczniejszej grupy pasażerów tego lotu, których także poproszono o wypełnienie odpowiednich oświadczeń. Podobnie niezrozumiałymi są tezy skarżącego o prawie do obrony oskarżonego przed poleceniami funkcjonariuszy z tego powodu, iż sam ocenił , że działają bez podstawy prawnej i z przekroczeniem swych uprawnień. Jak się zdaje autor apelacji nie odróżnia dwóch całkowicie odrębnych kwestii a mianowicie działaniem funkcjonariuszy w związku z pełnionymi przez nich obowiązkami służbowymi od oceny podstawy prawnej tych działań. Wskazać w związku z tym należy, iż od tej drugiej oceny a mianowicie podstawy prawnej czynności funkcjonariuszy są przewidziane odpowiednie organy, którymi oskarżony nie jest. Wprawdzie obowiązujące w okresie zarzutu różnorakie rozporządzenia okołocovidowe budziły szereg wątpliwości, co do mocy ich obowiązywania i podstawy ich wydania, niemniej zarówno funkcjonariusze jak i obywatele nie są organami powołanymi do prawnej oceny obowiązywania danych przepisów nawet jeśli budzą one uzasadnione kontrowersje. Słusznie zatem sąd uchylał pytania obrońcy kierowane na rozprawie do funkcjonariuszy o ocenę podstawy prawnej ich działania.

Wniosek

wniosek o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu czynów .

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

wniosek nie jest zasadny bowiem brak było podstaw do zmiany wyroku w kierunku postulowanym przez apelację.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

brak tego rodzaju okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 pażdziernika 2022 r. sygn. akt II K 62/22

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Zarzuty jak i wywody apelacji nie mogły spowodować zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku w kierunku postulowanym przez apelację.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art.636§1 kpk.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 pazdziernika 2022 r. sygn. akt II K 62/22

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana