Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 374/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Magdalena Bombała

Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Ignasiak

Po rozpoznaniu w dniu 29 października 2012 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko małoletniej A. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową U. K.

o obniżenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego małoletniej A. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową U. K.

przeciwko M. G.

o podwyższenie alimentów

I.  oddala powództwo;

II.  oddala powództwo wzajemne;

III.  nie obciąża powoda kosztami postępowania w I-szej Instancji

Sygn. akt III RC 374/12

UZASADNIENIE

Powód M. G. pozwem z dnia 24.05.2012 r. wniósł o obniżenie z dniem 1 czerwca 2012 r. alimentów zasądzonych na rzecz jego małoletniej córki A. K. z kwoty 650 zł miesięcznie do kwoty 350 zł miesięcznie oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego żądania powód wskazał, że od czasu wydania poprzedniego orzeczenia w sprawie o sygnaturze akt III RC 546/10 jego sytuacja uległa pogorszeniu, gdyż nie może znaleźć pracy.

W odpowiedzi na pozew z dnia 25.06.2012 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz o podwyższenie alimentów z kwoty po 650 zł do kwoty po 800 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu wskazała, że powód nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego wobec córki, natomiast kupuje małoletniej drogie prezenty, których dziecko nie potrzebuje. Podała, że powód nie zna problemów małoletniej, nie stosuje się do informacji podawanych przez matkę dziewczynki, która jest dzieckiem z zaburzeniami koordynacji nerwowej i wymaga stałej specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Jej zdaniem koszt miesięcznego utrzymania dziecka wynosi 2.723 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie III RC 250/08 ustalono, że powód M. G. jest biologicznym ojcem A. K. urodzonej w dniu (...) Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz małoletniej od ojca alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie.

(dowód: wyrok Sądu Rejonowego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie III RC 250/08)

Następnie na skutek postępowania apelacyjnego wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniono wyrok w sprawie III RC 250/08 w ten sposób, że alimenty na rzecz pozwanej zostały podwyższone do kwoty po 800 zł miesięcznie.

(dowód: wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie III Ca 430/09)

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyki z dnia 14 kwietnia 2010 r., który na skutek postępowania apelacyjnego uprawomocnił się w dniu 4 sierpnia 2010 r. oddalono powództwo M. G. o obniżenie alimentów na rzecz córki A. K. z kwoty 800 zł miesięcznie do kwoty 300 zł miesięcznie.

(dowód: - wyrok Sądu Rejonowego z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie III RC 150/10

- wyrok Sądu Okręgowego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie III Ca 228/10)

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyki z dnia 14 kwietnia 2010 r., który na skutek postępowania apelacyjnego uprawomocnił się w dniu 4 sierpnia 2010 r. oddalono powództwo M. G. o obniżenie alimentów na rzecz córki A. K. z kwoty 800 zł miesięcznie do kwoty 300 zł miesięcznie.

(dowód: - wyrok Sądu Rejonowego z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie III RC 150/10

- wyrok Sądu Okręgowego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie III Ca 228/10)

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyki z dnia 1 grudnia 2010 r. oddalono powództwo M. G. o obniżenie alimentów na rzecz córki A. K. z kwoty 800 zł miesięcznie do kwoty 300 zł miesięcznie.

(dowód: wyrok Sądu Rejonowego z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie III RC 546/10)

Następnie na skutek postępowania apelacyjnego wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniono wyrok w sprawie III RC 546/10 w ten sposób, że alimenty na rzecz pozwanej zostały obniżone do kwoty po 650 zł miesięcznie.

(dowód: wyrok Sądu Okręgowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie III Ca 93/11)

W dacie wydawania powyższego orzeczenia M. G. zamieszkiwał z dwoma synami, z których M. studiował, zaś M. był w klasie maturalnej. Obaj synowie pozostawali na jego utrzymaniu, przy czym starszy syn otrzymywał alimenty od swojej matki w kwocie 350 zł miesięcznie, zaś na młodszego zaczęto płacić alimenty w kwocie 300 zł miesięcznie, z tym, że robili to rodzice jego matki.

Powód uprzednio pełnił funkcję likwidatora w (...) sp. z o.o. W okresie od dnia 10 stycznia 2011 r. powód był zarejestrowany jako bezrobotny w PUP w J..

M. G. pozostawał w nieformalnym związku z E. L., która była w 8 miesiącu ciąży. Powód nie był w stanie określić łączących go z E. L. stosunków. Powód sprzedał swoje własnościowe mieszanie położone w J. za kwotę 55.000 zł i zamierzał kupić nowe dwupokojowe.

Partnerka powoda pracowała w (...) Sp. z o.o., jednak z uwagi na zagrożenie ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim. E. L. cierpiała na chorobę serca i tarczycy.

Ugodą zawartą miedzy M. G. a E. L. w dniu 13 sierpnia 2010 r., powód zobowiązał się do łożenia na rzecz wymienionej od dnia
1 września 2010 r. kwoty 300 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z kosztami leczenia, zakupu przedmiotów związanych z ciążą i porodem, kosztami odżywiania, dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej i innymi. Dodatkowo przedmiotową ugodą powód zobowiązał się do pomagania E. L. w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na przebywanie przez nią na zwolnieniu lekarskim.

Małoletnia pozwana miała 2,5 roku. Uczęszczała do żłobka, za co jej przedstawicielka ustawowa płaciła co miesiąc ok. 300 zł. Pozwana z matką zamieszkiwały w mieszkaniu przy ul. (...) we W., które było obciążone kredytem hipotecznym, spłacanym przez U. K.. Małoletnia pozwana A. K. wymagała stałej specjalistycznej opieki i rehabilitacji z powodu opóźnienia pod względem rozwoju ruchowego, jak i mowy, wykazywała nadpobudliwość psychoruchową, a z powodu obniżonego napięcia mięśniowego twarzy miała otwartą cały czas buzię i wysunięty język. Pozwana miała opóźniony rozwój mowy ( (...)).
Z powodu słabego napięcia mięśni brzucha A. K. miała wywinięte żebra. Nieprawidłowy rozwój kostny wpływał na poważne wady postawy (przodomiednicze) oraz o 15% przekroczony stopień krzywiczy nóżek, co utrudniało małoletniej pozwanej poruszanie się. Pozwana miała stwierdzone atopowe zapalenie skóry oraz była alergikiem zarówno pokarmowym, jak i wziewnym. Pozwana miała również stwierdzony stopień przepływu (niewłaściwy rozwój lewego moczowodu, co powodowało cofanie się moczu do nerki i mogło to doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerki), na skutek tego była hospitalizowana i poddana półrocznemu codziennemu leczeniu antybiotykiem. Brane leki spowodowały wyjałowienie organizmu, co stało się przyczyną wielu infekcji wirusowych. Była pod stałą kontrola Poradni Nefrologicznej i okresowo brała leki oczyszczające układ moczowy. Małoletnia kontynuowała rehabilitację ruchową, terapię psychologiczną oraz logopedyczną. Wymagała stosowania diety dla dzieci alergicznych, musiała nosić obuwie profilaktyczne i używać leczniczych kosmetyków. U A. K. stwierdzono opóźnienie rozwoju psychologicznego w każdej ze sfer: motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, pamięci, mowy. U małoletniej pozwanej stwierdzono wzmożony napęd psychoruchowy, niepokój ruchowy w obrębie siedzenia, zaburzenia w zakresie koncentracji i trwałości uwagi. Powyższe powodowało konieczność rozpoczęcia kolejnej terapii sensomotorycznej. Nadto w związku z nieprawidłowym wzrostem małoletniej pozwanej stwierdzono u niej dodatkowo jedną nóżkę krótszą, co wpływało na szybkie męczenie się dziewczynki podczas chodzenia i ból nóżki. Korygowanie tej wady wiązało się dla matki dziewczynki z kolejnymi czekającymi ją dodatkowymi wydatkami na rehabilitację, specjalistyczne obuwie ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Koszt miesięcznego utrzymania małoletniej wynosił 1.500 zł.

Matka pozwanej pracowała w przedszkolu, gdzie otrzymywała wynagrodzenie
w wysokości 2.000 zł miesięcznie.

W dacie orzekania strony nie mieszkały wspólnie.

(dowód: akta tut. Sądu sygn. akt III RC 546/10)

Powód – pozwany wzajemnie mieszka obecnie w B.. Wynajmuje pokój, który jest własność jego byłego pracodawcy. W zamian za nieodpłatne usługi świadczone na rzecz byłego pracodawcy nie ponosi opłat za wynajmowane mieszkanie. Pomoc finansową świadczą mu rodzice i znajomi.

Powód– pozwany wzajemnie ma jeszcze córkę z innego związku, która ma półtora roku, ma z nią kontakt, nie pozostaje w związku z matką dziecka. Płaci dobrowolnie alimenty na utrzymanie córki w wysokości od 300 zł do 600 zł miesięcznie. Ma również syna w wieku 20 lat, który studiuje, alimenty są ustalone dobrowolnie, powód płaci w zależności od potrzeb.

Powód– pozwany wzajemnie utrzymuje kontakt z małoletnią, kupuje jej prezenty. Z córką widuje się w miejscu publicznym, przyjeżdża do córki.

Powód – pozwany wzajemnie nie pracuje, jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny bez prawa do zasiłku

(dowód: - przesłuchanie powoda – k. 97-98

- zaświadczenie PUP z dnia 16.05.2012 r. – k. 6)

Małoletnia pozwana – powódka wzajemna zamieszkuje wraz z przedstawicielką ustawową we W..

Przedstawicielka ustawowa małoletniej ponosi opłaty mieszkaniowe w wysokości 700 zł miesięcznie. Pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we W., gdzie jej wynagrodzenie wynosi ok. 3.000 zł netto miesięcznie. W 2011 r. uzyskała dochód w wysokości 57.161,79 zł. Spłaca kredyt, którego rata wynosi ok. 1400 zł miesięcznie, ubezpieczenie 437,87 zł.

(dowód: - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej – k. 98

- zaświadczenie z (...) nr 17 z dnia 18.06.2012 r. – k. 31

- zeznanie PIT 36 za 2011 r. – k. 34-39

- zaświadczenie Banku (...) z 9.01.2012 r. – k. 40

- potwierdzenia przelewu z 09.05.12 r.; 15.05.12 r.; 25.05.12 r.; 23.05.12 r.

- pismo G. Bank z dnia 5.06.2012 r. – k. 42

- zawiadomienie ze Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 28.05.2012 r. – k. 43

- prognoza opłat za energię – k. 45)

Małoletnia uczęszcza do przedszkola. Na jej miesięczne potrzeby składają się następujące koszty: wyżywienie i środki higieniczne 400 zł, przedszkole 520 zł, zajęcia logopedyczne 420 zł, basen 140 zł, ubezpieczenie 30 zł, leki 100 zł, pomoc dydaktyczna 150 zł.

Małoletnia jest leczona logopedycznie, cierpi na obniżone napięcie mięśniowe mięśnia okrężnego warg, niedomykanie jamy ustnej, wymaga terapii logopedycznej i ortodontycznej, jest alergikiem. Wymaga rehabilitacji, zajęć fizjoterapeutycznych, zalecana jest terapia (...) Sensorycznej.

(dowód: - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej – k. 98

- zaświadczenie lekarskie z dnia 7.09.2011 r. – k. 27

- skierowanie z dnia 23.08.2011 r., 28.02.2012 r. – k. 28

- zaświadczenie z dnia 19.06.2012 r. – k. 48

- opinia (...) z dnia 15.07.2011 r. – k. 50-54

- rachunek z dnia 5.01.2012 r. – k. 55

- zaświadczenie lekarskie z dnia 29.03.2011 r. – k. 56

- faktury VAT z 23.06.2012 r., 30.04.2012 r., 4.05.2012 r., 8.03.2012 r., 22.06.2012 r., 29.04.2012 r., 11.05.2012

r., 5.04.2012 r., 7.04.2012 r., 9.03.2012 r., 25.03.2012 r., 15.02.2012 r., 20.02.2012 r., 1.02.2012 r., 3.01.2012.,

5.01.2012, 28.05.2012 r., 30.05.2012 r., 23.05.2012 r., 4.04.2012r., 19.05.2012 r., 10.02.2012 r., 2.02.2012 r.,

9.06.2012 r., 16.06.2012 r., 18.04.2012 r., 14.04.2012 r., 14.03.2012 r., 10.03.2012 r., 17.03.2012 r., 1.02.2012 r.,

27.01.2012 r., 5.09.2012 r., 29.05.2012 r. – k. 57-78, 89-91

- badanie laryngologiczne – k. 88)

Powód płaci w większości regularnie alimenty na rzecz małoletniej, jednakże nie zawsze w zasądzonej wysokości, ostatnio płacił 600 zł miesięcznie.

(dowód: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej – k. 109)

PUP w J. dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji za wynagrodzeniem 1.500 – 2.000 zł brutto miesięcznie oraz dla osób posiadających wykształcenie ekonomiczne za wynagrodzeniem 1.000 – 2.500 zł brutto miesięcznie.

(dowód: inf. PUP z dnia 24.09.2012 r. – k. 102-105)

Sąd zważył , co następuje:

Powództwo o obniżenie alimentów i powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów nie zasługiwały na uwzględnienie.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie przesłuchania powoda i pozwanej, a ponadto opierając się na dołączonych przez strony dokumentach i informacji PUP.

Podstawy prawnej żądania powoda należy upatrywać w treści art. 138 k.r.o., który daje możliwość zmiany orzeczenia w przedmiocie alimentów w razie zmiany stosunków. Ustalenie zmiany stosunków, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, następuje przez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi (uzasadnienie tezy VII uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r.). Przez pojęcie stosunków w tym przypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zmiana zatem stosunków tak pojmowanych jest zmianą okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego.

Przepis art. 133 k.r.o. stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (orzeczenie SN z dnia 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71). Z treści art. 128 k.r.o. wynika natomiast, iż obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej) jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji (tak komentarz A. M., D. H., L.-R. A., O. A., S. T., S. A., Z. A. LEX 2010).

W niniejszej sprawie bez wątpienia na powodzie-pozwanym wzajemnie ciąży obowiązek alimentacyjny względem małoletniej pozwanej-powódki wzajemnej.

Powód-pozwany wzajemnie opierał swoje żądanie na twierdzeniu, iż od daty wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów zmniejszyły się jego dochody. Pozwana – powódka wzajemna opierała natomiast swoje żądanie o podwyższenie alimentów na twierdzeniu, iż od czasu wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów koszt jej utrzymania wzrósł.

Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie była, w myśl art. 138 k.r.o., ocena zmiany stosunków uzasadniająca zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego. Sąd przeanalizował sytuację powoda w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych,
a także sytuację małoletniej pozwanej w kontekście jej potrzeb. Tym samym poprzez porównanie warunków istniejących w dacie wyroku ustalającego obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanej na kwotę 650 zł miesięcznie z warunkami obecnymi, Sąd mógł ocenić, czy zachodzi przesłanka z art. 138 k.r.o., będąca jedyną podstawą uwzględnienia żądania zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

W przedmiotowej sprawie powód-pozwany wzajemnie domagał się obniżenia obowiązku alimentacyjnego do wysokości 300 zł miesięcznie. Nie kwestionował więc samego obowiązku alimentacyjnego jako takiego, lecz wniósł o zmniejszenie wysokości świadczeń.

Powód-pozwany wzajemnie opierał swoje żądanie na twierdzeniu, iż od daty wydania wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie alimentów zmniejszyły się jego dochody. Pełnił uprzednio funkcję likwidatora w (...) sp. z o.o. J. od 10 stycznia 2011 r. był zarejestrowany jako bezrobotny, obecnie nadal nie pracuje. Małoletnia pozwana-powódka wzajemna w dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów miała 3 lata, uczęszczała do żłobka, za co jej przedstawicielka ustawowa płaciła co miesiąc ok. 300 zł. Małoletnia pozwana - powódka wzajemna A. K. wymagała stałej specjalistycznej opieki i rehabilitacji z powodu opóźnienia pod względem rozwoju ruchowego, jak i mowy, wykazywała nadpobudliwość psychoruchową, a z powodu obniżonego napięcia mięśniowego twarzy miała otwartą cały czas buzię i wysunięty język. Pozwana - powódka wzajemna miała opóźniony rozwój mowy ( (...)). Z powodu słabego napięcia mięśni brzucha A. K. miała wywinięte żebra. Nieprawidłowy rozwój kostny wpływał na poważne wady postawy (przodomiednicze) oraz o 15% przekroczony stopień krzywiczy nóżek, co utrudniało małoletniej pozwanej poruszanie się. Pozwana - powódka wzajemna miała stwierdzone atopowe zapalenie skóry oraz była alergikiem zarówno pokarmowym, jak i wziewnym. Pozwana miała również stwierdzony stopień przepływu (niewłaściwy rozwój lewego moczowodu, co powodowało cofanie się moczu do nerki i mogło to doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerki), na skutek tego była hospitalizowana i poddana półrocznemu codziennemu leczeniu antybiotykiem. Brane leki spowodowały wyjałowienie organizmu, co stało się przyczyną wielu infekcji wirusowych. Była pod stałą kontrola Poradni Nefrologicznej i okresowo brała leki oczyszczające układ moczowy. Małoletnia kontynuowała rehabilitację ruchową, terapię psychologiczną oraz logopedyczną. Wymagała stosowania diety dla dzieci alergicznych, musiała nosić obuwie profilaktyczne i używać leczniczych kosmetyków. U A. K. stwierdzono opóźnienie rozwoju psychologicznego w każdej ze sfer: motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, pamięci, mowy. U małoletniej pozwanej - powódki wzajemnej stwierdzono wzmożony napęd psychoruchowy, niepokój ruchowy w obrębie siedzenia, zaburzenia w zakresie koncentracji i trwałości uwagi. Powyższe powodowało konieczność rozpoczęcia kolejnej terapii sensomotorycznej. Nadto w związku z nieprawidłowym wzrostem małoletniej pozwanej stwierdzono u niej dodatkowo jedną nóżkę krótszą, co wpływało na szybkie męczenie się dziewczynki podczas chodzenia i ból nóżki. Korygowanie tej wady wiązało się dla matki dziewczynki z kolejnymi czekającymi ją dodatkowymi wydatkami na rehabilitację, specjalistyczne obuwie ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Koszt miesięcznego utrzymania małoletniej wynosił 1.500 zł. Obecnie małoletnia uczęszcza do przedszkola. Na jej miesięczne potrzeby składają się następujące koszty: wyżywienie i środki higieniczne 400 zł, przedszkole 520 zł, zajęcia logopedyczne 420 zł, basen 140 zł, ubezpieczenie 30 zł, leki 100 zł, pomoc dydaktyczna 150 zł, a zatem koszt jej miesięcznego utrzymania wynosi ok. 1.700 zł.

W ocenie Sądu nie nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., która by uzasadniała obniżenie alimentów z kwoty po 650 zł miesięcznie do kwoty po 300 zł miesięcznie na rzecz małoletniej. Małoletnia jest leczona logopedycznie, cierpi na obniżone napięcie mięśniowe mięśnia okrężnego warg, niedomykanie jamy ustnej, wymaga terapii logopedycznej i ortodontycznej, jest alergikiem. Wymaga rehabilitacji, zajęć fizjoterapeutycznych, zalecana jest terapia (...) Sensorycznej. Już sama różnica wieku małoletnich spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej uzasadnia wzrost potrzeb związany z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji itp., co pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1965 r., I CZ 135/64, nie publ.).

Jak wynika z treści art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale również od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Powód-pozwany wzajemnie twierdził, że jego możliwości zarobkowych uległy zmniejszeniu, jednakże nie przedłożył żadnych dowodów, które by to potwierdzały. Tymczasem zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne, zaś regulacji tej w przepisach proceduralnych odpowiada treść art. 232 k.p.c., zgodnie z którym to strony są zobowiązane wykazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Podkreślić należy, iż treść art. 6 k.c. i 232 k.p.c. oznacza, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu co do tych okoliczności na niej spoczywał. Zaznaczyć także należy, że nie jest rzeczą Sądu poszukiwanie za stronę dowodów przez nią nie wskazanych (tak również SN w wyroku z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 76). W ocenie Sądu analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że powód-pozwany wzajemnie nie udowodnił należycie zmian w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych. Zdaniem Sądu możliwości zarobkowego powoda się nie zmieniły, owszem nie obecnie nie pracuje, jednakże w dacie wydawania poprzedniego orzeczenia o alimentach tj. w dniu 19 kwietnia 2011 r. powód-pozwany wzajemnie również zarejestrowany był jako bezrobotny, ponadto rynek pracy dysponował i dysponuje obecnie na terenie powiatu (...) ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji za wynagrodzeniem 1.500 – 2.000 zł brutto miesięcznie oraz dla osób posiadających wykształcenie ekonomiczne za wynagrodzeniem 1.000 – 2.500 zł brutto miesięcznie. Sąd ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych bierze pod uwagę przede wszystkim możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, a nie faktycznie uzyskiwane przez niego dochody. W ocenie Sądu powód – pozwany wzajemnie nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych. Zdaniem Sądu wykorzystując swoje wszystkie możliwości zarobkowe powód– pozwany wzajemnie jest w stanie i powinien łożyć na rzecz małoletniej pozwanej alimenty w dotychczasowej wysokości. Biorąc pod uwagę, że powód – pozwany wzajemnie nie ponosi większych kosztów mieszkaniowych i związanych ze swoim utrzymaniem, a także fakt, iż mógłby on z wykonywanej pracy uzyskiwać dochody na wskazanym wyżej poziomie, Sąd nie miał wątpliwości, iż powództwo o obniżenie alimentów nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wobec powyższego Sąd powództwo oddalił, o czym orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

Pozwana – powódka wzajemna wniosła powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów z kwoty po 650 zł do kwoty po 800 zł miesięcznie. W ocenie sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę wiek powoda – pozwanego wzajemnie oraz fakt, że jego możliwości zarobkowe wynoszą 1.500-2.500 zł, Sąd doszedł do przekonania, że nie jest on w stanie płacić obecnie wyższych alimentów niż zasądzone. Sąd wziął pod uwagę, że powód– pozwany wzajemnie ma jeszcze na utrzymaniu córkę z innego związku, która ma półtora roku, powód ma z nią kontakt, ale nie pozostaje w związku z matką dziecka. Powód– pozwany wzajemnie płaci dobrowolnie alimenty na utrzymanie córki w wysokości od 300 zł do 600 zł miesięcznie. Ma również syna w wieku 20 lat, który studiuje, alimenty są ustalone dobrowolnie, powód płaci w zależności od potrzeb. Sąd wziął pod uwagę, że powód – pozwany wzajemnie utrzymuje kontakt z małoletnią, okazjonalnie kupuje jej prezenty. Należy pamiętać, że, w myśl wyżej wymienionego art. 135 § 1 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale również od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Między wymienionymi przesłankami zachodzi współzależność wyrażająca się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Powód- pozwany wzajemnie powinien zaspokajać potrzeby małoletniej powódki w takim zakresie, w jakim pozwalają mu na to możliwości zarobkowe i majątkowe. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszelkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (wyrok SN z 20.01.1972 r., III CRN 470/71). W ocenie Sądu matka pozwanej – powódki wzajemnej należycie udowodniła fakt zwiększenia się jej usprawiedliwionych potrzeb, jednakże Sąd wziął pod uwagę, że powód – pozwany wzajemnie obecnie nie pracuje, a biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowe oraz fakt, że ma na utrzymaniu jeszcze jedno dziecko, nie jest on w stanie płacić wyższych niż dotychczas zasądzone alimentów. W ocenie Sądu, nawet jeżeli w ramach alimentów nie znajdują pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionej do alimentacji pozwanej-powódki wzajemnej, to utrzymanie w pozostałym zakresie małoletniej jest zobowiązana zapewnić matka. Wprawdzie art. 135 § 2 k.r.o. stanowi, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać także na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie, to jednak, w ocenie Sądu, nie zwalnia on matki pozwanej od realizacji swojego obowiązku alimentacyjnego także poprzez wkład finansowy, tym bardziej, że, jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, matka pozwanej jest zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we W., gdzie jej wynagrodzenie wynosi ok. 3.000 zł netto miesięcznie, w 2011 r. uzyskała dochód w wysokości 57.161,79 zł, czyli jej obecna sytuacja finansowa jest lepsza niż powoda.

W tej sytuacji, biorąc pod uwagę opisane wyżej okoliczności, Sąd oddalił powództwo wzajemne, o czym orzeczono jak w punkcie II sentencji wyroku.

W punkcie III sentencji wyroku Sąd nie obciążył powoda kosztami postępowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji wyroku.

Z: 1. odn.,

2. odpis wyr. wraz z uzasd. doręczyć przedst. ust. pozwanej,

3.