Wprowadzenie

W systemie SAOS dostępne są serwisy, które nie zostały dotychczas włączone do oficjalnego API, a które są dostępne jako serwisy REST. Z serwisów tych korzysta moduł webowy SAOS. Jeśli któryś z tych serwisów chciałbyś wykorzystać, nie ma ku temu przeszkód. Musisz jednak mieć świadomość, że dopóki nie są one częścią oficjalnego API, mogą się zmieniać, a niektóre zmiany (jak np. url lub struktura json odpowiedzi) mogą spowodować, że twój kod korzystający z tych serwisów przestanie działać. Ryzyko zmian niżej opisanych serwisów jest na razie skrajnie małe, ale być może kiedyś w przyszłości zostaną one włączone do oficjalnego API i wtedy pewne zmiany (np. url) nastąpią.

 

 

Lista sądów powszechnych

Adres

https://www.saos.org.pl/cc/courts/list

Opis

Pozwala na pobranie listy sądów powszechnych z podstawowymi danymi (id, nazwa, typ). Przykład zastosowania: lista rozwijana wyboru sądu powszechnego.

Odpowiedź

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator sądu w systemie SAOS
name Tekst   Nazwa sądu
type Słownik

APPEAL // sąd apelacyjny

REGIONAL // sąd okręgowy

DISTRICT // sąd rejonowy

Typ sądu powszechnego

 

Lista wydziałów sądu powszechnego

Adres

https://www.saos.org.pl/cc/courts/CC_COURT_ID/courtDivisions/list

CC_COURT_ID - wewnętrzny identyfikator sądu powszechnego w SAOS

Opis

Pozwala na pobranie listy wydziałów sądu powszechnego z podstawowymi danymi (id, nazwa). Przykład zastosowania: lista rozwijana wyboru wydziału dla danego sądu powszechnego.

Odpowiedź

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
name Tekst   Nazwa wydziału

 

Lista izb Sądu Najwyższego

Adres

https://www.saos.org.pl/sc/chambers/list

Opis

Pozwala na pobranie listy izb Sądu Najwyższego z podstawowymi danymi (id, nazwa). Przykład zastosowania: lista rozwijana wyboru izby Sądu Najwyższego. 

Odpowiedź

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator izby w systemie SAOS
name Tekst   Nazwa izby

 

Lista wydziałów izby Sądu Najwyższego

Adres

https://www.saos.org.pl/sc/chambers/SC_CHAMBER_ID/chamberDivisions/list

SC_CHAMBER_ID - wewnętrzny identyfikator izby Sądu Najwyższego w SAOS

Opis

Pozwala na pobranie listy wydziałów izby Sądu Najwyższego z podstawowymi danymi (id, nazwa). Przykład zastosowania: lista rozwijana wyboru wydziału izby Sądu Najwyższego. 

Odpowiedź

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator wydziału w systemie SAOS
name Tekst   Nazwa wydziału

 

Lista dostępnych form orzeczeń Sądu Najwyższego

Adres

https://www.saos.org.pl/sc/judgmentForms/list

Opis

Pozwala na pobranie listy możliwych form orzeczeń Sądu Najwyższego (id, nazwa). Przykład zastosowania: lista rozwijana/ lista checkboxów wyboru formy orzeczenia lub pobranie słownika form orzeczeń do własnej bazy.

Odpowiedź

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator formy orzeczenia w systemie SAOS
name Tekst   Nazwa formy orzeczenia

 

Wyszukiwanie pozycji dziennika ustaw

Adres

https://www.saos.org.pl/search/lawJournalEntries

Opis

Pozwala na wyszukiwanie pozycji dziennika ustaw spośród tych, które dostępne są w SAOS. W SAOS dostępne są jedynie te pozycje dziennika ustaw, do których odwołuje się jakieś orzeczenie.

Przykład zastosowania: pole autocompletion wybory dziennika ustaw.

Parametry

nazwatypwartość domyślnawartości dozwoloneopis
pageSize Liczba całkowita 20 >=10 i =<100 Maksymalna liczba elementów na stronie (pobieranych przez jedno żądanie)
pageNumber Liczba całkowita 0 >=0 Numer żądanej strony
year Liczba całkowita pusta [dowolny] Liczba całkowita [zgodna z typem Integer javy] Rok dziennika ustaw
journalNo Liczba całkowita pusta [dowolny] Liczba całkowita [zgodna z typem Integer javy] Numer dziennika ustaw
entry Liczba całkowita pusta [dowolna] Liczba całkowita [zgodna z typem Integer javy] Numer pozycji w dzienniku ustaw
text Tekst pusta [dowolny] Dowolny tekst Tytuł pozycji w dzienniku ustaw, będą wyszukane tylko te pozycje, których tytuł zawiera podaną frazę.

Przykład wywołania

https://www.saos.org.pl/search/lawJournalEntries?year=2008&journalNo=&entry=&text=&pageSize=10&pageNumber=0

Odpowiedź

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator pozycji dziennika ustaw w systemie SAOS.
code Tekst   Numer dziennika ustaw w formacie: rok/nr pozycji 
year Liczba całkowita >0 Rok dziennika ustaw.
journalNo Liczba całkowita >=0 Numer dziennika ustaw.
entry Liczba całkowita >0 Numer pozycji w dzienniku ustaw.
title Tekst   Nazwa formy orzeczenia.

 

Wyszukiwanie słów kluczowych orzeczeń sądów powszechnych

Adres

https://www.saos.org.pl/keywords/COMMON/KEYWORD_START

KEYWORD_START- początek słowa kluczowego; będą wyszukane tylko słowa kluczowe rozpoczynające się na podaną frazę

Opis

Pozwala na przeszukiwanie bazy słów kluczowych orzeczeń sądów powszechnych. Przykład zastosowania: pole autocompletion wyboru słowa kluczowego.

Przykład wywołania

https://www.saos.org.pl/keywords/COMMON/prawo

Odpowiedź

ścieżkatypmożliwe wartościopis
id Liczba całkowita >0 Identyfikator słowa kluczowego w systemie SAOS.
name Tekst   Słowo kluczowe.

 

Generowanie wykresów

Adres

https://www.saos.org.pl/analysis/generate

Opis

Pozwala na wygenerowanie wykresów liczby/procentu orzeczeń (spełniających zadane kryteria) w funkcji czasu oraz w podziale na sądy powszechne.

Przykład wywołania

https://www.saos.org.pl/analysis/generate?globalFilter.courtCriteria.courtType=COMMON&globalFilter.courtCriteria.ccCourtId=&globalFilter.judgmentDateRange.startMonth=1&globalFilter.judgmentDateRange.startYear=1995&globalFilter.judgmentDateRange.endMonth=6&globalFilter.judgmentDateRange.endYear=2015&seriesFilters[0].phrase=&ysettings.valueType=NUMBER

Parametry

nazwatypwartość domyślnawartości dozwoloneopis
seriesFilters[seriesIndex].phrase Tekst pusta [wszystkie]

Tekst szukanej frazy zgodny z językiem zapytań

seriesIndex - indeks serii wykresu numerowany od 0. Jeśli interesuje cię tylko jedna seria wpisz 0. Jeśli interesują cię dwie serie, dodaj dwa parametry: jeden z seriesIndex = 0 a drugi z seriesIndex = 1 itd.

Fraza poszukiwana we wszystkich polach orzeczenia (metadane i treść). Tylko orzeczenia, które w jakimkolwiek polu zawierają frazę przypisaną do tego parametru będą brane pod uwagę przy generowaniu danej serii oznaczonej przez seriesIndex
ysettings.valueType Słownik Wartość wymagana

NUMBER [liczba całkowita orzeczeń]

PERCENT [procent]

NUMBER_PER_1000 [promil]

Jednostka osi y.
globalFilter.judgmentDateRange.startYear Liczba całkowita Wartość wymagana Liczba całkowita > 0 Rok dolnego ograniczenia daty orzeczenia. Dolne ograniczenie musi być wcześniejsze niż ograniczenie górne (rok-miesiąc).
globalFilter.judgmentDateRange.startMonth Liczba całkowita Wartość wymagana Liczba całkowita w przedziale <1, 12> Miesiąc dolnego ograniczenia daty orzeczenia. Dolne ograniczenie musi być wcześniejsze niż ograniczenie górne (rok-miesiąc).
globalFilter.judgmentDateRange.endYear Liczba całkowita Wartość wymagana Liczba całkowita > 0 Rok górnego ograniczenia daty orzeczenia. Dolne ograniczenie musi być wcześniejsze niż ograniczenie górne (rok-miesiąc).
globalFilter.judgmentDateRange.endMonth Liczba całkowita Wartość wymagana Liczba całkowita w przedziale <1, 12> Miesiąc górnego ograniczenia daty orzeczenia. Dolne ograniczenie musi być wcześniejsze niż ograniczenie górne (rok-miesiąc).
globalFilter.courtCriteria.courtType Słownik pusta [dowolny]

APPEAL [apelacyjny]

REGIONAL [okręgowy]

DISTRICT [rejonowy]

Typ sądu powszechnego.
globalFilter.courtCriteria.ccCourtId Liczba całkowita pusta [dowolny] Dowolna liczba całkowita [odpowiednik typu long w javie] Identyfikator wewnętrzny sądu powszechnego w SAOS.
globalFilter.courtCriteria.ccDivisionId Liczba całkowita pusta [dowolny] Dowolna liczba całkowita [odpowiednik typu long w javie] Identyfikator wewnętrzny wydziału sądu powszechnego w SAOS [unikalny w ramach wszystkich wydziałów wszystkich sądów]

globalFilter.courtCriteria.

ccIncludeDependentCourtJudgments

Boolean false true/ false

Czy uwzględnić orzeczenia sądów podrzędnych dla określonego sądu powszechnego? Flaga ma sens w przypadku określenia sądu powszechnego przez ccDivisionId.

Przykład: ccCourtId = identyfikator sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Jeśli ccIncludeDependentCourtJudgments ustawiona na false, wtedy będą brane pod uwagę jedynie orzeczenia wydane przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W przypadku wartości true pod uwagę będą brane również orzeczenia z wszystkich sądów okręgowych i rejonowych z apelacji białostockiej.

globalFilter.courtCriteria.scChamberId Liczba całkowita pusta [dowolny]

Dowolna liczba całkowita [odpowiednik typu long w javie]

Identyfikator wewnętrzny izby Sądu Najwyższego w SAOS.

globalFilter.courtCriteria.scDivisionId Liczba całkowita pusta [dowolny]

Dowolna liczba całkowita [odpowiednik typu long w javie]

Identyfikator wewnętrzny wydziału izby SN w SAOS, unikalny w ramach wszystkich wydziałów wszystkich izb.

 

Odpowiedź

 

Obiekt analysisForm

Obiekt zawiera wartości parametrów wywołania serwisu. Dla przykładowego wywołania obiekt przyjmie następującą formę:

"analysisForm": {
  "seriesFilters": [
    {
      "phrase": null
    }
  ],
  "globalFilter": {
    "judgmentDateRange": {
      "startMonth": 1,
      "startYear": 1995,
      "endMonth": 6,
      "endYear": 2015
    },
    "courtCriteria": {
      "courtType": "COMMON",
      "ccCourtId": null,
      "ccIncludeDependentCourtJudgments": false,
      "ccCourtDivisionId": null,
      "scCourtChamberId": null,
      "scCourtChamberDivisionId": null
    }
  },
  "ysettings": {
    "valueType": "NUMBER"
  }
}

 

Obiekt charts.MAIN_CHART

Zawiera dane dla głównego wykresu (liczba orzeczeń z podziałem na przedziały czasowe)

ścieżkatypmożliwe wartościopis
seriesList[seriesIndex].points Lista   Punkty wykresu dla serii o indeksie seriesIndex.
seriesList[seriesIndex].points[j][0] Liczba całkowita  >0  Numer punktu na osi x. 
seriesList[seriesIndex].points[j][1] Liczba całkowita  >0  Wartość punktu na osi y.
xticks Lista   Informacje służące do wygenerowania szczegółowych wartości osi x.
xticks[j][0] Liczba całkowita  >0  Numer xtick'a (zgodny z numerem punku na osi x).
xticks[j][1] Obiekt    Obiekt z szczegółową informacją na temat wartości x punktu. Dla wykresu głównego jest to informacja o przedziale czasowym. W zależności od wybranego dolnego oraz górnego ograniczenia daty orzeczenia oś x zostaje podzielona na różne typy przedziałów czasowych (przedział będący wielokrotnością dnia, wielokrotnością miesiąca lub wielokrotnością roku).
xticks[j][1].period Słownik

DAY // dzień

MONTH // miesiąc

YEAR // rok

Typ przedziału czasowego.
xticks[j][1] // wielokrotność roku Obiekt   

Przedział będący wielokrotnością roku. Przykładowa postać obiektu:

{
  "startYear": 2010,
  "endYear": 2010,
  "period": "YEAR"
}
xticks[j][1] // wielokrotność miesiąca Obiekt  

Przedział będący wielokrotnością miesiąca. Przykładowa postać obiektu:

{
  "startYear": 2010,
  "startMonthOfYear": 7,
  "endYear": 2010,
  "endMonthOfYear": 12,
  "period": "MONTH"
}
xticks[j][1] // wielokrotność dnia Obiekt  

Przedział będący wielokrotnością dnia. Przykładowa postać obiektu:

{
  startDay: {
    "dayOfMonth": 26,
    "monthOfYear": 2,
    "year": 2010,
  },
  endDay: {
    "dayOfMonth": 4,
    "monthOfYear": 3,
    "year": 2010,
  },
  "period": "DAY"
}

Obiekt charts.AGGREGATED_MAIN_CHART

Zawiera dane wykresu podsumowującego wykres główny. Oś x określa serię wykresu głównego. Oś y jest sumą wartości wszystkich punktów danej serii wykresu głównego.

ścieżkatypmożliwe wartościopis
seriesList[seriesIndex].points Lista   Punkty wykresu dla serii o indeksie seriesIndex.
seriesList[seriesIndex].points[j][0] Liczba całkowita  >0  Numer punktu na osi x. 
seriesList[seriesIndex].points[j][1] Liczba całkowita  >0  Wartość punktu na osi y.

 

Obiekt charts.CC_COURT_CHART

Zawiera dane wykresu z podziałem na sądy powszechne.

ścieżkatypmożliwe wartościopis
seriesList[seriesIndex].points Lista   Punkty wykresu dla serii o indeksie seriesIndex.
seriesList[seriesIndex].points[j][0] Liczba całkowita  >0  Numer punktu na osi x. 
seriesList[seriesIndex].points[j][1] Liczba całkowita  >0  Wartość punktu na osi y.
xticks Lista   Informacje służące do wygenerowania szczegółowych wartości osi x. 
xticks[j][0] Liczba całkowita  >0  Numer xtick'a (zgodny z numerem punku na osi x).
xticks[j][1] Obiekt   

Obiekt z szczegółową informacją na temat wartości x punktu. Dla wykresu z podziałem na sądy powszechne jest to informacja o sądzie. Przykładowa postać obiektu:

{
  "courtId": 34,
  "name": "Sąd Apelacyjny w Białymstoku"
}