Pełny tekst orzeczenia

357/5/B/2010POSTANOWIENIE

z dnia 3 września 2010 r.

Sygn. akt Ts 99/09Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Zbigniew Cieślak – przewodniczący


Andrzej Rzepliński – sprawozdawca


Ewa Łętowska,po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 listopada 2009 r. o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej Biura Ochrony Osób i Mienia „Persona” sp. z o.o.,p o s t a n a w i a:nie uwzględnić zażalenia.UZASADNIENIEW skardze konstytucyjnej z 17 kwietnia 2009 r. Biuro Ochrony Osób i Mienia „Persona” sp. z o.o. (dalej: skarżąca) zarzuciła, że art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.) oraz art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.; dalej: u.k.s.c.) są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaskarżonym przepisom skarżąca zarzuciła niczym nieuzasadniony, zbytni rygoryzm, skutkujący w szczególności zamknięciem drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Skarga konstytucyjna została wniesiona w związku z następującą sprawą. Postanowieniem z 16 września 2008 r. (sygn. akt VII GC 291/08) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ, VII Wydział Gospodarczy odrzucił zażalenie skarżącej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika na postanowienie z 31 lipca 2008 r. o odrzuceniu sprzeciwu. W uzasadnieniu Sąd ten przyjął, że zażalenie wniesione przez radcę prawnego nie zostało opłacone. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, oddalił postanowieniem z 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt X Gz 288/08) wniesione w tej sprawie zażalenie. Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącej 19 stycznia 2009 r.

Postanowieniem z 2 listopada 2009 r. (doręczonym pełnomocnikowi skarżącej 9 listopada 2009 r.) Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. W uzasadnieniu wskazał, że wydanie merytorycznego orzeczenia jest zbędne, gdyż art. 1302 § 3 k.p.c. był już przedmiotem oceny w innej sprawie zakończonej wyrokiem. W odniesieniu do art. 21 u.k.s.c. Trybunał uznał, że z uwagi na jego techniczny charakter i funkcjonalny związek z art. 1302 § 3 k.p.c., zarzut jego niekonstytucyjności stał się – w obliczu zapadłych rozstrzygnięć – bezprzedmiotowy, a orzekanie zbędne.

Zażalenie na postanowienie Trybunału w zakresie dotyczącym odmowy merytorycznego zbadania art. 21 u.k.s.c. z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 177 Konstytucji skierował pełnomocnik skarżącej. W piśmie z 16 listopada 2009 r. zarzucił, że postanowienie Trybunału zostało wydane z naruszeniem art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK). Skarżąca wskazała, że zgodnie z tym przepisem Trybunał może odmówić nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu wyłącznie w sytuacji, gdy skarga jest oczywiście bezzasadna lub jej braki nie zostały usunięte w określonym tą ustawą terminie. W ocenie skarżącej w niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca. Jednocześnie skarżąca zarzuciła nieuzasadnione przyjęcie zbędności orzekania co do art. 21 u.k.s.c. Jej zdaniem zapadłe orzeczenia zgodności z Konstytucją art. 1302 § 3 k.p.c. nie dają podstaw do podjęcia rozstrzygnięcia przyjętego w postanowieniu z 2 listopada 2009 r.Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:1. Zaskarżone postanowienie jest prawidłowe, zaś zarzuty podniesione w zażaleniu nie podważają dokonanych ustaleń i w ocenie Trybunału nie zasługują na uwzględnienie.2. Na etapie rozpatrzenia zażalenia Trybunał Konstytucyjny bada w szczególności, czy wydając zaskarżone postanowienie, prawidłowo stwierdził istnienie przesłanek odmowy nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu. W konsekwencji Trybunał analizuje te zarzuty zażalenia, które podają w wątpliwość trafność ustaleń przyjętych za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia.3. Kwestionowanym postanowieniem Trybunał odmówił nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej z uwagi na wystąpienie ujemnej przesłanki procesowej w postaci zbędności podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia. Trybunał na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 49 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o TK uznał, że w świetle zapadłych – a przytoczonych w zaskarżonym postanowieniu – wyroków przesądzających o zgodności art. 1302 § 3 k.p.c. z postanowieniami Konstytucji przywołanymi w skardze konstytucyjnej jako wzorce jej kontroli, przedstawione zarzuty nie stanowią istotnego novum, mogącego zainicjować merytoryczne postępowanie.4. Złożonym zażaleniem skarżąca kwestionuje jedynie odmowę nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu w zakresie art. 21 u.k.s.c. w brzmieniu: „Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego”, zarzucając mu nieuzasadnione podwyższenie opłaty sądowej oraz – jak ujmuje to skarżąca – wprowadzenie sankcji jego nieprawidłowego wykonania.5. W świetle zarzutów skargi i zażalenia Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie podziela rozstrzygnięcie w zaskarżonym postanowieniu, że na tle sprawy, w związku z którą została wniesiona niniejsza skarga konstytucyjna, art. 21 u.k.s.c. należy oceniać w związku z przepisem wprowadzającym sankcję jego nieprawidłowego wykonania. Przemawia za tym w pierwszej kolejności zarówno analiza stanu faktycznego, na gruncie którego powstał problem konstytucyjny objęty rozpatrywaną skargą konstytucyjną, jak i uzasadnienie skargi i zażalenia. Zarzuty formułowane przez skarżącą jednoznacznie świadczą, że wiąże ona naruszenie swych konstytucyjnych praw, w szczególności prawa do sądu, z sankcją nieprawidłowo obliczonej i uiszczonej kwoty. Problemem konstytucyjnym nie jest w niniejszej sprawie wyłącznie czynność techniczna związana z obliczeniem należnej kwoty, lecz skutek, jakim ustawodawca obarczył strony, które korzystając z fachowej pomocy prawnej, nie uiściły należnej opłaty lub uczyniły to w sposób inny niż określony w art. 21 u.k.s.c. Dla rozstrzygnięcia w sprawie istotne znaczenie ma również rozumienie tego przepisu przez judykaturę, w szczególności przez Sąd Najwyższy, który w uchwale z 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 83/06) przyjął, że zaskarżony niniejszą skargą przepis u.k.s.c. określa z jednej strony sposób obliczenia opłaty sądowej, z drugiej zaś kształtuje jej ostateczny wymiar. Niedopełnienie przez fachowego pełnomocnika obowiązku wynikającego z tego przepisu należy zatem – również zdaniem Sądu Najwyższego – ściśle wiązać z konsekwencją odrzucenia przez sąd środka odwoławczego na podstawie art. 1302 § 3 k.p.c. Nie można jednak uznać zarzutu skarżącej dotyczącego niczym nieuzasadnionego podwyższenia opłaty sądowej za zasadny. Po pierwsze, ustawowy obowiązek dopłaty wynikający z art. 21 u.k.s.c. jest kontynuacją poprzedniego stanu prawnego, gdyż identyczne unormowanie zawierał art. 26 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88, ze zm.), z czego wynika, że nie jest to rozwiązanie nowe, nieznane dotychczas obowiązującej procedurze uiszczania opłat sądowych. Profesjonalny pełnomocnik powinien zatem wiedzieć, jak należy obliczać opłatę sądową. Zdaniem Sądu Najwyższego, przewidziane w art. 21 u.k.s.c. unormowanie jest niedolegliwe dla stron, racjonalne i nie budzi zastrzeżeń (por. powołana wyżej uchwała SN). Zarzut natomiast zbytniego podwyższenia przez ustawodawcę opłaty nie może zyskać akceptacji Trybunału, gdyż przepis w brzmieniu zakwestionowanym przez skarżącą wprowadza w rzeczywistości dopłatę groszową. Trybunał przyznaje rację skarżącej, że rygor procesowy będący konsekwencją nieopłacenia lub nienależytego opłacenia środka odwoławczego przez profesjonalnego pełnomocnika jest poważny, jednak w świetle zapadłego już rozstrzygnięcia Trybunału w sprawie P 87/08 nie jest nadmierny i tym samym nie stanowi naruszenia praw wskazanych w niniejszej skardze. Poza tym, zdaniem Sądu Najwyższego, niestosowanie rygoru odrzucenia nieopłaconych lub nieprawidłowo opłaconych środków odwoławczych oznaczałoby brak możliwości wyegzekwowania dopłaty. Przemawia za tym z jednej strony niemożność obejścia prawa przez niestosowanie art. 1302 § 3 k.p.c. Z drugiej zaś strony – uruchamianie trybu ściągania nieznacznej opłaty musiałoby prowadzić do umorzenia z urzędu postępowania egzekucyjnego jako oczywiście bezcelowego. W takiej sytuacji art. 21 u.k.s.c. uległby w istocie marginalizacji, ma on jednak zastosowanie w dużej liczbie spraw sądowych, w ten sposób przyczyniając się do budowania w skali globalnej pokaźnego dochodu Skarbu Państwa.6. Konkludując, Trybunał w obecnym składzie podziela rozstrzygnięcie w zaskarżonym postanowieniu, że w obliczu uznania zgodności z Konstytucją art. 1302 § 3 k.p.c. ustanawiającego zwiększony rygoryzm dla środków odwoławczych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników procesowych, merytoryczna ocena przepisu u.k.s.c. ściśle z nim związanego jest również zbędna.7. Trybunał podkreśla, że w jego orzecznictwie instytucją, która ma na celu zapewnienie stabilności sytuacji powstałych w wyniku ostatecznego orzeczenia, jest zasada ne bis in idem, rozumiana w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z uwzględnieniem specyfiki tego postępowania (zob. spośród wielu, postanowienia TK z: 21 stycznia 1998 r., K 33/97, OTK ZU nr 1/1998; 4 maja 2006 r., SK 53/05, OTK ZU nr 5/A/2006, poz. 60; 9 stycznia 2007 r., SK 21/06, OTK ZU nr 1/A/2007, poz. 4; 19 maja 2009 r., Ts 158/07, OTK ZU nr 173/3/B/2009).

W przypadku przesłanki ne bis in idem Trybunał Konstytucyjny dokonuje oceny danej sprawy w kategoriach pragmatycznych, oceniając za każdym razem celowość prowadzenia postępowania i orzekania w kwestii, która została już jednoznacznie i ostatecznie rozstrzygnięta przez ten organ. Rozszerzenie przedmiotu skargi, jak również wzorców jej kontroli nie oznacza zatem per se konieczności jej merytorycznego rozpoznania.Biorąc powyższe pod uwagę działając na podstawie art. 49 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o TK, orzeka się jak w sentencji.