Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.2020/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 4.02.2016r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku – Ireny Wojcieszak oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S.P. G. po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku obrońcy z dnia 3.11.2015r. i Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 18.12.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk, art.79§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 4.02.2016r. skaz. W. M. s. S. i J. z d. H., ur. (...) w L., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 10.03.2014r., sygn. akt IIK 24/14 za czyn z art.278§1kk na karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności; Sądu Rejonowego w W. z dnia 23.10.2012r., sygn. akt IIK 1048/12 za czyn z art.278§1kk, art. 18§3kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, których koniec przypada na dzień 21.08.2016r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 4.02.2018r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych w części dotyczącej wydatków i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego W. M., wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną. Z wnioskiem takim wystąpił także obrońca skazanego wskazując również na pozytywną prognozę kryminologiczną.

Wnioski zasługują na uwzględnienie.

Z wywiadów środowiskowych wynika, że skazany w miejscu zamieszkania ma pozytywną opinię. Prowadził ustabilizowany tryb życia, układał właściwe relacje z rodziną i pracował dorywczo.

Jego zachowanie, w czasie pobytu w izolacji więziennej, jest bardzo dobre. Siedemnaście razy korzystał z nagród regulaminowych, w tym również z przepustek i widzeń bez dozoru poza obrębem zakładu karnego, z których powracał w terminie i bez zastrzeżeń. Poprawne zachowanie skazanego na wolności potwierdzają wywiady środowiskowe policji. Nie był karany dyscyplinarnie. Skazany w stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy i zdyscyplinowany. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje z innymi osadzonymi. Skazany, karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego, w systemie programowanego oddziaływania. W stopniu dobrym realizuje zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływań. Skazany jest aktywnym uczestnikiem w procesie resocjalizacji. W czasie odbywania kary był zatrudniony jako pracownik gospodarczy na terenie jednostki penitencjarnej, a z powierzonych mu obowiązków wywiązywał się rzetelnie. W miejscu zatrudnienia, cieszył się opinią sumiennego pracownika. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z żoną i dzieckiem. Do popełnionego przestępstwa, ma krytyczny stosunek. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania oraz możliwość podjęcia pracy.

Stwierdzić należy, mając na uwadze bardzo dobre zachowanie skazanego w zakładzie penitencjarnym oraz wykazywaną aktywność w procesie resocjalizacji, iż proces jego resocjalizacji w izolacji więziennej został zakończony. Zdaniem Sądu dalszy proces wychowawczy powinien być kontynuowany w warunkach wolnościowych pod dozorem kuratora sądowego. Mając na względzie powyższe okoliczności, w tym młody wiek skazanego należy uznać, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku zwolnienia będzie on przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.

Z tych względów postanowiono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art.72§1kk.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia