Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.2022/15wz

POSTANOWIENIE

Dnia 4.02.2016r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku – Ireny Wojcieszak oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S.P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego P. Z. s. A. i E. z d. P., ur. (...) w Z., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego wP., Wydział Zamiejscowy w Z. z dnia 26.11.2014r., sygn. akt VIIIK 1106/13 za czyn z art.279§1kk, art.289§2kk na karę roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

o warunkowe przedterminowe zwolnienie

na zasadzie art. 77§1kk, art. 78§1kk oraz art. 161§1kkw

postanowił:

1.  odmówić udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanemu P. Z. s. A.;

2.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa

UZASADNIENIE

Skazany P. Z. wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie, motywując go chęcią ustabilizowania swojego życia, w szczególności podjęcia pracy i spłaty zobowiązań finansowych oraz udzielenia pomocy chorej matce.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z wywiadu kuratora sądowego, skazany w miejscu zamieszkania, ma opinię pozytywną jednak jednakże nadużywał alkoholu. Jako nieletni był umieszczony w (...) Ośrodku (...).

Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary, jest poprawne. Korzystał z nagród regulaminowych, nie był karany dyscyplinarnie. Wobec przełożonych prezentuje właściwą postawę. W relacjach ze współosadzonymi jest zgodny. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania, a zadania wynikające z programu realizuje na bieżąco. Aktualnie, oczekuje na rozpoczęcie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Skazany mimo pozytywnej postawy w izolacji więziennej oraz odbywania kary w jednostce penitencjarnej typu półotwartego nie korzystał dotychczas z czasowych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego. Nie było zatem możliwości oceny zachowania skazanego w warunkach wolnościowych,

Skazany jest sprawcą karanym sądownie głównie za czyny skierowane przeciwko mieniu z art.278§1kk, art.279§1kk i art.289§2kk. Świadczy to, zdaniem Sądu, że mimo młodego wieku, skazany jest sprawcą o znacznej demoralizacji oraz o posiadaniu utrwalonych skłonności do popełnienia czynów sprzecznych z porządkiem prawnym. Obecnie wobec skazanego toczy się kolejne postępowanie karne (2Ds 839/15).

Zatem, okoliczności czynów tego samego rodzaju przemawiają przeciwko uwzględnieniu wniosku o udzielenie skazanemu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary. Udzielając takiego zwolnienia, Sąd musi uwzględnić zarówno okoliczności popełnienia przestępstwa jak i zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary. W ocenie Sądu penitencjarnego nie można w chwili obecnej przyjąć, że skazany po udzieleniu mu warunkowego przedterminowego zwolnienia będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie wejdzie po raz kolejny w konflikt z prawem.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności jest odstępstwem od zasady odbycia kary w całości, tak jak ją orzeczono w wyroku skazującym. Tylko przekonanie Sądu rozpoznającego wniosek o warunkowe zwolnienie powzięte na podstawie analizy przesłanek określonych w art.77§1kk, że skazany będzie w przyszłości przestrzegał porządku prawnego mimo niewykonania kary w całości, uzasadnia odstąpienie od tej zasady. W niniejszej sprawie, Sąd nie ma przekonania, że skazany po udzieleniu mu zwolnienia będzie funkcjonował prawidłowo, zgodnie z porządkiem prawnym.

Poprawne zachowanie się skazanego w czasie pobytu w izolacji więziennej nie musi wcale oznaczać, że takie samo zachowanie będzie on prezentował w warunkach wolnościowych, gdzie wymagane jest samodzielne podejmowanie decyzji i większa samokontrola. Dlatego też, zdaniem Sądu, ocena sylwetki prezentowana przez skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej nie może stanowić determinującej okoliczności dla sformułowania wniosku, że proces resocjalizacji został w stosunku do niego zakończony przed upływem okresu orzeczonej kary. Skazany powinien zostać poddany dalszemu procesowi oddziaływania wychowawczego.

Sąd Penitencjarny zauważa pozytywne zmiany, jakie zachodzą w osobowości skazanego, o czym świadczy brak przekroczeń dyscyplinarnych oraz odbywanie kary w jednostce o zmniejszonym nadzorze, niemniej jednak stwierdzić należy, że proces jego resocjalizacji w warunkach izolacji powinien być kontynuowany. Właściwości i warunki osobiste skazanego (skłonności do popełniania czynów tego samego rodzaju) w świetle okoliczności popełnionego przestępstwa nie dają podstaw do przyjęcia wobec niego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1 kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art.1§2 kkw.