Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.155/16wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 3.03.2016r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant sekretarz sądowy Izabela Tates

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słupsku del. do Prokuratury Okręgowej w Słupsku - Anny Janas oraz Z-cy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. - P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 2.02.2016r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk, art.79§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 3.03.2016r. skaz. W. K. s. J. i M. z d. K., ur. (...) w L., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 11.02.2015r., sygn. akt IIK 780/14 za czyn z art.178a§4kk, art.178a§1kk, art.244kk, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, Sądu Rejonowego w L.z dnia 13.11.2013r., sygn. akt IIK 705/13 za czyn z art.178a§4kk, art.178a§1kk karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, których koniec przypada na dzień 23.11.2016r.

II. na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 3.03.2018r.

III. na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, nie spożywania alkoholu, podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego W. K., wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynika, że skazany przed osadzeniem w zakładzie karnym mieszkał wraz z żoną i dziećmi. Pracował zarobkowo, pomagał w wychowywaniu dzieci. W miejscu zamieszkania posiada opinię pozytywną.

Zachowanie skazanego, w czasie odbywania kary, jest bardzo dobre. Wielokrotnie (32 razy) był nagradzany regulaminowo, również przepustkami poza obrębem zakładu karnego, z których powracał w terminie i bez zastrzeżeń. Poprawne zachowanie skazanego w czasie pobytu na wolności bez nadzoru ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej potwierdzają ustalenia policji. Nie był karany dyscyplinarnie. Skazany wobec przełożonych zachowuje się taktownie i regulaminowo.
W gronie współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo. Skazany, karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu otwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Ze względu na charakter popełnionego przestępstwa oraz treść wywiadów środowiskowych uczestniczył w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu. Skazany jest objęty zatrudnieniem poza terenem zakładu karnego. Z nałożonych obowiązków w pracy wywiązuje się dobrze, świadczą o tym regularne wnioski nagrodowe od pracodawcy oraz list pochwalny. Do popełnionych przestępstw i wcześniejszego stylu życia ma krytyczny stosunek. Na wolności, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania oraz zapewnione zatrudnienie.

Stwierdzić należy, zważywszy na długi okres pozytywnego zachowania skazanego w zakładzie penitencjarnym oraz wykazywaną aktywność w procesie resocjalizacji, a także prawidłowe wykorzystywanie czasowych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, że jego resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej została zakończona. Zdaniem Sądu, dalszy proces wychowawczy skazanego powinien być kontynuowany w warunkach wolnościowych, pod dozorem kuratora sądowego.

Mając na względzie powyższe okoliczności należy stwierdzić, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku warunkowego zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa. Z tych względów postanowiono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art. 72§1 kk.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art. 626§1kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia