Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 183/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2016 r. w Ciechanowie

sprawy z wniosku G. R.

o stwierdzenie nabycia spadku po S. E.

I stwierdza, że spadek po S. E. s. F. i B. z d. J., zmarłym dnia 27 lutego 2015 r. w C., ostatnio stale zamieszkałym w C., na podstawie testamentu notarialnego rep. A nr (...) z dnia (...) r. sporządzonego przed notariuszem A. T. prowadzącą Kancelarię Notarialną w C., otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w dniu (...) r. w sprawie I Ns 183/15, nabył G. R. w całości;

II nakazuje ściągnąć od wnioskodawcy G. R. kwotę 1066,66 zł ( jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów ogłoszenia w prasie orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2015 r.;

III w pozostałym zakresie pozostawia wnioskodawcę i uczestników postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 183/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca G. R. złożył wniosek o stwierdzenie, że nabył spadek po S. E., zmarłym dnia 27 lutego 2015 r. na podstawie testamentu notarialnego w całości.

Uczestnicy postępowania W. E., A. E. (1), A. E. (2) i Gmina Miejska C. nie zajęli stanowiska w sprawie.

W toku postępowania w sprawie Sąd zamieścił w prasie ogłoszenie o toczącym się postępowania wzywając wszystkich zainteresowanych, a w szczególności syna spadkodawcy R. E., aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, stawili się do Sądu i wykazali swe prawa do spadku pod rygorem stwierdzenia nabycia spadku na rzecz spadkobierców, których prawa zostaną wykazane.

W zakreślonym w ogłoszeniu terminie nikt nie zgłosił udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawca S. E., zmarł dnia 27 lutego 2015 r. w C., ostatnio na stałe zamieszkiwał w C.. W chwili śmierci był rozwiedziony. Miał dwóch synów R. E. i W. E.. W. E. odrzucił spadek po ojcu w dniu (...) r. Jego córki A. E. (1) i A. E. (2) odrzuciły spadek po dziadku S. E.. Rodzice spadkodawcy F. E. i B. E. z d. J. zmarli przed jego śmiercią ( akta I Ns 252/15, odpisy skrócone aktów zgonu k. 4, 41, 42, odpisy skrócone aktów urodzenia k. 15, 50, 51, akta V Nsm 489/15 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe k. 77 – 78, zapewnienie spadkowe wnioskodawcy G. R. k.26 - 27 ).

S. E. sporządził w dniu 16 sierpnia 2013 r. testament holograficzny, w którym do całości spadku powołał G. R.. Testament został otwarty i ogłoszony w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w dniu (...) r. w sprawie I Ns 183/15 ( testament k. 31, protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu k. 30 ).

Następnie S. E. sporządził przed notariuszem A. T. prowadzącą Kancelarię Notarialną w C. w dniu (...) r. testament w formie aktu notarialnego rep. A nr (...). Testament został otwarty i ogłoszony w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w dniu (...) r. w sprawie I Ns 183/15. S. E. powołał do dziedziczenia do całości spadku G. R. ( akta testament k. 5 – 6, protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu k. 29 ).

G. R. nie zrzekł się dziedziczenia po S. E.. Nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Nie składał oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku po S. E. ( bezsporne ).

Okoliczności faktyczne sprawy są bezsporne. Sąd ustalił je na podstawie zapewnienia spadkowego złożonego przez wnioskodawcę G. R. oraz załączonych aktów stanu cywilnego, jak też aktów dotyczących odrzucenia spadku po S. E.. Dowody te Sąd ocenił jako w pełni wiarygodne, jako że ich prawdziwość nie nasuwała jakichkolwiek wątpliwości i nie była kwestionowana przez żadną ze stron niniejszego postępowania.

Nie budzi również wątpliwości Sądu, wiarygodność przedstawionych dwóch testamentów spadkodawcy S. E., otwartych i ogłoszonych w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie. Żaden z uczestników postępowanie nie podnosił zarzutów co do ważności tych testamentów czy też zakresów dokonanych w tych testamentach rozporządzeń.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 926 kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. ( § 1 ). Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą ( § 2), co wskazuje, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, o ile testament jest ważny.

Na wstępie podkreślić należy, że rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament ( art. 941 kc ).

Rozrządzenia testamentowe mogą mieć różny charakter, do typowych rozrządzeń można zaliczyć ustanowienie spadkobiercy ( art. 959 i n. kc ), zapis windykacyjny ( art. 981 1 i n. kc ), zapis zwykły ( art. 968 i n. kc ), polecenie ( art. 982 i n. kc ), powołanie wykonawcy testamentu ( art. 986 i n. kc ), wydziedziczenie ( art. 1008 kc ).

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że spadkodawca S. E. pozostawił dwa testamenty, jeden holograficzny ( własnoręczny ) oraz drugi sporządzony w formie aktu notarialnego, których treść – w zakresie powołania spadkobiercy – jest tożsama.

Zgodnie z art. 949 § 1 kc, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Stosownie zaś do art. 950 kpc, testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego ( testamenty zwykłe ). Przepisy o formie aktu notarialnego są rygorystyczne i sformalizowane, stąd też ta forma testamentu uważana jest za najbardziej bezpieczną i najtrudniejszą do obalenia formę testamentu, z uwagi na charakter dokumentu oraz udział w czynności notariusza. Najpełniej też zabezpiecza rzeczywistą wolę spadkodawcy. Niemniej istotne jest też i to, że testament taki ma charakter dokumentu urzędowego w świetle art. 244 kpc.

Jak wskazano powyżej, spadkodawca S. E. sporządził jako pierwszy testament holograficzny, zaś drugi – notarialny.

Zgodnie z art. 943 kpc spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Stosownie zaś do art. 946 kpc odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

W ocenie Sądu, uznać zatem należy, że spadkodawca S. E. skutecznie odwołał pierwszy testament holograficzny sporządzony dnia 16 sierpnia 2013 r. Dziedziczenie zatem następuje zgodnie z testamentem notarialnym z dnia (...) r., w którym spadkodawca S. E. do całości spadku powołał G. R..

W związku z powyższym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł stosownie do art. 520 § 1 kpc.

Zwrotem kosztów ogłoszenia w prasie Sąd obciążył wnioskodawcę G. R. stosownie do art. do art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.