Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.236/16wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 12.05.2016r.

Sąd Okręgowy w S.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Tadeusz Stodoła

Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Marcinkiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej – Mieczysława Buksy po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego z dnia 27.01.2016r. i Dyrektora z dnia 12.05.2016r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 12.05.2016r. skazanego M. S. s. M. i G. z d. K., ur. (...) w W., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 30.01.2015r., sygn. akt IIK 222/14 za czyn z art.279§1kk, art. 14§1kk, art. 91§1kk na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 1.06.2017r.

II.  na zasadzie art.80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 12.05.2018r.

III.  na zasadzie art.159kkw w związku z art.72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia pracy zarobkowej, poprawnego zachowania, nie nadużywania alkoholu, nie utrzymywania kontaktów ze środowiskiem przestępczym,

IV.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych w części dotyczącej wydatków i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany M. S. złożył do Sądu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, wskazując na swoje bardzo dobre zachowanie w izolacji więziennej, a także krytyczny stosunek do popełnionego przestępstwa. Jednocześnie dodał, że więcej nie wejdzie w konflikt z prawem.

Uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazany nabył w dniu 3.03.2016r.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z wywiadu sporządzonego przez policję wynika, że skazany w miejscu zamieszkania ma pozytywną opinię. Przed osadzeniem w zakładzie karnym mieszkał wraz z żoną i dziećmi, nie nadużywał alkoholu. Układał właściwe relacje z najbliższymi.

Zachowanie skazanego w zakładzie karnym oceniono jako dobre. Trzykrotnie korzystał z nagród regulaminowych, także widzenia bez dozoru poza obrębem jednostki penitencjarnej, z którego powrócił w terminie i bez zastrzeżeń. Karany dyscyplinarnie nie był. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Z innymi osadzonymi prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje. Skazany, nie uczestniczy w podkulturze przestępczej. Karę pozbawienia wolności odbywa w zakładzie karnym typu otwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływań stara się realizować poprawnie. Nie jest objęty zatrudnieniem, został skierowany do nieodpłatnej pracy poza terenem zakładu karnego. Bierze udział w zajęciach kulturalno-oświatowych. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z najbliższą rodziną. Do popełnionego przestępstwa ma krytyczny stosunek. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Z informacji psychologa więziennego z dnia 6.04.2016r. wynika, że analiza materiału osobopoznawczego, charakter popełnionego przestępstwa, jak też treść wywiadów środowiskowych nie wskazuje na to, aby skazany przejawiał skłonności do zachowań agresywnych zarówno w trakcie odbywania kary, jak i przed osadzeniem w izolacji.

Stwierdzić należy, mając na względzie okres odbytej dotychczas przez skazanego kary i jego dobre zachowanie w zakładzie penitencjarnym, że jego resocjalizacja w izolacji więziennej została zakończona. Zdaniem Sądu, dalszy proces wychowawczy powinien być kontynuowany w warunkach wolnościowych, pod dozorem kuratora sądowego. Mając zatem na uwadze powyższe w tym młody wiek skazanego należy bez wątpienia uznać, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa, a ustalone okoliczności popełnionego przez niego czynu, nie przeciwstawiają się warunkowemu zwolnieniu z odbycia reszty kary.

Sąd oddał skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, a także nałożył obowiązki przewidziane w art. 72§1 kk, które służyć będą pełnej resocjalizacji skazanego w warunkach wolnościowych.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art.626§1kpk w zw. z art.624§1kpk w zw. z art.1§2kkw.