Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Cz 620/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jolanta Deniziuk (spr.)

Sędziowie SO: Andrzej Jastrzębski , Mariola Watemborska

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. M.

z udziałem R. M.

o wpis do księgi wieczystej Kw (...) oraz do Kw (...)

na skutek zażalenia uczestnika postępowania na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 4.10.2013r., sygn. akt DzKw 1203/13

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

IV Cz 620/13

UZASADNIENIE

W dniu 4.10.2013r. Przewodniczący Wydziału wydał zarządzenie w którym zwrócił skarżącemu R. M. apelację. W uzasadnieniu wskazując ,że w apelujący w dniu 23.09.2013r. wezwany został do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty od apelacji pod rygorem zwrotu pisma. Żądana opłata w zakreślonym terminie nie wpłynęła. Tym samym , na podstawie art130§2 kpc i art. 25 ustęp 2ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych apelacja podlegała zwrotowi.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł R. M. .Przede wszystkim kwestionując wysokość ustalonej opłaty.

Sąd Okręgowy zważył co następuje

Zażalenie podlega uwzględnieniu , ale z innych przyczyn niż to wskazał skarżący.

Bezspornie w dniu 3.06.2013r. wpłynęła apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego, w którym to orzeczeniu utrzymany został wpis na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 7 marca 2013r.

Wniosek skarżącego o zwolnienie, na etapie postępowania apelacyjnego, od kosztów sądowych Sąd Rejonowy oddalił , a wywiedzione przez R. M. zażalenie Sąd II instancji w dniu 8.08.2013r.oddalił.

Zasadnie apelujący wezwany został do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty od apelacji.

Rygorem pod którym wzywa się stronę do usunięcia stwierdzonych braków apelacji , a takim brakiem jest niewątpliwe brak należnej opłaty , jest jej odrzucenie.

Zgodnie z bowiem z treścią art. 370 kpc, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn nie opuszczaną.

Tym samym brak podstaw do wydania zarządzenie o zwrocie apelacji.

Poza sporem jest, ze w zakreślonym terminie apelujący nie uiścił opłaty. Dodatkowo z treści uzasadniania wynika, że jego zdaniem jest opłata zawyżona.

Rzeczą Sądu będzie więc wydać orzeczenie, w powołaniu się na art370 kpc, a nie jak mylenie wskazano art. 25 ustęp 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także uzasadnienie wysokości żądanej opłaty.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 397 kpc w zw. z art. 386§1 kpc , orzeczono jak w sentencji