Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3043/15

UZASADNIENIE

Decyzją numer (...)-RED-UD z dnia 7 października 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. odmówił J. K. umorzenia należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 5% opłaty na pokrycie kosztów związanych z działalnością funduszu – w łącznej kwocie 83 617,10 zł.

(decyzja k. 97 akt ZUS)

Odwołanie od tej decyzji złożył J. K. w dniu 10 listopada 2015r. , wnosząc o zmianę zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 83 617,10 zł. , z uwagi na bardzo trudną sytuację materialną i zdrowotną , która wypełnia znamiona art. 68 ust.1 Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczenia rodzinnych .

( odwołanie k. 2, 3 ).

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

(odpowiedź na odwołanie k.8 ).

Sąd Okręgowy , rozpoznając odwołanie, ustalił co następuje:

J. K. urodził się (...) Ma wykształcenie średnie . Przez okres aktywności zawodowej pracował jako protetyk, handlowiec, ostatnio jako pracownik ochrony . Obecnie nie pracuje . Jest rozwiedziony. Posiada czworo dzieci, które , tak jak ich matki, nie utrzymują bliskich kontaktów z ojcem .

( okoliczności bezsporne, kserokopia orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 1.07.2015r. k. 5, zeznania świadków: M. D. , J. T., M. W. e-protokół rozprawy z dnia 11.07.2016r. k. 79-81 ) .

P. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe .

(orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dnia 9.04.2013r. k. 52)

Pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 1.05.2015r. , przyznaną na stałe. Do ustalenie wysokości renty ZUS przyjął 15 lat 4 miesiące okresów składkowych, 1 rok 10 miesięcy okresów nieskładkowych i 7 lat 10 miesięcy okresów uzupełniających. Wysokość świadczenia wynosi 859,16 zł. ; od dnia 1.05.2015r. wysokość renty została podwyższona do najniższej renty tj. 880,45 zł. Świadczenie jest zmniejszone z powodu egzekucji alimentów o kwotę 316,98 zł. Świadczenie – do wypłaty wynosi 440,23 zł.

( kserokopia decyzji ZUS z dnia 23.07.2015r. k. 20)

Mieszka sam w mieszkaniu o powierzchni ok. 30 m. kw. Otrzymał świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności [pomoc w zakresie dożywiana za marzec i kwiecień 2016r.] Otrzymuje pomoc z opieki społecznej od czerwca 2016r. Pomagają mu także siostry .

( zaświadczenie k. 55 , zeznania świadków: M. D. , J. T., M. W. e-protokół rozprawy z dnia 11.07.2016r. k. 79-81 ) )

Wnioskodawca cierpi na niedosłuch prawostronny typu mieszanego i lewostronny typu odbiorczego , niedowład prawego fałdu głosowego , przebył trzy udary krwotoczne w latach : 1993, 1998, 2003 , cierpi na cukrzycę typu II , dolegliwości kardiologiczne - przetrwale trzepotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze , a także przewlekłą chorobę nerek .

(e-protokół rozprawy z dnia karty informacyjne z placówek medycznych : k. 39, k. 44, kserokopia zaświadczenia lekarskiego k. 26)

Wnioskodawca posiada zaległości na rzecz, innych niż ZUS, wierzycieli w kwocie 61 660, zł.,

(okoliczność bezsporna)

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na dokumentach zawartych w aktach sprawy, aktach ZUS oraz zeznaniach świadków: M. D. – sąsiadki wnioskodawcy , J. T., M. W. - sióstr wnioskodawcy . Sąd dał wiarę zeznaniom świadków odnośnie sytuacji majątkowej i zdrowotnej wnioskodawcy , gdyż po pierwsze: jako siostry , mają okazje obserwować wnioskodawcę, w każdych warunkach, zatem ich wiedza jest realna , a po drugie : , te zeznania , jako osobowe źródło dowodowe , znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, zgromadzonym, w sprawie , w postaci dokumentów.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie .

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz.2255 ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z sytuacją zdrowotną i rodzinną , osoby zadłużonej , w związku z egzekucją od niej alimentów można umorzyć te należności .

Z dokonanych ustaleń wynika, ze wnioskodawca ma 65 lat. Ma wykształcenie średnie . Przez okres aktywności zawodowej pracował jako protetyk, handlowiec, ostatnio jako pracownik ochrony . Obecnie nie pracuje . Jest rozwiedziony. Posiada czworo dzieci, które , tak jak ich matki, nie utrzymują bliskich kontaktów z ojcem .

Z dokonanych ustaleń wynika, że wnioskodawca podsiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe . Pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 1.05.2015r. , przyznaną na stałe. Do ustalenie wysokości renty ZUS przyjął 15 lat 4 miesiące okresów składkowych, 1 rok 10 miesięcy okresów nieskładkowych i 7 lat 10 miesięcy okresów uzupełniających. Wysokość świadczenia wynosi 859,16 zł. ; od dnia 1.05.2015r. wysokość renty została podwyższona do najniższej renty tj. 880,45 zł. Świadczenie jest zmniejszone z powodu egzekucji alimentów o kwotę 316,98 zł. Świadczenie – do wypłaty wynosi 440,23 zł. Co implikuje uprawnioną konkluzję, że sytuacja majątkowa wnioskodawcy trudna , i Sąd zakwalifikował ją jako SZCZEGÓLNIE UZASADNIONY PRZYPADEK

Z dokonanych ustaleń wynika, ze wnioskodawca mieszka sam w mieszkaniu o powierzchni ok. 30 m. kw. Otrzymał świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności [pomoc w zakresie dożywiana za marzec i kwiecień 2016r.] – zatem jego sytuacja rodzinna jest także bardzo trudna. Wprawdzie otrzymuje pomoc z opieki społecznej, ale dopiero od czerwca 2016r. Poprzednio częściej pomagały mu siostry i obecnie także pomagają , gdyż wnioskodawca nie funkcjonuje sprawnie samodzielnie w otaczającej go rzeczywistości .

Odnośnie do sytuacji zdrowotnej - z dokonanych ustaleń wynika, ze wnioskodawca cierpi na niedosłuch prawostronny typu mieszanego i lewostronny typu odbiorczego , niedowład prawego fałdu głosowego , przebył trzy udary krwotoczne w latach : 1993, 1998, 2003 , cierpi na cukrzycę typu II , dolegliwości kardiologiczne - przetrwale trzepotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze , a także przewlekłą chorobę nerek . W takiej sytuacji – zdrowotnej i , mając na uwadze wiek wnioskodawcy , – szanse na uzyskanie pracy , lub innej formy aktywności [ np. na podstawie umów cywilnoprawnych] są znikome .

Wnioskodawca posiada zaległości na rzecz, innych niż ZUS, wierzycieli w kwocie 61 660, zł., zatem – dług do spłacenia , przy aktualnych źródle dochodów wnioskodawcy , przerasta jego możliwości .

A zatem uprawniony jest wniosek , że sytuacja majątkowa , w kontekście sytuacji zdrowotnej , oraz uwzględniając wiek wnioskodawcy , jest szczególnie - trudna.

Z uwagi na stan zdrowia, co jest bezsporne , wykazane orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – umiarkowanym , i decyzją ZUS o przyznaniu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy , nie może , bez ewentualnego uszczerbku na zdrowiu – wykonywać wielu prac , do których – być może , uwzględniając teoretyczne przygotowanie - kwalifikacje zachował.

Z dokonanych ustaleń wynika, ze przedmiotowy stan faktyczny pozwala na zakwalifikowanie sytuacji wnioskodawcy jako szczególnie uzasadnionego przypadku związanego z sytuacja zdrowotną i rodzinną jego , jako osoby zadłużonej w związku z egzekucją alimentów . Sąd uznał, ze została spełniona przesłanka cyt art. 68 cyt. Ustawy .

Oczywiście - zasadą jest egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych , natomiast umorzenie należności może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. I zdaniem Sądu Okręgowego, taka sytuacja zachodzi w przedmiotowo- podmiotowym stanie faktycznym .

Mając powyższe na uwadze , Sąd Okręgowy w Łodzi na podstawie art. 477 ze zn. 14 & 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji .

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej , udzielonej z urzędu, Sąd orzekł na podstawie a & 12 ust. 2 , & 19 i & 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U z 2013r. poz. 461 z późn. zm)

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi ZUS w N.

27.07.2016r.