Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CZ 112/15
POSTANOWIENIE
Dnia 3 marca 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Bogumiła Ustjanicz
SSN Hubert Wrzeszcz
w sprawie z powództwa M. S., E. M. i A. B.
przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń […]o zadośćuczynienie,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 marca 2016 r.,
zażalenia strony pozwanej
na postanowienie Sądu Okręgowego w P.
z dnia 28 lipca 2015 r.,
oddala zażalenie.
UZASADNIENIE
2
Postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w P. odrzucił skargę
kasacyjną pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń […] od wyroku Sądu
Okręgowego z dnia 16 marca 2015 r. z powodu zbyt niskiej wartości zaskarżenia.
Pozwany wniósł zażalenie na to postanowienie, zaskarżając je w całości.
W jego ocenie Sąd Okręgowy naruszył art. 72 § 1 ust. 1 i 2 k.p.c., art. 446 § 4 k.p.c.,
art. 39821
k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. i art. 19 k.p.c. Na tej podstawie skarżący
wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia i orzeczenie o kosztach
postępowania zażaleniowego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Współuczestnictwo po stronie powodów dochodzących odpowiedniej sumy
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 446
§ 4 k.c. ma charakter formalny, a nie materialny, ponieważ roszczenie to jest
oparte na jednakowej, a nie na tej samej podstawie faktycznej i prawnej
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2014 r., V CZ 51/14,
nie publ.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2008 r., III CSK 143/08,
nie publ.). Wspomniany rodzaj współuczestnictwa, w przeciwieństwie do
współuczestnictwa materialnego, cechuje się brakiem więzi materialnoprawnej
między współuczestnikami, a ich współwystępowanie po jednej ze stron procesu
ma charakter stricte procesowy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
21 listopada 2007 r., I PZ 18/07, nie publ.).
Współuczestnictwo formalne charakteryzuje się także tym, że wartość
przedmiotu zaskarżenia określa się oddzielnie w stosunku do każdego ze
współuczestników (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r.,
I PZ 5/15, nie publ.; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2013 r.,
IV CSK 200/13, nie publ.; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia
2009 r., IV CZ 105/08, nie publ.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października
2008 r., III CSK 143/08, nie publ.).
Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy oddalił zażalenie na podstawie
art. 39814
w zw. z art. 3941
§ 3 k.p.c.
3
kc