Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt II Cz 433/16

POSTANOWIENIE

Dnia 12 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta B.

przeciwko J. Ś. i W. Ś.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego J. Ś. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2016 r. sygn. akt I C 79/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Janusz Kasnowski SSO Wojciech Borodziuk SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 433/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z powództwa Miasta B. przeciwko J. Ś. i W. Ś. o zapłatę, odrzucił apelację J. Ś.. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że w dniu 14 maja 2014 r. zamknął rozprawę, o której terminie, pozwany J. Ś., został zawiadomiony w dniu 17 marca 2014 roku. Pomimo tego pozwany nie stawił się na wyznaczony termin rozprawy.

Po zamknięciu rozprawy w dniu 14 maja 2014 r. Sąd odroczył ogłoszenia wyroku na dzień 28 maja 2014 r. Pozwany na termin publikacji także nie stawił się. Następnie Sąd pierwszej instancji wskazał, że w myśl art. 326 § 2 k.p.c. nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia. Dodał, że biorąc pod uwagę wcześniejsze niestawiennictwo pozwanego na rozprawie, podczas której odroczono ogłoszenie wyroku, nie miał obowiązku zawiadomienia przez wezwanie o tym terminie strony (art. 149 § 2 k.p.c.).

W dalszej kolejności Sąd Rejonowy podał, że w dniu 28 maja 2014 r. ogłosiła wyrok. Natomiast termin dla pozwanego do wniesienia apelacji zgodnie z art. 369 § 1 k.p.c. upłynął w dniu 18 czerwca 2014 r.

W dniu 14 października 2015 roku pozwany złożył pismo zatytułowane jako „zażalenie na wyrok” i wskazał także sygnaturę pod którą został wydany. Z treści pisma pozwanego Sąd Rejonowy wywiódł, że stanowi ono apelację od wyroku.

Sąd Rejonowy wskazał, że zgodnie z art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na to, że apelacja została złożona po upływie ustawowego terminu, Sąd Rejonowy na mocy art. 370 k.p.c. odrzucił ją.

Zażaleniem powyższe postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył pozwany J. Ś., domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu wskazał, że w powiadomieniu o rozprawie na 14 maja 2014 r. Sąd Rejonowy nie zaznaczył, iż obecność strony pozwanej jest obowiązkowa. Ponadto kwestionował zasadność dochodzonego przez powoda roszczenia oraz toczącego się postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie znajduje uzasadnienia. Sąd Rejonowy prawidłowo uznał, że pozwany złożył apelację po upływie ustawowego terminu, co w konsekwencji skutkowało jej odrzuceniem (w myśl art. 370 k.p.c.).

Bezspornym w niniejszej sprawie jest, że skarżący został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 14 maja 2014 r. W zawiadomieniu tym zostało także zawarte pouczenie o tym, że niestawiennictwo strony nie tamuje rozpoznania sprawy (k. 53). W dniu 14 maja 2014 r. Sąd zamknął rozprawę i odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 28 maja 2014r., co w świetle art. 326 § 1 k.p.c. zwalniało go z obowiązku zawiadamiania stron o terminie następnego posiedzenia. Na gruncie powołanego przepisu wystarczającym było jedynie ogłoszenie terminu publikacji.

Tym samym Sąd Rejonowy nie zawiadamiając pozwanych o terminie ogłoszenia wyroku nie naruszył przepisów postępowania.

Przywołać należy za Sądem Rejonowym uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1968r. (sygn. akt III CZP 62/68,OSNC 1969/3/41) w której wskazał, że w wypadku odroczenia terminu ogłoszenia wyroku (art. 326 § 1 k.p.c.) sąd nie ma obowiązku zawiadomienia przez wezwanie (art. 149 § 2 k.p.c.) o tym terminie strony nieobecnej na rozprawie także wtedy, gdy termin ogłoszenia orzeczenia został odroczony.

Brak jest w niniejszej sprawie podstaw by uznać, że uchybienie terminowi do wniesienia apelacji, nie było wynikiem zawinionego działania pozwanego J. Ś.. Sprawia to, że przyjęta przez niego argumentacja nie zasługuje na uwzględnienie. Nadmienić należy, że skoro skarżący nie wiedział dlaczego dostał zawiadomienie o rozprawie w dniu 14 maja 2014 r., to był wręcz zobligowany do niezwłocznego pozyskania informacji, co do przedmiotu sprawy, czy też przebiegu postępowania. Stanowiłoby to wyraz należytej staranności o dbałości o własne interesy. Dodać należy, że pozwany wiedział, iż powód dochodzi zapłaty kwoty 9.452,61 zł, albowiem został wydany pierwotnie nakaz zapłaty, od którego w przepisanym terminie skarżący wniósł sprzeciw.

W konsekwencji zaniedbanie ze strony pozwanego rodzi dla niego negatywne konsekwencje prawne, które doprowadziły do prawidłowego zastosowania przez Sąd Rejonowy art. 370 k.p.c. i odrzucenia apelacji pozwanego jako spóźnionej.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c..

SSO Janusz Kasnowski SSO Wojciech Borodziuk SSO Aurelia Pietrzak