Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kow.1380/16el

POSTANOWIENIE

Dnia 24.11.2016r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w S. Tadeusz Stodoła

Protokolant st. sekretarz sądowy Katarzyna Kołpacka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej wS.– Ireny Wojcieszak

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego P. J. (J.) s. F. o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.43 la § 1 w zw. z art.43 la § 3 w zw. z art.43 le § 1 kkw oraz art.43 la § 6 i art.43 lb kkw

postanawia:

udzielić skazanemu P. J. (J.) s. F. i K., ur. dnia (...) w K., nr PESEL (...) zezwolenia na odbycie kary zastępczej 83 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w C.z dnia 13.11.2013r., sygn. akt II K 504/13 za czyn z art.244kk, poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, w ten sposób, że:

I.  na podstawie art.43na ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, t.j. w mieszkaniu położonym w miejscowości: (...)-(...) C., (...)

II.  na podstawie art.43na pkt 1, 2, 10 kkw określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, t.j.

a)  w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 14.00 – w celu poszukiwania pracy zarobkowej,

b)  od wtorku do soboty w godzinach od 8.00 do 10.00 – w celu zrobienia zakupów,

c)  w każdą niedzielę w godzinach od 11.00 do 17.00 – w celu wykonywania praktyk religijnych;

III.  na podstawie art.43 nb §1 kkw w zw. z art.72§1 pkt 4,5 i 7 kk nakłada na skazanego obowiązki w postaci:

-.

-

wykonywania pracy zarobkowej;

-

powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających;

-

unikania kontaktów ze środowiskiem przestępczym;

IV.  na podstawie art.43 lh § 1 pkt 1 kkw, określa, iż kontrolowanie zachowania w miejscu stałego pobytu, wymaga założenia na nogę skazanego nadajnika oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego,

V.  na postawie art.43 lh § 1 pkt 2 kkw, wyznacza skazanemu termin 24 godzin od daty ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego celem zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu (nr tel. (...) ) gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i założenia nadajnika;

VI.  zwolnić skazanego od wydatków należnych Skarbowi Państwa;

UZASADNIENIE

Skazany P. J. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym, w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek swój uzasadnił tym, że jest jedynym żywicielem rodziny, ma troje dzieci a żona jest po przebytym zawale i nigdzie nie pracuje. Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w S. poparł złożony przez skazanego wniosek.

Wniosek jest zasadny.

Z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 7.11.2016r. wynika, że skazany od dnia 14.09.2016r. odbywa karę zastępczą 57 dni pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego wC.z dnia 26.03.2013r. sygn. akt II K 60/13 za czyn z art.244kk oraz karę zastępczą 83 dni pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego wC.z dnia 13.11.2013r., sygn. akt II K 504/13 za czyn z art.244kk.

Spełnione, zatem zostały przesłanki formalne określone w treści art.43 la§1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary.

Skazany posiada również stałe miejsce pobytu, tj. (...)-(...) C., (...), zaś wspólnie z nim zamieszkująca żona E. J. oraz synowie, tj. D. J. oraz M. J. wyrazili zgodę na odbywanie przez niego kary w tym systemie. Wynika to z oświadczenia z dnia 12.11.2016r. (k.3) załączonego do akt przedmiotowej sprawy. Udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją także na przeszkodzie możliwości techniczno – organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej „warunkami technicznymi”.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku, a także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo.

Odnosząc się do zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to, jak wynika z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S., jest ono dobre. Raz został nagrodzony regulaminowo, karany dyscyplinarnie nie był. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych jest regulaminowy. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Skazany przestrzega zasad obowiązującego porządku wewnętrznego. Karę pozbawienia wolności odbywa w jednostce penitencjarnej typu otwartego. Kontakt zewnętrzny w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z najbliższą rodziną. Do popełnionego czynu, ma krytyczny stosunek. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Z wywiadu kuratora sądowego z dnia 4.11.2016r. wynika, że skazany przebywając na wolności zamieszkiwał z żoną i synami, w(...), gm. C.. Układał właściwe relacje z najbliższymi. Skazany, przed osadzeniem w izolacji więziennej pracował zarobkowo w firmie budowlanej (...)w C.. Z tego tytułu osiągał dochód który przeznaczał na utrzymanie gospodarstwa domowego w tym zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób najbliższych. Jego zachowanie, w miejscu zamieszkania, nie budziło zastrzeżeń. Skazany nie nadużywał alkoholu, nie zażywał też środków odurzających i nie utrzymywał kontaktów z osobami zdemoralizowanymi. Przestrzegał zasad porządku prawnego i współżycia społecznego.

Stwierdzić więc należy, że skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. Zdaniem Sądu, odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów.

Uwzględniając dotychczasową postawę i zachowanie skazanego, należy bez wątpienia uznać, iż jego wniosek P. J. o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest zasadny.

Z tego powodu, należało postanowić jak wyżej.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art. 626§1kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.

Przewodniczący – Sędzia