Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 74/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zawierciu w II – im Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący SSR Jarosław Noszczyk

Protokolant Izabela Ulatowska

Przy udziale Prokuratora Romana Kaweckiego z Prokuratury Rejonowej w Zawierciu

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 27.03.2017 r., 29.05.2017 r., 10.07.2017 r., 31.08.2017 r.

sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Zawierciu

przeciwko A. K.

s. Z. i M. zd. G.

ur. (...) w Z.

oskarżonemu o to, że:

w dniu 30 lipca 2016 r. w Z. wbrew przepisom ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość środków psychotropowych w postaci 245 sztuk tabletek ekstazy oraz 118,10 grama netto amfetaminy, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  Oskarżonego A. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk i na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art.63§1kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 18 sierpnia 2016 r. godz. 16:00 do dnia 14 września 2017 r.;

3.  na podstawie art.70 ust 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych określonych w wykazie dowodów rzeczowych na k.111 pod poz. 1-12;

4.  na podstawie art.44§1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych określonych w wykazie dowodów rzeczowych na k.113 pod poz. 13-14 i 19;

5.  na podstawie art.230§2kpk nakazuje zwrócić dowód rzeczowy określony w wykazie dowodów rzeczowych na k. 113-114 pod poz. 37, osobie od której został odebrany;

6.  na podstawie art.627kpk w zw. z art.2 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. Ust. 1983 Nr 49 poz.223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie (...),83 (siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem 83/100) złotych, w tym opłatę sądową 300 (trzysta) złotych i wydatki (...),83 (siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem 83/100) złotych.

za zgodność z oryginałem

świadczy sekretarz sądowy

Izabela Ulatowska