Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 440/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

SSO Jarosław Gołębiowski

Sędziowie

SSO Dariusz Mizera (ref.),

SSR del. Lucyna Szafrańska

Protokolant

st. sekr. sąd. Beata Gosławska

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa S. O. (1)

przeciwko J. F.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 15 marca 2016 roku,

sygn. akt I C 585/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym sentencji w ten tylko sposób, że pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie dnia 9 listopada 2005r. sygn. akt V GNc 7034/05/S któremu nadano klauzulę wykonalności na rzecz pozwanego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z dnia 20 października 2006r. w sprawie V GCo 212/06/S w zakresie odsetek od należności głównej za okres od 10 grudnia 2005r. do 30 czerwca 2011r. oddalając powództwo w pozostałej części,

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie,

3.  zasądza od pozwanego J. F. na rzecz powódki S. O. (1) kwotę 600,00 zł ( sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

SSO Jarosław Gołębiowski

SSO Dariusz Mizera SSR Lucyna Szafrańska

Sygn. akt II Ca 440/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie po rozpoznaniu sprawy z powództwa S. O. (1) przeciwko J. F. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności pozbawił tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 9 listopada 2005 roku sygn. akt V. GNc 7034/05/S zaopatrzony w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 02.11. 2006 roku w zakresie odsetek w wysokości 4.121,09 zł tj. odsetek za okres od dnia 2 grudnia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 824,- zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym 600,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Podstawę powyższego wyroku stanowiły przytoczone poniżej ustalenia i zarazem rozważania Sądu Rejonowego:

Nakazem zapłaty z dnia 9 listopada 2005 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie zasądził od S. O. (1) na rzecz (...) S. A. w K. kwotę 6.091,03 zł z ustawowymi odsetkami liczonym od dnia 3 sierpnia 2005 roku według stopy 13,5 % i nadal w ustawowej wysokości do dnia wygaśnięcia zobowiązania oraz kwotę 121,90 zł kosztów sądowych i 1.215,- zł kosztów zastępstwa procesowego.

Postanowieniem z dnia 20 października 2006 roku w sprawie V GCo 279/06/S Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział V Gospodarczy nadał klauzulę wykonalności na rzecz nowego wierzyciela J. F..

Natomiast postanowieniem z dnia 19 lutego 2008 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział V Gospodarczy w sprawie V GCo 279/07/S nadał klauzule wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika S. O. (2).

W dniu 15 października 2009 roku J. F. (...) w Ł. wystąpił z postępowaniem egzekucyjnym załączając tytuł wykonawczy wydany w sprawie (...) oraz postanowienie w sprawach V GCo 279/06/S i V GCO 279/07/S.

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2011 roku Komornik przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie umorzył postępowanie egzekucyjne stwierdzając bezskuteczność egzekucji.

Po raz kolejny Wierzyciel J. F. (...) w Ł. wystąpił z wnioskiem egzekucyjnym w dniu 22 czerwca 2015 roku. We wniosku tym wierzyciel wniósł o wyegzekwowanie kwoty 6.061,03 zł tytułem należności głównej oraz odsetek ustawowych zgodnie z nakazem oraz kwoty 1.426,90 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zawiadamiając o wszczęciu egzekucji Komornik poinformował dłużników, iż należność główna wynosi 6.061,03 zł odsetki do dnia 16 lipca 2015 roku 7.393,70 zł, 121,90 zł i 1.215,00 zł oraz 600, - zł kosztów procesu, 90, - zł kosztów klauzuli 4,88 zł wydatków gotówkowych.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o złożone do akt sprawy dokumenty, akta komornicze, dowód z przesłuchania stron-ograniczony na zasadzie art. 302 § 1 k.p.c. do przesłuchania powoda, które odpowiadają ustaleniom dokonanym w oparciu o wydany przez Sąd Rejonowy w Krakowie nakaz zapłaty i prowadzone postępowania egzekucyjne. Sąd nie podzielił natomiast stanowiska pełnomocnika pozwanego, iż nie są mu znane sprawy egzekucyjne które toczyły się przeciwko dłużnikom, bowiem załączony do akt sprawy tytułu wykonawczy zawiera informacje o egzekucji należności prowadzonej na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Krakowie.

Mając takie ustalenia Sąd zważył, iż zgodnie z art. 840 § 1 k.p.c. dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia:

- jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności;

- jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniu, które nastąpiło po zamknięciu rozprawy;

- jeżeli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz i te, z którymi mógł wystąpić jego małżonek.

Droga tego procesu przysługuje dłużnikowi w celu obrony przed postępowaniem egzekucyjnym w wypadku, gdy postępowanie to narusza jego prawa podmiotowe - wynikające z prawa materialnego, a nie gdy zostało naruszone tylko prawo formalne (przepisy prawa egzekucyjnego).

To powództwo można wytoczyć, wtedy gdy tytuł egzekucyjny wyposażony jest w cechę prawomocności (może być nieprawomocny, ale zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności).

Niewątpliwym jest, iż orzeczenia, których części są zwalczane przez powoda są prawomocne. Postępowanie egzekucyjne w sprawie zostało wszczęte, ale nie jest jeszcze zakończone.

W myśl art. 843 § 3 k.p.c. w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Jest to termin prekluzyjny mający na celu zapobieżenie nadużywania powództwa przeciwegzekucyjnego.

Zasadność powództwa z art. 840 k.p.c. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ocenia się według stanu rzeczy w chwili orzekania.

Powołując się pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 12 grudnia 1972 r. II PR 372/ 72 OSP 1973/11/222, Sąd Rejonowy podkreślił, iż powództwo opozycyjne przewidziane w art. 840 k.p.c. nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem. W związku z tym nie jest dopuszczalna merytoryczna zmiana uprzednio wydanego prawomocnego orzeczenia w oparciu o przepis art. 840 k.p.c. W przedmiotowej sprawie powód zgłosił zarzut przedawnienia, jaki powstał po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty wskazując w tym zakresie na art 125 §1 kc.

W myśl art. Art. 123. § 1.kc bieg przedawnienia przerywa się:

- przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

- przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

- przez wszczęcie mediacji.

W dalszej części rozważań Sąd I instancji wskazał, iż w szczególności nie wymaga się, by czynność ta miała charakter czynności procesowej ofensywnej, a nie obronnej albo żeby wiązała się z większym czy mniejszym ryzykiem procesowym lub trudnościami w realizacji roszczenia. Dochodzenie roszczenia czy też przerwanie biegu terminu przedawnienia nie musi też być jej jedynym celem. Do czynności procesowych przerywających bieg przedawnienia, jest m.in. złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności sądowemu lub pozasądowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Termin biegu przedawnienia roszczenia ubocznego - odsetek przedawnia się w myśl art 118 kc w terminie trzech lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Wprawdzie w aktach Sądu Rejonowego w Krakowie Wydziału Gospodarczego na odwrocie nakazu zapłaty sąd nie dokonał stwierdzenia prawomocności orzeczenia nie można nie zauważyć iż nastąpiło ono 15 dnia od doręczenia stronom nakazu zapłaty, które pełnomocnikowi pierwotnego wierzyciela doręczono najpóźniej, bo w dniu 25 listopada 2005 roku. Z tego też powodu należy przyjąć, iż od dnia 10 grudnia 2005r., od tego też czasu rozpoczął bieg termin przedawnienia odsetek. Wytaczając skutecznie postępowanie egzekucyjne w dniu 22 czerwca 2015 roku przed komornikiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie (...) należy przyjąć, iż co najmniej za okres od dnia 10 grudnia 201 do dnia 22 czerwca 2012 uległy przedawnieniu odsetki liczone od kwoty dochodzonej nakazem zapłaty z dnia 9 listopada 2005 roku, co oznacza to, iż termin przedawnienia odsetek poczynając za okres od dnia 2 grudnia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku mieści się w ramach uzasadnionego stwierdzenia przedawnienia. Niewątpliwym jest, iż występując z wnioskiem egzekucyjnym pozwany żądał przedawnionych odsetek zasądzonych nakazem zapłaty żądając odsetek tu cytat „odsetek ustawowych zgodnie z wyrokiem zaocznym”, a których wysokość na dzień 16 lipca 2015 roku wyniosła 7.393,79 zł ( zawiadomienie o wszczęciu egzekucji) .

Mając powyższe na uwadze i uwzględniając stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2014roku wyrażone w sprawie I CSK 197/13 sąd uwzględnił na podstawie art 125 §1 zdanie 2 kc zgłoszone przez powoda roszczenie.

Mając za podstawę art 98 kpc orzeczono o kosztach sądowych.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pełnomocnik pozwanego zaskarżając go w całości, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie:

1.  art. 328 § 2 k.p.c., poprzez nie zawarcie przez Sąd I instancji w uzasadnieniu wyroku pełnych informacji dotyczących stanu faktycznego sprawy, pominięcie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, niewyjaśnienie przez Sąd przyczyn niewykonania wniosków dowodowych pozwanego z punktów i odpowiedzi na pozew, które nie zostały przez Sąd oddalone, nieustosunkowanie się przez Sąd do treści dokumentów załączonych do akt sprawy, potwierdzających przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o odsetki, co uniemożliwia pozwanemu odczytanie sfery motywacyjnej Sądu Rejonowego,

2.  art. 227 w zw. z art. 217 § 1 k.p.c., 244 i 245 k.p.c., poprzez niewykonanie wniosków dowodowych pozwanego z punktów 4,5 odpowiedzi na pozew, które zostały przez Sąd oddalone, zgłoszonych na okoliczność przerwania biegu przedawnienia roszczenia powoda z tytułu odsetek ustawowych liczonych od kwoty 6.061,03 zł od dnia 2 grudnia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., a w konsekwencji doprowadziło do pominięcia okoliczności istotnych z punku widzenia rozstrzygnięcia sprawy i uwzględnienia powództwa,

3.  art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 244 i 245 k.p.c., poprzez nie dokonanie przez Sąd I instancji oceny dowodów z wszystkich dokumentów zgromadzonych w sprawie, w szczególności dokumentów załączonych przez pozwanego do odpowiedzi na pozew, jak również dokonanie oceny innych dowodów zgromadzonych w sprawie w sposób sprzeczny z zasadami logiki, co w konsekwencji doprowadziło do wydania; wyroku wyłącznie w oparciu o twierdzenia powoda,

4.  art. 840§ 1 k.p.c., poprzez jego zastosowanie i uznanie, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie z tytułu odsetek ustawowych liczonych od kwoty 6.061,03 zł od dnia 2 grudnia 2005 r. do czerwca 2011r. nie może być egzekwowane - przedawnienie roszczenia, a w konsekwencji doprowadziło do pozbawienia tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie z dnia 9 listopada 2005r., sygn. akt: V GNc 7034/05/S wykonalności w zakresie odsetek w wysokości 4.121,09 zł;

- naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 125 § 1 k.c., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie doprowadzające do przyjęcia, że roszczenie powoda z tytułu odsetek ustawowych liczonych od kwoty 6.061,03 zł od dnia 2 grudnia 2005r. do dnia 30 czerwca 2011r. nie może być egzekwowane z uwagi na jego przedawnienie, co w konsekwencji doprowadziło do pozbawienia tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z dnia 9 listopada 2005 r., sygn. akt: V GNc 7034/05/S wykonalności w zakresie odsetek w wysokości 4.121,09 zł.

Powołując się na powyższe zarzuty apelująca wnosiła o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych;

ewentualnie wnosiła o:

2.  uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego i dokonania oceny całości zebranego w sprawie materiału dowodowego;

oraz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanej wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy dodatkowo ustalił :

W dniu 12.04.2006 roku do Komornika Sądowego (...) przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie wpłynął wniosek egzekucyjny wierzyciela (...) SA, który złożył reprezentujący wierzyciela adwokat M. K. o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko S. O. (1). Wniosek ten został według właściwości przekazany Komornikowi Sądowemu (...) przy SR w Bełchatowie, a sprawa została zarejestrowana pod nr (...).

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2008 roku Komornik Sądowy stwierdził umorzenie postępowania egzekucyjnego na mocy art. 823 k.p.c. i zwrócił wierzycielowi tytuł wykonawczy. Odpis tego postanowienia został doręczony zarówno dłużniczce w dniu 01.12.2008 roku jak i pełnomocnikowi wierzyciela (...) SA adwokatowi M. K. w dniu 05.12.2008 roku.

dowód: - wniosek egzekucyjny k. 2 , zarządzenie o przekazaniu k.1, postanowienie z 21. (...). k.31 akt (...) Komornika Sądowego (...) przy SR w Bełchatowie

Zawiadomieniem z dnia 24 czerwca 2008r. Wydział Ksiąg Wieczystych poinformował pozwanego, iż uwzględniony został jego wniosek i na nieruchomości powódki i jej męża objętej księgą wieczystą nr (...) wpisano hipotekę przymusową do wysokości należności objętej tytułem wykonawczym w kwocie 6.091,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

dowód: - wniosek k. 35-38,

- zawiadomienie k. 39

W dniu 15.10.2009 roku pozwany skierował do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie (...)powołując się na sprawę (...) pismo informując o zmianie po stronie wierzyciela i wnosząc jednocześnie o dalsze prowadzenie egzekucji z majątku dłużników S. i S. O. (2) m.in. z nieruchomości dłużników. Sprawa została zarejestrowana pod nr (...). Zarządzeniem z 03.11.2009 roku Komornik wezwał wierzyciela (pozwanego w niniejszej sprawie ) do złożenia tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności przeciwko S. O. (1). Zarządzeniem z dnia 01.03.2010 roku Komornik Sądowy (...) przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie zarządził zwrot wierzycielowi (to jest pozwanemu w niniejszej sprawie) wniosku o wszczęcie postępowania w zakresie egzekucji przeciwko dłużniczce S. O. (1) z uwagi na niezłożenie tytułu wykonawczego przeciwko dłużniczce S. O. (1). Odpis tego zarządzenia został doręczony wierzycielowi w dniu 16.03.2010 roku i nie została ta czynność zaskarżona skargą na czynności komornika. Postępowanie toczyło się zatem w dalszym ciągu jedynie przeciwko S. O. (2) i postanowieniem z dnia 29.06.2011 roku postępowanie to zostało umorzone wobec bezskuteczności egzekucji i zostało wierzycielowi doręczone to postanowienie w dniu 12 lipca 2011 roku. Uprawomocniło się nie będąc zaskarżone.

dowód: - pismo pozwanego k.1-2, wezwanie do braków k.3, zarządzenie Komornika k. 10, postanowienie o umorzeniu postępowania k.28 akt (...)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja tylko w nieznacznej części okazało się zasadną.

Zarzuty naruszenia prawa procesowego po części są usprawiedliwione jednakże nie przekłada się to bezpośrednio na treść rozstrzygnięcia co do zasady.

Sąd Rejonowy ustalił stan faktyczny, który to w ustalonym zakresie co do zasady nie był kwestionowany niemniej jednak zawierał pewne luki. Dla porządku i przejrzystości sprawy Sąd Okręgowy dopuścił dowód z wnioskowanych przez pozwanego dokumentów i odpowiednio uzupełnił stan faktyczny dokonując na etapie postępowania apelacyjnego odpowiednich ustaleń. Ustalenia te zasadniczo nie doprowadziły do poważniejszej zmiany treści rozstrzygnięcia.

Słusznie skarżący zarzuca Sądowi naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. albowiem istotnie Sąd Rejonowy nie wyjaśnił powodów dla których zaniechał przeprowadzenia dowodów z dokumentów zawartych m.in. w aktach (...) i (...) zwłaszcza, że dowody te dopuścił poza rozprawą jako że zażądał w terminie publikacyjnym w/w akt, a wydał rozstrzygnięcie nie dysponując tymi dokumentami. Słusznie także skarżący wskazuje na sprzeczność powstałą pomiędzy orzeczeniem, a uzasadnieniem albowiem Sąd w wyroku pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w zakresie odsetek liczonych od 02.12.2005 roku, a w rozważaniach prawnych Sąd wskazuje z kolei, iż początek biegu terminu przedawnienia zaczął się dopiero w dniu 10.12.2005 roku albowiem wtedy uprawomocnił się nakaz zapłaty by w kolejnej części rozważań dwa zdania dalej wskazywać na 2 grudnia 2005r. Pomimo tych oczywistych uchybień rozstrzygnięcie Sądu w ostatecznym rozrachunku niemal w całości odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 840§ 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

Powódka jako zdarzenie powodujące niemożność egzekwowania roszczeń wskazywała na przedawnienie roszczenia o odsetki od kwoty należności głównej za okres wskazany w pozwie tj. od 2 grudnia 2005r. do 30 czerwca 2011r. . Ma rację skarżący, iż co prawda termin przedawnienia odsetek za opóźnienie należności wymagalnych po uprawomocnieniu się wyroku wynosi 3 lata nie można się zgodzić jednak ze stwierdzeniem, iż bieg przedawnienia nie może być liczony od uprawomocnienia się orzeczenia Sądu gdyż bieg przedawnienia był kilkakrotnie przerywany i następnie biegł na nowo.

Zgodnie z art. 123§ 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem uprawnionym do rozpatrywania spraw danego rodzaju lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Nie ulega wątpliwości, iż zarówno nadanie klauzuli wykonalności jak i skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego przerywają bieg przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym ( w tym także odsetek ).

Zgodnie z art. 125§ 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Oczywistym dla każdego prawnika jest, że takim świadczeniem okresowym należnym w przyszłości w realiach niniejszej sprawy są m.in. odsetki ustawowe, które powstały po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty. Poddając omówieniu poszczególne okresy biegu przedawnienia podnieść należy, iż istotnie bieg przedawnienia został przerwany przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli na rzecz nowego wierzyciela. Nie można jednak już mówić, że bieg przedawnienia został przerwany przez złożenie wniosku egzekucyjnego w sprawie (...) (...) albowiem wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko S. O. (1) został wierzycielowi prawomocnie zwrócony zarządzeniem Komornika z dnia 1 marca 2010r. a co za tym idzie nie mógł wywrzeć jakiegokolwiek skutku prawnego. Warunkiem zaś skutecznego przerwania biegu przedawnienia roszczenia o odsetki jest wykazanie się ciągłością w dokonywaniu przerw w biegu okresu przedawnienia. Ciągłość ta nie została zachowana albowiem pomiędzy ostatnim skutecznym przerwaniem biegu przedawnienia w stosunku do powódki co nastąpiło poprzez złożenie wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie o wpisanie hipoteki przymusowej i co zakończyło się uzyskaniem w dniu 24.06.2008 roku wpisania odpowiedniej hipoteki, a następną przerwą która miała miejsce z chwilą złożenia wniosku egzekucyjnego w sprawie (...) tj. w dniu 22 czerwca 2015r. upłynęło prawie 7 lat.. Bieg przedawnienia roszczenia o odsetki dochodzone od S. O. (1) nie został zatem skutecznie przerwany do dnia złożenia wniosku egzekucyjnego w dniu 22 czerwca 2015r.

W efekcie należy podkreślić, iż powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części dotyczącej odsetek od należności głównej za okres od 10 grudnia 2005r. do 30 czerwca 2011r. jest w pełni uzasadnione. Korekta niniejszego orzeczenia wynikła z błędnego określenia w wyroku daty początkowej odsetek należnych w przyszłości.

W art. 125 k.c. wyraźnie różnicuje się termin przedawnienia roszczenia o świadczenia okresowe od innych roszczeń. Roszczenia o odsetki za opóźnienie należą do kategorii świadczeń okresowych i przedawniają się z upływem 3 lat chodzi tu jednak tylko o odsetki „należne w przyszłości”, a zatem takie, które stają się wymagalne po uprawomocnieniu się wyroku sądowego stwierdzającego obowiązek zapłaty tych odsetek. (por. wyrok SN z 22 maja 2016r. IV CSK 528/15, wyrok SN z 20 maja 2015r. I CNP 28/14)

Mając zatem na uwadze, iż nakaz zapłaty wydany w sprawie V GNc 7034/05/S jak wskazuje sam Sąd Rejonowy uprawomocnił się 09.12.2005 roku to świadczenia okresowe, które będą stanowiły odsetki objęte 3-letnim przedawnieniem mogą być naliczane dopiero od dnia 10.12.2005 roku.

Mając na uwadze powyższe rozważania należało dokonać nieznacznej korekty zaskarżonego wyroku oddalając powództwo w nieznacznym zakresie, a to na podstawie art. 386§ 1 k.p.c.

W pozostałym zakresie apelacja jako bezzasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono jak w pkt 3 wyroku uwzględniając fakt, iż postępowanie apelacyjne niemalże w całości wygrała strona powodowa konsekwencją tego było zasądzenie na rzecz powódki kwoty 600 zł wynagrodzenia za postępowanie apelacyjne należne stronie powodowej na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 108§ 1 k.p.c.

SSO Jarosław Gołębiowski SSO Dariusz Mizera SSR Lucyna Szafrańska