Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 176/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Prudniku II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Ebel

Protokolant:

st.sekr.sądowy Ewa Mróz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Andrzeja Gaszyńskiego

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r.

sprawy

M. K. (K.)

s. Z. i G. z domu K.

ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

1.  5 października 2017 roku w P. w miejscu swojego zamieszkania wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci 56,97 g suszu ziela konopi innych niż włókniste

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. l Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

2.  w okresie od 10 maja do 5 października 2017 roku w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, udzielił wielokrotnie innym osobom, w tym ustalo­nym J. H., J. S., Ł. M., M.­wi I., A. K., K. R., K. B.­chenkowi, B. L. oraz mężczyźnie o pseudonimie (...), środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 750 g za kwotę 26.250, 00 zł,

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. l Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

I.  uznaje oskarżonego M. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie 1 części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 62 ust. l Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  uznaje oskarżonego M. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie 2 części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 59 ust. l Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 59 ust. 1 cyt. ustawy wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 § 1 i § 2 kk oraz art. 86 § 1 kk za zbiegające się przestępstwa wymierza oskarżonemu łączną karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 i § 5 kk na poczet orzeczonej w punkcie III wyroku łącznej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w dniach 5.10.2017 r., godz. 16.40 – 6.10.2017 r., godz. 14.45, tj. 1 dzień, przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego M. K. przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty 26.250 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych jako równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa;

VI.  na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek przez zniszczenie na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/66/18/N - k. 56 oraz nr II/11/18/P – k. 57;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego z obowiązku zapłaty kosztów sądowych, w tym opłaty, obciążając nimi Skarb Państwa w całości.