Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 707/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Alicja Kowalska-Kulik

Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Ciągło

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Nowym Sączu

na rozprawie

odwołań K. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N.

z dnia 9 czerwca 2017 roku

znak: (...)- (...), (...)- (...)- (...)

znak: (...)- (...), (...)- (...)- (...)

znak: (...)- (...), (...)- (...)- (...)

znak: (...)- (...), (...)- (...)- (...)

znak: (...)- (...), (...)- (...)- (...)

w sprawie K. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N.

o wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

I. zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że stwierdza, iż w latach składkowych obejmujących okresy rozliczeniowe: od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku, od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące płatnika składek K. S. wynoszą 0,93% podstawy ich wymiaru;

II. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. na rzecz K. S. kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV U 707/17

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Decyzjami z dnia 9 czerwca 2017 roku wydanymi na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 ) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. stwierdził, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązująca płatnika składek K. S. (...) wynosi 1, 20 % podstawy jej wymiaru w okresach: od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku (decyzja znak: (...)), od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku (decyzja znak: (...)- (...)), od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku ( decyzja znak: (...)- (...)), od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku ( decyzja znak: (...)- (...)); 1, 08 % podstawy jej wymiaru w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. (decyzja znak: (...)- (...)).

Uzasadniając powyższe decyzje organ rentowy wskazał, że płatnik składek w przekazanych informacjach ZUS IWA za lata 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 błędnie wykazywał rodzaj przeważającej działalności według (...)wychowanie przedszkolne”, oznaczony kodem (...). ZUS podał, iż przeprowadził postępowanie wyjaśniające z Urzędem Statystycznym w K. , z którego wynika że w dniu 31 maja 2012 roku K. S. rozszerzyła działalność gospodarczą o prowadzenie żłobka (...), która została rozpoczęta od 1 września 2012 roku. Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przeważającą działalnością płatnika składek jest „opieka dzienna nad dziećmi” oznaczona kodem (...). W ocenie ZUS numery REGON nadane dla Przedszkola Niepublicznego w Z. (...) i dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej (...) , na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej ( DZ. U. z 2016r, poz. 1927 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2012 roku, zmieniając obowiązujące przepisy w zakresie składania wniosków o wpis, zmianę dla rejestru regon dla przedszkoli, szkół i innych jednostek organizacyjnych i zespołów, nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Według ZUS, dla ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (i wykazywania w informacjach ZUS IWA), jako rodzaj przeważającej działalności według (...), należało przyjąć rodzaj działalności wpisanej do (...). ZUS wskazał, że informował K. S. o konieczności złożenia korekty dokumentów ZUS IWA w podaniem prawidłowego kodu (...); wobec nie złożenia korekty dokumentów ZUS IWA organ rentowy z urzędu skorygował te dokumenty, ustalając stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe za okresy składkowe przypadające za lata od 2013 do 2017 w wysokości 1, 20 %, a wyjątkiem okresu od 2015 do 2016 roku, za który stopa procentowa w/w składki wyniosła 1, 08 %.

Od powyższych decyzji odwołała się K. S., zarzucając, że organ rentowy dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej ustalił nieprawidłową wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, albowiem błędnie przyjął, że przeważającym rodzajem prowadzonej działalności jest „opieka dzienna nad dziećmi” (żłobek), podczas gdy w rzeczywistości działalnością dominującą jest „wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którego celem jest spieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki” - kod (...) (...) K. S. wskazała, że faktycznie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako przeważający, bo jedyny przedmiot działalności widnieje działalność żłobków i pozostała opieka dzienna nad dziećmi – kod (...) (...)– jednakże podyktowane jest to wyłącznie tym, że tylko w stosunku do tego rodzaju działalności wykonywanej przez odwołującą istnieje obowiązek wpisu do ewidencji. Natomiast działalność przedszkolna (kod (...) (...)) nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej z uwagi na inny sposób rejestrowania tej działalności (zgodnie z art. 83 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie jest uznawana za działalność gospodarczą). Podstawą prowadzenia tego rodzaju placówek (przedszkola, szkoły), jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Z.. Odwołująca się nadto wskazała, że od 1998 roku prowadzi trzy przedszkola i jedną szkołę oraz wyłącznie jeden żłobek - dopiero od 2012 roku, który jest dla niej działalnością dodatkową. Rozszerzenie działalności o żłobek wiązało się z obowiązkowym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Odwołująca podkreśliła, że informacja zawarta w (...) nie odzwierciedla rzeczywiście prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Tym samym w ocenie odwołującej się organ rentowy bezpodstawnie podwyższył stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W odpowiedzi na odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N., podnosząc argumentację, którą posłużył się w zaskarżonych decyzjach, wniósł o oddalenie odwołania. W ocenie ZUS okoliczności zaistniałe w sprawie musiały skutkować zmianą stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, albowiem do dnia 31 sierpnia 2012 roku odwołująca prowadziła działalność pod nazwą Przedszkole Niepubliczne (...) K. S. , natomiast od 1 września 2012 roku działalność prowadzona jest pod nazwą Ż. (...) K. S. , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisem w (...) dla działalności gospodarczej odwołującej oraz zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego w K. dla REGON (...), którym posługuje się płatnik w rozliczeniach z ZUS, z datą rozpoczęcia działalności – 1 września 2012 r. – rodzajem przeważającej działalności według rejestru REGON oraz zapisów w (...) jest „opieka dzienna nad dziećmi – (...). Organ rentowy nadto podniósł, że w czasie kontroli osoba reprezentująca płatnika M. S. (2)zeznała, iż błędy w dokumentach ZUS IWA są wynikiem przeoczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 listopada 1998 roku K. S. rozpoczęła prowadzenie Przedszkola Niepublicznego (...) w Z.. Do 2012 roku była to jedyna działalność odwołującej się, przy czym nie podlegała ona wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 83 a), powadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie było działalnością gospodarczą. W dniu 27 listopada 1998 roku Przedszkole prowadzone przez odwołującą zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta w Z. w ewidencji placówek oświatowych – ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Przedszkole posiadało początkowo jeden oddział przy ul. (...)w Z.. W 2002 roku prowadzona przez K. S. działalność została poszerzona o drugi oddział przedszkolny przy ul. (...), a około 2012 roku powstał trzeci punkt przy ul. (...). Od 1 września 2012 r. odwołująca się dodatkowo rozszerzyła swoją działalność o żłobek, który prowadzi pod tą samą nazwą – (...). Żłobek mieści się przy jednym z przedszkoli przy ul. (...). Działalność polegająca na prowadzeniu żłobka podlegała wpisowi do (...), albowiem nie była to działalność oświatowa. Później odwołująca się w roku 2014 założyła Niepubliczną Szkołę Podstawową (...) , którą prowadzi przy ul. (...).

Rozpoczynając prowadzenia przedszkola w 1998 r. odwołująca się otrzymała numer identyfikacyjny REGON (...) z rodzajem przeważającej działalności według (...), a później (...) Z. Po rozszerzeniu działalności o żłobek (która to działalność podlegała obowiązkowemu wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), żłobek otrzymał dotychczasowy REGON, natomiast nadano nowe numery REGON dla przedszkola ( (...)), a później szkoły ( (...)). Aktualnie K. S. posiada trzy nr REGON. Według aktualnych danych z wypisu z rejestru REGON dla nr (...) (żłobek) rodzajem przeważającej działalności według (...) jest opieka dzienna nad dziećmi 88.91. Z, natomiast dla nr (...) rodzajem przeważającej działalności według (...) jest wychowanie przedszkolne(...)

Odwołująca do momentu kontroli ZUS naliczała składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 0,93% podstawy wymiaru, zgodnie z informacjami o ustaleniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe otrzymywanymi z ZUS. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana była przez ZUS na podstawie składanych przez odwołującą dokumentów ZUS IWA, w których zgodnie ze stanem faktycznym wykazywała rodzaj przeważającej działalności (...), czyli wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki” . Mimo wezwań ZUS odwołująca nie skorygowała dokumentacji ZUS IWA, uznając, ze przekazywała prawidłowe dane. W tej sytuacji organ rentowy dokonał stosownych korekt z urzędu.

Dla odwołującej się główną działalnością jest prowadzenie Niepublicznego Przedszkola. Dotyczy to zarówno liczby zatrudnionych pracowników, liczby uczęszczających dzieci, osiąganych przychodów, wypłat wynagrodzeń. K. S. zatrudnia wszystkich pracowników pod nazwą Przedszkole Niepubliczne (...) K. S.. Do pracy w przedszkolu odwołująca się zatrudnia obecnie 40 osób, w żłobku natomiast 6 osób. W żłobku na przestrzeni lat 2013 – 2016 pracowało od 2 – 6 pracowników, średnio 4 pracowników. W przedszkolu i szkole odwołująca się nie zatrudniała mniej, niż 35 pracowników, a najwięcej 53 pracowników. W żłobku aktualnie jest 36 dzieci, a w przedszkolu znacznie ponad 200. Przedszkole odwołującej się mieści się w trzech punktach, żłobek przy jednym z nich. Jeśli chodzi o przychody, to przeważającą ich częścią były przychody z prowadzonej działalności przedszkolnej (np. w 2013 r. 97,35%, w 2914 r. 67,95%, w 2015 r. 79,68%, w 2016 r. 66,72%).Przeważającą działalnością odwołującej się zarówno w zakresie zatrudnianych osób, jak i uzyskiwanych dochodów jest zatem prowadzenie przedszkoli, czyli tak jak to odwołująca się dotychczas w ZUS deklarowała, wg. (...) (...).

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przy przyjęciu kodu (...). Z wynosi 0, 93 %.

( dowód: zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, k. 137, ZUS DRA , k. 139 – 141, pismo ZUS, k. 179, wyliczenia składki, k. 180 – 184, zestawienie zatrudnionych pracowników , k. 189, rozliczenie dochodów, k. 189 – verte – 193, informacja o liczbie dzieci, k. 194 – 205, pismo Urzędu Statystycznego w K. k. 111 akt ZUS, informacja z dnia 23.11.2016 r. k. 128 akt ZUS, dane z wypisu w rejestrze REGON k. 122-123 akt ZUS, protokół kontroli k. 114-117 akt ZUS, zeznania świadka R. S., nagranie min. od 00:09:17, protokół, k. 150 – verte, zeznania świadka M. S. (2) , nagranie mim. od 00:31:24, protokół, k. 151, zeznania świadka B. P. , nagranie mim. od 00:02:05, protokół, k. 210, zeznania odwołującej się, nagranie min. od 00:38:05, protokół, k.211 )

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy i aktach ZUS, której wiarygodności i mocy dowodowej żadna ze stron nie kwestionowała w toku postępowania, a także na podstawie zeznań świadków R. S., M. S. (2), B. P. oraz odwołującej się. Sąd uznał ich zeznania za wiarygodne, spójne, logiczne, wzajemnie zbieżne oraz zgodne z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w sprawie. Brak było podstaw do podważenia ich wiarygodności.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie K. S. zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę treść zaskarżonych decyzji, spór sprowadzał się do ustalenia, czy organ rentowy zasadnie ustalił płatnikowi składek stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresach rozliczeniowych przypadających na okresy od kwietnia do marca w latach 2013 – 2018, stosownie do przeważającej rodzaju prowadzonej działalności - „opieka dzienna nad dziećmi” wg (...) (...).

W ocenie Sądu stanowisko organu rentowego nie jest zasadne.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i uzależniona od zagrożeń zawodowych występujących w danym środowisku pracy. Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, określają przepisy rozdziału 4 ustawy wypadkowej. Inne zasady ustalania wysokości składek dotyczą płatników zatrudniających do 9 pracowników, a inne płatników zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. z 2017, poz. 1773 ), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (czyli tak jak w przypadku odwołującej), ustala Zakład jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek, z zastrzeżeniem art. 33 (ust. 2).

Z kolei w myśl art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, płatnik składek, o którym mowa w art. 28 ust. 2, należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według (...) ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

W myśl przepisów art. 30 cyt. ustawy wypadkowej, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności, ustala się w zależności od kategorii ryzyka, określonego wskaźnikami częstotliwości, ustalonej dla tej grupy. Kategorię ryzyka ustala się na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnych w dniu 31 stycznia danego roku. Zgodnie z art. 31 ust. 5 i 6 ustawy wypadkowej dane, na podstawie których ustala się kategorie ryzyka, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych płatnik składek w informacji zawierającej w szczególności:1)dane identyfikacyjne płatnika składek, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;2)rodzaj działalności według (...);3)liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego;4)adres płatnika składek.

W przedmiotowej sprawie bezsporne było, że odwołująca do momentu kontroli ZUS naliczała składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 0,93% podstawy wymiaru, zgodnie z informacjami o ustaleniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe otrzymywanymi z ZUS. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana była przez ZUS na podstawie składanych przez odwołująca dokumentów ZUS IWA, w których wykazywała rodzaj przeważającej działalności (...), czyli wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki . Informacje zawarte w dokumentach ZUS IWA były prawdziwe, bowiem przeważającym rodzajem działalności odwołującej było wychowanie przedszkole w całym spornym okresie, co zostało jednoznacznie przez odwołującą w toku procesu wykazane.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i judykatury przyjmuje się, że stopa procentowa składki wypadkowej ustalana jest według grupy działalności gospodarczej faktycznie prowadzonej przez płatnika składek. Nadanie przez Urząd Statystyczny symbolu (...) ujętego w rejestrze REGON dla działalności, której płatnik nie prowadzi, nie może stanowić podstawy ustalenia stopy procentowej tej składki. Przy ustalaniu wysokości składki ustalanej dla danego płatnika, decyduje rodzaj prowadzonej przez niego działalności, co prawda określanej odpowiednimi numerami i symbolami statystycznymi, to jednak nie numer statystyczny decyduje o stopie procentowej składki, lecz rodzaj działalności. W przypadku sporu należy badać rzeczywisty charakter prowadzonej przez płatnika składek działalności ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi ku z dnia 3 kwietnia 2009 roku, III AUa 843/08, LEX nr 1506539 ).

W niniejszej sprawie zachodziła szczególna sytuacja, bowiem działalność odwołującej polegająca z jednej strony na prowadzeniu przedszkola i szkoły (przeważająca działalność), a z drugiej żłobka (w wąskim zakresie), podlegała różnym reżimom w zakresie ich ewidencji, co miało dalsze konsekwencje.

Przepis art. 83 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przesądzał przede wszystkim o wyłączeniu szkół i przedszkoli z zakresu działalności gospodarczej. Uznanie określonego rodzaju działalności za niestanowiącą działalności gospodarczej ma bardzo istotne znaczenie, głównie ze względu na nałożone na przedsiębiorców (tj. na podmioty trudniące się działalnością gospodarczą) zasady rejestrowania lub ewidencjonowania działalności (art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), czy też opodatkowania działalności gospodarczej. Skoro zatem działalność prowadzona w formie szkoły, placówki, zespołu szkół lub placówek niepublicznych oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą (nawet jeżeli faktycznie spełnia przesłanki uznania jej za taką działalność w świetle art. 2 u.s.d.g., to tym samym zasad określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych. Osoby fizyczne prowadzące szkoły lub przedszkola nie podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Całkowite wyłączenie działalności oświatowej polegającej na prowadzeniu szkoły lub przedszkola z zakresu pojęcia „działalność gospodarcza" miało poważne konsekwencje, zwłaszcza w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Osoba fizyczna będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę - publiczną bądź niepubliczną - przestała podlegać ubezpieczeniu społecznemu z tytułu działalności gospodarczej. Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w art. 8 ust 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dodany został pkt 5, uznający dla celów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, za „osobę prowadzącą pozarolniczą działalność". Ustawa nowelizująca z 2013 r. zmodyfikowała treść wspomnianego przepisu, dodając z dniem 1 stycznia 2014 r. do tego wyliczenia również prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Z kolei prowadzenie żłobka – jako działalność gospodarcza - podlegała obowiązkowemu wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, w której wykazano przeważający rodzaj działalności (...) (...). Odwołująca nie mogła wykazać w (...) działalności w zakresie prowadzenia przedszkola i szkoły, ponieważ działalność oświatowa - jak to wykazano wyżej – nie była uznawana za działalność gospodarczą. W tej szczególnej sytuacji ZUS winien wziąć pod uwagę rzeczywisty rodzaj prowadzonej przez odwołującą działalności i zgodnie z faktami ustalić rodzaj działalności przeważającej. Z oczywistych – opisanych wyżej względów - niewystarczające było odniesienie się jedynie do wpisów (...), w której figurowała tylko uboczna działalność odwołującej.

Z przeprowadzonego przez Sąd postępowania dowodowego w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że faktycznie przeważającą działalnością K. S. było prowadzenie w trzech punktach Niepublicznego Przedszkola(...), czyli „wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki” według (...) (...).

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U.2007.251.1885 - przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. We wszystkich tych kategoriach działalność przedszkolna odwołującej znacznie wyprzedza opiekę dzienną nad dziećmi, czyli żłobek, co odwołująca udowodniła nie tylko zeznaniami świadków, ale i stosowną dokumentacją, której organ rentowy nie kwestionował. Oznacza to, że żłobek, którego prowadzenie uznał ZUS za przeważającą działalność odwołującej i uwzględnił ją przy ustalaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest tylko marginalną częścią aktywności zawodowej odwołującej się. Należy zaznaczyć, że z danych z wypisu z rejestru REGON nr (...) dot. Przedszkola Niepublicznego (...) wynika, że przeważającą działalnością jest wychowanie przedszkolne oznaczone kodem (...) (...). A zatem wobec ustalenia, że przeważającą działalnością K. S. jest prowadzenie przedszkola, czyli tak jak to odwołująca się dotychczas w ZUS deklarowała, według. (...) (...), wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w spornych okresach winna być ustalona przy przyjęciu kodu (...) i wynosić 0, 93 %.

W związku z powyższym Sąd - na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. i powołanych wyżej przepisów prawa materialnego - orzekł jak w sentencji - w pkt I wyroku. Na zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu, wyrażonej w art. 98 k.p.c. w związku z § 9 ust 2 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U z 2015, poz. 1800 ze zm. ), Sąd zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w N. na rzecz K. S. kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt II wyroku).