Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 668/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. R.

na skutek zażalenia powódki na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 14 czerwca 2017 roku, sygn. akt I C 146/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Ireneusz Płowaś SSO Wojciech Borodziuk SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 668/17

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 14 czerwca 2017 r. Sędzia Przewodniczący Sądu Rejonowego w Mogilnie w sprawie z powództwa I. R. zwrócił pozew. W uzasadnieniu podniósł, że powódka złożyła pismo zatytułowane „pozew o prawne uregulowanie użytkowania i opłat dzierżawy gruntu”. Dwukrotnie była wzywana do uzupełnienia braków formalnych (danych pozwanego, jego adresu, sprecyzowania żądania i podania wartości przedmiotu sporu), których nie uzupełniła poprawnie. W związku z czym zastosowano art. 130 § 2 k.p.c., czyli zwrócono pozew.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła powódka zaskarżając je w całości, wnosząc jednocześnie o jego uchylenie. W uzasadnieniu wskazała, że odpowiedziała na wezwanie Sądu i uzupełniła braki formalne pozwu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne. Sąd Okręgowy wskazuje, że zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna (pkt 1); przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu (pkt 2). Nadto zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać m.in. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (§2).

W niniejszej sprawie mimo prawidłowych wezwań sędziego, powódka nie sprecyzowała: żądania pozwu, tj. nie podała jakiego konkretnie rozstrzygnięcia oczekuje od Sądu (np. zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia woli, jakiej treści, ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, zapłaty), nie wskazała osoby pozwanego - podmiotu mającego zdolność sądową (...)jako jednostka budżetowa gminy takiej zdolności nie posiadają). Mimo pouczenia nie wskazała czynszu dzierżawnego za rok, który to stanowi podstawę do ustalenia wartości przedmiotu sporu (art. 23 k.p.c.) i ustalenia wysokości opłaty od pozwu.

W związku z powyższym, sędzia w Sądzie Rejonowym prawidłowo zastosował art. 130 § 2 k.p.c. i zwrócił pozew. Dlatego też Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.

SSO Ireneusz Płowaś SSO Wojciech Borodziuk SSO Aurelia Pietrzak