Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 216/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Strzelec

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku Krzysztofa Olszewskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15.12.2015r., 17.02, 08.03, 12.04, 16.06, 23.06, 31.08, 29.09, 11.10, 15.11, 08.12.2016r., 17.01, 21.02, 18.05, 04.07, 08.09, 05.12.2017r., 01.03, 22.03, 25.04, 29.05 i 12.06.2018r. sprawy:

1.  M. D. (1) , syna J. i K. zd. A., urodzonego (...) w S.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od lipca 2011r. do września 2011r. w S. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję N. (...) W. (...)w S. w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., w związku z pełnieniem funkcji publicznej zażądał od R. C. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) korzyści majątkowej w postaci pieniędzy kwocie 30.000 zł w zamian za uzyskanie przez współpracujący z tym ostatnim podmiot (...) S.A. Oddział Północ w G. kontraktu na podwykonawstwo części teletechnicznej i elektrycznej w ww. zamówieniu publicznym, które miało być realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane (...) K. K. (1)

tj. o przestępstwo z art. 228 § 4 k.k.

II.  w okresie od lipca 2011r. do dnia 19 września 2011r. w S. i w miejscowości T. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję N. (...) W. (...)w S. i powołany decyzją Kanclerza W. (...) w S. nr (...)z dnia 8 września 2011r. przewodniczącym komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyższej Szkole (...) w S. nr (...)na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków poprzez przekazanie wykonawcy K. K. (1) właścicielowi Przedsiębiorstwa (...) K. K. (1) informacji dotyczących treści złożonych ofert pozostałych wykonawców w tym cen za poszczególne roboty i kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz podmienił przekazane przez inne ustalone osoby zmienione uprzednio zestawienie materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo – rzeczowy do oferty złożonej przez wskazaną firmę, spreparowane w ten sposób, aby były najbardziej konkurencyjne i terminowe oraz zniszczył pozostałe po podmienieniu ww. dokumenty, którymi nie miał prawa wyłączanie rozporządzać, co w konsekwencji miało wpływ na wybranie oferty tej firmy opiewającej na kwotę 6.594.743,12 zł a jednocześnie odrzucenie korzystniejszej i niższej o 105.725,56 zł oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O., czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1) oraz na szkodę interesu publicznego zamawiającego, tj. Wyższej Szkoły (...) w S. i interesu prywatnego – Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. w O.

tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

III.  W okresie od 13 lutego 2008r. do 11 października 2011r. w S. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję N. (...) W. (...)w S. i powołany przewodniczącym komisji przetargowych w związku z postępowaniami o udzielenie wskazanych poniżej zamówień publicznych, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągniecia korzyści majątkowych, przekraczając swoje uprawnienia i nie dopełniając obowiązków wynikających z zarządzeń Komendanta W. (...) nr (...) z dnia 4 października 2004r. a następnie nr (...) z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, jak również z przepisów art.: 7 ust. 1,2 i 3, 22 ust. 2, 24 ust. 1 pkt 10, 25, 29 ust. 2, 91 ust. 1 i 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień w sposób bezstronny i obiektywny, udzieleniem zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ww. ustawy i określeniem warunków udziału w postępowaniach w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję i postępując wbrew powyższym obowiązkom, z pominięciem pozostałych członków komisji przetargowych, działał na szkodę interesu publicznego zamawiającego, tj. W. (...)w S. i utrudnił przetarg publiczny w 12. następujących postępowaniach:

1)  W okresie od 13 lutego 2008r. do 15 kwietnia 2008r. o nr (...)„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynku uczelniano – policyjnego systemu biblioteczno – informacyjnego W. (...)w S., wchodzącego w skład zamierzenia pod nazwą: „B. (...) w S.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowaniem UE w wysokości 60.771.270 zł, poprzez wprowadzenie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia w wyniku wprowadzenia wymogu posiadania niezbędnego doświadczenia w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień dotyczących obiektów użyteczności publicznej, zatrudniania co najmniej 7 pracowników oraz dysponowania co najmniej 7 zestawami komputerowymi, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie; żądanie od wykonawców dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. oświadczeń o aktualnej liczbie zatrudnionych pracowników u wykonawcy wraz z deklaracjami rozliczeniowymi ZUS, kopii licencji posiadanego oprogramowania z podaniem numerów licencji oraz nazw podmiotów gospodarczych udzielających licencji lub innych dokumentów potwierdzających legalność używanego oprogramowania; niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, czym spowodował szkodę w mieniu w W. (...)w S. w wysokości 283.650 zł i spowodował skierowanie do wykonawcy (...) Sp. z o.o. żądania odniesienia się do oferty konkurencyjnej (...) Sp. z o.o., a także sporządzenie na podstawie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji uzyskanych od (...) Sp. z o.o. do Prokuratury Rejonowej O.P. zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez (...) Sp. z o.o.,

2)  W okresie od 28 marca 2008r. do 9 czerwca 2008r. o nr (...)„Remont elewacji budynku nr (...) z wymianą stolarki okiennej i dociepleniem ścian zewnętrznych w W. (...)w S. poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie a także poprzez niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, czym spowodował szkodę w mieniu W. (...) w S. w wysokości 85.656,43 zł,

3)  W okresie od 10 do 13 października 2008r. o nr (...)„Remont budynku i stołówki nr (...)z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej i wymianą stolarki okiennej”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 149 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. aktualnego zaświadczenia o przynależności osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenia o liczbie aktualnie zatrudnianych pracowników i deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA),

4)  W okresie od 17 czerwca 2009r. do 29 września 2009r. o nr (...)na usługi zarządzania projektem „Budowa i wyposażenie P. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowanie UE w wysokości 60.771.207 zł, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie interpretacji zapisów SIWZ na etapie oceny ofert, czym spowodował odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu i szkodę w mieniu W. (...) w S. w wysokości 384.660 zł,

5)  W dniu 11 września 2009r. o nr (...)„Budowa budynku P. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowaniem UE w wysokości 60.771.270 zł, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA) oraz sprawozdania finansowego,

6)  W okresie od 31 maja 2010r. do 2 czerwca 2010r. o nr (...)„Remont elewacji z dociepleniem budynku nr (...) Pralnia W. (...)w S.”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. żądanie od wykonawców dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży w 2009r.,

7)  W okresie od 27 października 2010r. do 15 grudnia 2010r. (...)„Przebudowa budynku letniskowego nr (...) W. (...).”, poprzez: sporządzenie wniosku o rozpoczęcie postępowania odnośnie części dotyczącej opisu postępowania oraz spraw finansowych i przygotowanie SIWZ – zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia nr (...)„Remont elewacji z dociepleniem budynku nr (...) Pralnia W. (...) w S., pomimo tego, że przedmiot zamówienia uzupełniającego nie był zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, a zatem nie wystąpiła przesłanka do zastosowania trybu z wolnej ręki, czym spowodował naruszenie zasad uczciwej konkurencji i udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz utrudnił postępowanie,

8)  W okresie od 5 do 10 listopada 2010r. o nr (...)„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa i rozbudowa budynku nr (...) przy ul. (...) w S. na Centrum (...) Badawcze (...) MSWiA”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie,

9)  W okresie od 5 do 12 listopada 2010r. o nr (...)„Wymiana stolarki okiennej drewnianej i docieplenie poddasza budynku administracyjnego nr (...) W. (...)w S.”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie,

10)  W okresie od 5 do 12 listopada 2010r. o nr (...)„Wymiana stolarki okiennej drewnianej nr 20 W. (...)w S.”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie,

11)  W okresie od 1 do 4 grudnia 2010r. o nr (...)„Remont posadzki w budynku nr (...) stołówka W. (...) w S.” poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, a także

12)  W okresie od 1 czerwca do 11 października 2011r. o nr (...)„Remont dróg wewnętrznych i chodników”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie wyboru oferty droższej w postępowaniu, zawarcie umowy sprzecznej z ofertą wykonawcy oraz rozliczenie wykonanych prac pomimo niewykonania przez wykonawcę całości robót objętych zamówieniem, co naraziło W. (...) w S. na szkodę w wysokości 63.636,81 zł

tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. w zb z art. 305 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2.  K. K. (1) , syna J. i P. zd. G., urodzonego (...) w S.

oskarżonego o to, że:

IV.  w okresie od dnia 8 września 2011r. do dnia 19 września 2011r. w S. i w miejscowości T., działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w związku ze zleconym opracowywaniem kosztorysu robót budowlanych i przygotowywaniem oferty przetargowej Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1), w zamiarze aby inna osoba – M. D. (1) pełniący funkcję N. (...) W. (...)w S. i powołany decyzją Kanclerza W. (...) w S. nr (...)z dnia 8 września 2011r. przewodniczącym komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)w S. nr (...)na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., dokonał czynu zabronionego, tj. przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków poprze podmienienie zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo – rzeczowy do oferty złożonej przez wskazaną firmę, spreparowane w ten sposób, aby były najbardziej konkurencyjne i terminowe swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że przekazał M. D. (1) celem podmienienia przerobione w opisane wyżej sposób dokumenty, co w konsekwencji miało wpływ na wybranie oferty Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1) opiewającej na kwotę 6.594.743,12 zł a jednocześnie odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O.

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.

I. oskarżonego M. D. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt I czynu, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 228 §4 k.k. i za to na podstawie art. 228 §4 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II. oskarżonego M. D. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt II czynu, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 231 §2 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go, zaś przy zastosowaniu art. 11 §3 k.k. na podstawie art. 231 §2 k.k. i art. 33 §1, §2 i §3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

III. oskarżonego M. D. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt III czynu, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 231 §2 k.k. w zb. z art. 305 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 §2 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go, zaś przy zastosowaniu art. 11 §3 k.k. na podstawie art. 231 §2 k.k. i art. 33 §1, §2 i §3 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

IV. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k., w brzmieniu przepisów obowiązującym w dacie czynów, w zw. z art. 4 §1 k.k., łączy orzeczone wobec oskarżonego M. D. (1) jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 §1 i §2 k.k., w brzmieniu przepisów obowiązującym w dacie czynów, w zw. z art. 4 §1 k.k., łączy orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary grzywny i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

V. na podstawie art. 41 §1 k.k. w brzmieniu przepisu obowiązującym w dacie czynu, w zw. z art. 4 §1 k.k., orzeka wobec oskarżonego M. D. (1) środek karny zakazu zajmowania stanowiska związanego z gospodarowaniem środkami publicznymi na okres 8 (ośmiu) lat, zaś na podstawie art. 63 §3 k.k. zalicza na poczet orzeczonego środka karnego okres zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych od dnia14.10.2011 roku;

VI. na podstawie art. 63 §1 k.k. zalicza na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. D. (1) kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie w dniu 13.10.2011 r.;

VII. oskarżonego K. K. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt IV czynu, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 231 §2 k.k. i art. 276 k.k. i za to na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 231 §2 k.k. i art. 33 §1, §2 i §3 k.k. skazuje oskarżonego na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych;

VIII. na podstawie art. 69 §1, §2 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k., w brzmieniu przepisów obowiązującym w dacie czynu, w zw. z art. 4 §1 k.k., wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. K. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

IX. na podstawie art. 41 §2 k.k. w brzmieniu przepisu obowiązującym w dacie czynu, w zw. z art. 4 §1 k.k., orzeka wobec oskarżonego K. K. (1) środek karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na okres 3 (trzech) lat;

X. na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zmian.) zasądza od oskarżonego M. D. (1) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 6.400 (sześć tysięcy czterysta) złotych oraz na podstawie art. 627 k.p.k. obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie w ¾ ich wysokości, zaś na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zmian.) zasądza od oskarżonego K. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 4.800 (cztery tysiące osiemset) złotych, zaś na podstawie art. 627 k.p.k. obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie w ¼ ich części.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżony M. D. (1) jest 60-letnim, niekaranym, inżynierem budownictwa, utrzymującym się z renty w wysokości 900 złotych.

W okresie od 13 lutego 2008 r. do 11 października 2011 r., oskarżony pełniąc funkcję N. (...) W. (...)w S. i będąc powołany przewodniczącym komisji przetargowych w związku z postępowaniami o udzielenie kolejnych wskazanych niżej zamówień publicznych, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągniecia korzyści majątkowych od uczestników przetargów na zamówienia publiczne, przekraczając swoje uprawnienia i nie dopełniając obowiązków wynikających z zarządzeń Komendanta W. (...) nr (...) z dnia 4 października 2004 r. a następnie nr (...) z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, jak również z przepisów art. : 7 ust. 1, 2 i 3, 22 ust. 2, 24 ust. 1 pkt 10, 25, 29 ust. 2, 91 ust. 1 i 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielnie zamówień w sposób bezstronny i obiektywny, udzieleniem zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ww. ustawy i określeniem warunków udziału w postępowaniach w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję i postępując wbrew powyższym obowiązkom, z pominięciem pozostałych członków komisji przetargowych, działał na szkodę interesu publicznego zamawiającego, tj. W. (...)w S. i utrudnił przetarg publiczny w 12. postępowaniach w następujących datach i w sposób niżej wskazany:

1) w okresie od 13 lutego 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r. o nr. (...)„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy budynku uczelniano - policyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego W. (...)w S., wchodzącego w skład zamierzenia pod nazwą: „B. (...)w W. (...)w S.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowaniem UE w wysokości 60.771.270 zł, poprzez: wprowadzenie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia w wyniku wprowadzenia wymogu posiadania niezbędnego doświadczenia w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień dotyczących obiektów użyteczności publicznej, zatrudniania co najmniej 7 pracowników oraz dysponowania co najmniej 7 zestawami komputerowymi, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie; żądanie od wykonawców dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. oświadczeń o aktualnej liczbie zatrudnionych pracowników u wykonawcy wraz z deklaracjami rozliczeniowymi ZUS, kopii licencji posiadanego oprogramowania z podaniem numerów licencji oraz nazw podmiotów gospodarczych udzielających licencji lub innych dokumentów potwierdzających legalność używanego oprogramowania; niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, czym spowodował szkodę w mieniu w W. (...) w S. w wysokości 283.650 zł i spowodował skierowanie do wykonawcy (...) Sp. z o.o. żądania odniesienia się do oferty konkurencyjnej (...) Sp. z o.o., a także sporządzenie na podstawie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji uzyskanych od (...) Sp. z o.o. do Prokuratury Rejonowej O. - P. zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez (...) Sp. z o.o.;

2) w okresie od 28 marca 2008 r. do 9 czerwca 2008 r. o nr.(...)„Remont elewacji budynku nr (...) z wymianą stolarki okiennej i dociepleniem ścian zewnętrznych w W. (...)w S.” poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie a także poprzez niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, czym spowodował szkodę w mieniu W. (...) w S. w wysokości 85.656,43 zł;

3) w okresie od 10 do 13 października 2008 r. o nr. (...)„Remont budynku i stołówki nr (...)z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej i wymianą stolarki okiennej”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. aktualnego zaświadczenia o przynależności osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenia o liczbie aktualnie zatrudnianych pracowników i deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA);

4) w okresie od 17 czerwca 2009 r. do 29 września 2009 r. o nr. (...)na usługi zarządzania projektem „B. (...) w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowaniem Unii Europejskiej w wysokości 60.771.270 złotych, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie interpretacji zapisów SIWZ na etapie oceny ofert, czym spowodował odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu i szkodę w mieniu W. (...)w S. w wysokości 384.660 zł;

5) w dniu 11 września 2009 r. o nr. (...)B. (...)w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowaniem UE w wysokości 60.771.270 zł, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA) oraz sprawozdania finansowego;

6) w okresie od 31 maja 2010 r. do 2 czerwca 2010 r. o nr. (...)„Remont elewacji z dociepleniem budynku nr (...) Pralnia W. (...)w S.”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. żądanie od wykonawców dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży w 2009 r.;

7) w okresie od 27 października 2010 r. do 15 grudnia 2010 r. o nr. (...)„Przebudowa budynku letniskowego nr (...) W. (...).”, poprzez: sporządzenie wniosku o rozpoczęcie postępowania odnośnie części dotyczącej opisu postępowania oraz spraw finansowych i przygotowanie SIWZ - zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia nr (...)Remont elewacji z dociepleniem budynku nr (...) Pralnia W. (...)w S., pomimo tego, że przedmiot zamówienia uzupełniającego nie był zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, a zatem nie wystąpiła przesłanka do zastosowania trybu z wolnej ręki, czym spowodował naruszenie zasad uczciwej konkurencji i udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz utrudnił postępowanie;

8) w okresie od 5 do 10 listopada 2010 r. o nr. (...)„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Nadbudowa i rozbudowa budynku nr (...) przy ul. (...) w S. na C. (...)MSWiA, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie;

9) w okresie od 5 do 12 listopada 2010 r. o nr. (...)„Wymiana stolarki okiennej drewnianej i docieplenie poddasza budynku administracyjnego nr (...) W. (...)w S.”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie;

10) w okresie od 5 do 12 listopada 2010 r. o nr. (...)„Wymiana stolarki okiennej drewnianej nr (...) W. (...)w S.”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie;

11) w okresie od 1 do 4 grudnia 2010 r. o nr (...)„Remont posadzki w budynku nr (...) stołówka W. (...)w S.” poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie

12) w okresie od 1 czerwca do 11 października 2011 r. o nr. (...)„Remont dróg wewnętrznych i chodników”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie wyboru oferty droższej w postępowaniu, zawarcie umowy sprzecznej z ofertą wykonawcy oraz rozliczenie wykonanych prac pomimo niewykonania przez wykonawcę całości robót objętych zamówieniem, co naraziło W. (...). w S. na szkodę w wysokości 63.636,81 zł.

Oskarżony K. K. (1) jest 64-letnim, niekaranym, przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane (...) K. K. (1) w O.. Wymieniony w 2011 roku współpracował z T. R. (1), który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą (...) Przedsiębiorstwo Usług (...). T. R. (1) w ramach ww. współpracy, na podstawie umowy zlecenia, zajmował się opracowywaniem kosztorysów robót budowlanych, nawiązywaniem kontaktów z podwykonawcami oraz przygotowywaniem ofert przetargowych i ich analizą. T. R. uzyskiwał wynagrodzenie w momencie gdy firma K. K. wygrywała przetarg.

Decyzją Kanclerza W. (...). w S. nr (...)z dnia 8 września 2011 r. M. D. został powołany na przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)w S. nr (...)na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S. (tzw. „s.”).

Oskarżony M. D. (1) w okresie od lipca 2011 r. do września 2011 r. w S. w związku z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr (...)w związku z pełnieniem funkcji publicznej zażądał od R. C. (1), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 zł w zamian za uzyskanie przez współpracujący z tym ostatnim podmiot (...) S.A. Oddział Północ w G. kontraktu na podwykonawstwo części teletechnicznej i elektrycznej w ww. zamówieniu publicznym, które według zamierzeń M. D. miało być realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane (...) K. K. (1).

W ramach wyżej wskazanego zamówienia publicznego, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 29 lipca 2011 r. na godz. 8.30. Zamawiający na podstawie kosztorysu inwestorskiego określił wartość tego zamówienia na kwotę 9.027.066,19 zł brutto. W skład komisji przetargowej weszły następujące osoby: Przewodniczący - M. D. (1), S. C. oraz członkowie - W. A. (1), A. P. (1) i G. R. (1).

We wskazanym wyżej terminie oferty złożyło trzech wykonawców:

1)  (...) Przedsiębiorstwo Budowlane SA (9.335.268,62 zł, 7 lat gwarancji na wykonane prace);

2)  Przedsiębiorstwo Budowlane (...) K. K. (1) (8.855.895 zł, 7 lat gwarancji na wykonane prace),

3)  (...) Sp. z o.o. (8.815.989,27 zł, 7 lat gwarancji na wykonane prace).

Komisja przetargowa przyznała najwyższą ocenę ofercie firmy Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1). Jednak z uwagi na zastrzeżenia Kanclerza W. (...). M. C. (1) co do jakości wcześniej wykonanych usług przez ww. firmę, przedmiotowy przetarg został jego decyzją, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych, unieważniony.

W ponownie ogłoszonym przetargu, w którym termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23.08.2011 r. na godz. 8:30, wartość zamówienia określono na kwotę 6.919.001,92 poprzez inwentaryzację priorytetów zamówienia. W ramach tego postępowania M. D. miał nieograniczony dostęp do dokumentów przetargowych i złożonych ofert. Ponadto oskarżony M. D., jako kierownik komisji przetargowej upoważniony był przez Komendanta W. (...) do kontaktów z oferentami, w związku z czym miał korzystać ze służbowego telefonu komórkowego. We wskazanym przetargu oferty złożyły: Przedsiębiorstwo (...) K. K. (1), Przedsiębiorstwo (...), (...) Przedsiębiorstwo (...) i Przedsiębiorstwo Budownictwa (...) Sp. z o.o. W dniu 23.08.2011 decyzją Kanclerza W. (...). przetarg został ponownie unieważniony w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym ogłoszony został trzeci przetarg, w którym termin składania ofert został określony na dzień 08 września 2011 r. godz. 8:30.

W trakcie trzech ww. postępowań przetargowych członkowie komisji, w tym M. D. (1), złożyli oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w przetargu oraz że nie pozostają z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności przy przeprowadzaniu postępowania. Oskarżony M. D. wbrew wyżej wskazanemu oświadczeniu, przy wykorzystaniu prywatnego telefonu o nr (...), kontaktował się z przedstawicielem firmy (...) – oskarżonym K. K. (1), który posługiwał się telefonem o nr (...)i T. R. (1), który posługiwał się telefonem o nr (...)i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przekazywał im w pensjonacie (...) w T. informacje dotyczące treści złożonych ofert pozostałych wykonawców w tym cen za poszczególne elementy zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po upływie terminu składania ofert w trzecim przetargu, tj. w okresie od dnia 8 września 2011 r. do dnia 19 września 2011 r. w S. i w pensjonacie (...) w miejscowości T., oskarżony K. K. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z M. D. miejsca i czasu spotkania, działając wspólnie i w porozumieniu ze współpracującym z nim w zakresie realizacji zamówień publicznych T. R., przekazał M. D. (1) celem podmienienia przerobione dokumenty tj. zestawienie materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo - rzeczowy do oferty złożonej przez firmę (...) w ramach trzeciego przetargu, które to dokumenty zostały spreparowane w stosunku do pierwotnej wersji w taki sposób, aby były najbardziej konkurencyjne i terminowe.

Następnie M. D. (1) w swoim biurze w W. (...). w S. podmienił przekazane przez ww. osoby zmienione uprzednio zestawienie materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo - rzeczowy do oferty złożonej przez wskazaną firmę, natomiast poprzednie wersje tychże dokumentów zniszczył.

Przekazania przez M. D. wyżej wskazanym osobom informacji dotyczących treści złożonych ofert i kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz podmienienie wyżej ww. dokumentów po terminie składania ofert w ramach trzeciego przetargu miało wpływ na wybranie oferty firmy (...) opiewającej na kwotę 6.594.743,12 zł a jednocześnie odrzucenie korzystniejszej i niższej o 105.725,56 zł oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w O..

Sąd Rejonowy w Szczytnie wyrokiem z dnia 27 stycznia 2014 r. sygn. akt II K 741/13 uznał T. R. (1) za winnego tego, że: w okresie od dnia 8 września 2011 r. do dnia 19 września 2011 r. w S. i w miejscowości T., działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w związku z opracowywaniem kosztorysowania robót budowlanych i przygotowywaniem oferty przetargowej dla Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1), w zamiarze aby inna osoba - M. D. (1) pełniący funkcję N. (...) W. (...) w S. i powołany decyzją Kanclerza W. (...). w S. nr (...)z dnia 8 września 2011 r. przewodniczącym komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)w S. nr (...)na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., dokonał czynu zabronionego, tj. przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków poprzez podmienienie zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo - rzeczowy do oferty złożonej przez wskazaną firmę, spreparowane w ten sposób, aby były najbardziej konkurencyjne i terminowe, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że przekazał M. D. (1) celem podmienienia przerobione w opisane wyżej sposób dokumenty, co w konsekwencji miało wpływ na wybranie oferty Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1) opiewającej na kwotę 6.594.743,12 zł a jednocześnie odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w O., tj. popełnienia przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o następujące dowody :

- częściowo wyjaśnienia oskarżonych M. D. (1) k. 7881v-7882v, 583-586, 1192-1193, 1195, 1204-1206, 4051-4054, 4583-4585, 4668, 4968, 5510-5512, 7481-7482, 7515-7519, K. K. (1) k. 7882v-7884v, 5070-5075, 5510-5512, 5514;

- zeznania świadków: A. L. (1) k. 7906v-7908, 224v-226v, 3915-3919, G. R. (2) k. 7908-7909, 271-274, 2487-2489, 3797-3804, 6951-6953, A. W. (1) k. 7909-7912, 7991-7992v, 265v-269, 2460-2465, 3835-3840, 4716v, 6459-6463, 7269, 7565-7570, J. C. (1) k. 7954v-7957v, 629-634, 3923-3929, 6467-6470, 7269-7270, 7417-7418, B. C. (1) k. 7957-7958v, 289-293, 3855-3860, 6474-6477, M. W. (1) k. 7958v-7959, 284-287, 2467- 2471, 3787-3794, 7240-7243, R. C. (1) k. 7959-7960, 890-892, 1170-1172, 1195, 4322-4324, 4582, 8377v-8380 , A. P. (1) k. 7992v-7993, 636-640, 2120-2121, 2482-2485, 3768-3777, 6422-6424, W. A. (1) k. 7993-7993v, 276-281, M. Ł. (1) k. 7993v, 901-905, 1165-1167, 8380v-8382, P. N. (1), k. 8064v-8065, 2130-2135, 4285-4288, G. T. (1) k. 8065v-8066, 2082-2087, 2115-2117, 3806-3809, J. F. k. 8066-8066v, 1246-1250, S. G. k. 8074v, 2183-2186, W. M. (1) k. 8075-8075v, 2172-2175, S. S. k. 8075v-8076, 2166-2170, M. P. k. 8111v-8112, 1131-1135, 4078-4080, P. P. (1) k. 8112-8112v, 1147-1150, R. D. k. 8144-8145, 3844-3851, M. K. (1) k. 8150v, 4037-4040, 7560-7562, R. P. k. 8151-8151v, 7013-7020, P. S. (1) k. 8151v, 7579-7583, T. R. (1) 8151v-8152v, 656-663, (...)- (...), (...)- (...), (...)- 8370v, A. C. k. 8184v, 4101-4103, J. G. (1) k. 8184v-8185, 4046v-4074v, M. H. (1) k. 8185-8185v, 4290-4292, 4713v-4714, 7585-7588, A. D. (1) k. 8190v, 3762-3766, J. O. k. 8190v-8191, 3869-3872, D. N. (1) k. 8192, 3948-3950, E. S. k. 8192-8192v, 4018-4020, W. M. (2) k. 8192v, 4549-4555, K. F. (1) k. 8291v-8292, 3781-3785, 7356-7543, H. B. k. 8307v, k. 3954-3957, 4748-4750, A. D. (2) k.8362v, 4092-4093,4744v-4745.

- dokumenty: załączniki do notatki służbowej Delegatury (...) w B. z 29.09.2011 r. w postaci wydruków z sieci informatycznej dotyczące postępowania przetargowego realizowanego przez W. (...)w S. k. 3-42, notatka urzędowa z 29.09.2011 r. dot. danych abonentów k. 43, notatka urzędowa dotycząca otrzymania notatek służbowych od członków komisji przetargowej k. 46, notatka urzędowa z 3.10.2011 r. dotycząca osób i firm mających związek z przetargiem k. 49-50, notatka urzędowa z 3.10.2011 r. dotycząca K. K. (1) k. 51-52, załączniki do notatki służbowej Delegatury (...) w B. w postaci wydruków z Centralnego Systemu Informatycznego dot. osób i podmiotów występujących w przedmiotowej sprawie k. 54-186, protokół zatrzymania osoby M. D. (1) z 13.10.2011 r. k. 189-190, protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych M. D. (1) z 13.10.2011 r. k. 192-196, protokół przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów dotyczący M. D. (1) z 13.10.2011 r. k. 197-199, protokół przeszukania pojazdu marki T. (...) nr rej. (...) należącego do M. D. (1) z 13.10.2011 r. k.200-204, protokół przeszukania pojazdu marki O. (...) nr rej. (...) należącego do M. D. (1) z 13.10.2011 r. k. 205-208, protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych M. D. (1) z 13.10.2011 r. k 209-213, protokół zatrzymania rzeczy M. D. (1) z 13.10.2011 r. k. 215-218, protokół zatrzymania rzeczy W. (...)w S. z 13.10.2011 r. k. 219-223, załączniki do protokołu przesłuchania świadka A. L. (1) z 13.10.2011 r. k. 227-264, protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych K. K. (1) z 13.10.2011 r. k. 296-300, protokół przeszukania pojazdu marki M. nr rej. (...) F należącego do K. K. (1) z 13.10.2011 r. k. 301-304, protokół przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów dotyczący K. K. (1) z 13.10.2011 r. k. 305-307, protokół przeszukania pomieszczeń siedziby Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1), ul. (...) w O. z 13.10.2011 r. z załącznikami w postaci dokumentacji z W. (...)w S. dotyczącej przetargu nieograniczonego k. 309-436, protokół przeszukania pomieszczenia służbowego N. (...) W. (...)w S. z 13.10.2011 r. z załącznikami k. 449-535, protokół zatrzymania rzeczy W. (...)w S. z 14.01.2011 r. k. 536-539, notatki urzędowe Delegatury (...) w B. z 13.10.2011 r. dotyczące M. D. (1) k. 575-577, wydruki z Centralnego Systemu Informatycznego dotyczące osób i podmiotów występujących w przedmiotowej sprawie k. 597-599, wydruki z Centralnego Systemu Informatycznego dotyczące osób i podmiotów występujących w przedmiotowej sprawie k. 600-627, protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych T. R. (1) z 20.01.2011 r. k. 643-647, protokół przeszukania pojazdu marki T. (...) nr rej. (...) 21 należącego do T. R. (1) z 20.01.2011 r. k. 648-651, protokół przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów dotyczący T. R. (1) z 20.10.2011 r. k. 652-654, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. z 21.10.2011 r. dotycząca M. Ł. (1) k. 665-666, książka przebiegu służby dyżurnego biura przepustek nr 1 WSPol. w S. k. 670-873, protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych R. C. (1) z 03.11.2011 r. k. 876-880, protokół przeszukania pomieszczeń biurowych firmy (...) z 03.11.2011 r. k. 881-885, protokół przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów dotyczący R. C. (1) z 03.11.2011 r. k.886-888, protokół przeszukania pomieszczeń (...) SA Oddział Północ w G. z 03.11.2011 r. k. 895-899, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. dotycząca nieruchomości należących do M. D. (1) z 14.11.2011 r. z załącznikami w postaci wydruków z księgi wieczystej k. 910-947, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. dotycząca M. B. z 14.11.2011 r. k 948, protokół oględzin rzeczy dotyczących M. D. (1) z załącznikami w postaci akt osobowych z 25.11.2011 r. k. 949-990, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja PUP w S. z 16.11.2011 r. k. 996, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja z KRK z 10.11.2011 r. k. 999, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja Urzędu Miejskiego w S. z 21.11.2011 r. k. 1002, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. dotycząca powiązań rodzinnych M. D. (1) z załącznikami z 02.12.2011 r. k. 1062-1080, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. dotycząca (...) z załącznikami z 02.12.2011 r. k. 1081-1107, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. dotycząca W. R. oraz jego firmy (...) z załącznikami z 02.12.2011 r. k. 1108-1113, pismo z (...) Sp. z o.o. z załącznikami z 30.11.2011 r. k. 1127-1128, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja z Komendy Powiatowej w S. z 19.11.2011 r. k. 1151, protokoły wizji lokalnej pomieszczenia służbowego N. (...). w S. z 12.12.2011 r. z załącznikami k. 1174-1189, 1215-1217, protokół zatrzymania osoby M. D. (1) z 12.12.2011 r. k. 1198, pismo z (...) S.A. z 08.12.2011 r. z załącznikiem k. 1218-1220, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego od M. D. (1) z 19.12.2011 r. k. 1229, pismo z (...) S.A. z 13.12.2011 r. z załącznikami k. 1234-1235, pismo z (...) S.A. z 16.12.2011 r. z załącznikami k. 1236-1237, pismo z (...) S.A. z 20.12.2011 r. z załącznikami k.1242-1244, protokół przeszukania pomieszczenia służbowego zajmowanego przez M. D. (1) znajdującego się na terenie W. (...)w S. z 12.12.2011 r. k. 1253-1254, protokół przeszukania pomieszczenia służbowego zajmowanego przez M. D. (1) znajdującego się na terenie W. (...) w S. z 21.12.2011 r., z załącznikami k. 1255-1279, pismo z W. (...) w S. z 12.12.2011 r. k. 1281, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja z ZUS w W. z 29.11.2011 r. z załącznikami k. 1282-1283, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) informacja z Urzędu Skarbowego w S. z 2.12.2011 r. z załącznikami k. 1284-1307, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja z (...) w W. z 6.12.2011 r. k. 1308, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja ze Starostwa Powiatowego w S. z 5.12.2011 r. załącznikami k. 1309-1377, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) -informacja z Ministerstwa Finansów z 5.12.2011 r. z załącznikami k. 1390-1391, załączniki do pisma Delegatury (...) w B. z 26.01.2012 r. w postaci przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania siedziby firmy (...) S.A. k. 1404-1413, protokół oględzinrzeczy - zał. Nr 2 do akt głównych z 10.01.2011 r. k. 1414-1430, protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 1 do akt głównych z 18.01.2011 r. k. 1431-1443, protokół oględzin rzeczy zał. Nr 3 do akt głównych z 19.01.2011 r. k. 1444-1447, protokół oględzin rzeczy zał. Nr 4 do akt głównych z 20.01.2011 r. k. 1448-1459, protokół oględzin rzeczy - K. (...)z 26.01.2012 r., 30.01.2012 r. i 31.01.2012 r. k. 1463-1465, 1557-1559,. (...)- (...), protokół oględzin rzeczy - K. (...)z 30.01.2012 r. i 31.01.2012 r. k. 1551-1553, 1554-1556. (...)- (...), protokół oględzin rzeczy - K. (...)z 31.01.2012r., 02.02.2012r., 03.02.2012 r., 06.02.2012 r. i 07.02.2012 r., (...)- (...), (...)- (...), protokół oględzin rzeczy - K. (...)z 31.01.2012 r. k. 1605-1607, protokół przeszukania Ośrodka (...) w P. z 07.02.2012 r. k. 1634-1638, protokół zatrzymania rzeczy Ośrodka Szkolno- (...) w C. z 07.02.2012 r. k. 1667-1672, protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 6 do akt głównych z 24.01.2011 r. k. 1737-1748, protokół oględzin rzeczy -dysku twardego S. (...) z 27.01.2012 r. k. 1794, protokół oględzin rzeczy - pamięci telefonu komórkowego H. D. z 31.01.2012 r. z zał. Nr 1 do prot. oględzin z 31.01.2012 r., dot. pisma (...) k. 1750-1751, protokół oględzin rzeczy - K. Wydarzeń Zespołu z 08.02.2012 r., 09.02.2012 r. i 10.02.2012 r. k. 1752-1782, protokół oględzin rzeczy — zeszytu formatu A4 opisanego jako książka wydarzeń z 10.02.2012 r. k. 1783-1785, protokół oględzin rzeczy - płyty CD zawierającej kopie zawartości pamięci telefonu komórkowego H. D. z 13.02.2012 r.k.1786-1789, protokół oględzin rzeczy - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 4 do protokołu oględzin dysku twardego S. (...) z 15.02.2012 r., protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 7 do akt głównych z 15.02.2012 r. k. 1790-1997, protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 8 do akt głównych z 17.02.2012 r. k. 2008-2020, protokół oględzin rzeczy - faktur i dokumentacji zabezpieczonych w Ośrodku (...) z 20.02.2012 r. z zał. k. 2012-2061, protokół oględzin rzeczy - faktur i dokumentacji zabezpieczonych od Dyrektora Specjalnego Ośrodka (...) w C. z 20.02.2012 r. z zał. k. 2062-2078, protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 10 do akt głównych z 23.02.2012 r. k. 2094-2102, notatka służbowa WSPol. z 02.03.2012 r. z przeglądu akt osobowych M. D. (1) k. 2104-2106, protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych należących do W. R. z 09.03.2012 r. k. 2108-2112, karta rejestru zamówień publicznych W. (...). k. 2118, protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 13 do akt głównych z 06.03.2012 r. k. 2136-2152, protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 11 do akt głównych z 13.03.2012 r. k. 2153-2164, protokół oględzin rzeczy - załącznika oznaczonego jako: materiały zabezpieczone podczas przeszukania w S. 59G oraz wydane przez T. R. (1) z 16.03.2012 r. k. 2187-2199, protokół oględzin rzeczy z 21.02.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 6 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2200-2203, protokół oględzin rzeczy z 31.01.2012 r. - zawartości pamięci telefonu komórkowego (...) i karty SIM k. 2204, protokół oględzin rzeczy z 20.02.2012 r. - 3 szt. płyt DVD z zawartością pamięci telefonu komórkowego (...) i karty SIM k. 2205-2216, protokół oględzin rzeczy z 22.02.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 5/14 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2217-2222, protokół oględzin rzeczy z 14.02.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2223-2229, protokół oględzin rzeczy z 27.02.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2/14 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2230-2234, protokół oględzin rzeczy z 27.02.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 10 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2235-2236, protokół oględzin rzeczy z 01.03.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 3/14 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2237-2242, protokół oględzin rzeczy z 02.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 7 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r., protokół oględzin rzeczy z 02.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 8 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2247-2250, protokół oględzin rzeczy z 02.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 11 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k.2251-2254, protokół oględzin rzeczy z 06.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 12 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. z wydrukami z płyty DVD k. 2255-2322, pismo z firmy (...) K. K. (1), dotyczące listy pracowników z 13.03.2012 r. k. 2324, protokół zatrzymania rzeczy W. (...)w S. z 29.03.2012 r. z załącznikami k. 2367-2383, pismo od operatora (...) S.A. z 04.04.2012 r. z załącznikami 2384-2386, protokół oględzin rzeczy - zał. Nr 9 do akt głównych sprawy z 16.04.2012 r. k. 2389-2398, protokół oględzin rzeczy z 22.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 13 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2411, protokół oględzin rzeczy z 23.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 14 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r. k. 2419, protokół oględzin rzeczy z 26.03.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 10 do protokołu oględzin z 27.01.2012 r., k. 2420-2441, protokół oględzin rzeczy z 30.03.2012 r. z załącznikami k. 2441a2458, protokół oględzin rzeczy z 11.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 2501-2506, protokół oględzin rzeczy z 23.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 9 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r k. 2509-2512, protokół oględzin rzeczy z 24.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 10 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 2513-2517, załącznik do pisma z W. (...) w S. z 23.04.2012 r. w postaci decyzji w sprawie regulaminu zakupów k. 2518-2533, pismo od M. D. (3) z 02.05.2012 r. dotyczące przebywania M. D. (1) w szpitalu w O. k. 2534, zaświadczenie z Wojewódzkiego Zespołu (...) w O. z 09.05.2012 r. dotyczące M. D. (1) k. 2540, notatka służbowa Delegatury (...) w B. dot. numerów telefonów osób występujących w sprawie z 15.05.2012 r. k. 2543, pismo z Delegatury (...) w B. z 14.05.2012 r. dot. prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych M. i M. D. (3) k.2544-2548, protokół oględzin rzeczy z 18.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 4 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 2549-2564, protokół oględzin rzeczy z 18.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 2566-2568, protokół oględzin rzeczy z 18.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 7 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 2570-2582, załączniki do protokołu oględzin rzeczy z18.04.2012 r. k. 2583-2699, protokół oględzin rzeczy z 17.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 2700-2710, protokół oględzin rzeczy z 18.04.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 6 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 2711-2716, protokół oględzin rzeczy z 05.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 9/14 do protokołu oględzin z 27.02.2012 r. (...)- (...), załączniki do protokołu oględzin rzeczy z 05.03.2012 r. k. 2729-3078, protokół oględzin rzeczy z 05.03.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 8 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k.3079-3089, pismo Komendanta W. (...) w S. dotyczący nr telefonu M. D. (1) z 22.05.2012 r. k. 3091, protokół oględzin rzeczy z załącznikami z 03.05.2012 r. w postaci materiałów zabezpieczonych w gabinecie Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych (...). w S. (skoroszyty), stanowiących załącznik do protokołu zatrzymania rzeczy z 29.03.2012 r. k. 3092-3107, protokoły oględzin rzeczy z 07.05.2012 r.,08.05.2012r., 09.05.2012 r., 10.05.2012 r.,14.05.2012 r., 15.05.2012 r. i 16.05.2012 r. w postaci materiałów zabezpieczonych w gabinecie Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych (...). w S. (segregatory), stanowiących załącznik do protokołu zatrzymania rzeczy z 29.03.2012r. k. 3108-3109, 3111-3130, protokół oględzin rzeczy z 02.03.2012 r. - dysku twardego S. (...) oraz karty SIM z modemu k 3131,protokół oględzin rzeczy z załącznikami z21.05.2012r. - płyty DVD, stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 02.03.2012 r. k. 3132-3207, protokół oględzin rzeczy z 21.05.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2 do protokołu oględzin z 02.03.2012 r. k. 3208-3210, protokół oględzin rzeczy z 04.04.2012 r. – dysku twardego S. (...), protokół oględzin rzeczy z 22.05.2012r. – płyty DVD stanowiącej zał. NR 21/3 do protokołu oględzin z 04.04.2012 r. k. 3212-3214, protokół oględzin rzeczy z 23.05.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2/3 do protokołu oględzin z 04.04.2012 r. k. 3215-3217, protokół oględzin rzeczy z 23.05.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2/3 do protokołu oględzin z 04.04.2012 r. k. 3218-3220, protokół oględzin rzeczy z 14.05.2012 r. – dysku twardego S. (...) k. 3221, protokół oględzin rzeczy z 24.05.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1/2 do protokołu oględzin z 14.05.2012 r. k. 3222-3224, protokół oględzin rzeczy z 24.05.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2/2 do protokołu oględzin z 14.05.2012 r. k. 3242-3243, protokół oględzin rzeczy z 11. (...). – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 11 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 3252-3294, raport z analizy dot. wzajemnych połączeń telefonicznych osób występujących w sprawie z 24.05.2012 r. k. 3297-3326, opinie sądowo-psychiatryczne dotyczące M. D. (1) k. 3332-3337, 3676-3680, 3937-3976, 7220-7222, 7448-7450, 7595-7597, protokół oględzin rzeczy z 26.04.2012 r. z załącznikami - dysku twardego S. (...) k. 3350-3358, protokół oględzin rzeczy z 28.05.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. k. 3359-3415, protokół oględzin rzeczy z 30.05.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 3 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. k.3416-3418, protokół oględzin rzeczy z 30.05.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 4 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. k. 3420-3422, protokół oględzin rzeczy z 01.06.2012 r. z załącznikami - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. k. 3423-3495, protokół oględzin rzeczy z 13.06.2012 r. z załącznikami - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 6 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. k. 3499-3642, protokół oględzin rzeczy z 16.04.2012 r. zawartości dysku twardego T. (...) k. 3643, protokół oględzin rzeczy z 02.07.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 16.04.2012 r. k. 3644-3646, protokół oględzin rzeczy z 03.07.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2 do protokołu oględzin 08.05.2012 r. k. 3647-3649, protokół oględzin rzeczy z 04.07.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 3 do protokołu oględzin z 08.05.2012 r. k. 3650-3652, protokół oględzin rzeczy z 05.07.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 4 do protokołu oględzin z 08.05.2012 r. k. 3653-3655, protokół oględzin rzeczy z 06.07.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu oględzin z 08.05.2012 r. k. 3656-3658, pismo z Wojewódzkiego Zespołu (...) w O. z 17.05.2012 r. dotyczące M. D. (1) k. 3660, pismo z Delegatury (...) w B. z 27.08.2012 r. dot. informacji o prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych składanych przez M. D. (3) k. 3673-3674, protokół z kontroli (...) w W. (...). w S. z 18.06.2012 r. dot. procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych przez WSPol w latach 2008-2011 k. 3683-3728, protokół oględzin rzeczy z 11.07.2012 i załącznikami - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 3 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 3737-3745, protokół oględzin rzeczy z 17.07.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 4 do protokołu z 11.05.2012 r. k. 3746-3748, protokół oględzin rzeczy z 30.07.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 3749-3753, protokół oględzin rzeczy z 03.08.2012 r. - płyty CD stanowiącej zał. Nr 16 do pisma (...) k. 3754-3756, protokół oględzin rzeczy z 13.07.2012 r. - zawartości pamięci telefonu(...), karty SIM i karty pamięci M. (...) stanowiącej zał. Nr 21 do pisma (...) k. 3826, protokół oględzin rzeczy z 02.10.2012 r. - płyty CD - zawartości pamięci telefonu(...), karty SIM i karty pamięci M. (...) stanowiącej zał. Nr 21 do pisma (...), protokół oględzin rzeczy z 12.07.2012 r.- zawartości pamięci telefonu N. (...), karty SIM i karty pamięci M. (...) stanowiącej zał. Nr 9 do pisma (...) k. 3874, protokół oględzin rzeczy z 19.10.2012 z zawartości pamięci telefonu N. (...), karty SIM i karty pamięci M. (...) stanowiącej zał. Nr 9 do pisma (...) k.3875-3879, protokół oględzin rzeczy z 19.10.2012 r. - płyt\ DVD stanowiącej zał. Nr 2 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. k. 3885-3890, protokół oględzin rzeczyz11.07.2012 r. – zawartości telefonu S. (...), karty SIM i kary pamięci M2 stanowiącej zał. Nr 1 do pisma (...) k. 3891, protokół oględzin rzeczy z 22.10.2012 r. - płyty CD - zawartości pamięci telefonu S. (...), karty SIM i karty pamięci M2 stanowiącej zał. Nr 1 do pisma (...) k. 3892-3898, protokół oględzin rzeczy z 11.07.2012 r. — zawartości pamięci telefonu S. (...), karty SIM stanowiącej zał. Nr 2 do pisma (...) k. 3905, protokół oględzin rzeczy z 23.10.2012 r. - płyty CD - zawartości pamięci telefonu S. (...), karty SIM, stanowiącej zał. Nr 2 do pisma (...) k. 3906-3912, protokół oględzin rzeczy z 25.10.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2/7 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. k. 3930-3935, protokół oględzin rzeczy z 27.10.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 3/7 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. k. 3936-3939, protokół oględzin rzeczy z 27.10.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 4/7 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. k. 3941-3945, protokół oględzin rzeczy z 12.07.2012 r zawartości pamięci telefonu N. (...)GB karty SIM, stanowiących zał. Nr 11 do pisma (...) k. 3983, protokół oględzin rzeczy z 20.07.2012 – płyty CD – zawartości pamięci telefonu N. (...)GB, katy SIM, stanowiących zał. Nr 11 do pisma (...) k. 3984-3989, protokół oględzin rzeczy z 11.07.2012 r. - zawartości pamięci telefonu N. (...), karty SIM i karty pamięci M. (...)GB, stanowiących zał. Nr 3 pisma BI-(...) k. 3990, protokół oględzin rzeczy z 22.10.2012 r. - płyty CD - zawartości pamięci telefonu N. (...), karty SIM i karty pamięci M. (...)GB, stanowiących zał. Nr 3 pisma (...) k. 3991-3996, protokół oględzin rzeczy z 27.10.2012 r. - płyty DVD - zał. Nr 5/7 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. zawartości dysku twardego, stanowiącego zał. Nr 22 do pisma (...) k. 3997-4003, protokół oględzin rzeczy z 13.07.2012 r. - zawartości pamięci telefonu N. (...) i karty MicroSD 512 MB, stanowiących zał. Nr 20 pisma (...) k. 4004, protokół oględzin rzeczy z 21.10.2012 r. zawartość pamięci telefonu N. (...) i kart MicroSD 512 MB, stanowiących zał. Nr 20 pisma (...) k. 4005-4011,protokół oględzin rzeczy z 05.11.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2 do protokołu oględzin z 09.05.2012 r. zawartości zewnętrznej dysku twardego Samsung 1TB, stanowiącego zał. Nr 5 do pisma (...) k. 4012-4016, protokół oględzin rzeczy z 12.11.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 3 do protokołu oględzin z 09.05.2012 r. zawartości zewnętrznego dysku twardego (...), stanowiącego zał. Nr 5 do pisma (...) k. 4027-4032, pismo z firmy (...) z 19.11.2012 r. dotyczące T. S. k. 4068, protokół oględzin płyty DVD z 23.11.2012 r. - zał. Nr 3 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. wraz z zał. k. 4108-4110, protokół oględzin płyty DVD z 26.11.2012 r. - zał. Nr 4 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. wraz z zał. k.4119-4123, protokół oględzin z 27.10.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 6/7 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. wraz z zał. k. 4186-4174, pismo z (...) z 17.12.2012 r. z załącznikami dot. projektu nr POP W 1.1-27 pn. ,B. (...)w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju w ramach (...) 2007-2013 k. 4180-4282, pismo z (...) w O. z 21.12.2012 r. dot. M. i M. D. (3) k. 4283, protokół oględzin rzeczy z 09.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4296-4300,protokół oględzin rzeczy z 09.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 6 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4301-4305, protokół oględzin rzeczy z 10.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 7 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4306-4310, protokół oględzin rzeczy z 10.01.2013 r. — płyty DVD stanowiącej zał. Nr 8 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k.4311-4315, protokół oględzin rzeczy z 10.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 9 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4316-4320, protokół oględzin rzeczy z 10.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 10 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k.4326-4333, protokół oględzin rzeczy z 16.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 13 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4338-4342, protokół oględzin rzeczy z 16.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 14 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4343-4347, protokół oględzin rzeczy z 16.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 15 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4348-4352, protokół oględzin rzeczy z 16.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 16 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4353-4357, protokół oględzin rzeczy z 16.01.2013 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 17 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał., k. 4358-4362, protokół oględzin rzeczy z 09.11.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 12 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4363-4367, protokół oględzin rzeczy z 16.01.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 6 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. z zał. k. 4368-4538, protokół oględzin rzeczy z 29.01.2013 r - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 11 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 4554-4560, pismo z (...) z 27.02.2013 dot. projektu nr (...). „B. (...)w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju” w ramach (...) 2007-2013 k. 4588, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. z 11.03.2013 r. z załącznikami - akta sprawy 2 Ds 112/08 k. 4599-4654, pismo z (...) w O. z 19.03.2013 r. dot. analizy materiałów w sprawie pochodzenia majątku oraz przychodów M. i M. D. (3) k. 4659-4665, protokół oględzin rzeczy z załącznikami z 10.11.2012 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 7 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 4678-4687, protokół oględzin rzeczy z 20.11.2012 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 8/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 4688-4695, protokół oględzin rzeczy z 25.03.2013 r. – płyt DVD stanowiącej zał. Nr 5/5 do protokołu oględzin z 09.05.2012 r. k. 4702-4707, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. z 26-27.03.2013 r. dot. akta sprawy Ds 2129/09 k.4708-4711 pismo z Urzędu Zamówień Publicznych z załącznikami dot. (...) Sp. z o. o k. 4765-4769, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. dot. postępowania przetargowego „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S.” k. 4770-4947, protokół oględzin rzeczy z 18.04.2013 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 3 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. k. 4970-4975, protokół oględzin rzeczy z 30.03.2013 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 7/7 do protokołu oględzin z 30.05. 2012 r. k. 4976-4981, protokół oględzin rzeczy z 30.05.2013 r. - zawartości pamięci przenośnej E., stanowiącej zał. Nr 10 do pisma (...)z zał. k.5002-5003, protokół oględzin rzeczy z 23.04.2013 r. z załącznikami – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. k. 5004-5030, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. z 04.04.2013 dot. T. R. (1) k. 5069, protokół oględzin rzeczy z 04.04.2013 r. - zawartości 33. zaszyfrowanych plików (...) określonych pismem (...) k. 5060, protokół oględzin rzeczy z 16.05.2013 r. - płyty CD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 04.04.2013 r. k. 5061-5065, raport z analizy z 05.06.2013 r. do sprawy dot. przepływów środków (...) k. 5077-5081, pismo z (...) z załącznikami z 27.05.2013 r., dot. projektu nr (...) 1.1-27 pn. B. (...)w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju” w ramach (...) 2007-2013 k. 5084-5380, protokół oględzin rzeczy z 08.05.2012 r. – zawartość dysku twardego F. (...) k. 5389, protokół oględzin rzeczy z 05.06.2013 r. z załącznikami - płyty DVD, stanowiącej zał. Nr 1/5 do protokołu oględzin z 08.05.2012 r. k. 5415, dane osobopoznawcze dotyczące K. K. (1) – informacja z UM w O. z 13.06.2013 r. k. 5508, k. 5508, protokół oględzin rzeczy z 20.12.2012 r.– płyty DVD stanowiącej zał. Nr 11/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 5529, protokół oględzin rzeczy z 07.02.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 4/5 do protokołu oględzin z 09.05.2012 r. k. 5530-5545, dane osobopoznawcze dotyczące K. K. (1) - informacja z Posterunku Policji w S. z 16.06.2013 r. k. 5548, dane osobopoznawcze dotyczące K. K. (1) - informacja z Urzędu Pracy w O. z 19.06.2013 r. k. 5549, pismo z (...) we W. z 26.06.2013 r. k. 5552, pismo z (...) w P. z 26.06.2013 r. k. 5553, pismo z (...) z załącznikami z 28.06.2013 r., dot. projektu nr (...)B. (...)w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju” w ramach (...) 2007-2013 k. 5554-6035, dane osobopoznawcze dotyczące K. K. (1) - informacja z KRUS w W. z29.07.2013 r. k. 6056, dane osobopoznawcze dotyczące K. K. (1) - informacja z (...) w W. z 12.08.2013r. k.6057, protokół oględzin z 09.08.2013 r. – płyty stanowiącej zał. Nr 2/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. z zał. k. 6058-6062, protokół oględzin z 05.08.2013 r. - płyty stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. z zał. k. 6063-6080, protokół oględzin 02.08.2013 r. - płyty stanowiącej zał. Nr 12 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. z zał. k. 6082-6091, pismo z Delegatury NIK we W. z załącznikiem z 02.09.2013 dot. dokumentacji związanej z kontrolą w W. (...) w S. k. 6092-6100, pismo NIK z 02.09.2013 r. z zał. w postaci wystąpienia pokontrolnego dot. kontroli W. (...)k.6103-6107, pismo NIK z 04.09.2013 r. dot. akt kontroli z zał. k.6109-6110, notatka urzędowa z 12.09.2013 r. dot. analizy płyty CD przekazanej przez NIK pismem z 04.09.2013 r. z załącznikiem w postaci wydruku danych z płyty CD k. 6112- (...), pismo z (...) z 11.07.2013 r. dot. kar finansowych nałożonych na W. (...)w S. k. 6255-6257, protokół oględzin rzeczy z 20.03.2012 r. - dysku twardego S. (...) k. 6258, protokół oględzin rzeczy z 07.02.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 9/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 6259-6271, dokumentacja z US w O. z 20.08.2013 r. dotycząca K. K. (1) k. 6272-6359, protokół oględzin rzeczy z 19.03.2013 r. – płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 6363-6373, protokół oględzin rzeczy z 09.05.2012 r. - zawartości zewnętrznego dysku twardego S. (...) dostarczonego jako zał. Nr 5 do pisma (...) k. 6374, protokół oględzin rzeczy z 04.07.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1/5 do protokołu oględzin z 09.05.2012 r. z zał. k. 6375-6386, protokół oględzin rzeczy z 23.02.2012 r. - zawartości dysków twardych z komputera D., stanowiącego zał. Nr 16 do pisma (...) k. 6387-6388,

protokół oględzin rzeczy z 26.08.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 13 do protokołu oględzin z 23.02.2012 r. z zał. k. 6389-6410, notatka urzędowa z 10.09.2013 r. k. 6412-6415, pismo z Delegatury (...) w B. z 16.01.2013 r. k. 6425, notatka urzędowa z załącznikami z 29.09.2013 r. k. 6428, protokół oględzin rzeczy z 26.08.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 19 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 6449-6455, pismo NIK z 25.10.2013 r. z załącznikami - akta kontroli P/l2/185 w W. (...) w S. k. 6481-6798, protokół oględzin rzeczy z 22.03.2012 r. - zawartości dysku twardego S. (...) k. 6803, protokół oględzin rzeczy z 08.11.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 21 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. z k. 6804-6810, pismo z W. (...). w S. z 14.11.2013 r. z załącznikami - dot. postępowania 15/W. (...)/10 oraz 3/W. (...)/10 k. 6811-6869, protokół oględzin rzeczy z 21.11.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 20 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 6870-6874, pismo od M. D. (3) z 30.11.2013 r. k. 6892, protokół oględzin rzeczy z 30.07.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 10/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. z zał. k. 6896-6904, protokół oględzin rzeczy z 09.05.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 18 do protokołu oględzin z 22.03.2012 r. z zał. k. 6905-6917, protokół oględzin rzeczy z 11.05.2013 r. - zawartości dysku twardego S. (...) z zał. k. 6918-6920, protokół oględzin rzeczy z 19.08.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 6921-6935, protokół oględzin rzeczy z 14.11.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 6936-6949,protokół oględzin uzupełniających rzeczy z 18.12.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. z zał. k. 6962-6967, protokół oględzin uzupełniających rzeczy z 18.12.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 6 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. z zał. k. 6968-6973, protokół oględzin uzupełniających rzeczy z 19.12.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. z zał. k. 6974-6979, protokół oględzin uzupełniających rzeczy z 19.12.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 20.03.2012 r. z zał. k. 6980-6987, protokół oględzin rzeczy z 22.11.2013 r. - płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1/7 do protokołu oględzin z 30.05.2012 r. z zał. k. 6988-6994, protokół oględzin uzupełniających rzeczy z 30.05.2012 r. - zawartości dysku twardego w obudowie USB, stanowiącego zał. Nr 22 do pisma (...) z zał. 6995-6996, pismo z Wojewódzkiego Zespołu (...) w O. z 30.11.2013 r. dotyczące M. D. (1) k. 7004, pismo Z Delegatury NIK we W. z 04.02.2014 r. k. 7031-7035, pismo z Delegatury NIK we W. z 10.02.2014r. z zał. k. 7036-7099, protokół oględzin rzeczy z 11.07.2012 r. - zawartości dysku twardego S. (...) stanowiącego zał. Nr 1 do pisma (...) k. 7100-7101, protokół wykonania kopii binarnej z 13.10.2013 r. –zawartości dysku twardego S. (...) k. 7102, protokół oględzin rzeczy z 13.12.2013 r. – płyty DVD, stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 11.07.2012 r. k. 7103-7181, protokół wykonania kopii binarnej z 13.02.2014 r.- pendrive E. b/n k. 7182, notatka analityczna Delegatury (...) w B. z 13.03.2014 r. dot. dokumentacji pozyskanych z (...) w postaci materiałów z czynności kontrolnych projektu nr (...)B. (...)w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju” w ramach (...) 2007- 2013 k. 7195-7214, pismo z Wojewódzkiego Zespołu (...) w O. z 25.03.2014 r. dot. M. D. (1) k. 7232, notatka Delegatury (...) w B. z analizy protokołów oględzin płyt DVD z załącznikami z 27.05.2014 r. k. 7274-7332, protokół oględzin uzupełniających z 24.06.2014 r. - płyty DVD, stanowiącej zał. Nr 1/11 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. z zał. k. 7361-7401, protokół oględzin uzupełniających z 24.06.2014 r. - płyty DVD, stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 11.07.2012 r. z zał. k. 7402-7410, protokół oględzin uzupełniających z 10.07.2014 r.- płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1/2 do protokołu oględzin z 14.05.2012 r. z zał. k. 7423-7425, protokół oględzin uzupełniających z 11.07.2014 r.-płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2/2 do protokołu oględzin z 14.05.2012 r. k. 7428-7429, protokół oględzin uzupełniających z 14.07.2014 r. -płyty DVD, stanowiącej zał. Nr 2/2 do protokołu oględzin z 02.03.2012 r. k. 7430-7431, protokół oględzin uzupełniających z 17.07.2014 r.- płyty DVD stanowiącej zał. Nr 2 do protokołu oględzin z 11.05.2012 r. k. 7432-7434, protokół oględzin uzupełniających z 17.07.2014 r.- płyty DVD stanowiącej zał. Nr 1 do protokołu oględzin z 02.03.2012 r. k. 7435-7436, orzeczenie zaoczne Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji nr (...) z 25.04.2014 r. k. 7500-75529, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. z 21.11.2014 r. z zał. k. 7571-7573, notatka urzędowa Delegatury (...) w B. z 15.12.2014 r. k. 7600, dane o karalności dot. M. D. (1) k. 7604, dane o karalności dot. K. K.. k. 7605, pisma z W. (...) w S. z 13.11.2015 r. z zał. i z 09.03.2015 r. k. 7618-7623, 7645, pokwitowania k. 7646-7651, dane osobopoznawcze dot. M. D. (1) k. 7666, dane osobopoznawcze dot. K. K. (1) k. 7667, odpis wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 27 stycznia 2014 r. sygn. akt II K 741/13 k. 7693, Z.. Nr 1 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmująca oferty firm (...), (...) Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. k. 1-333, Z.. Nr 2 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmującą oferty firm Przedsiębiorstwo Budowlane ”(...)" i (...) k.1-299, Zał. Nr 3 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmująca ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane (...) k. 1-152, Zał. Nr 4 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmująca skoroszyt w brązowych okładkach na rok 2011 oraz 11 kartek o różnych formatach, k. 1-177, Zał. Nr 5- dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmującą dokumenty dot. postępowania lrR/ (...)\11 k. 1-379, Zał. Nr 6 -dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.” , obejmująca dokumenty dot. postępowania 1R/ (...)/11 k. 1-365, Zał. Nr 7 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmująca dokumenty dot. postępowania 1/ (...)/ll w postaci ofert firm (...) Sp.z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlane (...) k. 1-237, Zał. Nr 8 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmująca dokumenty dot. postępowania lr/ (...)/11 k. 1-276, Zał. Nr 9 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmująca dokumenty dot. postępowania lr/ (...)/11 k. 1-344, Zał. Nr 10 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...) w S.”, obejmująca dokumenty dot. postępowania lr/ (...)/11 k. 1-175, Zał. Nr 11 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, obejmująca dokumenty dot. postępowania lr/ (...)/11 k. 1-213, Zał. Nr 12 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.” w postaci kosztorysów, warunków umowy, specyfikacji SIWZ oraz korespondencji pomiędzy inwestorem a wykonawcami k. 1-225, Zał. Nr 13 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.”, zabezpieczona podczas przeszukania pomieszczeń w (...)g, gm. D. oraz dobrowolnie wydanych przez T. R. (1) w dn. 20.10.2011 r. k. 1-372, Zał. Nr 14 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.” w postaci kosztorysów ofertowych oraz aktów notarialnych k. 1-88, Zał. Nr 15 - dokumentacja przetargowa dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. pn. „Przebudowa i adaptacja budynku nr (...) na potrzeby badań i prac rozwojowych w W. (...)w S.” w postaci kosztorysów ofertowych, projektów, protokołów postępowania przetargowego, pism i zaświadczeń k. 1-130, Zał Nr. 16 - akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Szczytnie dot. śledztwa o sygn. Ds 88/14 k. 1-132, Zał. Nr 17-24 - akta kontroli (...) nr (...)dot. zamówień publicznych realizowanych przez W. (...) w S. w latach 2008-2011 k. 1-1501, Zał. Nr 25-27 - wydruki komputerowe z płyty DVD stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu oględzin z dn. 27.01.2012 r. zawierającej kopię dysku twardego marki S. (...) wymontowanego z komputera przenośnego D. (...), stanowiącego zał. Nr 19 do pisma (...)zał. k. 1-927, Z.. Nr 28 - wydruki komputerowe z płyty DVD, stanowiącej załącznik nr 10 do protokołu oględzin zawartości dysku marki S. (...) wymontowanego z komputera przenośnego D. (...), stanowiącego zał. Nr 19 do pisma (...)525/11/W k. 1-250, Zał. Nr 29 - materiały z kontroli operacyjnej: (...): Pf-46/11 (k. 1-168), (...): Pf- 15/12 (k. 1-86), (...): Pf - 16/12 (k. 1-103), (...): Pf- 17/12 (k. 1-72).

Oskarżony M. D. (1) w trakcie śledztwa przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienie zarzucanych mu w pkt I-II a/o czynów i wskazał w odniesieniu do postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)w S. na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., że nie przekazywał informacji odnoście zamówienia oraz treści ofert innych wykonawców K. K. (1) i nie wymieniał harmonogramu finansowo-rzeczowego. Wyjaśnił, że K. K. spotkał jeden lub dwa razy w O. w lipcu lub sierpniu 2011 r. Spotkanie dotyczyło wymiany stolarki okiennej. Oskarżony miał z K. K. kontakt telefoniczny i być może dzwonił do niego w okresie od 08 września do 19 września 2011 r. Być może rozmawiał z nim o treści ofert po ich publicznym otwarciu. Wszystkie oferty w wyżej wskazanym postępowaniu przetargowym za wyjątkiem oferty przedsiębiorstwa (...) podlegały odrzuceniu ze względu na to, że nie uwzględniały w swojej treści całości przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego w specyfikacji (SIWZ). Na posiedzeniu komisji przetargowej z dnia 21 września 2011 r. zapoznał komisję z przygotowanym przez siebie projektem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, który to projekt sam opracował. Podał, że w tym zakresie nie przekroczył swoich uprawnień. Wyjaśnił, że nie żądał od kogokolwiek, w tym od R. C. (1), jakichkolwiek korzyści majątkowych w związku z tymże przetargiem ani żadnym innym. Wskazał, że nikt z tego typu propozycjami do niego nie występował. Podał, że z R. C. (1) nigdy ani bezpośrednio ani telefonicznie nie rozmawiał na temat firmy (...) K. K. (1) i korzyści finansowych związanych z wygraniem przetargu przez to przedsiębiorstwo. Nie żądał od niego ani od (...) żadnych pieniędzy.

W toku postępowania przygotowawczego M. D. (1) zmienił swoje stanowisko i w złożonych w dniu 16 listopada 2012 r. obszernych wyjaśnieniach przyznał się do czynów z pkt I i II aktu oskarżenia. W odniesieniu do czynu z pkt I wskazał, że z R. C. (2) rozmawiał nie o kwocie 30.000 zł lecz o 40.000 zł. Oskarżony wyjaśnił, iż w lipcu 2011 r. w biurze R. C. (1) w O. na ulicy (...), w zamkniętym pomieszczeniu o charakterze socjalnym, położnym na pierwszym piętrze, został przez R. C. zapytany „to ile satysfakcji lub też ile korzyści będzie dla Ciebie” i dał mu kartkę papieru.

Wówczas M. D. napisał liczbę 50.000, mając na myśli kwotę 50.000 zł. Wskazana suma miała być dla niego, za to, że przedsiębiorstwo (...) K. K. (1) wygra przetarg. Zgodnie z relacją M. D. R. C. (1) przekreślił wyżej wskazaną liczbę i na kartce zapisał 40.000. M. D. kiwnął głową, zgodził się na podaną kwotę mówiąc „no to dobrze” albo „tak może być” a następnie wymienił uściski z R. C. (1) i wyszedł z biura. Jak wyjaśnił dalej pieniądze miał otrzymać po zrealizowaniu zamówienia, nie widział w jaki sposób pieniądze te zostaną przekazane.

W zakresie doprowadzenia do wygrania przetargu przez firmę (...) wyjaśnił, że konkretne warunki uczestnictwa w tym postępowaniu przetargowym podał mu i weryfikował R. C. (1), warunki te otrzymał od niego na papierze lub mailem a następnie w istotnych warunków zamówienia. Specyfikację zamówienia oskarżony sporządził u siebie w domu w trakcie zwolnienia lekarskiego i mailem przesłał do A. W. (1). M. D. wyjaśnił również, że jeszcze przed dniem 8 września 2011 r. tj. przed otwarciem trzeciego przetargu na przebudowę i adaptację budynku nr (...) rozmawiał telefonicznie z R. C. (2). W trakcie tej rozmowy powiedział mu, że oferta, którą przedstawił, jest za wysoka, na co uzyskał odpowiedź, że cena zostanie obniżona o 100.000 zł lub 150.000 zł. R. C. zapytał go w tej rozmowie, ile pieniędzy ma być dla niego, nawiązując przy tym do ich poprzedniej rozmowy gdy oskarżony przystał na kwotę 40.000 zł. Wówczas M. D., jak wyjaśnił, oświadczył, że nie chce nic, pomimo tego, że R. C. proponował mu wtedy kwotę 20.000 zł. M. D. podał, że R. C. (1) już więcej nie proponował mu pieniędzy za ten - jak stwierdził - ustawiony przetarg, jak też, że ich potem nie żądał i ostatecznie nie dostał za to żadnych pieniędzy.

Odnośnie do zarzutu z pkt II a/o M. D. (1) wyjaśnił, że wymienił harmonogram finansowo-rzeczowy do oferty złożonej przez przedsiębiorstwo (...). Z K. K. (1) trzykrotnie spotkał się w pensjonacie (...), zlokalizowanym mniej więcej w połowie drogi między O. a S., niedaleko stacji kolejowej w P.. Przy pierwszym spotkaniu z K. K., po pierwszym przetargu, w pierwszej połowie sierpnia 2011 r., przekazał mu na jego prośbę kserokopie kosztorysu ofertowego firmy (...) Sp. z o.o. z O., gdyż K. K. chciał zapoznać się z zastosowanymi przez ten podmiot cenami jednostkowymi. Kopię tej dokumentacji mógł uzyskać każdy, bo oferty zostały już publicznie otwarte. M. D. (1) stwierdził dalej, że nie miał fizycznie możliwości ujawnienia złożonych ofert przed ich publicznym otwarciem i dlatego - poza tym jednym elementem - do reszty zarzutu przyznał się - bo wymienił ww. harmonogram.

Przy kolejnym spotkaniu z K. K. w P. przekazał mu na kserokopię kosztorysu ofertowego firmy (...), było to prawdopodobnie w dniu 24 sierpnia 2011 r. Następnie przy trzecim spotkaniu w P. , odbywającym się w dniach pomiędzy 13 a 15 września 2011r., K. K. przyjechał z T. R. (1). Jak wyjaśnił M. D., T. R. oświadczył wówczas, że zrobił drobną pomyłkę, chodziło o terminy wykonania robót. T. R. wręczył mu gotowy nowy harmonogram i powiedział mu żeby go wymienił. M. D. wziął ten harmonogram i najprawdopodobniej w dniu 16 września 2011 r. wymienił go. Oferta przedsiębiorstwa (...) była w skoroszycie z wyjmowanymi stronami, zaś wszystkie oferty były u niego na biurku. Wskazał, że wyjął harmonogram i włożył nowy, ten który dostał od T. R.. Na nowym harmonogramie, tak jak i na wcześniejszym, były podpisy K. K.. Stary harmonogram zniszczył od razu w niszczarce w swoim gabinecie. Nie informował o tym K. ani R.. M. D. wyjaśnił, że rozstrzygnięcie przetargu było korzystne dla przedsiębiorstwa (...), przy czym, jak wskazał, gdyby nie wymienił harmonogramu finansowo -rzeczowego, to żadna z ofert by się nie nadawała i proponowałby wówczas unieważnienie tego trzeciego postępowania przetargowego. Przyznał, że dokonał wymiany harmonogramu, bo spodziewał się, że dostanie za to jakieś pieniądze od K., jednakże nie otrzymał od niego żadnych pieniędzy i nie zwracał się też w tej sprawie do K. K. w późniejszym terminie.

M. D. (1) dodał też, że w trakcie trzeciego spotkania w P. miał przeczucie, że jego telefon komórkowy jest podsłuchiwany - chodzi o telefon przez który nie jest prowadzona rozmowa, dlatego gdzieś w połowie spotkania zaproponował żeby ich telefony: jego, K. i R. przenieść do innego pomieszczenia i tak zrobili. M. D. wspomniał też, że lokal ten był wtedy zamknięty, K. K. (1) go wcześniej budował i dla niego go otworzyli - bo znał właścicieli. W końcowej części tych wyjaśnień, M. D. stwierdził, iż zdecydował się złożyć te wyjaśnienia bo przeszedł „przemianę duchową” po spowiedzi generalnej i dlatego chce powiedzieć prawdę. Składając wcześniej wyjaśnienia przed prokuratorem nie mówił prawdy. Oświadczył, że bardzo żałuje tego czego się dopuścił i czuje wielki żal i pretensje do siebie, że tak postępował, czyny te były przez element finansowy, była to, jak powiedział, głupota. Oskarżony potwierdził powyższe wyjaśnienia w toku przesłuchań w dniach 05 marca 2013 r. i 29 kwietnia 2013 r. przy czym w czasie drugiego z wymienionych przesłuchań zaznaczył, że nie przekazywał nikomu kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie przesłuchania w dniu 24 czerwca 2013 r. wyjaśnił, że zamienił dwa dokumenty w ofercie firmy (...) tj. harmonogram rzeczowo-finansowy i zestawienie materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowalnych, które to dokumenty zostały mu przekazane w trakcie spotkania z K. K. (1) i T. R. (1). Wyjaśnienia złożone w dniu 16 listopada 2012 r. M. D. potwierdził po raz kolejny w dniu 26 września 2014 r.

Odnośnie do III-go zarzutu aktu oskarżenia dotyczącego dwunastu postępowań o udzielenie zamówień publicznych M. D. (1) przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do ich popełnienia i złożył wyjaśnienia w zakresie dwóch z nich - postępowań z pkt 4) i 5). Stwierdził mianowicie, że w 2008 roku, kiedy Rektor L. powierzał mu obowiązki N. (...), oświadczył mu, że jak nie będzie robił tak, jak on chce, to „wyrzuci go z roboty”. M. D. (1) wskazał, że nie był autorem SIWZ o którym mowa w pkt III ppkt 4 aktu oskarżenia, który został sporządzony przez firmę (...) sp. z o.o., której prezesem jest M. H. (1), kolega rektora L.. Wskazany podmiot ułożył SIWZ pod siebie i to spółka (...) miała być zwycięzcą postępowania przetargowego. SIWZ w formie papierowej przekazał mu P. S. (1) z K. (...) i K. F. (1) – pełnomocnik Rektora ds. ww. projektu. Następnie J. C. (1) kazał mu przepisać SIWZ zgodnie z przyjętym na uczelni schematem i kontrolował czy SIWZ został rzetelnie przepisany. Wyjaśnił, że przepisał SIWZ w takiej samej formie w jakiej otrzymał ją w formie papierowej i nie wprowadził żadnych sformułowań warunków udziału w tym postępowaniu w sposób nie adekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, a jedynie - przepisał SIWZ na polecenie J. C. (1).

Odnośnie do zarzutu z pkt III ppkt 5 podał on m. in., że pod koniec czerwca - na początku lipca 2009 r., C. oświadczył mu, że nie będzie ogłaszał postępowań przetargowych z dotychczas ustalonymi warunkami udziału z uwagi na obawę, aby mali przedsiębiorcy z O. mogli wygrać przetargi na budowę budynku P. (...)i budynku uczelniano-policyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego. C. zdecydowanie stwierdzić miał, że przetargi te muszą wygrać wielkie firmy, bo tylko one - zdaniem jego i Rektora - są w stanie właściwie zbudować takie obiekty. Dlatego też - jak wyjaśnił M. C. podyktował mu przygotowane na kartce nowe, bardzo wysokie,” wzięte z sufitu” kryteria udziału w postępowaniach przetargowych i kazał ująć je w SIWZ w postępowaniu nr 2/ (...)/ (...)/09 a później nr 2r/ (...)/ (...)/09 oraz 3/ (...)/ (...)/09 i on to uczynił z rozkazu C.. Według M. D. (1) w takiej sytuacji jedynym autorem SIWZ w postępowaniach nr 2r/ (...)/ (...)/09 i nr 3/ (...)/ (...)/09 jest C., działający zawsze w porozumieniu z Rektorem L.. On jedynie był osobą, która miała wykonać polecenie służbowe i te polecenie wykonał, tj. wprowadził warunki do specyfikacji w postępowaniach na temat których złożył wyjaśnienia.

W toku rozprawy oskarżony M. D. (1) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień w sprawie.

(wyjaśnienia oskarżonego z k. 7881v-7882v, 583-586, 1192-1193, 1195, 1204-1206, 4051-4054, 4583-4585, 4668, 4968, 5510-5512, 7481-7482, 7515-7519)

K. K. (1) przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i w złożonych wyjaśnieniach podał, że o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)w S. na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., dowiedział się od naczelnika M. D. (1), zanim jeszcze było ogłoszenie w biuletynie. Rok wcześniej, tj. w 2010 r. jego firma wykonywała w (...)u termomodernizację, w tym czasie nawiązał z M. D. dobre relacje. Po około 2 miesiącach, zadzwonił do niego T. R. (1), który przygotowywał kosztorysy robót budowlanych i ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1) i powiedział, że przetarg (...) w S. został ogłoszony w biuletynie. Wówczas to - jak wyjaśnił K. K. - dał mu ustne zlecenie na opracowanie oferty i kosztorysu. Wyjaśnił dalej, że po kilku tygodniach, kiedy T. R. (1) przygotowywał ofertę, do K. K. zadzwonił M. D. (1) i powiedział, że chce się ze nim spotkać pomiędzy O. a S.. K. K. (1) wyjaśnił, że zaproponował pensjonat (...) w T., gdzie wcześniej wykonywał roboty budowlane. Lokal został otworzony specjalnie dla nich, był zamknięty dla gości. K. K. wyjaśnił, że M. D. (1) poprosił go o dwie rzeczy: o dopilnowanie żeby oferta jego firmy była „tip-top”, czyli żeby wszystko było w niej zrobione perfekcyjnie, żeby do niczego nie można się było przyczepić przy ewentualnych odwołaniach oraz, po drugie, żeby do złożenia oferty zaprosić firmę, która wykonała instalację niskoprądową we wszystkich obiektach (...) w S., żeby system w nowym obiekcie by kompatybilny z już istniejącym. M. D. (1) przekazał mu wówczas adres do tej firmy, gdzie - jak oświadczył K. K. - R. C. (1) był projektantem. K. K. wskazał że T. R. (1) przygotował ofertę zgodnie z prośbą D. jeżeli chodzi o tą firmę - podwykonawcę robót niskoprądowych. Oskarżony chciał iść na rękę inwestorowi tj. M. D. (1), który reprezentował (...) i był osobą o dużej władzy. K. K. (1) wyjaśnił dalej, że po jakimś czasie M. D. (1) zadzwonił do niego na komórkę z gratulacjami, powiedział: „K. szykujcie siły, bo jak się uprawomocni to ma być atak, żeby mu kasa nie przepadła”.

Podkreślił przy tym, że ww. w trakcie tego pierwszego spotkania w P., jak też w trakcie rozmowy telefonicznej i w ogóle nigdy nie żądał od niego jakichkolwiek korzyści majątkowych za ten przetarg, on również nic nigdy nie obiecywał M. D., ani też nie dał żadnych korzyści. Wyjaśnił, że M. D. (1) odwdzięczył się w ten sposób, że w swojej ofercie umieścił firmę (...) i w ten sposób jego oczekiwanie zostało spełnione. Następnie po kilku dniach otrzymał pisemną informację Komendanta (...). w S. o unieważnieniu przetargu z powodu braku środków. Po tygodniu - dwóch, W. (...) w S. ogłosiła drugi przetarg na zmniejszony zakres robót. K. K. (1) wyjaśnił, że ponownie spotkał się z M. D. (1) na jego prośbę w pensjonacie (...). M. D. miał ze sobą zestawienie ofert i kosztorysów pozostałych firm i poszczególnych podwykonawców, dał mu te zestawienia, ten zaś przekazał je T. R. (1), który na jego polecenie przygotował drugi raz ofertę, pozmniejszał trochę liczby. Odnośnie firmy z zakresu robót niskoprądowych K. K. (1) wyjaśnił, że była ona wskazana przez nich ponownie, bo tak prosił za pierwszym razem M. D. (1). Ponadto przed złożeniem pierwszej oferty podpisał on list intencyjny, że jak wygra przetarg w (...) w S. to roboty niskoprądowe będzie wykonywała właśnie firma, którą wskazał mu M. D. (1). Wyjaśnił, że nie znał wcześniej tej firmy i nie współpracował z nią. Jak stwierdził K. K. (1) również ten drugi przetarg wygrali, jednak wkrótce okazało się, że i ten przetarg został unieważniony. W. (...)w S. około 2 tygodnie po odwołaniu drugiego przetargu ogłosiła 3. przetarg. Wymieniony podniósł, że nie chciał w nim startować, ale T. R. (1) namówił go. K. K. oświadczył, że na drugi dzień po złożeniu trzeciej oferty, przyjechał do niego do firmy (...) i poinformował o błędzie jaki popełnił w harmonogramie rzeczowo - finansowym do oferty, gdzie błędnie wskazano miesiąc sierpień jako datę rozpoczęcia robót, a prawidłowo miał to być miesiąc wrzesień. W związku z tym K. K. (1) zadzwonił do M. D. (1) i powiedział o pomyłce w harmonogramie i uzgodnił z nim, że poprawiony harmonogram finansowo - rzeczowy do oferty jego firmy i z jego podpisem zostanie jak najszybciej dostarczony do biura M. D. w (...) w S. i tak też się stało. Dokumenty do biura M. D. przekazał jego podwykonawca S. G.. K. K. stwierdził, że nigdy nie rozmawiał z M. D. (1) na temat wymiany jakiś innych dokumentów czy też numerów stron, które trzeba było wymienić. Wskazał, że nie wie nic na temat zmiany zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowalnych. Wyjaśnił też, że M. D. (1) poprosił o spotkanie z T. R. (1), zaś w trakcie tegoż spotkania w T. w restauracji (...) we wrzesień 2011 r. z udziałem jego i T. R. (1), M. D. (1) omawiał z nimi wypisane przez siebie błędy w ofercie (...)u”. Rozmowę prowadzili głównie M. D. i T. R., którzy przez około godzinę omawiali szczegółowo specyfikację i „szukali haka” w celu „wywalenia oferty B.”. Następnie wyjaśnił, że M. D. po kilku dniach zadzwonił i zaprosił go do restauracji (...) w O., gdzie tego samego dnia się spotkali. M. D. powiedział mu, że otrzymał z ministerstwa dodatkowe pieniądze i zapytał go czy zdąży do końca roku przerobić 4 miliony złotych. Wyjaśnił, że w momencie gdy firma (...) odwołała się do (...) M. D. zadzwonił do T. R. z prośbą by opłacili mecenasa. T. R. wpadł na pomysł by koszty adwokata poniosła w połowie wcześniej wymieniona firma od robót niskoprądowych, co też się stało. M. D. (1) wedle relacji oskarżonego miał do niego dzwonić z podziękowaniami za opłacenie adwokata i mówił mu że wygraną mają kieszeni.

W toku rozprawy oskarżony K. K. (1) nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że chciałby sprostować swoje wyjaśnienia z dnia 04 czerwca 2013 r., wskazując, że już w trakcie tego przesłuchania jednoznacznie wskazał, że nie dokonał zamiany zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowalnych, jak również podał, że nie było nowego harmonogramu sporządzonego przez T. R. (1) a jedynie zostały w tym harmonogramie poprawione oczywiste omyłki pisarskie, popełnione przez T. R. (1). Oskarżony wyjaśnił, że o omyłce pisarskiej informował szczegółowo prokuratora, jednakże nic na ten temat nie zapisano w protokole przesłuchania. Zgodnie z relacją oskarżonego omyłka ta polegała na tym, że oferta została złożona w dniu 07 września 2011 r., podczas gdy w harmonogramie rzeczowo-finansowym załączonym do oferty zapisano, iż rozpoczęcie robót nastąpi w sierpniu 2011 roku. K. K. (1) wyjaśnił dalej, że termin zakończenia prac jak i kwota oferowana przez jego firmę pozostały bez zmian, w jego ocenie była to ewidentna omyłka pisarska, która nie miała żadnego wpływu na wybór jego oferty. Wskazał, że omyłka musiała zostać poprawiona przez zamawiającego, jednakże z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe z tym związane zgodził się on na prośbę naczelnika, że oczywistą omyłkę pisarską poprawi i niezwłocznie poprawiony harmonogram dostarczy oskarżonemu M. D. (1).

Następnie oskarżony podał, że w 2011 roku jego firma zrealizowała 34 kontrakty na roboty budowlane, które on jednoosobowo nadzorował, do prowadzenia księgowości i kadr zatrudnił firmę specjalistyczną T. R. (1), który przygotowywał oferty na roboty budowlane dla jego firmy. W 2011 roku T. R. (1) sporządził dla niego ponad 60 ofert. Wyjaśnił, że nie był w stanie nawet przeczytać tych ofert szczegółowo, bo prawo o zamówieniach publicznych jest dla niego, jak inżyniera budownictwa, zbyt zawiłe i zmienne, w związku z czym to T. R. (1) odpowiadał, za prawidłowość przygotowania wszystkich ofert. Wskazał, że nie analizował oferty firmy (...), nigdy jej nie widział. Podał, że w jego ocenie wygrane przez niego przetargi zostały niezasadnie anulowane przez kanclerza (...), formalnie ze względu na to, że cena najkorzystniejsza, przewyższała tą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, faktycznie jednak z zeznań kanclerza wynika, w ocenie oskarżonego, że powodem było niewłaściwe wykonanie prac przez jego firmę w ramach poprzedniej umowy. W związku z powyższym oskarżony nie chciał uczestniczyć w trzecim przetargu, spodziewając się jego unieważnienia a ponadto miał na względzie trudności związane z realizacją założonego harmonogramu prac związane z przeciągającą się procedurą przetargową. K. K. (1) wskazał, że do złożenia trzeciej oferty został namówiony przez T. R. (1). Ze względu na napięty harmonogram prac po stwierdzeniu omyłki pisarskiej zdecydował się w trybie ekspresowym naprawić ją poprzez złożenie inwestorowi uzupełnienia oferty.

(wyjaśnienia oskarżonego z k. 7882v-7884v, 5070-5075, 5510-5512, 5514)

Sąd zważył, co następuje :

Zebrany w sprawie materiał dowodowy daje podstawy do przypisania oskarżonym M. D. (1) i K. K. (1) odpowiedzialności za zarzucone im przestępstwa.

Sąd przyjął, iż M. D. (1) i K. K. (1) ponoszą winę za dokonanie przypisanych im czynów. W szczególności, w realiach sprawy, można było od nich wymagać zgodnego z prawem zachowania, gdyż byli zdatni do ponoszenia odpowiedzialności karnej, działali z pełnym rozeznaniem (byli poczytalni mając świadomość tego co czynili – co w odniesieniu do M. D. było przedmiotem opinii biegłych lekarzy psychiatrów (k. 3332-3337, 3676-3680, 3937-3976, 7220-7222, 7448-7450, 7595-7597), którzy stwierdzili u wymienionego chorobę psychiczną pod postacią zaburzeń depresyjnych nawracających - w stadium remisji (bez objawów chorobowych) oraz stwierdzili, że odnośnie tempore criminis miał on zachowaną zdolność rozumienia znaczenia zarzucanych mu czynów oraz zachowaną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem w związku z czym nie zachodziły warunki z art. 31 § 1 i 2 k.k. - Sąd wnioski zawarte w opiniach w pełni podzielił, nie dopatrując się jakichkolwiek przesłanek, które ewentualnie mogłyby podważyć rzetelność czy fachowość biegłych), wreszcie obaj działali w ramach normalnych sytuacji motywacyjnych, ponieważ nie zachodziły żadne okoliczności, które ową winę ograniczyłyby lub wyłączyły (nie zachodziły stany wyższej konieczności, czy też działania pod wpływem błędu).

Zasadniczych ustaleń faktycznych w sprawie Sąd dokonał w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego M. D. (k. 4051-4054, 4583-4585, 4668, 4968, 5510-5512), który w toku śledztwa kilkukrotnie jednoznacznie i stanowczo przyznał się do czynów opisanych w pkt I i II a/o, jak również przedstawił okoliczności związane ze sprawstwem oskarżonego K. K. w zakresie czynu opisanego w pkt IV a/o. Oskarżony M. D. wskazał, iż dopuszczając się wyżej wymienionych czynów działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez wykorzystanie pełnionej funkcji N. (...) W. (...)w S. do zapewnienia wybranym przez siebie podmiotom gospodarczym sposobności do realizacji zamówienia publicznego na przebudowę i adaptację budynku nr (...) (tzw. „s.”) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S. za co oczekiwał od faworyzowanych przez siebie firm gratyfikacji finansowej. W wyżej wymienionych wyjaśnieniach M. D. podał kiedy i gdzie zażądał od R. C. (1) korzyści majątkowej za uzyskanie przez współpracujący z tym ostatnim podmiot kontraktu na podwykonawstwo części teletechnicznej i elektrycznej w ramach zamówienia publicznego na przebudowę i adaptację budynku nr (...), przy czym wskazał, że żądanie pieniędzy od R. C. dotyczyło również zapewnienia przez oskarżonego wygrania przetargu przez firmę budowalną (...), z którą R. C. oraz jego podwykonawca mieli współpracować przy realizacji zamówienia publicznego. Ponadto w ww. wyjaśnieniach oskarżony wskazał w jaki sposób starał się doprowadzić do zwycięstwa firmy (...) w przetargu, w szczególności podał, że ustalił z R. C. (który jako projektant sporządzał specyfikację przedmiotowego zamówienia, działając jako podwykonawca biura (...)) konkretne warunki uczestnictwa w przetargu, a następnie, przed otwarciem trzeciego przetargu na przebudowę i adaptację budynku nr (...), w rozmowie telefonicznej z R. C. poinformował go, że powinien obniżyć cenę za oferowane usługi, jeśli chce wygrać przetarg. Ponadto wyjaśnił, że trzykrotnie spotkał się w pensjonacie (...) z K. K. (1), któremu przekazał na jego prośbę kserokopie kosztorysu ofertowego firmy (...) Sp. z o.o. z O., kserokopię kosztorysu ofertowego firmy (...), natomiast na trzecim spotkaniu, w którym oprócz K. K. uczestniczył także T. R. (1), otrzymał od T. R. poprawione dokumenty w postaci zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowalnych oraz harmonogramu finansowo-rzeczowego do oferty złożonej przez przedsiębiorstwo (...) w ramach trzeciego przetargu na przebudowę i adaptację budynku nr (...), które to dokumenty w dniu 16 września 2011 r. wymienił. Jak wskazał, wyżej wymieniony harmonogram był podpisany przez K. K.. W kontekście czynów opisanych w pkt II i IV a/o uwypuklenia wymaga ta część wyjaśnień M. D., w której podał, że gdyby nie wymienił harmonogramu finansowo-rzeczowego, to oferta firmy (...) nie spełniałaby wymogów trzeciego przetargu na przebudowę i adaptację budynku nr (...), wnosiłby o unieważnienie przetargu – co, po pierwsze, jest doniosłą okolicznością jeśli uwzględni się, co wynika z zeznań świadków wskazanych w dalszej części uzasadnienia, że to oskarżony kierował przetargami i decydował o tym który oferent przetarg wygra (opracowywał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zbierał oferty, przechowywał je w swoim pokoju, sam analizował oferty i przedkładał pozostałym członkom komisji przetargowych wyłonionego przez siebie oferenta, wskazywał który ma wygrać przetarg) i po drugie, podważa zasadność argumentacji oskarżonego K. K., który wyjaśnił, że dokonane w dokumentacji oferty firmy (...) zmiany miały nieistotny charakter i nie mogły wpłynąć na rozstrzygnięcie przetargu. Podkreślić zarazem należy, że M. D. jednoznacznie wskazał, iż dokonał wymiany ww. dokumentów, bo spodziewał się, że dostane za to pieniądze od K. K., z czego wynika, po pierwsze, że wymiana tych dokumentu miała istotne znacznie dla rozstrzygnięcia przetargu, po drugie natomiast to, że wymiany tychże dokumentów dokonał za wiedzą, zgodą i pomocą oraz na rzecz K. K., pomimo iż bezpośrednio otrzymał je od T. R.. Wyżej wskazane wyjaśnienia jako spójne i logiczne, a zarazem zgodne pozostałymi zebranymi w sprawie wiarygodnymi dowodami zasługiwały na wiarę. Jakkolwiek z zeznań świadków oraz z wyjaśnień oskarżonego K. K. wynika, że zakres ujawnionych przez M. D. z naruszaniem swoich uprawnień informacji dotyczących zamówienia publicznego W. (...)w S. na przebudowę i adaptację budynku nr (...) był znacząco szerszy niż wskazał to oskarżony, w związku z czym Sąd nie uznał za wiarygodne tej części wyjaśnień oskarżonego M. D., w której zaprzeczył on przekazaniu komukolwiek informacji na temat tego, jaką kwotę zamawiający (W. (...).) przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Uwypuklić w tym kontekście należy, że sam oskarżony M. D. wyjaśnił, że w toku procedury przetargowej starał się doprowadzić do zwycięstwa firmy (...) w związku z czym przekazywał R. C. informację o tym o ile należy obniżyć cenę za usługi firmy (...) i jej podwykonawcy, tak by oferta (...) mogła wygrać przetarg. Zauważenia również wymaga, że oskarżony M. D. w toku rozprawy poza formalnym nieprzyznaniem się do popełnienia zarzucanych mu czynów, nie odniósł się negatywnie do swoich wcześniejszych wyjaśnień złożonych w toku śledztwa, a nie przedstawiono Sądowi żadnych dowodów, które by podważyły wiarygodność przyznania się M. D. do winy w zakresie czynów wskazanych w pkt I i II a/o oraz wiarygodność jego wyjaśnień w zakresie sprawstwa K. K. w odniesieniu do czynu z pkt IV a/o.

W kontekście relacji świadków, których zeznania korespondują z wyżej wymienionymi uznanymi za wiarygodne wyjaśnieniami oskarżonego M. D. w pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na zeznania P. N. (1) (8064v- (...), 2130- (...), (...)- (...)) właściciela firmy (...), tj. podmiotu wykonującego na zlecenie W. (...) w S. dokumentację projektową ( w tym kosztorysy i dokumentację techniczną) w zakresie realizowanych przez W. (...) zamówień publicznych. Z zeznań tego świadka wynika, że wskazał on firmę (...) R. C. (1) jako odpowiednią do realizacji elementów teletechnicznych w ramach zamówienia na przebudowę i adaptację budynku nr (...), w związku z czym nie budzi wątpliwości, iż M. D. wiedział, że R. C. (1) będzie uczestniczył w realizacji wyżej wskazanego zamówienia, niezależnie od tego, która firma wygra przetarg. Ponadto w kontekście zeznań P. N. oczywistym jest, że całościowa realizacja zamówienia na przebudowę i adaptację budynku nr (...) będzie wymagała współpracy zwycięskiej firmy budowalnej z podwykonwcami dysponujących szeregiem uprawnień wymaganych do realizacji zamówienia, określonych przez firmę (...). Mając przy tym na uwadze, że oskarżony osobiście, jak sam wyjaśniał, określał specyfikację przedmiotowego zamówienia publicznego, miał on możliwość, przy porozumieniu z R. C., wpływania na dobór zarówno głównego podmiotu wykonującego roboty budowalne jak też na uczestnictwo w realizacji zamówienia konkretnych podwykonawców dla firmy (...) poprzez wskazanie konkretnych wymagań, jakie będą musieli spełnić wykonawcy. Tym samym da się uchwycić motyw zachowania oskarżonego M. D. żądającego od R. C. korzyści majątkowej w zamian za to, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) zostanie tak ułożona, by prace teletechniczne wykonywał podwykonawca firmy (...) oraz za to, że M. D. doprowadzi do zwycięstwa firmy budowalnej, która będzie współpracować z podwykonawcą firmy (...). Otóż M. D. mając pewność, że firma (...) uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, dążył do porozumienia się z nim w celu uzyskania takich warunków organizacji i przebiegu przetargu, w których z góry określone podmioty tj. podwykonawca R. C. (1) firma (...) S.A. Oddział Północ oraz firma (...) będą realizowały wyżej wskazane zamówienie publiczne w zamian za co M. D. oczekiwał od tych podmiotów korzyści finansowych, przy czym jedynie w przypadku podwykonawcy R. C. (1) oskarżony wprost sformułował żądanie uzyskania korzyści majątkowej, natomiast w odniesieniu do firmy (...) spodziewał się, że taką korzyść może uzyskać w zamian za faworyzowanie tegoż przedsiębiorstwa. P. wymaga, że R. C. jako podwykonawca biura (...) miał możliwość dokładnego określenia rodzaju instalacji oraz certyfikatów wymaganych od wykonawcy na etapie realizacji inwestycji, w związku z czym zarówno główny wykonawca robót jak i podwykonawcy musieli spełniać warunki ustalone przez R. C.. Ponadto R. C. dokonywał wyceny przetargu w części teletechnicznej, w tym również weryfikował poprawki w kosztorysie wprowadzane pomiędzy kolejnymi przetargami (vide zeznania W. A. z k. 280-281)

Potwierdzeniem wskazanych wyjaśnień oskarżonego są zeznania świadka R. C. (1) (k. 7959-7960, 890-892, 1170-1172, 1195, 4322-4324, 4582, 8377v-8380). Wynika z nich, że wykonywał on projekty związane z przebudową i adaptacją budynku nr (...) jako podwykonawca biura (...). Miesiąc przed ogłoszeniem pierwszego przetargu na przebudowę ww. budynku, w lipcu 2011 roku, M. D. zadzwonił do niego i poprosił o spotkanie. W trakcie tego spotkania, mającego miejsce na terenie W. (...)w S., w pokoju służbowym M. D., oskarżony ten zabrał telefony komórkowe i zamknął je w szafie pancernej, a następnie poinformował R. C., że ogłasza przetarg na „s. 2” i zapytał czy chce on wykonywać prace w tym zakresie. Po uzyskaniu potwierdzenia M. D. powiedział mu, że jest firma budowalna, której należy przekazać „wszystkie dokumenty”, co jak wprost wynika z zeznań ww. świadka dotyczyło przekazania temu przedsiębiorstwu wszelkich uprawnień i licencji niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego. Oskarżony zapytał świadka czy zna firmę, która posiada uprawnienia wymagane w przetargach. Zgodnie z propozycją M. D. firma (...) R. C. (1) miała być, podwykonawcą firmy, do której zwycięstwa w przetargu zamierzał doprowadzić M. D.. Następnie M. D. zażądał od R. C. korzyści majątkowej w postaci pieniędzy kwocie 30.000 zł w zamian za uzyskanie przez podwykonawcę firmy (...), tj. (...) S.A. Oddział Północ w G. kontraktu na podwykonawstwo części teletechnicznej i elektrycznej w ww. zamówieniu publicznym. Cała rozmowa w ocenie ww. świadka dotyczyła żądania przez M. D. pieniędzy (k. 1171). Po około dwóch tygodniach od momentu wskazanej rozmowy M. D. poinformował R. C., że wybraną przez niego firmą budowlaną jest przedsiębiorstwo (...) K. K. (1), w związku z czym R. C. zadzwonił do M. Ł. (1) z firmy (...) S.A. by ten złożył ofertę na rzecz (...). Przed spotkaniem w firmie (...) świadek spotkał się z M. Ł. i powiedział mu o żądaniach finansowych M. D., którym M. Ł. się nie sprzeciwiał. Następnie R. C. i M. Ł. spotkali się z K. K. i T. R. celem nawiązania współpracy i przekazania firmie (...) dokumentów niezbędnych do realizacji przetargu. Z zeznań R. C. wynika, że w toku procedury przetargowej na przebudowę i adaptację budynku nr (...) M. D. informował świadka, że „wszystko idzie po dobrej drodze aby śpiewak wygrał” (k. 892) mając przy tym na myśli K. K.. Po pewnym czasie M. D. zapytał go czy byłby zainteresowany pracą dla firmy (...) gdyby jednak to ta firma wygrała przetarg. Z zeznań R. C. wynika ponadto, że oskarżony M. D. próbował wpływać na treść zeznań świadka, przyjeżdżając do jego biura i oświadczając kilkukrotnie, że do niczego się nie przyznał i przestrzegając, że świadek może być przesłuchiwany przez (...) co wymieniony jednoznacznie zinterpretował jako sugestię „żeby też siedział cicho” (k. 892). R. C. (1) w toku wizji lokalnej (k 1174-1189, 1215-1217) szczegółowo przedstawił okoliczności spotkania z M. D., w czasie którego oskarżony żądał od niego korzyści majątkowej.

Potwierdzeniem wyjaśnień oskarżonego są korespondujące z relacjami R. C. zeznania świadka M. Ł. (1) (k. 7993v, 901-905, 1165-1167, 8380v-8382), właściciela firmy (...) S.A., który zeznał, że T. R. (1) z firmy (...) zaproponował mu współpracę przy realizacji zamówienia na przebudowę i adaptację budynku nr (...) w związku z czym podpisał list intencyjny z tą firmą. W spotkaniu, które odbyło się ww. sprawie uczestniczyli M. Ł., R. C., T. R. i K. K.. Po pewnym czasie, przed otwarciem trzeciego przetargu, R. C. poinformował świadka, że w celu uzyskania kontraktu przez firmę (...). należy przekazać pewną kwotę na rzecz N. (...) M. D., której oskarżony ten zażądał. Z zeznań M. Ł. wynika ponadto, że M. D. oczekiwał pieniędzy od firm, które wygrają przetarg. Przedstawiona przez. M. Ł. kolejność wydarzeń związanych z procedurą przetargową na przebudowę i adaptację budynku nr (...) odpowiada tej, którą przedstawił w swoich zeznaniach. R. C..

Potwierdzeniem wyjaśnień M. D. są także zeznania świadka T. R. (1) (k. 8151v-8152v, 656-663, 4585-4586, 4993-4997, 8368- 8370v). Również z nich wynika, że firma (...) podjęła współpracę z firmą (...) R. C. (1) jeszcze przed pierwszym przetargiem dotyczącym zamówienia na przebudowę i adaptację budynku nr (...) w celu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Świadek ten wskazał, że warunki przetargu były „wyśrubowane”, bardzo rygorystyczne i zostały tak zbudowane, że spełniała je jedynie firma (...) będąca podwykonawcą firmy (...) R. C. (1). Według T. R. firma (...) miała dobre referencje u M. D., zaś firma (...) miała zobowiązania wobec M. D.. Zgodnie z relacją ww. świadka on, K. K. (1) i M. D. spotkali się w pensjonacie (...), gdzie świadek i K. K., w związku ze stwierdzonymi błędami w ofercie firmy (...) złożonej w trzecim przetargu na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego, przekazali M. D. celem podmienienia zestawienie materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo – rzeczowy do oferty złożonej przez firmę (...). T. R. zeznał, że błędy w ofercie, które zostały poprawione w wyniku podmiany dokumentów mogły stanowić podstawę odrzucenia oferty (k. 8370). Ponadto z zeznań T. R. wynika, że na spotkaniu w pensjonacie (...) M. D. (1) przekazał mu i K. K. notatki zawierające informacje z drugiego przetargu dotyczące ofert poszczególnych firm. Z informacji zawartych ww. notatkach miało wynikać, że oferta firmy (...) przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w związku z czym T. R. podjął rozmowy z M. Ł. (1) w celu zmniejszenia ceny robót teletechnicznych, z czego wynika, że M. D. ujawnił K. K. informację w tym zakresie, które nie były znane innym oferentom, co dało asumpt do dostosowania oferty firmy (...) tak by pasowała do kwoty, którą na realizację przedmiotowego zamówienia dysponował W. (...) Zauważyć również należy, że na częste i nieformalne kontakty M. D. z K. K. i T. R. wskazuje niekwestionowany przez nikogo, a przez to wiarygodny raport z analizy połączeń telefonicznych (k. 3297-3326)

W zakresie ustalenia okoliczności związanych ze sposobem w jaki oskarżony M. D. prowadził postępowanie przetargowe na przebudowę i adaptację budynku nr (...) oraz inne postępowania przetargowe w swoim wydziale, oraz dotyczących sposobu w jaki M. D. doprowadził do wygrania przetargu przez faworyzowane przez siebie przedsiębiorstwo budowalne (...) Sąd uznał za wiarygodne spójne, logiczne i wzajemnie uzupełniające się relacje świadków będących uczestnikami komisji przetargowych rozpatrujących oferty w ramach ww. inwestycji tj. zeznania G. R. (1) (k. 7908-7909, 271-274, 2487-2489, 3797-3804, 6951-6953), W. A. (1) (k. k. 7993-7993v, 276-281), M. W. (1) (k. 7958v-7959, 284-287, 2467- 2471, 3787-3794, 7240-7243), B. C. (1) (k. 7957-7958v, 289-293, 3855-3860, 6474-6477) oraz A. W. (1) ( (...)- (...), (...)-7992v, 265v-269, 2460- (...), (...)-3840, 4716v, (...)- (...), (...), (...)-7570), nadzorującej w W. (...) prawidłowość prowadzonych przetargów na zamówienia publiczne. Z relacji wyżej wymienionych świadków wynika również dlaczego dokonana z pomocą oskarżonego K. K. (pkt IV a/o) przez M. D. podmiana dokumentów ofertowych miała wpływ na wybranie w trzecim przetargu oferty Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1) opiewającej na kwotę 6.594.743,12 zł, a jednocześnie odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O.. A. W. (1) zeznała, iż M. D. w toku procedury przetargowej zmienił ogólne warunki umowy poprzez zwiększenie z 15% do 30% zastrzeżenia przez zamawiającego prawa do ograniczenia zakresu robót w trakcie ich trwania, która to zmiana była korzystna dla firmy (...), a która jednocześnie nie była uzasadniona i z nikim innym konsultowana. Oskarżony nie przekazywał A. W. dokumentów w ramach procedury przetargowej, pomimo iż była ona uprawniona do ich kontroli. Według A. W. z winy M. D. nie zostały zrealizowane czynności związane z wyjaśnieniem i poprawieniem w trybie art. 87 ust. 2 u.z.p.z. omyłek pisarskich, w wyniku czego oferta firmy (...) została odrzucona. Ponadto wymieniona świadek zeznała, że w toku przetargów prowadzonych przez M. D. oskarżony ten sporządzał nieprawidłowe wymagania SIWZ, które naruszały art. 7 u.p.z.p. i utrudniały uczciwą konkurencję. W ocenie świadka wymagania te były nazbyt wygórowane. Ponadto świadek podała, że M. D. określał nierealne terminy realizacji zamówienia i utrudniał postępowania przetargowe poprzez notoryczne przekazywania dokumentów przetargowych do kontroli z opóźnieniem. Z kolei z zeznań G. R. (1) wynika, że nie brał on udziału w ocenie ofert, przedłożone mu przez M. D. dokumenty podpisywał „w ciemno” na polecenia oskarżonego, zaś wszelkie decyzje w zakresie wyboru ofert podejmował samodzielnie M. D.. G. R. (1) wskazał również, że w 90% przypadków jego udział w pracach komisji przetargowych dotyczył wyłącznie momentu otwarcia ofert, zaś tego rodzaju praktyka, tj. pomijanie członków komisji przetargowych w wykonywaniu czynności miała miejsce od momentu objęcia obowiązków przez M. D., wcześniej tego rodzaju sytuacje nie miały miejsca. Świadek W. A. (1) zeznał, że razem z R. C. (1) dostosowywał kosztorys przetargu na przebudowę i adaptację budynku „s.”. W ramach uczestnictwa w komisji przetargowej powołanej w związku z ww. inwestycją nie zostały mu przedstawione dokumenty przetargowe. Zgodnie z relacją tego świadka M. D. na spotkaniu komisji przetargowej przedstawił propozycję wyboru firmy (...) oraz odrzucenia innych ofert ze względu na stwierdzone w nich błędy. G. R. zgłosił propozycję zwrócenia się do oferentów o przedstawienie dokumentów i informacji w celu konwalidacji złożonych ofert, a ponadto wniósł o wgląd do oferty firmy (...). M. D. w żaden sposób nie zareagował na propozycje świadka. Również z zeznań M. W. (2) wynika, że oskarżony M. D. samodzielnie dokonywał wyboru ofert w przetargach, jak również zawsze w przetargach Wydziału Inwestycji i (...) sporządzał ich specyfikację (SIWZ), ze względu na to, że jako jedyny posiadał do tego kompetencje w zakresie spraw budowalnych. Ponadto M. W. wskazał, że oferty w postępowaniach przetargowych, w których świadek uczestniczył po ich otwarciu były przetrzymywane u M. D.. Natomiast świadek B. C. (1) podała, że M. D. w swoim wydziale samodzielnie sporządzał SIWZ-y i prowadził procedury przetargowe, zaś jakichkolwiek jej uwag w tym zakresie nie uwzględniał. Z relacji B. C. wynika, że po otwarciu ofert oskarżony zabierał je do siebie, w związku z czym zostały wprowadzone regulacje, zgodnie z którymi przewodniczący komisji przetargowej musi dokonać zwrotu dokumentacji ofertowej wciągu 7 dni po otwarciu ofert. Ponadto w ocenie B. C. oskarżony przygotowując warunki przetargów formułował „absurdalne” oczekiwania wobec oferentów. Świadek ta zeznała również, iż w ramach trzeciego przetargu na przebudowę i adaptację budynku nr (...) nie miała możliwości zapoznania się ofertami, komisja przetargowa nie spotykała się w pełnym składzie, natomiast dokumentację ofertową oskarżony M. D. zabrał do siebie. Z zeznań B. C. wynika również, że po pewnym czasie M. D. działając samodzielnie poinformował ją, że przetarg wygrało przedsiębiorstwo (...) i kazał jej podpisać dokumenty potwierdzające ten wybór. Oskarżony nie umożliwił jej wglądu do ofert, nie omawiał ich. W ocenie B. C. błędy w ofercie firmy (...) były możliwe do poprawienia, a sama oferta „była do uratowania”, jednakże komisja przetargowa nie dokonywała poprawek w trybie art. 87 ust. 2 u.p.z.p. Zdaniem ww. świadek stwierdzone przez M. D. uchybienia w ofertach były „absurdalne”, nie dyskwalifikowały tych ofert i mogły być poprawione. Ponadto B. C. wskazała, że wokół M. D. „kręcą się” wykonawcy, na tyle często, że jeden z wykonawców został przez nią i jej kolegę uznany za pracownika W. (...) Z kolei świadek A. P. (1) zeznał (k. 7992v-7993, 636-640, 2120-2121, 2482-2485, 3768-3777, 6422-6424), iż jako członek komisji przetargowej, uczestniczył jedynie w otwarciu ofert nie przeglądał dokumentacji ofertowej. Po pewnym czasie naczelnik M. D. wezwał go do podpisania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z zeznań A. P. wynika, że M. D. w prowadzonych w jego wydziale przetargach samodzielnie analizował oferty, inni członkowie komisji przetargowych nie mieli wpływu na wybór oferty.

Z zeznań kanclerza W. (...) J. C. (1) (k. 7954v-7957v, 629-634, 3923-3929, 6467-6470, 7269-7270, 7417-7418) wynika, że M. D. w przygotowaniu dokumentacji dot. warunków zamówienia publicznego na przebudowę i adaptację budynku nr (...) współpracował z biurem (...). W toku postępowań przetargowych M. D. przetrzymywał u siebie dokumentację ofertową. Tuż przed ogłoszeniem drugiego przetargu M. D. zmienił warunki specyfikacji w ten sposób, że określił, iż zleceniodawca może odstąpić od 30% wykonania umowy. W toku drugiego przetargu wpływało dużo pytań co do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednakże M. D. na część z tych pytań nie odpowiadał. Zgodnie z relacją J. C. M. D. bardzo zachwalał firmę (...), mówiąc że jest to „super firma”, mająca duże możliwości a jednocześnie dyskredytował przedsiębiorstwo (...) wskazując, że nie ma ona dobrego sprzętu informatycznego. Z zeznań ww. świadka wynika jednoznacznie, że M. D. faworyzował firmę (...), a oferta tegoż przedsiębiorstwa była dostosowana do wyżej opisanych zmian w warunkach specyfikacji, co zdaniem Sądu wskazuje na to, że oskarżony M. D. ujawnił K. K. (1) kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Świadek J. C. (1) wskazał, że tylko on, rektor A. L. (1) i oskarżony M. D. (1) znali kwotę przeznaczoną przez W. (...) na realizację zamówienia w ramach trzeciego przetargu, co A. L. potwierdził w swoich zeznaniach (k. 7906v-7908, 224v-226v, 3915-3919). Ponadto A L. zeznał, iż członkowie komisji przetargowej W. A. (1) i B. C. (1) zgłaszali zastrzeżenia co do nieprawidłowego zachowania M. D. jako przewodniczącego komisji przetargowej, co potwierdzają sporządzone na tę okoliczność notatki urzędowe (k. 258, 259, 260, 261-262,) Z notatek tych wynika, że ww. członkowie komisji nie mieli dostępu do dokumentacji przetargowej i wpływu na wybór wykonawcy zamówienia publicznego.

Z zeznań M. P. (k. 8111v-8112, 1131-1135, 4078-4080), prezesa (...) wynika, że w związku ze stwierdzonymi w ofercie jego firmy błędami powinno nastąpić wezwanie go jako oferenta do uzupełnienia złożonej oferty czego nie dokonano. Świadek S. S. (k. 8075v-8076, 2166-2170), kierownik budowy w firmie (...) zeznał, że oferta jego firmy została odrzucona ze względu na to, że nie zawierała harmonogramu rzeczowo-finansowego a jedynie wstępny harmonogram, podczas gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie wskazał obowiązku dołączanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, a jedynie wstępnego harmonogramu. Świadek ten podał, że jedynie firma (...) przedstawiła harmonogram rzeczowo-finansowy, a harmonogramy wstępne pozostałych oferentów zostały potraktowane jako błędne. Z kolei z zeznań P. P. (1) (k. 8112-8112v, 1147-1150), prokurenta (...) Przedsiębiorstwa (...) oraz zeznań świadka W. M. (1) (k. 8075-8075v, 2172-2175) wynika, że jedyną firmą, która spełniała kryteria udziału w postępowaniu przetargowym odnośnie przebudowy i adaptacji budynku nr (...) była firma (...). Świadek P. P. (1) zwrócił uwagę, że właściciel firmy (...) zaniżył cenę wykonania części teletechnicznej przedmiotowego zamówienia. Z kolei świadek J. F. (k. 8066-8066v, 1246-1250), właściciel uczestniczącej w przedmiotowym przetargu firmy (...) wskazał, że kryteria co do posiadania zaświadczeń i certyfikatów do wykonywania robót teletechnicznych były bardzo wysokie, rygorystyczne, co utrudniało jego firmie znalezienie podwykonawcy. Zeznania wyżej wymienionych świadków będących przedstawicielami oferentów wskazują, w ocenie Sądu, na to, że M. D. w porozumieniu z R. C. dostosowali warunki przetargu w taki sposób by spełnić je mogły tylko faworyzowane przez M. D. podmioty tj. (...) S.A. i przedsiębiorstwo budowalne (...).

P. wymaga również, że w toku jednego z przetargów w trakcie którego świadek R. C. współpracował z M. D., oskarżony ten zasugerował mu że „za każdy wygrany przetarg to 5% naczelnikowi się należy” (k. 892). Z zeznań R. C. wynika, że wypowiedź ta została przez niego zinterpretowana jako oczekiwanie korzyści majątkowej od świadka, co w istotny sposób rzutuje na ocenę zachowania oskarżonego M. D. w związku z prowadzeniem przetargów publicznych wymienionych w pkt III a/o oraz w ocenie Sądu utwierdza w przekonaniu, że wyjaśnienia M. D., w których przyznał, że żądał korzyści majątkowej polegają na prawdzie. Opisane przez ww. świadka zachowanie M. D. wskazuje, że oskarżony oczekiwał od wykonawców i podwykonawców realizujących zamówienia publiczne korzyści majątkowych za wygrywanie przetargów, przy czym nie bez znaczenia jest także wskazana przez R. C. okoliczność, iż oskarżony z jednej strony z obawy przed podsłuchami zamykał telefony w szafie pancernej, a z drugiej jednocześnie w rozmowie dotyczącej żądania korzyści majątkowej wypowiadał się pewnie i zdecydowanie. Opisany przez R. C. sposób działania oskarżonego wskazuje, że miał on wypracowane metody wpływania na przebieg przetargów i w sposób zorganizowany i przemyślany dobierał kontrahentów, od których mógł oczekiwać korzyści finansowych. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że w kontekście całokształtu zeznań świadków w sprawie, w szczególności pracowników W. (...) w S., nie budzi żadnych wątpliwości, że M. D. miał odpowiednią wiedzę i kompetencje do przygotowywania i przeprowadzania przetargów na realizowania zamówień publicznych, w związku z czym w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego stwierdzone w toku kontroli (...), NIK i (...), i wskazane w dokumentacji pokontrolnej, uchybienia i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia przez M. D. wskazanych w pkt III a/o postępowań przetargowych, nie mogą być rozpatrywane jako nieświadome i niezamierzone błędy oskarżonego.

Z protokołów kontroli (...) (k. 3683-3728, zał. 17-24), przeprowadzonej w okresie od 13 grudnia 2011r. do 18 czerwca 2012r. od dnia wynika, że w 11. postępowaniach przetargowych, prowadzonych przez oskarżonego M. D. stwierdzono szereg nieprawidłowości, a mianowicie:

1) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 25 ust. 1, art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. oraz uzasadnione podejrzenie wyrządzenia szkody w wysokości nie mniejszej niż 85.656,43 zł w mieniu WSPol. poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie a także poprzez niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu;

2) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. oraz uzasadnione podejrzenie wyrządzenia szkody w wysokości nie mniejszej niż 283.650 zł w mieniu W. (...) poprzez sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia w wyniku wprowadzenia wymogu posiadania niezbędnego doświadczenia w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień dotyczących obiektów użyteczności publicznej, zatrudniania co najmniej 7 pracowników oraz dysponowania co najmniej 7 zestawami komputerowymi, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie; żądanie od wykonawców dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. oświadczeń o aktualnej liczbie zatrudnionych pracowników u wykonawcy wraz z deklaracjami rozliczeniowymi ZUS, kopii licencji posiadanego oprogramowania z podaniem numerów licencji oraz nazw podmiotów gospodarczych udzielających licencji lub innych dokumentów potwierdzających legalność używanego oprogramowania i niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej;

3) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 25 ust.l u.p.z.p. poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. aktualnego zaświadczenia o przynależności osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenia o liczbie aktualnie zatrudnianych pracowników i deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA),

4) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2 art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. oraz uzasadnione podejrzenie wyrządzenia szkody w wysokości nie mniejszej niż 384.660 zł w mieniu W. (...) poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie interpretacji zapisów SIWZ na etapie oceny ofert, czym spowodował odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu;

5) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2 u.p.z.p. poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA) oraz sprawozdania finansowego;

6) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 25 ust. u.p.z.p. poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. żądanie od wykonawców dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży w 2009r.;

7) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1 u.p.z.p. poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie;

8) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1 u.p.z.p. poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie;

9) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1 u.p.z.p. poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie;

10) nr (...)- naruszenie art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1 u.p.z.p. poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie;

11) nr (...) - naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 5 oraz art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 5 u.p.z.p. a także uzasadnione podejrzenie wyrządzenia szkody w wysokości nie mniejszej niż 63.636,81 zł w mieniu W. (...) w S. poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie wyboru oferty droższej w postępowaniu, zawarcie umowy sprzecznej z ofertą wykonawcy oraz rozliczenie wykonanych prac pomimo niewykonania przez wykonawcę całości robót objętych zamówieniem

We wnioskach końcowych z przeprowadzonej kontroli jednoznacznie stwierdzono, że osobą odpowiedzialną za wyżej wymienione nieprawidłowości jest M. D. (1) (k. 3725). Oskarżony z racji swojej wiedzy merytorycznej, pełnionych funkcji oraz nieformalnych wpływów miał całkowitą kontrolę nad rozstrzygnięciem przetargów wymienionych w akcie oskarżenia począwszy od sformułowania SIWZ po wybranie oferty, w związku czym w ww. przetargach oczekiwał od wykonawców korzyści finansowych co wynika zarówno z wyżej wskazanych zeznań R. C. jak i pośrednio z wyjaśnień samego oskarżonego, który w kontekście zarzutów opisanych w pkt I i II a/o przyznał, że dopuścił się tychże czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Ponadto postępowania o zamówienia publiczne realizowane przez W. (...) w latach 2008-2011 i prowadzone przez M. D. były przedmiotem dwóch kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (k. 4180-4282, 4588, 5084-5380, 6255-6257, 7195-7214) przeprowadzonych w dniach 16-20 sierpnia 2010r. oraz w dniach 10-14 grudnia 2012r., z których sporządzono Informacje Pokontrolne o nr (...)(k. 4183-4194) i (...) (k. 5103-5141v), w których stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia związane z realizacją przetargów publicznych w ramach projektów:

1)  nr (...)- naruszenie art. 25 ust. 1 u.p.z.p. poprzez żądanie dokumentów zbędnych do oceny spełniania warunków oferty; żądanie od oferentów dokumentów, które nie mogą być żądane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; brak określenia warunków spełniania wymagań dotyczących przynależności do właściwej izby samorządu zawodowej przez wykonawców; naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust 2 u.p.z.p. poprzez dyskryminujący opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu; brak udokumentowania sposobu ustalania wartości szacunkowej; naruszenie art. 36 ust. 4 u.p.z.p. poprzez sformułowanie wymogu wskazania w ofercie podwykonawców i wartości brutto części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom; naruszenie art. 46 u.p.z.p. poprzez niedochowanie terminu zwrotu wadium; naruszenie art. 90 ust. 1 u.p.z.p. poprzez odrzucenie oferty wykonawcy bez dostatecznego wyjaśnienia elementów mających wpływ na wysokość ceny; naruszenie art. 26 ust. 3 u.p.z.p. poprzez bezpodstawne zaniechanie wezwania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów; naruszenie art. 24 u.p.z.p. poprzez bezpodstawne czynności wykluczenia wykonawców z postępowania;

2)  nr (...)– naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 u.p.z.p poprzez niezasadne wymaganie od każdego z wykonawców wykazania się zatrudnieniem co najmniej 50 pracowników; żądanie deklaracji rozliczeniowej z ZUS, który to dokument nie może być żądanych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 u.p.z.p. poprzez sformułowanie dyskryminującego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, naruszenie art. 40 ust 6 pkt 1 u.p.z.p. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób o którym mowa w art. 40 ust. 6 u.p.z.p. przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; naruszenie art. 32 ust 1 i 3 u.p.z.p. poprzez niezachowanie należytej staranności przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, naruszenie art. 36 ust. 4 u.p.z.p. poprzez sformułowanie wymogu wskazania w ofercie wartości brutto części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą; naruszenie art. 46 ust. 1 u.p.z.p. poprzez zastrzeżenie w SIWZ, iż po zakończeniu postępowania wadium złożone w innej formie niż pieniężna nie będzie zwracane wykonawcom; brak informacji o wniesionym proteście w treści protokołu postępowania.

3)  nr (...)– naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 u.p.z.p. poprzez sformułowanie dyskryminującego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; naruszenie art. 25 ust. 1 u.p.z.p. poprzez sformułowanie wymogu złożenia oświadczeń i dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postepowania; brak formalnego powołania biegłych biorących udział w ocenie ofert; brak udokumentowania sposobu ustalania wartości szacunkowej, naruszenie art. 36 ust. 4 u.p.z.p. poprzez sformułowanie wymogu wskazania w ofercie podwykonawców i wartości brutto części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

Ponadto w informacji pokontrolnej Najwyższej Izby Kontroli (k. 6092—6100, 7031-7035, 7036-7099), NIK zakwestionowała prawidłowość wyboru wykonawcy w postępowaniu nr (...), przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, będącym zamówieniem uzupełniającym do wcześniej udzielonego zamówienia nr (...)w trybie przetargu nieograniczonego, albowiem analiza dokumentacji obu postępowań, tj. postępowania podstawowego o nr (...)oraz postępowania uzupełniającego, tj. (...)wykazała, że przedmiotem zamówienia podstawowego był remont elewacji z dociepleniem budynku pralni WSPol. oraz odbudową centrali wentylacyjnej budynku nr (...) W. (...)w S., natomiast przedmiotem zamówienia uzupełniającego była przebudowa budynku letniskowego nr (...) stanowiącego inną nieruchomość, tj. część ośrodka (...) położonego w miejscowości S.. Zamówienie uzupełniające było rodzajowo odmienne od robót przewidzianych w SIWZ zamówienia podstawowego, stąd też - w ocenie NIK - nie mogło być traktowane jako zamówienie uzupełniające. W konsekwencji nie zachodziły przesłanki do zastosowania trybu zamówienia „z wolnej ręki” w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. w związku z czym działanie zmawiającego było nielegalne.

Sąd uznał wyżej wymienione dokumenty w postaci raportów z kontroli CBA, PARP i NIK za wiarygodne, albowiem zostały one sporządzone przez podmioty upoważnione do dokonywania kontroli przetargowych, opisany przebieg kontroli i wnioski końcowe zawarte w tych dokumentach w zakresie stwierdzanych uchybień i naruszeń są jasne i logiczne, dokumenty te – co istotne – nie były kwestionowane przez żadną ze stron, a ponadto znajdują wsparcie w dowodach z zeznań świadków - pracowników WSPol. i przedstawicieli oferentów - tj. A. L. (1), M. W. (1), A P., G. R. (2), H. B. (k. 8307v, 3954-3957, 4748-4750), J. C. (1), B. C. (1), A. W. (1), R. D. (k. 8144-8145, 3844-3851), J. O. (k. 8190v-8191, 3869-3872), E. S. (k. 8192-8192v, 4018-4020), G. T. (1) (k. 8065v-8066, 2082-2087, 2115-2117, 3806-3809) , D. N. (2) (k. 8192, 3948-3950), A. C. (k. 8184v, 4101-4103), W. M. (2) (k. k. 8192v, 4549-4555) i A. D. (2) (k.8362v, 4092-4093,4744v-4745). Z zeznań wyżej wymienionych świadków wynika, że M. D. wykonywał samodzielnie wszystkie istotne czynności związane z przeprowadzaniem przetargów w swoim wydziale, w szczególności sporządzał SIWZ-y, jak również jako przewodniczący komisji przetargowych samodzielnie wybierał lub dyskwalifikował poszczególne oferty, przetrzymywał u siebie dokumentację ofertową ograniczając do niej dostęp innym członkom komisji przetargowych. M. D. (1) działał całkowicie z pominięciem członków komisji przetargowych, którzy przez to nie dokonywali jakiejkolwiek ich analizy. Z zeznań A. P. (k. 3767-3777) wynika, że oskarżony świadomie tak formułował zapisy SIWZ by wyeliminować nieodpowiednich wedle oceny oskarżonego, oferentów. Z kolei B. C. (1) (k. 3855-3860) zeznała, że M. D. nie zgadzał się na obniżenie wymagań SIWZ, pomimo zgłaszanych przez innych pracowników wątpliwości co do ich poprawności merytorycznej. Z kolei z zeznań A. W. (k. 3835-3840) wynika, że wbrew wyjaśnieniom M. D. od przetargu opisanego w pkt III ppkt 5 a/o to M. D. sporządził zapisy SIWZ, które zostały następnie obniżone w wyniku dyskusji pracowników W. (...) Na nazbyt wysokie wymagania SIWZ formułowane przez M. D. wskazywali również świadkowie D. N., A. C., W. M. (2) i A. P. (3) wymaga, że z zeznań G. T. (1) wynika, iż M. D. przeprowadzał procedury przetargowe związane z zamówieniami publicznymi w wysokości do 14 tysięcy złotych w sposób, który był korzystny dla niektórych firm, w szczególności dla firm (...), który często odwiedzał M. D.. Z zeznań G. T. wynika również, że wnioski o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości do kwoty wyżej wskazanej nie były prawidłowo rejestrowane, co miało ukryć proceder polegający na wykonywaniu usług na rzecz W. (...)w S. bez przeprowadzenia rozpoznania rynku w ramach zamówienia publicznego. Proceder rejestracji wniosku przed ich faktycznym sporządzeniem w sposób zbieżny z relacji G T. opisał świadek A. P. (k. 2481-2485). Z zeznań J. C. wynika, że zapisy SIWZ do przetargów wymienionych w pkt III ppkt 4 i 5 a/o sporządzał M. D., ponadto z zeznań tego świadka wynika, że M. D. w ramach postępowania nr 2r/ (...)/ (...)/09 optował za wyborem firmy (...). J. C. (1) wskazał również, że M. D. często odwiedzał jeden z wykonawców tj. P. K. (1). Z kolei z zeznań A L. (k. 3914-3920) wynika, że w w/wym. postępowaniu M. D. starał się „na siłę” przeforsować wygranie przetargu przez firmę (...).

Na tle zeznań wyżej wymienionych świadków oraz wyników wyżej wymienionych postępowań kontrolnych zdaniem Sądu nie budzi również żadnych wątpliwości to, że oskarżony M. D., do którego kompetencji jako przewodniczącego komisji przetargowych należało prostowanie omyłek pisarskich na podstawie art. 87 ust. 2 PZP (vide Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w W. (...)w S. -załącznik nr 2 pkt 3 z k. 235), naruszał normy właściwego prowadzenia postępowań przetargowych określone w art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 25, art. 29 ust. 2, art. 91 ust. 1 i art. 144 PZP jak również nie dopełniał obowiązków wynikających z zarządzeń Komendanta W. (...)nr (...) z dnia 4 października 2004r. a następnie nr (...) z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, w szczególności poprzez formułowanie nieadekwatnych warunków udziału w postępowaniach przetargowych w sposób, który utrudniał uczciwą konkurencję, działanie z pominięciem pozostałych członków komisji przetargowych oraz osób powołanych do nadzoru formalnego i merytorycznego w ramach WSPol. W realiach postępowania przetargowego dotyczącego zamówienia publicznego nr 1rR/ (...)/11 na przebudowę i adaptację budynku nr (...) oskarżony M. D. dążył do uniemożliwienia sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w ofertach firm innych niż (...) poprzez naruszanie uprawnień pozostałych członków komisji przetargowej do zapoznania się z dokumentacją przetargową, nieuwzględnianie uwag członków komisji i nierealizowanie swoich uprawnień w zakresie poprawiania omyłek pisarskich. Ponadto M. D. wykorzystywał podlegające poprawie omyłki pisarskie w ofertach złożonych w ww. przetargu jako pretekst do ich nieuwzględnienia i jednocześnie z naruszeniem prawa podmienił przekazane przez K. K. (1) i T. R. (1) zmienione uprzednio zestawienie materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo – rzeczowy do oferty złożonej przez firmę (...) w tym celu, aby w ofercie tegoż przedsiębiorstwa nie znajdowały się jakiekolwiek błędy, nawet o rodzajowo nieistotnym charakterze, co było konieczne do tego, by na tle „poprawnej” oferty firmy oskarżonego K. K. móc przedstawić oferty pozostałych podmiotów jako nieprawidłowe.

W odniesieniu do powyższych dowodów i wynikających z nich ustaleń wyjaśnienia oskarżonego K. K. (1) w zakresie w jakim zaprzecza on ułatwieniu M. D. popełnienia przestępstwa polegającego na podmienieniu zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo – rzeczowy do oferty złożonej przez firmę (...), co w konsekwencji miało wpływ na wybranie oferty tego przedsiębiorstwa, nie zasługują na wiarę. W szczególności zauważyć należy, co już wyżej wskazano, że podmienienie przez M. D. dokumentów wskazanych pkt II i IV/a/o, w kontekście przyjętej przez M. D. metody działania polegającej na wykorzystywaniu błędów w ofertach innych firm niż przez niego faworyzowanej (tj. (...)), miało zasadniczy i decydujący wpływ na wygranie trzeciego przetargu na przebudowę tzw. „stajni” przez przedsiębiorstwo (...). Ponadto, wbrew twierdzeniom K. K., zmienione dokumenty ofertowe zostały przekazane M. D. nie za pośrednictwem S. G., który w swoich zeznaniach zaprzeczył przekazaniu dokumentów ofertowych M. D., lecz bezpośrednio na spotkaniu K. K., T. R. i M. D. w pensjonacie (...), co wynika z wyjaśnień M. D. i zeznań T. R.. Natomiast pozostała część wyjaśnień oskarżonego K. K., w której wskazał on na okoliczności faworyzowania przez M. D. przedsiębiorstwa (...) oraz współpracy M. D. z R. C. (1), jako zgodne z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym, zasługują na wiarę. W szczególności z wyjaśnień tych wynika, że K. K. (1) przed ogłoszeniem zamówienia publicznego W. (...)w S. na przebudowę i adaptację budynku nr (...) miał dobre relacje z M. D. (1). K. K. (1) dowiedział się o wyżej wskazanym zamówieniu publicznym nieoficjalnie od współoskarżonego przed wszczęciem procedury przetargowej. W trakcie spotkania K. K. z M. D. ten ostatni poprosił go, żeby jego oferta była „tip-top”, perfekcyjna, żeby nie można było się do niej przyczepić oraz żeby K. K. do złożenia oferty zaprosił firmę (...), w związku z czym T. R. przygotował ofertę zgodnie z prośbą M. D. jeżeli chodzi o tę firmę - podwykonawcę robót niskoprądowych. Ponadto przed złożeniem pierwszej oferty K. K. podpisał list intencyjny, z którego wynikało, że jeśli wygra przetarg w (...) w S. to roboty niskoprądowe będzie wykonywała firma, którą wskazał mu M. D. (1). Ponadto K. K. zeznał, że po przygotowaniu oferty zadzwonił do niego z gratulacjami M. D. mówiąc „K. szykujcie siły, bo jak się uprawomocni to ma być atak, żeby mu kasa nie przepadła”. Powyższe wyjaśnienia wskazują na to, że oskarżony M. D. faworyzował wybrane przez siebie podmioty gospodarcze i oczekiwał z tego tytułu korzyści finansowych po wygraniu przetargu przez określone przez niego firmy, co odnosi się również do postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w pkt III a/o. W odniesieniu do czynu opisanego w pkt IV a/o K. K. wyjaśnił, że po ogłoszeniu drugiego przetargu M. D. przekazał mu zestawienie ofert i kosztorysów pozostałych firm i poszczególnych podwykonawców, dał mu te zestawienia, on zaś przekazał je T. R. (1), który na jego polecenie przygotował drugi raz ofertę, pozmniejszał trochę liczby. Z tej części wyjaśnień K. K. wynika, że M. D. przekazywał mu informacje dotyczących treści złożonych ofert pozostałych wykonawców, w tym cen za poszczególne roboty i kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto z wyjaśnień K. K. wynika, że M. D. razem z T. R. omawiali szczegółowo specyfikację i „szukali haka” w celu „wywalenia oferty B.” a następnie, po złożeniu przez (...) odwołania do (...) M. D. (1) starał się zapewnić pomoc prawną dla firmy (...) w celu wygrania przez nią w tym postępowaniu. Tym samym z wiarygodnej części wyjaśnień K. K. wynika ponad wszelką wątpliwość, że M. D. faworyzował firmę (...) od momentu poprzedzającego ogłoszenie przetargu na przedmiotowe zamówienia publiczne, aż do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia, zaś jego działanie polegało na informowaniu K. K. o treści ofert, poprawianiu ich oraz wyzyskaniu błędów w ofertach pozostałych firm w celu ich wyeliminowania. W kontekście wiarygodnej części wyjaśnień K. K. oczywistym w ocenie Sądu jest, że M. D. działał na szkodę interesu publicznego zamawiającego, tj. W. (...)w S. i interesu prywatnego – Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. w O..

W odniesieniu do tej części wyjaśnień oskarżonego M. D., w której nie przyznał się on do popełnia czynu z pkt III a/o, to Sąd nie uznał tych wyjaśnień za wiarygodne, albowiem są on sprzeczne z pozostałym zebranym w sprawie wiarygodnym materiałem dowodnym. Oskarżony odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień w odniesieniu do 10. z 12. przetargów wymienionych w pkt III a/o, natomiast jego wyjaśnieniom odnoszącym się do przetargów o nr (...)i o nr(...)(k. 7515-7519), co do których podał, w szczególności, że nie był autorem SIWZ w ramach tychże postepowań, całkowicie przeczą zeznania świadków K. F. (1), P. S., M. H. (1), M. K. (1) i A. W. (1). Z zeznań K. F. i P. S. jednoznacznie wynika, że osoby te nie znały się przed rozstrzygnięciem przetargu na zamówienia publiczne nr (...), a ponadto nie były twórcami SIWZ przedmiotowego zamówienia. K. F. zaprzeczyła również wyjaśnieniom M. D. co do tego, że przekazywała oskarżonemu zapisy SIWZ. Z kolei świadek M. H. zaprzeczył twierdzeniom oskarżonego odnośnie tego, iż jego spółka (...) była autorem SIWZ w przetargu o nr (...). Natomiast z zeznań M. K. i A. W. wynika wprost i zgodnie, że to M. D. sporządzał SIWZ-y do przetargów o nr (...)i (...).

Ponadto Sąd uznał za wiarygodne dokumenty wymienione w części wstępnej uzasadnienia w postaci dokumentów źródłowych dot. ww. zamówień publicznych oraz i protokołów ich oględzin, analiz kryminalnych, albowiem wiarygodności tych dokumentów nikt nie kwestionował.

Mając na uwadze całokształt zgromadzonego w przedmiotowej sprawie - a zaprezentowanego powyżej - materiału dowodowego, stwierdzić należy, iż obaj oskarżeni swoim działaniem w pełni wyczerpali dyspozycję przypisanych im przestępstw.

Oskarżony M. D. (1) w okresie od lipca 2011r. do września 2011r. w S. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję N. (...) W. (...)w S. w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., w związku z pełnieniem funkcji publicznej zażądał od R. C. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) korzyści majątkowej w postaci pieniędzy kwocie 30.000 zł w zamian za uzyskanie przez współpracujący z tym ostatnim podmiot (...) S.A. Oddział Północ w G. kontraktu na podwykonawstwo części teletechnicznej i elektrycznej w ww. zamówieniu publicznym, które miało być realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane (...) K. K. (1).

Czyn oskarżonego zakwalifikować należało jako występek z art. 228 §4 k.k.

Za powyższy czyny Sąd na podstawie art. 228 §4 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 3 lat pozbawienia wolności.

Nadto M. D. (1) w okresie od lipca 2011r. do dnia 19 września 2011r. w S. i w miejscowości T. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję N. (...) W. (...) w S. i powołany decyzją Kanclerza W. (...) w S. nr (...)z dnia 8 września 2011r. przewodniczącym komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)w S. nr (...)na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków poprzez przekazanie wykonawcy K. K. (1) właścicielowi Przedsiębiorstwa (...) K. K. (1) informacji dotyczących treści złożonych ofert pozostałych wykonawców w tym cen za poszczególne roboty i kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz podmienił przekazane przez inne ustalone osoby zmienione uprzednio zestawienie materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo – rzeczowy do oferty złożonej przez wskazaną firmę, spreparowane w ten sposób, aby były najbardziej konkurencyjne i terminowe oraz zniszczył pozostałe po podmienieniu ww. dokumenty, którymi nie miał prawa wyłączanie rozporządzać, co w konsekwencji miało wpływ na wybranie oferty tej firmy opiewającej na kwotę 6.594.743,12 zł a jednocześnie odrzucenie korzystniejszej i niższej o 105.725,56 zł oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O., czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1) oraz na szkodę interesu publicznego zamawiającego, tj. W. (...)w S. i interesu prywatnego – Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. w O..

Czyn oskarżonego zakwalifikować należało jako występek z art. 231 §2 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.

Odnośnie przyjętej przez Sąd kwalifikacji z art. 276 k.k., w miejsce wskazanej w akcie oskarżenia kwalifikacji z art. 270 §1 k.k. to wskazać należy, iż przepis art. 270 §1 k.k. chroni wystawcę dokumentu przed podrobieniem lub przerobieniem sporządzonego przez tego wystawcę dokumentu. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w imieniu której został sporządzony (zostaje on sporządzony przez osobę nieuprawnioną przy zachowaniu pozorów pochodzenia od rzekomego wystawcy dokumentu), zaś przerobiony jest wówczas, gdy osoba nieupoważniona zmienia dokument autentyczny (wprowadza zmiany w oryginalnym dokumencie, nadając mu inną treść niż pierwotna, np. przez dopisanie nowych treści) – tak np.: wyrok SN z dnia 27 listopada 2000r., III KKN 233/98, Prok. i Pr.-wkł. 2001, nr 5, poz. 4.

W realiach niniejszej sprawy to właśnie wystawca zmienił treść dokumentów w postaci zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz harmonogramu finansowo – rzeczowego, a następnie przekazał M. D. ich zmienioną wersję. Powyższe wyklucza zakwalifikowanie wskazanego czynu z art. 270 §1 k.k.

Wskazane powyżej dokumenty w postaci zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz harmonogramu finansowo – rzeczowego, które oskarżony M. D. podmienił (usunął) a następnie pozostałe po podmienieniu zniszczył, stanowiły integralną część oferty złożonej W. (...)przez przedsiębiorstwo (...). I tym samym dokumenty te, z chwilą ich wpływu do W. (...) i przyjęcia przez zamawiającego, stały się wyłączną własnością W. (...) reprezentowanego przez rektora i kanclerza i to ten tylko podmiot miał prawo wyłącznego rozporządzania nimi. Tym samym w zakresie podmiany wskazanych dokumentów i zniszczenia podmienionych, którymi to dokumentami oskarżony M. D. nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, nie budzi zdaniem Sądu wątpliwości, że swoim zachowaniem oskarżony M. D. wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 276 k.k. Oskarżony bowiem podmienił (usunął) i zniszczył dokumenty, które pozostały po podmienieniu, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać.

Za powyższy czyn Sąd na podstawie art. 231 §2 k.k. i art. 33 §1, §2 i §3 k.k. przy zastosowaniu art. 11 §3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych.

Ponadto M. D. (1) w okresie od 13 lutego 2008r. do 11 października 2011r. w S. jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcjęN. (...) W. (...)w S. i powołany przewodniczącym komisji przetargowych w związku z postępowaniami o udzielenie wskazanych poniżej zamówień publicznych, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągniecia korzyści majątkowych, przekraczając swoje uprawnienia i nie dopełniając obowiązków wynikających z zarządzeń Komendanta W. (...) nr 10/2001 z dnia 4 października 2004r. a następnie nr 13/2008 z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, jak również z przepisów art.: 7 ust. 1,2 i 3, 22 ust. 2, 24 ust. 1 pkt 10, 25, 29 ust. 2, 91 ust. 1 i 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień w sposób bezstronny i obiektywny, udzieleniem zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ww. ustawy i określeniem warunków udziału w postępowaniach w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję i postępując wbrew powyższym obowiązkom, z pominięciem pozostałych członków komisji przetargowych, działał na szkodę interesu publicznego zamawiającego, tj. W. (...)w S. i utrudnił przetarg publiczny w 12. następujących postępowaniach:

1) W okresie od 13 lutego 2008r. do 15 kwietnia 2008 r. o nr (...)„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynku uczelniano – policyjnego systemu biblioteczno – informacyjnego W. (...)w S., wchodzącego w skład zamierzenia pod nazwą: „B. (...)w W. (...)w S.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowaniem UE w wysokości 60.771.270 zł, poprzez wprowadzenie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia w wyniku wprowadzenia wymogu posiadania niezbędnego doświadczenia w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień dotyczących obiektów użyteczności publicznej, zatrudniania co najmniej 7 pracowników oraz dysponowania co najmniej 7 zestawami komputerowymi, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie; żądanie od wykonawców dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. oświadczeń o aktualnej liczbie zatrudnionych pracowników u wykonawcy wraz z deklaracjami rozliczeniowymi ZUS, kopii licencji posiadanego oprogramowania z podaniem numerów licencji oraz nazw podmiotów gospodarczych udzielających licencji lub innych dokumentów potwierdzających legalność używanego oprogramowania; niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, czym spowodował szkodę w mieniu w W. (...)w S. w wysokości 283.650 zł i spowodował skierowanie do wykonawcy (...) Sp. z o.o. żądania odniesienia się do oferty konkurencyjnej (...) Sp. z o.o., a także sporządzenie na podstawie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji uzyskanych od (...) Sp. z o.o. do Prokuratury Rejonowej O.P. zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez (...) Sp. z o.o.,

2) W okresie od 28 marca 2008r. do 9 czerwca 2008r. o nr (...)„Remont elewacji budynku nr (...) z wymianą stolarki okiennej i dociepleniem ścian zewnętrznych w W. (...)w S. poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, a także poprzez niezasadne odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, czym spowodował szkodę w mieniu W. (...) w S. w wysokości 85.656,43 zł,

3) W okresie od 10 do 13 października 2008r. o nr (...)„Remont budynku i stołówki nr 52/I/10 z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej i wymianą stolarki okiennej”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 149 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. aktualnego zaświadczenia o przynależności osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenia o liczbie aktualnie zatrudnianych pracowników i deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA),

4) W okresie od 17 czerwca 2009r. do 29 września 2009r. o nr (...)na usługi zarządzania projektem „B. (...) w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowanie UE w wysokości 60.771.207 zł, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie interpretacji zapisów SIWZ na etapie oceny ofert, czym spowodował odrzucenie oferty najkorzystniejszej w postępowaniu i szkodę w mieniuW. (...) w S. w wysokości 384.660 zł,

5) W dniu 11 września 2009r. o nr (...)B. (...)w W. (...)w S. dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jako część projektu o wartości 71.640.000 zł z dofinansowaniem UE w wysokości 60.771.270 zł, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA) oraz sprawozdania finansowego,

6) W okresie od 31 maja 2010r. do 2 czerwca 2010r. o nr (...)„Remont elewacji z dociepleniem budynku nr (...) Pralnia W. (...)w S.”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, żądanie dokumentacji wykraczającej poza ramy ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. żądanie od wykonawców dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży w 2009r.,

7) W okresie od 27 października 2010r. do 15 grudnia 2010r. o nr (...)„Przebudowa budynku letniskowego nr (...) W. (...).”, poprzez: sporządzenie wniosku o rozpoczęcie postępowania odnośnie części dotyczącej opisu postępowania oraz spraw finansowych i przygotowanie SIWZ – zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia nr (...)„Remont elewacji z dociepleniem budynku nr (...) Pralnia W. (...)w S., pomimo tego, że przedmiot zamówienia uzupełniającego nie był zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, a zatem nie wystąpiła przesłanka do zastosowania trybu z wolnej ręki, czym spowodował naruszenie zasad uczciwej konkurencji i udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz utrudnił postępowanie,

8) W okresie od 5 do 10 listopada 2010r. o nr (...)„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa i rozbudowa budynku nr (...) przy ul. (...) w S. na C. (...)MSWiA”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie,

9) W okresie od 5 do 12 listopada 2010r. o nr (...)„Wymiana stolarki okiennej drewnianej i docieplenie poddasza budynku administracyjnego nr (...) W. (...)w S.”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie,

10) W okresie od 5 do 12 listopada 2010r. o nr (...)„Wymiana stolarki okiennej drewnianej nr 20 W. (...)w S.”, poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie,

11) W okresie od 1 do 4 grudnia 2010r. o nr (...)„Remont posadzki w budynku nr (...) stołówka W. (...) w S.” poprzez wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, a także

12) W okresie od 1 czerwca do 11 października 2011r. o nr (...)„Remont dróg wewnętrznych i chodników”, poprzez: wprowadzenie do SIWZ sformułowań warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie, dokonanie wyboru oferty droższej w postępowaniu, zawarcie umowy sprzecznej z ofertą wykonawcy oraz rozliczenie wykonanych prac pomimo niewykonania przez wykonawcę całości robót objętych zamówieniem, co naraziło W. (...)w S. na szkodę w wysokości 63.636,81 zł.

Czyn oskarżonego zakwalifikować należało jako występek z art. 231 §2 k.k. w zb. z art. 305 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 §2 k.k.

Za powyższy czyn Sąd na podstawie art. art. 231 §2 k.k. i art. 33 §1, §2 i §3 k.k. 231 §2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 §3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 3 pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych.

Przy wymiarze kary za czyn wskazany w pkt I a/o jako okoliczności obciążające Sąd potraktował działanie oskarżonego z niskich pobudek, wyłącznie z chęci zysku oraz podjętą przez oskarżonego próbę wpływania na treść zeznań świadka R. C.. Przy wymiarze kary za czyn wskazany w pkt II a/o Sąd potraktował jako okoliczność obciążającą fakt, iż oskarżony rażąco i wielokrotnie naruszył ciążące na nim obowiązki oraz to, że naruszył zarówno interes prywatny jak i interes publiczny. Przy wymiarze kary za czyn wskazany w pkt III a/o Sąd uwzględnił rażąco naganne wielokrotnie przekroczenie przez oskarżonego swoich uprawnień i niedopełnienie obowiązków w sytuacji, w której konsekwencją były znaczne straty finansowe pracodawcy oskarżonego oraz straty przedsiębiorstw, których prawo do uczestniczenia w przetargach na zamówienia publiczne w warunkach uczciwej konkurencji zostało naruszone przez oskarżonego a także jego działanie w celu osiągniecia korzyści majątkowych. Oskarżony odnośnie przypisanych mu czynów z pkt II i III a/o działał z pełną świadomością naruszania zasad uczciwej konkurencji określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i z racji posiadanych kwalifikacji i wiedzy musiał mieć świadomość, że naraża swojego pracodawcę na znaczne straty finansowe, w tym również związane z możliwością utraty przyznanych dotacji. Oskarżony dopuścił się czynów o dużej społecznej szkodliwości, stanowiących wciąż plagę życia społecznego, zawodowego i gospodarczego. Postanowił „dorobić” kosztem własnego pracodawcy, tworząc specyficzny układ, który miał umożliwić mu osiągnięcie korzyści majątkowych.

Natomiast jako okoliczność łagodzącą Sąd przyjął dotychczasową niekaralność oskarżonego za przestępstwa (dane o karalności k. 7604).

W tym stanie rzeczy Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 300 stawek dziennych grzywny, przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych. Sąd miał tu na uwadze bliskość czasową popełnionych przestępstw oraz fakt, że czyny z pkt II i III a/o naruszały tożsame dobra chronione prawem. Zdaniem Sądu wymierzenie oskarżonemu kar w niższym wymiarze byłoby rażąco łagodnym potraktowaniem go i nie pozwoliłoby odczuć mu w sposób wystarczający negatywnych konsekwencji jego zachowania. Byłby to także zły sygnał dla osób zajmujących podobne stanowiska jak oskarżony, gospodarujących mieniem lub środkami publicznymi, tworzący fałszywe wyobrażenie o pobłażliwości dla osób dopuszczających się tego typu przestępstw. Długoletnia izolacja oskarżonego będzie sprawiedliwą odpłatą za popełnione przestępstwa. Pozwoli na jego resocjalizację z jednej strony, z drugiej zaś będzie oddziaływać pozytywnie na społeczeństwo poprzez wskazanie na całkowitą nieopłacalność popełniania przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz związanych z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. System karny musi dawać czytelny i jednoznaczny sygnał, że nie ma przyzwolenia na działania korupcyjne oraz kształtować musi prawidłowe postawy wobec prawa w tym zakresie, ugruntowując postawy uczciwości i transparentności w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym.

Miarkując wysokość kar jednostkowych i kary łącznej grzywny, Sąd miał na uwadze dobrą sytuację materialną oskarżonego – posiada stałe dochody z pracy oraz wynajmu mieszkania, na utrzymaniu jedno dziecko, jest właścicielem dwóch mieszkań, nie ciążą na nim wysokie zobowiązania finansowe.

Ponadto na podstawie art. 41 §1 k.k., w brzmieniu przepisu obowiązującym w dacie czynu, Sąd orzekł wobec oskarżonego M. D. (1) środek karny zakazu zajmowania stanowiska związanego z gospodarowaniem środkami publicznymi na okres 8 lat, zaś na podstawie art. 63 §3 k.k. zaliczył na poczet orzeczonego środka karnego okres zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych od dnia 14.10.2011 roku. Orzekając powyższy środek Sąd miał na uwadze rażące, wielokrotne i długotrwałe przekraczanie przez oskarżonego swoich uprawnień i niedopełnianie obowiązków w związku z pełnieniem funkcji związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi. Należało zatem na wystarczająco długi okres wyeliminować możliwość zajmowania przez oskarżonego stanowiska związanego z gospodarowaniem środkami publicznymi.

Sąd uznał, iż kary jednostkowe, kara łączna i środek karny w orzeczonym wymiarze są adekwatne do stopnia winy oskarżonego (czynów dopuścił się umyślnie w zamiarze bezpośrednim) i wysokiego stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów. Spełnią one zadania prewencji indywidualnej wobec oskarżanego, ale także właściwie kształtować będą postawy społeczne, w sposób jednoznaczny wskazując, że przestępstwo jest nieopłacalne.

Sąd na podstawie art. 63 §1 k.k. zaliczył na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. D. (1) kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie w dniu 13.10.2011 r.

Oskarżony K. K. (1) w okresie od dnia 8 września 2011r. do dnia 19 września 2011r. w S. i w miejscowości T., działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w związku ze zleconym opracowywaniem kosztorysu robót budowlanych i przygotowywaniem oferty przetargowej Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1), w zamiarze aby inna osoba – M. D. (1) pełniący funkcję N. (...) W. (...)w S. i powołany decyzją Kanclerza W. (...) w S. nr (...)z dnia 8 września 2011 r. przewodniczącym komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W. (...)w S. nr na przebudowę i adaptację budynku nr (...) na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych w W. (...)w S., dokonał czynu zabronionego, tj. przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków poprze podmienienie zestawienia materiałów w kosztorysie uzupełniającym robót budowlanych oraz zmieniony odnośnie dat harmonogram finansowo – rzeczowy do oferty złożonej przez wskazaną firmę, spreparowane w ten sposób, aby były najbardziej konkurencyjne i terminowe swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że przekazał M. D. (1) celem podmienienia przerobione w opisane wyżej sposób dokumenty, co w konsekwencji miało wpływ na wybranie oferty Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) K. K. (1) opiewającej na kwotę 6.594.743,12 zł a jednocześnie odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O..

Czyn oskarżonego zakwalifikować należało jako występek z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 231 §2 k.k. i art. 276 k.k.

Co do przyjętej kwalifikacji z art. 276 k.k. odwołać się w tym miejscu należy do uwag poczynionych w tym zakresie odnośnie czynu przypisanego oskarżonemu M. D. (1) z pkt II a/o.

Za powyższy czyn Sąd na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 231 §2 k.k. i art. 33 §1, §2 i §3 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.

Przy wymiarze oskarżonemu K. K. (1) kar za przypisane mu przestępstwo, Sąd jako okoliczność łagodzącą przyjął uprzednią niekaralność oskarżonego (dane o karalności k. 7605).

Jako okoliczność obciążającą Sąd uwzględnił to, że oskarżony działając wyłącznie z chęci zysku zdecydował się ułatwić oskarżonemu popełnienie przestępstwa, którego skutkiem było narażenie podmiotu zamawiającego na istotną stratę finansową oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Doskonale zdawał sobie sprawę nie tylko z tego, że podmienienie przekazanych przez niego dokumentów w nielegalny sposób zwiększa konkurencyjność jego oferty, ale miał też świadomość, że oskarżony M. D. w sytuacji wyeliminowania błędów w ofercie jego przedsiębiorstwa będzie mógł wykazać nieprawidłowość ofert pozostałych uczestników przetargu w celu ich wyeliminowania.

Sąd na podstawie art. 69 §1, §2 k.k. i art. 70 §1 pkt 1 k.k. w brzmieniu przepisów obowiązujących w dacie czynów, wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 lat tytułem próby. W ocenie Sądu istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna, pozwalająca na przyjęcie, iż pomimo niewykonania wymierzonej kary, oskarżony będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Mając na uwadze działanie K. K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd uznał, że obowiązek zapłaty przez oskarżonego grzywny w kwocie 22.500 złotych pozwoli realnie odczuć mu naganność jego zachowania, uzmysłowi jego przestępny charakter i wdroży go do poszanowania prawa w przyszłości.

Miarkując wysokość kary grzywny, Sąd miał na uwadze bardzo dobrą sytuację materialną oskarżonego – prowadzi rentowną działalność gospodarczą, nie posiada nikogo na utrzymaniu, nie ciążą na nim wysokie zobowiązania finansowe.

Ponadto dla wzmocnienia celów wychowawczych kary na podstawie art. 41 §1 k.k. w brzmieniu przepisu obowiązującym w dacie czynu Sąd orzekł wobec oskarżonego K. K. (1) środek karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na okres 3 lat. Oskarżony swoim zachowaniem dowiódł, że jego uczestnictwo w przetargach związanych z zamówieniami publicznymi stanowi zagrożenie dla uczciwej konkurencji podmiotów gospodarczych.

Mając na uwadze dobrą sytuację materialną oskarżonych Sąd na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego M. D. na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 6.400 złotych oraz na podstawie art. 627 k.p.k. obciążył go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie w ¾ ich wysokości, natomiast na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego K. K. na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 4.800 złotych, natomiast na podstawie art. 627 k.p.k. obciążył go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie w ¼ ich części.

Sąd pominął zeznania świadków M. J. (k. 8066v-8067, 1138-1139), M. Z. (k. 8067, 1142-1145), D. P. (k. 8075, 2326-2328), J. P. (k. 8075v, 2178-2180), J. Z. (k. 8076-8076v, 2330-2332), D. T. (k. 8076v-8077, 2334-2336), A. J. (k. 8077, 2341-2342), K. I. (k. 8112v, 2362-2364), J. P. (k. 8112v-8113, 2356-2358), A. Z. ( (...), (...)- (...)), P. K. (k. 8113-8114, 2491-2495, 4145-4148, 6955-6957, 7417), M. S. (k. 8114-8114v, 2497-2499, 4115-4117), R. K. (k. 8143v-8144, 2351-2354), B. G. (k. 8145-8145v, 3882-3884, 7546-7549), E. K. (k. 8150v, 3961-3965), Z. W. (k. 8186, 7255-7257), L. W. (k. 8191-8191v, 3900-3904), J. G. (k. 8191v, 4083-4085), S. R. (k. 8192, 4023-4026) P. C. (k. 8192v, 4568-4570), Z. J. (k. 8220v-8221, 4574-4576), P. S. (k. 4129-4132), S. K. (k. 4069-4072), L. A. (k. 4087-4090), J. L. (k. 4104-4107) i K. S. k. (4140- (...)), albowiem nie wnosiły one do sprawy niczego istotnego. Nadto z uwagi na przedstawione Sądowi dowody wskazane powyżej, którym Sąd dał wiarę i na których oparł się ustalając stan faktyczny w sprawie, pominięto dowód z materiałów kontroli operacyjnej.