Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 35/17

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 12 stycznia 2017 r. powodowie M. W. i J. W. (1) wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 85.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zaś od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem wypłaty odszkodowania w ramach ochrony ubezpieczenia Autocasco udzielonej przez pozwanego.

W uzasadnieniu powodowie wskazali, że będąc przedsiębiorcami (prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - Kancelarię Adwokacką w Ł.) w dniu 24 kwietnia 2013 roku zawarli umowę leasingu nr (...) z (...) Sp. z o.o., której przedmiotem był pojazd K. (...). Zgodne z warunkami umowy leasingu pojazd w trakcie trwania leasingu był ubezpieczony w ramach polisy generalnej finansującego w Towarzystwie (...) S.A. w zakresie OC, AC, NW w okresie od 25 kwietnia 2014 do 24 kwietnia 2015 roku.

W dniu 14 lutego 2015 roku doszło do włamania do mieszkania powodów znajdującego się przy ulicy (...) w Ł., w którym nieznany sprawca dokonał kradzieży kluczyków, następnie dokonał zaboru samochodu K. (...) zaparkowanego przed posesją powodów.

Powodowie niezwłocznie zgłosili fakt utraty przedmiotu leasingu zarówno finansującemu, jak i ubezpieczycielowi samochodu - pozwanemu Towarzystwu (...) S.A. Ubezpieczyciel opierając się na materiałach zgromadzonych w aktach postępowania karnego odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na zapis w Szczególnych Warunkach (...) ( (...)) pojazdów Autocasco, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, jeśli szkoda postała wskutek utraty przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę dokumentów pojazdu, kluczy lub sterowników i nie zgłosił utraty odpowiednim organom.

(pozew, k. 3-7).

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie solidarnie od powodów na rzecz pozwanego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego, powołując się przy tym na wyłączenie swojej odpowiedzialności w oparciu o klauzule zawarte w Szczególnych Warunkach (...) ( (...)) pojazdów Autocasco, a w szczególności na brak odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Pozwany podniósł, iż na gruncie niniejszej sprawy powód J. W. (1) podczas składania zeznań funkcjonariuszom policji wykonującym czynności po kradzieży podał, iż wcześniej skradziono mu kluczyk od skradzionego auta. O fakcie kradzieży kluczyka powód nie powiadomił policji ani pozwanego Towarzystwa (...). Nadto kolejne zeznania powoda J. W. (1) dotyczące pozostawienie kluczyków na komodzie w ocenie pozwanego także daje podstawę do krytycznej oceny zachowania powoda i przypisania temu zachowaniu cech rażącego niedbalstwa, które sprowokowało i ośmieliło sprawcę do działania.

Pozwany podał, iż zachowanie powoda J. W. (1) polegające na utracie kluczyków, niepoinformowanie o tym fakcie właściwych organów oraz niewymienienie zamków wyczerpuje przesłanki wyłączenia odpowiedzialności pozwanego z tytułu przedmiotowej szkody.

Pozwany zakwestionował również wartość szkody podaną przez powodów, bowiem powołując się na § 26 ust. 9 (...) w razie szkody polegającej na kradzieży pojazdu odszkodowanie ustala się na podstawie wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. Pozwany dokonał ustalenia wartości pojazdu na kwotę 76.100 zł netto.

(odpowiedź na pozew, k. 45-47).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowie prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej –Kancelarię (...) w Ł. (informacja z (...) k. 12 – 13).

Pozwany (...) Spółka Akcyjna w W. jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców za numerem KRS (...) (informacja odpowiadająca odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców k. 51-52v).

W dniu 24 kwietnia 2013 roku powodowie zawarli umowę leasingu nr (...) z (...) Sp. z o.o., której przedmiotem był pojazd K. (...), o numerze rejestracyjnym (...) i nadwozia (...).

Pojazd będący przedmiotem leasingu został nabyty w autoryzowanym salonie (...) Sp. z o.o. w Ł. jako nowy. Pojazd był zarejestrowany po raz pierwszy w dniu 29 października 2012 roku jako auto demonstracyjne w salonie dealera, rok produkcji 2012. (...) posiadało bogate wyposażenie w wersji XL m.in. lakier metalizowany, okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie, pakiet E., pakiet komfort

(umowa leasingu z dn. 24.04.2013r., k. 25-31; faktura (...), k. 14, kserokopia dowodu rejestracyjnego, k. 15-16, specyfikacja K. (...), k. 95-97, pisemna opinia biegłego dr inż. J. W. (2), k. 174-176).

Zgodne z warunkami umowy leasingu pojazd w trakcie trwania leasingu był ubezpieczony w ramach polisy generalnej finansującego [umowa o współpracy (...) z 17.11.2011 roku] w Towarzystwie (...) S.A.

(umowa leasingu z dn. 24.04.2013r., k. 25-31).

Pismem z dnia 24 kwietnia 2014 roku powodowie zostali poinformowani przez leasingodawcę o zawarciu umowy ubezpieczenia w ramach ryzyka OC, AC, NW w okresie od 25 kwietnia 2014 roku do 24 roku 2015 roku. Składka za pakiet ubezpieczeń w wysokości 3007,00 zł została przez powodów opłacona na podstawie refaktury VAT. Powodowie otrzymali potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia - polisa nr (...). Zgodnie z polisą ubezpieczeniową pojazd został ubezpieczony w zakresie AC na kwotę 85.900,00 zł netto. Wartość pojazdu ustalono wg systemu E. .

(potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, k. 17, polisa nr (...), k. 18, faktura VAT (...), k. 19).

Ubezpieczenie Autocasco obejmowało m.in. odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego pojazdu (§ 6 ust.1). Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia jest przed­sięwzięcie przez ubezpieczonego z pojazdu właściwych środków w celu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji, włączenia urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą i należytego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu i wszystkich posiadanych przez właściciela/ współ­właściciela/użytkownika pojazdu kompletów kluczy, kart kodowych, pilotów (§ 7 ust.1 i 3).

Z definicji zawartych w (...) wynika, że:

- kradzież to działanie sprawcy wyczerpujące znamiona czynów określonych w art. 278 KK (kradzież), art. 279 KK (kradzież z włamaniem), art. 280 KK (rozbój) oraz art. 289 KK (zabór w celu krótkotrwałego użycia), w wyniku którego doszło do zaboru pojazdu (jego części lub wyposażenia) zabezpieczonego w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz w sposób określony w niniejszych (...) (§ 2 pkt 15)

( (...), k. 20-24v).

Zgodnie z § 11 (...) zawierającym katalog wyłączeń odpowiedzialności pozwanego, nie ponosi on odpowiedzialności jeżeli szkoda powstała m.in. w skutek:

- wejścia sprawcy w posiadanie dokumentów pojazdu, kluczy lub sterowników za wiedzą lub wskutek rażą­cego niedbalstwa Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu (z zastrzeżeniem względów słuszności w przypadku rażącego niedbalstwa) (pkt 2),

- utraty przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę dokumentów pojazdu kluczy lub sterowników, gdy Ubezpieczony lub Ubezpieczający nie wymienił zamków lub sterowników i nie zgłosił utraty dokumentów pojazdu odpowiednim organom (pkt 3).

( (...), k. 20-24v).

Treść § 26 ust. 9 (...) stanowi, że w razie szkody polegającej na kradzieży pojazdu odszkodowanie ustala się na podstawie wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody wg katalogów (...)Ekspert lub E..

( (...), k. 20-24v).

Powodowie korzystali z dwóch aut K. S. i K. C.. W dniu 5 lutego 2015 roku przed posesją powodów znajdującą się przy ul. (...) w Ł., powódka zaparkowała auto K. S. na czas jej pobytu na urlopie. Drugie auto, z którego zazwyczaj korzysta pozostało w jednostanowiskowym garażu stanowiącym część budynku mieszkalnego powodów (kopia protokołu Policji z przesłuchania J. W. (1), k. 138-140, przesłuchanie powódki M. W., e-protokół z dn.05.04.2018r., czas nagrania: 01:14:06-01:17:32, k. 206-211; zeznania świadka A. K., e-protokół z dn.05.04.2018r., czas nagrania: 00:20:31, k. 206-211 ).

W dniu 14 lutego 2015 roku po stwierdzeniu, że sprzed domu powodów, zniknął zaparkowany tam uprzednio samochód K. S. niezwłocznie zawiadomiona została policja (notatka urzędowa K. w Ł. dot. zgłoszenia kradzieży pojazdu samochodowego z dn. 14.02.2015r., k. 124).

Powód J. W. (1) jest osobą schorowaną i niepełnosprawną. Pomoc w opiece nad J. W. (1) oraz pomoc w utrzymaniu czystości w domu powodów sprawuje A. K. – wieloletni pracownik powodów, która była obecna podczas ujawnienia faktu zniknięcia auta. A. K. o zaistniałym zdarzeniu zawiadomiła również swojego męża T. K., który jest pracownikiem technicznym przy kancelarii adwokackiej prowadzonej przez powódkę M. W.. T. K. po powzięciu informacji o zniknięciu auta prowadził poszukiwania pojazdu w okolicy, a także ewentualnych kamer monitoringu, jednakże z wynikiem negatywnym.

Podczas pierwszych czynności podjętych przez funkcjonariuszy policji na miejscu zdarzenia nie stwierdzono śladów włamania. W trakcie przesłuchania przez policję powód J. W. (1) zeznał, że dzień wcześniej wraz ze swoją opiekunką A. K. byli samochodem marki K. C. na zakupach w supermarkecie (...). Z uwagi na fakt, że powód zazwyczaj ma dwie pary kluczyków (do dwóch aut, z których korzysta równorzędnie), powód zaczął przypuszczać, że podczas robienia zakupów mogło dojść do ewentualnej utraty kluczyków od auta np. że mogły wypaść z kieszeni kurtki.

(zeznania świadka A. K., e-protokół z dn.05.04.2018r., czas nagrania: 00:20:31-00:29:01, k. 206-211; zeznania świadka T. K., e-protokół z dn.05.04.2018r., czas nagrania: 00:53:44-00:56:38, k.206-211; protokół przesłuchania A. K. z dn. 11.03.2015r., k. 142; protokół przesłuchania J. W. (1) – przyjęcia ustnego na zawiadomienie o przestępstwie, k. 126-127; protokół przesłuchania T. K. z dn. 16.03.2015r., k. 147-148; protokół przesłuchania T. K. z dn. 20.04.2015r., k. 158-161 ).

Po zakończeniu czynności przez policję, około godziny 21.00 T. K. wraz z żoną zaczęli się szykować do wyjścia z domu powodów. W trakcie wychodzenia z posesji T. K. w drzwiach balkonowych na wysokości klamki zauważył otwór wielkości około jednego centymetra. O tym fakcie poinformował powoda, który ponownie zadzwonił na policję.

( protokół przesłuchania T. K. z dn. 16.03.2015r., k. 147-148; zeznania świadka A. K., e-protokół z dn.05.04.2018r., czas nagrania: 00:29:01, k. 206-21; zeznania świadka T. K., e-protokół z dn.05.04.2018r., czas nagrania: 00:56:38-01:00:36, k.206-211; notatka urzędowa K. w Ł. dot. kradzieży z włamaniem z dn. 14.02.2015r., k. 125 ).

W trakcie dalszych czynności dokonano m.in. oględzin mieszkania powodów, znajdującego się przy ulicy (...), które wykazały, że sprawca nawiercając futrynę drzwi tarasowych dokonał włamania do mieszkania. Powód J. W. (1), przypomniał sobie, że kluczyki od ukradzionego pojazdu były prawdopodobnie pozostawione na komodzie w przedpokoju. Sprawca dokonał kradzieży kluczyków do pojazdu marki K. S., a następnie zaboru auta. Drzwi wejściowe do mieszkania w chwili dokonania przestępstwa były zamknięte na klucz, jak również okna znajdujące się na parterze budynku. Posesja, na której zamieszkują powodowie jest ogrodzona, wejście na nią prowadzi przez zamkniętą bramę i furtkę zabezpieczoną zamkiem zamykanym na klucz z domofonem. K., na której mogły leżeć kluczyki widać dopiero z tarasu (po wejściu na posesję). Kradzież samochodu miała miejsce najprawdopodobniej w nocy z 12 lutego na 13 lutego 2015 roku. Śledztwo zostało wszczęte o przestępstwo z art. 279 § kk tj. kradzieży z włamaniem. Prowadzone postępowanie przygotowawcze nie doprowadziło jednak do wykrycia i ujęcia sprawcy, wobec czego zostało umorzone.

(protokół oględzin, k. 131-134; postanowienie o wszczęciu śledztwa z dn. 24.02.2015 roku przez Prokuraturę Rejonową Ł., sygn. akt 2 Ds.310/15, k. 19; wykaz dowodów rzeczowych, k. 135; notatka urzędowa sporządzona przez K. w Ł. z dn. 11.03.2015r. o sporządzeniu szkicu sytuacyjnego posesji przy ulicy (...), k. 146; postanowienie o umorzeniu śledztwa z dn.24.03.2015r., k. 149; notatka urzędowa sporządzona przez K. w Ł. z dn. 20.04.2015r., k.162; pismo Prokuratury Rejonowej Ł. z dn. 22.04.2015r.; protokół przesłuchania J. W. (1) z dn. 20.04.2015r., k. 151-152; przesłuchanie powódki M. W., e-protokół z dn.05.04.2018r., czas nagrania: 01:21:18, k. 206-211 ).

Powodowie niezwłocznie zgłosili fakt utraty przedmiotu leasingu zarówno finansującemu, jak i ubezpieczycielowi samochodu - pozwanemu Towarzystwu (...) S.A. Ubezpieczyciel opierając się na materiałach zgromadzonych w aktach postępowania karnego odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na to, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, jeśli szkoda powstała wskutek utraty przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę dokumentów pojazdu, kluczy lub sterowników i nie zgłosił utraty odpowiednim organom.

(pismo Ubezpieczyciela z dn. 18.02.2015r., k. 36; pismo Ubezpieczyciela z dn. 14.05.2015r., k. 37).

Z uwagi na utratę przedmiotu leasingu umowa leasingu wygasła, zaś powodowie zostali zobowiązani do zapłaty na rzecz finansującego (...) Sp. z o.o. kwoty 45.997,94 zł tytułem rozliczenia umowy.

(informacja o wygaśnięciu umowy leasingu, k.32; rozliczenie umowy leasingu, k. 34; potwierdzenie przelewu, k.35).

Powodowie w dniu 14 września 2016 roku zawarli z (...) Sp. z o.o. umowę przelewu wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia pojazdu K. (...) zawartej z (...) S.A.

(umowa przelewu wierzytelności z dn. 14.09.2016r., k. 38).

Wartość skradzionego pojazdu powodów na dzień kradzieży wyliczona w programie E. wyniosła 88.900 zł netto.

( pisemna opinia biegłego dr inż. J. W. (2), k. 174-176).

Powyższy stan faktyczny, Sąd ustalił w oparciu o dokumenty, których prawdziwości i wiarygodności żadna ze stron nie kwestionowała oraz uzupełniająco w oparciu o zeznania świadków i przesłuchania powódki M. W., które w sposób spójny i logiczny uzupełniły materiał dowodowy w postaci dokumentów.

Sąd pominął dowód z zeznań świadka P. O., bowiem jego zeznania nie przyczyniły się do dokonania ustaleń faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia. Świadek jest policjantem, prowadził sprawę dotyczącą włamania, ale z racji ilości przeprowadzanych czynności tego rodzaju nie pamiętał szczegółów dotyczących zdarzenia. Jego czynności ograniczyły się po za tym jedynie do przesłuchania świadków i pokrzywdzonego.

Podstawę do poczynienia ustaleń w sprawie stanowiła również opinia powołanego w sprawie biegłego sądowych ds. mechaniki pojazdowej i rekonstrukcji wypadków drogowych. Opinia została sformułowana w sposób jasny i zrozumiały i jednocześnie wyczerpujący zagadnienia, którego dotyczyła.

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na ustalenie, że w nocy z 12 na 13 lutego 2015 roku do mieszkania powodów dostali się nieznani sprawy przez drzwi tarasowe, które zostały otwarte przy pomocy nawierceń dokonanych w futrynie drzwi. Z mieszkania zostały skradzione kluczyki znajdujące na komodzie w przedpokoju, a następnie dokonano zaboru auta K. S. zaparkowanego przed posesją powodów. Oczywiście taki sposób postępowania sprawców wymagał przygotowania, rozeznania w terenie i warunkach zabezpieczenia posesji. Należy podkreślić, że powodowie przedstawili liczne dowody w celu wykazania prawdziwości swoich twierdzeń. Fakt, że powód J. W. (1) w pierwszych zeznaniach powziął wątpliwości do miejsca pozostawienia kluczyków (na komodzie w domu czy w kieszeni kurtki, z której podczas robienia zakupów w Makro ewentualnie mogły wypaść) nie dowodzi, że do włamania nie doszło. Zarzuty pozwanego, że powodowie nie zawiadomili policji i pozwanego o kradzieży czy też zagubieniu kluczyków (i przyjęta w oparciu o nie podstawa wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) są całkowicie bezzasadne. Fakt utraty kluczyków i kradzieży pojazdu został ujawniony jednoczasowo i powód nie miał możliwości wcześniejszego ich zgłoszenia (tym bardziej wymiany zamków w skradzionym pojeździe). Podkreślić przy tym należy, że nawet przyjmując hipotetycznie, że kluczyki mogły zostać skradzione czy też zgubione podczas zakupu w Makro, to i tak nie występuje tu przesłanka wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela określona w (...). Zarzut bowiem braku powiadomienia o utracie kluczyków i braku podjęcia czynności zmierzających do zminimalizowania szkody mógłby być postawiony jedynie w sytuacji, gdyby hipotetyczny fakt utraty kluczyków w Makro został przez powoda J. W. stwierdzony przed kradzieżą pojazdu. Okoliczności takiej pozwany nie wykazał, a jednocześnie trudno uwierzyć aby powód (prawnik) nie podjął czynności zabezpieczających pojazd w sytuacji stwierdzenia utraty kluczyków. Powyższe samo w sobie już wyklucza możliwość powoływania się przez pozwanego na wyłączenia z (...). Okoliczność, iż powód, osoba starsza i schorowana, po odkryciu kradzieży pojazdu snuł przypuszczenia co do możliwych miejsc i sytuacji utraty kluczyków (przed odkryciem włamania) w żaden sposób nie podważa okoliczności utraty pojazdu w wyniku włamania. Natomiast pozostawienie kluczyków do auta w miejscu ogólnodostępnym, znajdującym się w domu mieszkalnym, w przedpokoju jest sposobem powszechnym, a wymaganie dodatkowego zabezpieczenia miejsca przetrzymywania kluczyków w mieszkaniu nie było objęte umową ubezpieczenia i nie może być uznane za racjonalne.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Strony sporu łączyła umowa ubezpieczenia w ramach ryzyka OC, AC, NW na mocy której pozwany udzielił powódce ochrony ubezpieczeniowej, m.in. w zakresie ubezpieczenia Autocasco od kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. Warunkiem odpowiedzialności w zakresie ryzyka kradzieży zgodnie z zapisem Szczególnych warunków ubezpieczenia jest dopełnienie przez ubezpieczonego zabezpieczenia, poza pojazdem, dokumentów i wszystkich posiadanych kompletów kluczy, kart, pilotów. Jednym ze zdarzeń losowych, które zostało przez pozwanego objęte ochroną ubezpieczeniową na wypadek powstania w jego wyniku szkody w majątku powodów, była szkoda powstała wskutek kradzieży z włamaniem - zgodnie z definicją kradzieży przyjętą przez pozwanego w treści Szczególnych warunków ubezpieczenia (§3 ust. 6 (...)).

Z ustaleń Sądu wynika, że do powstania szkody w mieniu powódki doszło na skutek włamania do domu powodów przy ulicy (...) w Ł. i kradzieży kluczyków do pojazdu marki K. S., przy czym powód J. W. (1) tuż po stwierdzeniu zniknięcia auta, pozostając pod wpływem silnego stresu wskazywał na ewentualne możliwe okoliczności utraty kluczyków (zgubienie podczas robienia zakupów), natomiast w toku czynności dochodzeniowych ustalono fakt włamania do domu powodów i kradzież kluczyków z domu powodów. Do zdarzenia tego doszło w okresie, w którym pojazd powodów był objęty udzieloną przez pozwanego ochroną ubezpieczeniową.

Strona pozwana kwestionowała zarówno wystąpienie zdarzenia rodzącego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, jak i wysokość szkody.

Zgodnie z treścią art. 805 k.c. przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Obowiązek zakładu ubezpieczeń aktualizuje się, gdy ubezpieczający udowodni, że zaistniał wypadek przewidziany umową ubezpieczenia, powstała szkoda w wykazywanej przez niego wysokości oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami. (por uzas. wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14.11.2013r I ACa 492/13, Lex 1400220).

W realiach niniejszej sprawy powodowie udowodnili przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela, tzn. fakt kradzieży z włamaniem, jak i powstanie szkody i jej wysokość. Sprawca dostał się do domu powodów prawidłowo zabezpieczonego zamkniętą bramą i drzwiami – zamkniętymi na zamek. Okna jak i drzwi tarasowe znajdujące się na parterze budynku były również zamknięte. Spełnione zostały zatem minimalne wymogi zabezpieczenia określone w (...), natomiast wymaganie dodatkowego zabezpieczenia miejsca przetrzymywania kluczyków w mieszkaniu nie było objęte umową ubezpieczenia. Fakt, że zabezpieczenia okazały się nieskuteczne i nie uchroniły od kradzieży nie zwalnia pozwanego od odpowiedzialności.

Nieznany Sprawca dostał się bowiem do pomieszczeń pokonując zabezpieczenia. Zdarzenie, które miało miejsce w nocy z 12 na 13 bądź z 13 na 14 lutego 2015 roku spełnia przesłanki kradzieży w rozumieniu (...). O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję, leasingodawcę oraz ubezpieczyciela. Świadczą o tym m.in. dowody w postaci notatek policyjnych, zeznań świadków jak i powoda, oraz pisma pozwanego z dnia 18 lutego 2015 roku o otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego zdarzenia.

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego w ocenie Sądu nastąpiło zdarzenie, które rodzi odpowiedzialność pozwanego za szkodę poniesioną przez powodów na podstawie łączącej strony umowy ubezpieczenia.

Wobec powyższego pozwany winien zapłacić powódce odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek kradzieży z włamaniem. Szkoda polegała na utracie pojazdu marki K. S.. W takim wypadku zgodnie z § 26 ust. 9 (...) w razie szkody polegającej na kradzieży pojazdu odszkodowanie ustala się na podstawie wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. Pozwana dokonała ustalenia wartości auta na kwotę 76.100 złotych netto. Przy czym powodowie dochodzą odszkodowania w kwocie 85.900 zł, co odpowiada sumie ubezpieczenia w ramach ochrony ubezpieczenia autocasco wynikającej z polisy nr (...). Dodatkowo biegły sądowy z zakresu mechaniki sądowej wycenił pojazd powodów na dzień kradzieży za pomocą systemu E. na kwotę 88.900 złotych netto, biorąc pod uwagę jego bogate wyposażenie .

Podsumowując na skutek kradzieży z włamaniem do domu przy ul. (...) w Ł., a następnie kradzieży auta powodowie ponieśli szkodę w wysokości 85.900 zł.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie łączącej strony umowy ubezpieczenia i na podstawie art. 805 § 1 i § 2 pkt. 1 k.c. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 85.900 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu powódki objętym przez pozwanego ochroną ubezpieczeniową.

O odsetkach Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 481 § 1 k.c. przyjmując, że pozwany pozostawał i pozostaje w opóźnieniu w spełnieniu swojego świadczenia i zasądzając je zgodnie z żądaniem pozwu co do kwoty 85.900 złotych od dnia odmowy przez pozwanego wypłaty odszkodowania tj. od dnia 14 maja 2015 roku. W tym miejscu podnieść należy, iż z uwagi na zmianę przepisów dotyczących odsetek przede wszystkim należy wskazać na treść art. 56 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r., poz. 1830). Zgodnie z tym przepisem do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, to jest do dnia 1 stycznia 2016 r.( zgodnie z art. 57 tejże noweli) stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że za okres do 31 grudnia 2015 r. powodom należą się odsetki których wysokość jest ustalana zgodnie z art. 481 § 2 k.c. w brzmieniu redakcyjnym i numeracji obowiązujących do 31 grudnia 2015 r., a więc odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Z kolei za okres od 1 stycznia 2016 r., należą się odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie art. 481 § 2 zd. I k.c. w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przytoczonych wyżej regulacji zasądzono odsetki ustawowe od kwoty 85.900 zł od dnia 14 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zaś od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty zasądzono odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z którym przegrywający obowiązany jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Pozwany uległ w całości. Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu Sąd pozostawił referendarzowi sądowemu na podstawie art. 108 § 1 k.p.c.

ZARZĄDZENIE

doręczyć pełnomocnikowi pozwanego odpis wyroku z uzasadnieniem.