Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 587/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Grażyna Jaszczuk

Protokolant:

st. sekr. sąd. Katarzyna Wierzejska

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r.

sprawy P. S.

obwinionego o czyny z art. 87 § 1a kw i inne

na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach

z dnia 27 czerwca 2018 r. sygn. akt II W 179/17

wyrok uchyla i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Siedlcach do ponownego rozpoznania na podstawie art. 104 § 1 pkt 4 i 5 kpw z uwagi na orzeczenie kary nieznanej ustawie i zachodzącej sprzeczności w treści orzeczenia uniemożliwiającej wykonanie wyroku; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. G. W. w S. kwotę 516,60 zł (w tym 96,60 zł podatku Vat) tytułem obrony z urzędu sprawowanej w toku postępowania odwoławczego.

Sygn. akt II Ka 587/18

UZASADNIENIE

P. S. został obwiniony o to, że:

I.  w dniu 15 września 2016 r. ok. godz. 19:40 w Ł. na ul. (...) kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (1-1,46 mg/l, II - 1,32 mg/l),

to jest o czyn z art. 87 § 1 a kw,

II.  w tym samym miejscu i czasie kierował rowerem jw. bez wymaganego oświetlenia,

to jest o czyn z art. 88 kw,

III.  w dniu 18 listopada 2016 r. ok. godz. 7:25 w sklepie (...) przy ul. (...) w Ł. pow. Ł., woj. (...) dokonał kradzieży wódki (...) 0,2 1 o wartości 11,99 zł na szkodę wymienionego sklepu,

to jest o czyn z art. 119 § 1 kw,

IV.  w czasie i miejscu jak w pkt III spożył skradziony alkohol, w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych,

to jest o czyn z art. 43" ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

V.  w dniu 16 listopada 2016 r. ok. godz. 20:20 w sklepie (...) przy ul. (...) w Ł. pow. Ł., woj. (...) dokonał kradzieży dwóch butelek wódki (...) 0,25 1 o wartości 19,58 zł na szkodę wymienionego sklepu,

to jest o czyn z art. 119 § 1 kw,

VI.  w czasie i miejscu jak w pkt V spożył skradziony alkohol, w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych,

to jest o czyn z art. 43" ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

VII.  w dniu 2 grudnia 2016 r. ok. godz. 10:00 w sklepie (...) przy ul. (...) w Ł. pow. Ł., woj. (...) dokonał kradzieży czteropaka piwa puszkowego C. 0,51 o wartości 11,99 zł na szkodę wymienionego sklepu,

to jest o czyn z art. 119 § 1 kw,

VIII.  w dniu 17 listopada 2016 r. ok. godz. 10:00 w sklepie (...) przy ul. (...) w Ł. pow. Ł., woj. (...) dokonał kradzieży dwóch czteropaków piwa puszkowego (...),5 1 o wartości 27,98 zł na szkodę wymienionego sklepu,

to jest o czyn z art. 119 § 1 kw,

IX.  w dniu 17 listopada 2016 r. ok. godz. 8:05 w sklepie (...) przy ul. (...) w Ł. pow. Ł., woj. (...) dokonał kradzieży wódki (...) 0,25 1 o wartości 9,79 zł na szkodę wymienionego sklepu,

to jest o czyn z art. 119 § 1 kw,

X.  w czasie i miejscu jak w pkt IX spożył skradziony alkohol, w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych,

to jest o czyn z art. 43" ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

XI.  w dniu 12 grudnia 2016 r. ok. godz. 19:15 w sklepie (...) przy ul. (...) w Ł. pow. Ł., woj. (...) dokonał kradzieży sześciopaka piwa puszkowego 0,5 1 (...) o wartości 12,99 zł na szkodę wymienionego sklepu,

to jest o czyn z art. 119 § 1 kw,

XII.  w dniu 14 grudnia 2016 r. ok. godz. 11:00 w aptece (...) przy ul. (...) w Ł. pow. Ł., woj. (...) usiłował dokonać kradzieży dwóch past do zębów (...), jednej pasty E. S. i kremu P. o łącznej wartości 86,92 zł na szkodę wymienionej apteki, zamierzonego celu jednak nie osiągnął z uwagi na interwencję personelu,

to jest o czyn z art. 119 § 2 kw

Sąd Rejonowy w Siedlcach wyrokiem z dnia 27 czerwca 2018r.

I.  obwinionego P. S. uznał za winnego dokonania zarzucanych mu czynów wyczerpujących wyżej wymienione dyspozycje i za czyny te na podstawie art. 119 § 1 kw w zw. z art. 9 § 2 kw wymierzył obwinionemu karę grzywny w wysokości 1 (jednego) miesiąca aresztu;

II.  za popełnienie czynu z pkt I orzeczenia na podstawie art. 87 § 4 kw orzekł wobec obwinionego P. S. zakaz prowadzenia rowerów na okres 6 (sześciu) miesięcy;

III.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej w S. adw. G. W., kwotę 265,68 (dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 68/100) w tym kwotę 49,68 (czterdzieści dziewięć 68/100) podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu pełnioną przez tegoż adwokata;

IV.  zwolnił obwinionego od ponoszenia kosztów sądowych, wydatkami obciążył Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca obwinionego.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił obrazę przepisów mającą wpływ na jego treść a mianowicie:

1.  naruszenie prawa materialnego tj. art. 24 § 1 kw w zw. z art. 18 pkt. 3 kw poprzez wymierzenie obwinionemu kary grzywny w wysokości 1 miesiąca aresztu tj. w wymiarze nieznanym ustawie, co jest sprzecznością w treści orzeczenia uniemożliwiającą jego wykonanie, co jednocześnie stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 104 § 1 pkt 5 kpw.

alternatywnie

2.  art. 5 i 7 kpk w zw. z art. 8 kpw i art. 410 kpk w zw. z art. 82 § 1 kpw poprzez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny zebranego materiału dowodowego z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania i doświadczenia życiowego i przyjęcie, że obwiniony dopuścił się zarzucanych mu czynów z pkt III - XII w sytuacji, gdy zebrany materiał dowodowy na takie ustalenia nie pozwalał.

W konsekwencji na podstawie art. 427 § 1 kpk i art. 437 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw wnosił o:

uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Siedlcach do ponownego rozpoznania,

ewentualnie

zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie obwinionego od zarzucanych mu czynów z pkt III - XII i wymierzenie mu za zarzucane czyny z pkt I i II kary grzywny w wysokości 200 zł.

Sąd zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy i zarzut zawarty w pkt 1 oraz wniosek z nim związany jest zasadny.

Z art. 104 § 1 kpw wynika, że Sąd Odwoławczy uchyla zaskarżone orzeczenie niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia jeżeli:

- pkt 4) orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie,

- pkt 5) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie.

Obie wskazane wyżej przyczyny odwoławcze mają charakter bezwzględny i zachodzą w niniejszej sprawie. Sąd I instancji orzekł wobec oskarżonego „karę grzywny w wysokości 1 (jednego) miesiąca aresztu”. Kara grzywny jest znana Kodeksowi wykroczeń, ale jak słusznie stwierdza obrońca wymierza się ją w wysokości od 20 zł do 5.000 zł, zaś kara 1 miesiąca aresztu w ogóle nie jest znana Kodeksowi wykroczeń. Art. 19 kw wskazuje, że kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. W tej sytuacji nie wiadomo jaka kara została wymierzona obwinionemu i jak wykonać wyrok w tej części.

Z tych względów Sąd Okręgowy wyrok uchylił i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Siedlcach do ponownego rozpoznania na podstawie art. 104 § 1 pkt 4 i 5 kpw z uwagi na orzeczenie kary nieznanej ustawie i zachodzącej sprzeczności w treści orzeczenia uniemożliwiającej wykonanie wyroku. Zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. G. W. w S. kwotę 516,60 zł (w tym 96,60 zł podatku Vat) tytułem obrony z urzędu sprawowanej w toku postępowania odwoławczego na podstawie § 17 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 18.10.2016 r. poz. 1714 z późn. zm.).