Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 67/19

POSTANOWIENIE

Dnia 01 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Barczak-Sobierajska, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) sp. z o.o. w W. ( (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa przed przekształceniem)

przeciwko dłużnikowi (...) sp. z o.o. w C.

o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu wskutek przejścia uprawnień

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego we W. z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. akt V GCo 130/18

postanawia :

1)  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadać na rzecz wierzyciela (...) sp. z o.o. w W. ( (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa przed przekształceniem) klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu z dnia 20 listopada 2015 r., Rep. A numer (...), sporządzonemu przez notariusza P. B. w Kancelarii Notarialnej w L., przeciwko dłużnikowi (...) sp. z o.o. w C. co do § 3 tego aktu co do kwoty 4.161,38 EUR (cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden euro trzydzieści osiem eurocentów) oraz zobowiązać komornika sądowego do przeliczenia powyższej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału się nie sporządza – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi;

2)  zasądzić od dłużnika (...) sp. z o.o. w C. na rzecz wierzyciela (...) sp. z o.o. w W. ( (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa przed przekształceniem) kwotę 337 zł (trzysta trzydzieści siedem złotych) tytułem kosztów postępowania za obie instancje

Małgorzata Barczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy we W. oddalił wniosek wierzyciela (...) sp. z o.o. w W. ( (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa przed przekształceniem) o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z dnia 20 listopada 2015 r., Rep. A numer (...), sporządzonemu przez notariusza P. B. w Kancelarii Notarialnej w L., przeciwko dłużnikowi (...) sp. z o.o. w C. co do § 3 tego aktu co do kwoty 4.161,38 EUR wraz z zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty stosownie do treści art. 783 k.p.c. wobec uznania, iż uprawnienie z powyższego aktu notarialnego może realizować jedynie podmiot, wobec którego dłużnik poddał się egzekucji w tymże akcie notarialnym, a którym nie jest wnioskodawca. W konsekwencji zdaniem tego Sądu umowa sprzedaży z dnia 26 kwietnia 2016 r. nie przeniosła skutecznie na wnioskodawcę jako kupującego oświadczenia o poddaniu się egzekucji wynikającej z tego aktu (k.118).

W zażaleniu na powyższe postanowienie wierzyciel, zaskarżając je w całości, zarzucił mu naruszenie przepisu prawa procesowego tj. art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w sprawie, a w konsekwencji odmowę nadania klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień mimo spełnienia przesłanek opisanych w w/w przepisie. Wskazując na powyższy zarzut wierzyciel wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od dłużnika na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu zażalenia wierzyciel wskazał, iż z treści aktu notarialnego wyraźnie wynika, że dłużnik złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz wierzyciela co do zapłaty sumy pieniężnej w celu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wynikających z umowy najmu zawartej w dniu 10 listopada 2015 r. co do obowiązku zapłaty wynajmującemu wszelkich wymagalnych zobowiązań czynszowych oraz innych opłat wynikających z treści tej umowy najmu. Z kolei nabywając przedmiotową nieruchomość w dniu 26 kwietnia 2016 r. wierzyciel stosownie do art. 678 k.c. wstąpił w trwające stosunki najmu w miejsce zbywcy, w tym w stosunek najmu z dłużnikiem udokumentowany umową najmu z dnia 10 listopada 2015 r. Co więcej, żalący podkreślił, że w pkt 7.3. w/w sprzedaży wskazano, iż wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu uznaje się za przeniesione na kupującego z upływem dnia zawarcia umowy (k.123-125).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie wierzyciela jest uzasadnione.

W ocenie Sądu Okręgowego nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego, iż uprawnienia z aktu notarialnego może realizować jedynie podmiot, wobec którego dłużnik poddał się egzekucji w tymże akcie notarialnym, jak też, że umowa sprzedaży z dna 26 kwietnia 2016 r nie przeniosła na wnioskodawcę jako kupującego oświadczenia o poddaniu się egzekucji wynikającej z tego aktu notarialnego.

Sąd Okręgowy podziela pogląd Sądu Najwyższego zawarty w uchwale z dnia 17 listopada 2017 r., III CZP 55/17, iż art. 788 § 1 k.p.c. może być podstawą nadania tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy rzeczy wydzierżawionej, który wstąpił w stosunek dzierżawy (art. 678 § 1 k.c. w związku z art. 694 k.c.) w miejsce wierzyciela, na korzyść którego dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy należy z całą stanowczością stwierdzić, iż w świetle przedłożonych przez wnioskodawcę (...) sp. z o.o. w W. dokumentów urzędowych w postaci m.in. notarialnego oświadczenia z dnia 20 listopada 2015 r. o poddaniu się egzekucji, notarialnego protokołu z dnia 01 grudnia 2017 r. o przekształceniu spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka komandytowa w spółkę (...) sp. z o.o. w trybie art. 551 k.s.h., notarialnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością nieruchomości, budowli i ruchomości oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 k.p.c. z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz dokumentów prywatnych w postaci m.in. umowy najmu z dnia 10 listopada 2015 r. wraz z aneksem z dnia 02 lutego 2016 r. i aneksem nr (...) z dnia 12 października 2017 r., w niniejszej sprawie skutecznie doszło do przejścia praw i obowiązków, o których mowa w art. 788 § 1 k.p.c. na rzecz wnioskodawcy tj. (...) sp. z o.o. w W..

Z tych względów Sąd Okręgowy stosownie do art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 k.p.c. i art. 788 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uwzględnił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy, na którego przeszło uprawnienie orzekając jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Ponadto uwzględniając wniosek wierzyciela o zasądzenie kosztów postępowania orzeczono jak w pkt 2 sentencji postanowienia na podstawie art. 770 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 108 § 1 k.p.c.

Na zasądzone koszty postępowania składały się: opłata sądowa od wniosku w kwocie 50 zł, opłata sądowa od zażalenia w kwocie 30 zł, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu pierwszoinstancyjnym w wysokości 120 zł i w postępowaniu zażaleniowym w wysokości 120 tj. w minimalnych stawkach przewidzianych taksą radcowską oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł – łącznie kwota 337 zł.

Małgorzata Barczak-Sobierajska Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...) (...)

(...)