Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 109/13 orzeczenie w nowym brzmieniu

po sprostowaniu

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Chodkiewicz

Protokolant: B. K. (1)

w obecności Prokuratora Krystyny Marchewki

po rozpoznaniu w dniach: 21.02., 14.03., 02.04., 29.04., 21.05., 17.06., 08.07., 22.08, 04.11., 25.11.2014 r., 14.01., 27.01., 10.02., 24.02.,07.04., 29.04., 19.05., 19.06., 22.07., 26.08., 29.09., 30.10., 17.11., 08.12.2015 r., 08.01., 05.02., 25.03., 30.03., 13.04., 27.04., 20.05., 08.06., 28.06., 27.07., 29.08., 30.09., 14.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12.2016 r., 18.01., 07.02., 24.02., 14.03., 11.04. 19.04., 19.05., 24.05., 09.06., 23.06., 26.07., 29.08., 27.09., 30.10., 10.11.2017 r.

sprawy:

1.  R. P. (1)

ur. (...) r. w K.

s. R. i W. zd. S.,

  oskarżonego o to, że:

I.  w okresie co najmniej od dnia 25 kwietnia 2006 r. do dnia 2 października 2006 r. w G., Z., B., C. i innych miejscowościach na terenie kraju, a ponadto na terenie Republiki Czeskiej w C. i K. działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował zorganizowaną grupą w skład której wchodzili P. M. (1), Z. R., D. G., R. J., R. D. (1), J. P., Z. W. (1), S. M. i co najmniej jedna inna ustalona osoba, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, pozorującą prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., mającą na celu popełnianie przestępstw w obrocie gospodarczym polegających na doprowadzaniu innych przedsiębiorców do niekorzystnego rozporządzania mieniem w postaci mięsa i wyrobów mięsnych o znacznej wartości za pomocą wprowadzania w błąd co do zamiaru zapłaty za otrzymany towar, w ten sposób, że kierował działaniami osób wchodzących w skład grupy takimi jak organizowanie zakupów towaru, jego transport i odsprzedaż dalszym nabywcom, realizowanie transakcji bankowych, w tym przelewów płatności na rzecz pokrzywdzonej oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towaru w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej i uzyskania w ten sposób od pokrzywdzonej jak największej ilości mięsa i wyrobów mięsnych z odroczeniem terminu płatności, a jednocześnie osobiście organizował zakupy mięsa i wyrobów mięsnych w Zakładach (...) w J. i ich odsprzedaż, jak również transport przedstawiając się w kontaktach z kontrahentami jako przedstawiciel przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) i posługując przy tym fałszywymi personaliami „M. B.”, przy czym podejmując te działania utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy wydając im w ten sposób polecenia oraz finansował przedsięwzięcia związane z obrotem wskazanymi wyrobami jak również gratyfikował członków grupy współrealizujących przekazane do wykonania zadania, uzgadniając z nimi również działania podejmowane w celu udaremnienie ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej

tj. o przest. z art. 258 § 3 k.k.

2.  R. D. (1)

ur. (...) r. w G.

s. W. i J. z d. K.,

3.  P. M. (1)

ur. (...) r. w J.,

s. J. i B. z d. W.,

4.  Z. R.

ur. (...) r. w Z.,

s. R. i Z. z d. N.,

5.  R. H. (...)

ur. (...) r. w G.,

s. E. i R. z d. J.

6.  S. M.

ur. (...) r. w P.,

s. E. i D. z d. M.,

7.  Z. W. (1)

ur. (...) r. w M. (...),

s. S. i J. z d. F.,

oskarżonych o to, że:

II.  w okresie co najmniej od dnia 25 kwietnia 2006 r. do dnia 2 października 2006 r. w G., Z., B., C. i innych miejscowościach na terenie kraju, a ponadto na terenie Republiki Czeskiej w C. i K. R. D. (1), Z. R. i R. J.:

- w okresie co najmniej od dnia 25 kwietnia 2006 r. do dnia 2 października 2006 r. w G., Z., C. i innych miejscowościach na terenie kraju, a także na terenie Republiki Czeskiej w C. i K. oraz Republiki Słowackiej w Ż. P. M. (1);

- w okresie co najmniej od dnia 18 lipca 2006 r. co najmniej do dnia 24 sierpnia 2006 r. w G. woj. (...), W. woj. (...), J. woj. (...) i innych miejscowościach na terenie kraju S. M.;

- w okresie co najmniej od dnia 17 lipca 2006 r. do dnia 12 sierpnia 2006 r. w M. (...) i Z. woj. (...) Z. W. (1);

działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz co najmniej jedną inną ustaloną osobą co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, wzięli udział w zorganizowanej grupie pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., kierowanej przez R. P. (1) mającej na celu popełnianie przestępstw w obrocie gospodarczym polegających na doprowadzaniu innych przedsiębiorców do niekorzystnego rozporządzania mieniem w postaci mięsa i wyrobów mięsnych o znacznej wartości za pomocą wprowadzania w błąd co do zamiaru zapłaty za otrzymany towar, w ten sposób, że zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym podziałem ról i zadań:

- R. D. (1) z własnych środków sfinansował – w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej - koszty zakupu na przedpłatę pierwszych partii mięsa i wyrobów mięsnych w dniu 10.05.2006 r. z firmy Zakłady (...)Z.” w K. (...) za kwotę 59.148,21 zł oraz w dniu 07.06.2006 r. z „(...)” S.A. Oddział Zakłady (...)(...)” w J. za kwotę 60.770,00 zł, a następnie organizował odsprzedaż tych i dalszych partii towaru nabywcom, organizował jego transporty, przy czym podejmując te działania utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy, uzgadniał z nimi działania podejmowane w celu udaremnienie ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej a także pozostawał w stałej gotowości do podejmowania działań związanych realizacją uzgodnionych przedsięwzięć;

- P. M. (1) wykonując polecenia wydawane mu przez osoby kierujące grupą organizował zakupy mięsa i wyrobów mięsnych w pokrzywdzonych Zakładach (...) w J. oraz ich odsprzedaż dalszym nabywcom, organizował transporty tego towaru, przedstawiając się w kontaktach z kontrahentami, jako przedstawiciel przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) i posługując się przy tym fałszywymi personaliami „B. K. (1)” stwarzając w ten sposób pozory rzetelnej działalności handlowej, przy czym podejmując te działania utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy, uzgadniał z nimi działania podejmowane w celu udaremnienie ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej a także pozostawał w stałej gotowości do podejmowania działań wyznaczonych mu przez osoby kierujące grupą;

- Z. R. wykonując polecenia wydawane mu przez osoby kierujące grupą firmował swoimi danymi osobowymi oraz nazwą przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., kontakty grupy z pokrzywdzonymi, jak również z nabywcami towaru, osobiście występował w kontaktach z kontrahentami, opatrywał dokumenty pieczęciami firmy (...) i podpisywał je, udostępnił na potrzeby obrotu środkami pieniężnymi w ramach transakcji zakupu i dalszej odsprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych z Zakładów (...)(...)” w J. własne rachunki bankowe w Banku (...) w G., Banku (...) S.A. Oddział w G. i założył w tym celu kolejny rachunek bankowy w Banku (...) S.A. II Oddział w G., jak również trzy rachunki w bankach czeskich – (...) S.A., (...) S.A. oraz (...) S.A. na które to rachunki dokonywał wpłat i wypłat gotówkowych, przyjmował przelewy, a ponadto dokonywał w formie przelewów płatności na rzecz pokrzywdzonej Spółki Akcyjnej „(...)” Oddział Zakłady (...)(...)” w J. oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towarów w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej i uzyskania w ten sposób możliwie największej ilości mięsa i wyrobów mięsnych z odroczeniem terminu płatności, przy czym podejmując te działania utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy, uzgadniał z nimi działania podejmowane w celu udaremnienia ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej a także pozostawał w stałej gotowości do podejmowania działań wyznaczonych mu przez osoby kierujące grupą;

- R. J. przekazując polecenia wydane przez osoby kierujące grupą, przewożąc w zaplanowane miejsca i osobiście kontrolując zachowanie właściciela przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R. bezpośrednio kierował jego działaniami polegającymi na dokonywaniu w początkowym okresie działalności częściowych wpłat należności poprzez rachunki bankowe Z. R. na rachunek pokrzywdzonej Spółki Akcyjnej „(...)” Oddział Zakłady (...)(...)” w J. oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towaru w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej, a następnie dokonywaniu wypłat z rachunków bankowych kwot uzyskanych ze sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych wyłudzonych z Zakładów (...)(...)” w J., przy czym podejmując te działania utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy, uzgadniał z nimi działania podejmowane w celu udaremnienia ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej a w tym pomagał Z. R. w ukryciu się przed organami ścigania wywożąc go za granicę, a także pozostawał w stałej gotowości do podejmowania działań wyznaczonych mu przez osoby kierujące grupą;

- S. M. i inna ustalona osoba, wykonując polecenia wydawane im przez osoby kierujące grupą organizowali dalszą odsprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych zakupionych w pokrzywdzonych Zakładach (...) w J. przedstawiając się w kontaktach z kontrahentami jako przedstawiciele przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) stwarzając w ten sposób pozory rzetelnej działalności handlowej, przy czym podejmując te działania utrzymywali bieżącą łączność telefoniczną ze sobą i innymi członkami grupy, uzgadniali z nimi działania podejmowane w celu udaremnienie ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej a także pozostawali w stałej gotowości do podejmowania działań wyznaczonych im przez osoby kierujące grupą;

- Z. W. (1) udostępnił należącą do niego ubojnię na terenie M. (...) na potrzeby przeładunku półtusz wieprzowych pochodzących z przestępstwa, zadeklarował gotowość regularnego dokonywania zakupów tychże półtusz i jednorazowo dokonał zakupu towaru za cenę nie mniejszą niż 53.031,80 zł, a także zadeklarował gotowość pośredniczenia przy odsprzedaży półtusz i poszukiwał na nie nabywców, przy czym podejmując te działania utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy, a także pozostawał w stałej gotowości do podejmowania działań związanych realizacją uzgodnionych przedsięwzięć

tj. o przest. z art. 258 § 1 k.k.

R. P. (1), Z. R., R. D. (1),

P. M. (1) i R. J.

oskarżonych o to, że:

III.  w okresie od dnia 05 maja 2006 r. do dnia 17 sierpnia 2006 r. R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R. i R. J. oraz inna ustalona osoba w okresie od dnia 05 maja 2006r. do dnia 7 lipca 2006r. w G., Z., C., J. i T., a także w innych miejscowościach na terenie kraju, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru bezpośredniego, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w ramach kierowanej przez R. P. (1) zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I – II pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., mającej na celu popełnienie przestępstw w obrocie gospodarczym, wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz co najmniej jedną inną ustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań:

- R. P. (1) posługując się w telefonicznych rozmowach z przedstawicielami pokrzywdzonej Spółki fałszywymi personaliami „M. B.” zamawiał wskazane wyroby na odroczony termin płatności zapewniając przy tym o zamiarze zapłaty za towar oraz o prowadzeniu rzetelnej działalności handlowej, opatrywał dokumenty, w tym przeznaczone dla Zakładów (...) w J. pieczęciami firmy (...), wysyłał takie dokumenty do pokrzywdzonej, w tym zamówienia, dokumenty organizacyjne firmy (...), weksel in blanco wraz z deklaracją, operat szacunkowy nieruchomości nr KW Sądu Rejonowego w Ż. (...) jako pozorną ofertę zabezpieczenia dalszych transakcji, a także kierował analogicznymi działaniami podejmowanymi przez innych członków grupy;

- R. D. (1) sfinansował koszty zakupu na przedpłatę pierwszej partii towaru w dniu 07.06.2006 r. za kwotę 60.770,00 zł, a następnie organizował odsprzedaż tej i dalszych partii towaru nabywcom, organizował jego transporty;

- P. M. (1) w wyniku realizacji poleceń wydawanych mu przez osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą, posługując się w telefonicznych rozmowach z przedstawicielami pokrzywdzonej Spółki fałszywymi personaliami „B. K. (1)” zamawiał wskazane wyroby na odroczony termin płatności zapewniając przy tym o zamiarze zapłaty za towar oraz o prowadzeniu rzetelnej działalności handlowej, opatrywał dokumenty, w tym przeznaczone dla Zakładów (...) w J. pieczęciami firmy (...), wysyłał takie dokumenty do pokrzywdzonej, w tym zamówienia, dokumenty organizacyjne firmy (...), weksel in blanco wraz z deklaracją, operat szacunkowy nieruchomości nr KW Sądu Rejonowego w Ż. (...) jako pozorną ofertę zabezpieczenia dalszych transakcji;

- Z. R. w wyniku realizacji poleceń wydawanych mu przez osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą, firmował swoimi danymi osobowymi oraz nazwą przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) kontakty grupy z pokrzywdzonym, udostępnił w tym celu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, opatrywał dokumenty, w tym przeznaczone dla Zakładów (...) w J. pieczęciami firmy (...) i podpisywał je;

- a ponadto R. P. (1) kierował, poprzez inną ustaloną osobę co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia oraz R. J. przekazującego polecenia, przewożącego w zaplanowane miejsca i bezpośrednio kontrolującego w ten sposób zachowanie właściciela przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., jego działaniami polegającymi na dokonywaniu w początkowym okresie do dnia 16 sierpnia 2006 r. częściowych wpłat należności poprzez własne rachunki bankowe na rachunek pokrzywdzonej Spółki oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towaru w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej i uzyskania w ten sposób od pokrzywdzonej możliwie znacznej ilości mięsa i wyrobów mięsnych z odroczeniem terminu płatności, co R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1) wykorzystywali w kontaktach z kontrahentami;

wprowadzając w ten sposób osoby działające w imieniu Spółki Akcyjnej „(...)” Oddział Zakłady (...)(...)” w J. w błąd co do zamiaru zapłaty za cały otrzymany towar czym doprowadzili te osoby do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem w postaci mięsa i wyrobów mięsnych o znacznej wartości łącznej 5.832.308,85 zł a w tym:

-.

-

półtusz wieprzowych o wadze 16.353 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 100.555,90 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 11.480 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 70.946,40 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.961 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 93.468,90 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.744 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 21.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 122.451,30 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.657,80 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 21.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 65.316,33 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 12.246 kg oraz macior agencyjnych o wadze 178 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 26.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 87.309,19 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 12.882 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 27.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 90.888,95 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.303 kg oraz ćwierci wołowych o wadze 618 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 28.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 72.448,30 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 11.275 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 80.712,09 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.036 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 03.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 62.539,33 zł

-

macior agencyjnych o wadze 15.435 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 06.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto79.490,25 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.900 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 99.503,15 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.150 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 63.772,45 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.809 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 98.851,73 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.088 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 11.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 65.056,45 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 5.033 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 11.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 31.622,34 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 5.015 kg oraz macior agencyjnych o wadze 2.960 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 51.143,88 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 8.300 kg oraz macior agencyjnych o wadze 6.080 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 90.727,55 zł

-

mięs drobnych o wadze 905,35 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 12.208,14 zł

-

mięs drobnych o wadze 1.004,10 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 15.151,32 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 16.416 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 116.503,80 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.694 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 127.209,20 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 3.899 kg oraz ćwierci wołowych o wadze 675 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 36.583,05 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 12.715 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 91.413,22 zł

-

karkówki o wadze 360,54 kg ujętej w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 5.570,34 zł

-

macior agencyjnych o wadze 10.011 kg oraz półtusz wieprzowych o wadze 4.196 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.723,37 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.013 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 83.822,33 zł

-

ćwierci wołowych o wadze 5.305,40 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 52.380,40 zł

-

schabu o wadze 820,95 kg oraz karkówki o wadze 1003,15 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 22.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 25.096,64 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 18.000 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 22.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 129.409,20 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.838 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 23.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 63.797,07 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 12.550 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 24.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 92.424,48 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 15.570 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 25.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 114.665,27 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 4.547,00 kg oraz macior agencyjnych o wadze 9.420 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 26.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.999,38 zł

-

karkówki, schabu oraz podrobów o łącznej wadze 838,61 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 29.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 11.310,64 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.860kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 29.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 102.071,97 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.050kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 72.053,65 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 15.910 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 121.266,02 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 131.035,78 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.340 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 132.165,48 zł

-

ćwierci wołowych o wadze 762 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 8.869,80 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.938 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.582,14 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 6.371 kg oraz macior agencyjnych o wadze 6.676 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 84.316,42 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 135.130,64 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.877 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 03.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.265,84 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 1.889 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 14.008,82 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.680 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 134.756,96 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 18.166 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.203,45 zł

-

macior agencyjnych o wadze 16.468 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 89.050,71 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 5.583 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 75.180,73 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.780 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 138.266,17 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.272,95 zł

-

ćwierci wołowych o wadze 690,40 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 7.893,03 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 6.016 kg oraz macior agencyjnych 9.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 96.058,62 zł

-

mięs drobnych o wadze łącznej 708,90 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. skorygowanej fakturą korygującą nr (...) w łącznej cenie sprzedaży brutto 17.684,25 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 20.503 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.679,13 zł

-

wędlin ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 1.580,69 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 8.209,55 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 5.372,52 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 2.131,37 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 25.187,27 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 16.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 126.813,60 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 1.985 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 15.129,67 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.296,66 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.580 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 137.616,24 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 5.879 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 44.809,74 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.272,95 zł

-

macior agencyjnych o wadze 11.996 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 64.868,37 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 8.163 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 58.824,74 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.314 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 73.284,29 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.879 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 16.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.280,05 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 4.452,48 zł

-

wędlin ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 6.032,37 zł

przy czym łączna kwota niezapłaconych należności z tytułu zakupu towaru wyniosła 4.111.451,57 zł,

natomiast R. D. (1) czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kar ponad 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w S. (...) z dnia 26.10.2000 r. sygn. II K 441/00 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w O. z dnia 27.02.2001 r. sygn. VII Ka 813/00 za umyślne przestępstwo podobne kwalifikowane z art. 279 § 1 k.k. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 06.10.2003 r. sygn. III K 1298/98 za umyślne przestępstwo podobne kwalifikowane z art. 289 § 2 k.k.

tj. o przest. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. co do R. P. (1), P. M. (1), Z. R., R. J.

oraz o przest. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k., art. 65 § 1 k.k. oraz art. 64 § 1 k.k. co do R. D. (1)

S. M.

oskarżonego o to, że :

IV. w okresie co najmniej od dnia 18 lipca 2006 r. do dnia 17 sierpnia 2006 r. w G. woj. (...), W. woj. (...), J. woj. (...) i innych miejscowościach na terenie kraju, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach zorganizowanej grupy opisanej w pkt I-II pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., mającej na celu popełnianie przestępstw w obrocie gospodarczym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru aby R. P. (1), P. M. (1), Z. R., D. G., R. J., R. D. (1) oraz co najmniej jedna inna ustalona osoba, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, dokonali czynu zabronionego na szkodę Spółki Akcyjnej „(...)” Oddział Zakłady (...)(...)” w J. zadeklarowali gotowość pośredniczenia przy odsprzedaży mięsa i innych wyrobów mięsnych, a następnie poszukiwali na nie nabywców ułatwiając w ten sposób w/w osobom popełnienie przestępstwa polegającego na doprowadzeniu osób działających w imieniu pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem w wyniku wprowadzenia w błąd co do zamiaru zapłaty za otrzymany towar w postaci mięsa i wyrobów mięsnych o znacznej wartości łącznej 4.134.431,81 zł, a w tym

S. M. wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą:

-.

-

półtusz wieprzowych o wadze 3.899 kg oraz ćwierci wołowych o wadze 675 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 36.583,05 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 12.715 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 91.413,22 zł

-

karkówki o wadze 360,54 kg ujętej w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 5.570,34 zł

-

macior agencyjnych o wadze 10.011 kg oraz półtusz wieprzowych o wadze 4.196 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.723,37 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.013 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 83.822,33 zł

-

ćwierci wołowych o wadze 5.305,40 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 52.380,40 zł

-

schabu o wadze 820,95 kg oraz karkówki o wadze 1003,15 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 22.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 25.096,64 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 18.000 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 22.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 129.409,20 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.838 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 23.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 63.797,07 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 12.550 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 24.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 92.424,48 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 15.570 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 25.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 114.665,27 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 4.547,00 kg oraz macior agencyjnych o wadze 9.420 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 26.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.999,38 zł

-

karkówki, schabu oraz podrobów o łącznej wadze 838,61 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 29.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 11.310,64 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.860kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 29.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 102.071,97 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.050kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 72.053,65 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 15.910 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 121.266,02 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 131.035,78 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.340 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 132.165,48 zł

-

ćwierci wołowych o wadze 762 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 8.869,80 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.938 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.582,14 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 6.371 kg oraz macior agencyjnych o wadze 6.676 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 84.316,42 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 135.130,64 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.877 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 03.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.265,84 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 1.889 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 14.008,82 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.680 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 134.756,96 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 18.166 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.203,45 zł

-

macior agencyjnych o wadze 16.468 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 89.050,71 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 5.583 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 75.180,73 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.780 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 138.266,17 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.272,95 zł

-

ćwierci wołowych o wadze 690,40 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 7.893,03 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 6.016 kg oraz macior agencyjnych 9.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 96.058,62 zł

-

mięs drobnych o wadze łącznej 708,90 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. skorygowanej fakturą korygującą nr (...) w łącznej cenie sprzedaży brutto 17.684,25 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 20.503 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.679,13 zł

-

wędlin ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 1.580,69 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 8.209,55 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 5.372,52 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 2.131,37 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 25.187,27 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 16.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 126.813,60 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 1.985 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 15.129,67 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.296,66 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.580 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 137.616,24 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 5.879 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 44.809,74 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.272,95 zł

-

macior agencyjnych o wadze 11.996 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 64.868,37 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 8.163 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 58.824,74 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.314 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 73.284,29 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.879 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 16.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.280,05 zł

-

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 4.452,48 zł

-

wędlin ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 6.032,37 zł

tj. o przest. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.

Z. W. (1)

oskarżonego o to, że :

V.  w okresie co najmniej od dnia 17 lipca 2006 r. do dnia 12 sierpnia 2006 r. w M. (...) i Z. woj. (...), w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach w ramach zorganizowanej grupy opisanej w pkt I-II pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., mającej na celu popełnianie przestępstw w obrocie gospodarczym, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru aby R. P. (1), P. M. (1), Z. R. oraz inne osoby dokonały czynu zabronionego na szkodę Spółki Akcyjnej „(...)” Oddział Zakłady (...)(...)” w J. udostępnił należącą do niego ubojnię na terenie M. (...) na potrzeby przeładunku półtusz wieprzowych pochodzących z przestępstwa, zadeklarował gotowość regularnego dokonywania zakupów tychże półtusz i jednorazowo dokonał zakupu towaru za cenę nie mniejszą niż 53.031,80 zł, a także zadeklarował gotowość pośredniczenia przy odsprzedaży półtusz i poszukiwał na nie nabywców ułatwiając w ten sposób w/w osobom popełnienie przestępstwa polegającego na doprowadzeniu osób działających w imieniu pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem w wyniku wprowadzenia w błąd co do zamiaru zapłaty za otrzymany towar w postaci mięsa i wyrobów mięsnych o znacznej wartości łącznej 3.171.577,61 zł, a w tym:

-

macior agencyjnych o wadze 10.011 kg oraz półtusz wieprzowych o wadze 4.196 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.723,37 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.013 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 83.822,33 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 18.000 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 22.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 129.409,20 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.838 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 23.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 63.797,07 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 12.550 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 24.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 92.424,48 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 15.570 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 25.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 114.665,27 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 4.547,00 kg oraz macior agencyjnych o wadze 9.420 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 26.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.999,38 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 13.860kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 29.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 102.071,97 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 10.050kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 72.053,65 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 15.910 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 121.266,02 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 131.035,78 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.340 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 132.165,48 zł

-

ćwierci wołowych o wadze 762 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 8.869,80 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 9.938 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.582,14 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 6.371 kg oraz macior agencyjnych o wadze 6.676 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 84.316,42 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 135.130,64 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.877 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 03.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.265,84 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 1.889 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 14.008,82 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.680 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 134.756,96 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 18.166 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.203,45 zł

-

macior agencyjnych o wadze 16.468 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 89.050,71 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 5.583 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 75.180,73 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 17.780 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 138.266,17 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.272,95 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 6.016 kg oraz macior agencyjnych 9.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 96.058,62 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 20.503 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.679,13 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 16.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 126.813,60 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 1.985 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 15.129,67 zł

-

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.296,66 zł

tj. o przest. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.

R. P. (1), P. M. (1), Z. R.

i R. J.

oskarżonych o to, że:

VI.  w okresie od dnia 07 czerwca 2006r. do dnia 14 sierpnia 2006r. w G., Z., C., S. gm. S. M.. a także w innych miejscowościach na terenie kraju, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru bezpośredniego, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej, w ramach kierowanej przez R. P. (1) zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I – II pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., mającej na celu popełnienie przestępstw w obrocie gospodarczym, wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz co najmniej jedną inną ustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań:

- R. P. (1) posługując się w telefonicznych rozmowach z przedstawicielami pokrzywdzonej firmy fałszywymi personaliami „M. B.” zamawiał usługi transportowe na odroczony termin płatności u K. S. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „(...)” zapewniając przy tym o zamiarze zapłaty za te usługi oraz o prowadzeniu rzetelnej działalności handlowej, opatrywał dokumenty, w tym przeznaczone dla firmy „(...)” pieczęciami firmy (...), a także kierował analogicznymi działaniami podejmowanymi przez innych członków grupy

- P. M. (1) w wyniku realizacji poleceń wydanych mu przez osoby kierujące grupą posługując się w telefonicznych rozmowach z przedstawicielami pokrzywdzonej firmy fałszywymi personaliami „B. K. (1)” zamawiał usługi transportowe u K. S. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „(...)” na odroczony termin płatności zapewniając przy tym o zamiarze zapłaty za te usługi oraz o prowadzeniu rzetelnej działalności handlowej, opatrywał dokumenty, w tym przeznaczone dla firmy „(...)” pieczęciami firmy (...)

- Z. R. w wyniku realizacji poleceń wydanych mu przez osoby kierujące grupą firmował swoimi danymi osobowymi oraz nazwą przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...), kontakty grupy z pokrzywdzonym, udostępnił w tym celu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, opatrywał dokumenty, w tym przeznaczone dla pokrzywdzonego pieczęciami firmy (...) i podpisywał je

- a ponadto R. P. (1) kierował, poprzez inną ustaloną osobę, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia oraz R. J. przekazującego ich polecenia, przewożącego w zaplanowane miejsca i bezpośrednio kontrolującego zachowanie właściciela przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., jego działaniami polegającymi na dokonywaniu w początkowym okresie do dnia 16 sierpnia 2006 r. częściowych wpłat należności poprzez własne rachunki bankowe na rachunek Spółki Akcyjnej „(...)” oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towaru, w tym na rachunek firmy „(...)”, co R. P. (1) i P. M. (1) wykorzystywali w kontaktach z kontrahentami;

wprowadzając w ten sposób osoby działające w imieniu firmy „(...)K. S. (1) w błąd co do zamiaru zapłaty za wszystkie wykonane usługi czym doprowadzili te osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem K. S. (1) w postaci wykonanych usług transportowych o znacznej wartości łącznej 215.143,13 zł, a w tym ujętych w:

- fakturze VAT nr (...) z dnia 07.06.06 r. na kwotę 5.151,91 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 12.06.06 r. na kwotę 6.521,23 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 14.06.06 r. na kwotę 6.582,68 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 23.06.06 r. na kwotę 6.533,66 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 26.06.06 r. na kwotę 14.994,18 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 27.06.06 r. na kwotę 6.490,91 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 28.06.06 r. na kwotę 6.743,46 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 02.07.06 r. na kwotę 6.412,83 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.06 r. na kwotę 6.488,97 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.06 r. na kwotę 6.537,99 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.06 r. na kwotę 6.548,46 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.06 r. na kwotę 6.652,23 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 20.07.06 r. na kwotę 6.421,47 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 21.07.06 r. na kwotę 12.902,78 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 21.07.06 r. na kwotę 13.048,63 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 26.07.06 r. na kwotę 12.752,10 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 28.07.06 r. na kwotę 12.589,28 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.06 r. na kwotę 13.039,07 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.06 r. na kwotę 13.874,42 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.06 r. na kwotę 12.814,32 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 11.08.06 r. na kwotę 13.786,02 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.06 r. na kwotę 6.247,10 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.06 r. na kwotę 11.909,43 zł

przy czym łączna kwota niezapłaconych należności z tytułu wykonanych usług wyniosła 149.498,21 zł

tj. o przest. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

R. P. (1) i P. M. (1)

oskarżonych o to, że:

VII.  w dniu 12 lipca 2006 r. w G. i P. woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach kierowanej przez R. P. (1) zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I – II pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., mającej na celu popełnianie przestępstw w obrocie gospodarczym, wspólnie i w porozumieniu zamówili usługę transportową w firmie PPUH „(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w P. na odroczony termin płatności zapewniając przy tym o zamiarze zapłaty za tą usługę, wprowadzając w ten sposób osoby działające w imieniu firmy „(...)” w błąd co do istnienia takiego zamiaru zapłaty czym doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmy „(...)” w postaci wykonanej usługi transportowej o wartości 4.622,58 zł zgodnie z fakturą VAT nr (...) z dnia 14.07.2006 r.

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

R. P. (1), Z. R. i R. J.

oskarżonych o to, że:

VIII.  w okresie od dnia 21 czerwca 2006r. do dnia 22 sierpnia 2006 r. w G., C., B., Z. i innych miejscowościach na terenie kraju, a także na terenie Republiki Czeskiej w C. oraz K., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru bezpośredniego, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej, w ramach kierowanej przez R. P. (1) zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I – II pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą wpisanego do ewidencji przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., mającej na celu popełnienie przestępstw w obrocie gospodarczym, w porozumieniu ze sobą oraz co najmniej jedną inną ustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia podjęli czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków finansowych w znacznej kwocie 2.496.570,80 zł oraz 18.652.828,50 koron czeskich, jak również wykrycie, zajęcie lub orzeczenie ich przepadku, w ten sposób, że według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań:

- R. P. (1) decydując o sposobie zadysponowania poszczególnymi kwotami i wydając w tym zakresie polecenia, przyjmując pieniądze wypłacone z rachunków jak również zapłacone gotówką przez nabywców towaru, a następnie częściowo przekazując je celem dokonania określonych płatności kierował za pośrednictwem innej ustalonej osoby, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia oraz R. J. podejmowaniem dalej opisanych działań przez Z. R.;

- R. J. w wyniku realizacji poleceń wydawanych mu przez osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą przekazując otrzymane od innej ustalonej osoby, co do której materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia pieniądze, jak również polecenia o sposobie zadysponowania tymi pieniędzmi oraz środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych, a także odbierając i przekazując tej osobie pieniądze wypłacone z tych rachunków kierował bezpośrednio podejmowaniem przez Z. R.;

- Z. R. natomiast w wyniku realizacji wydawanych mu tą drogą poleceń, od innych członków grupy przestępczej przyjął w gotówce i wpłacił na własne, uprzednio posiadane rachunki bankowe w Banku (...) w G. nr (...), Banku (...) S.A. Oddział w G. nr (...), jak również założony w tym celu kolejny rachunek bankowy w Banku (...) S.A. II Oddział w G. nr (...) pieniądze w łącznej kwocie 1.048.982,00 zł uzyskane ze sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych wyłudzonych z Zakładów (...)(...)” w J., a także, przyjął na te rachunki oraz na rachunki w bankach czeskich – (...) S.A. nr (...), (...) S.A. nr (...) oraz (...) S.A. nr (...) pieniądze w łącznej kwocie odpowiednio 1.447.588,80 zł oraz 16.859.968,50 koron czeskich wpłacone w formie przelewów przez nabywców krajowych i zagranicznych wskazanych wyrobów a ponadto przyjął od tych nabywców 1.792.860 koron czeskich w gotówce, przy czym początkowo dążąc do wzbudzenia zaufania u osób reprezentujących pokrzywdzonego i uzyskania w ten sposób jak największej ilości mięsa i wyrobów mięsnych z odroczeniem terminu płatności ze środków tych dokonał w formie przelewów zapłaty w łącznej kwocie 1.705.011,40 zł na rzecz Zakładów (...)(...)” w J. oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towaru, pozostałe zaś środki przekazał osobom kierującym grupą przestępczą za wyjątkiem kwoty 172.270,97 zł, którą usiłował wypłacić, co jednakże nie nastąpiło z uwagi na dokonaną blokadę rachunków bankowych

tj. przestępstwa z art. 299 § 5 i 6 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 12 kk. oraz art. 65 § 1 kk

R. P. (1)

oskarżonego o to, że :

IX.  w okresie od dnia 04 lipca 2001 r. do dnia 08 sierpnia 2001 r. w J. oraz S. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 427.200 zł, wspólnie i w porozumieniu z inną osobą skazaną prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 26 stycznia 2004 r. sygn. II K 893/02 oraz co najmniej trzema innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, co do których materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, przedstawiając pokrzywdzonym z wykorzystaniem fałszywych personaliów oferty zakupu należących do nich pojazdów wyłącznie za pośrednictwem Auto Komisu „(...)L. M. J. Al. (...), a następnie pozorując wobec nich prowadzenie rzetelnej działalności gospodarczej w zakresie komisowego obrotu samochodami osobowymi pod w/w firmą i zawierając z nimi pozorne umowy komisu wyłącznie w celu uzyskania posiadania samochodów wraz z przynależnościami w postaci kluczyków i dokumentów a w konsekwencji wprowadzając ich w błąd co do rzeczywistego celu przedsięwziętych działań doprowadził:

- K. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki B. (...) nr rej. (...) o wartości około 25.200 zł

- K. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki O. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 52.000 zł

- M. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki S. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 30.500 zł

- M. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki M. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 44.000 zł

- D. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki P. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 28.000 zł

- A. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyczepy m-ki H. (...) nr rej. (...) o wartości 22.000 zł

- K. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki P. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 28.500 zł

- E. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki H. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 40.000 zł

- C. J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki H. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 25.500 zł

- P. I. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki V. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 36.000 zł

- M. L. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki O. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 35.000 zł

- R. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki F. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 38.000 zł

- D. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki P. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 22.000 zł

przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 17.06.1994 r. do 03.07.2000 r. ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 03.08.1999 r. sygn. XVI K 194/97 w wymiarze 5 lat za umyślne przestępstwo podobne kwalifikowane z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

tj. o przest. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk

X.  w okresie pomiędzy nieustalonym dniem maja 2001 r. a 3 sierpnia 2001 r. w J. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu wspólnie i w porozumieniu z inną osobą skazaną prawomocnym Sądu Rejonowego w P. z dnia 26 stycznia 2004 r. sygn. II K 893/02 oraz co najmniej trzema innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, co do których materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia, doprowadził E. J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci prawa dysponowania na podstawie umowy najmu nieruchomości w J. przy Al. (...) wartości 400 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru zapłaty tej kwoty tytułem czynszu najmu, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 17.06.1994 r. do 03.07.2000 r. ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 03.08.1999 r. sygn. XVI K 194/97 w wymiarze 5 lat za umyślne przestępstwo podobne kwalifikowane z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk

XI.  w okresie pomiędzy nieustalonym dniem maja 2001 r. a 3 sierpnia 2001 r. w J. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci usług polegających na stróżowaniu terenu Auto Komisu „(...)L. J. Al. (...) o uzgodnionej wartości 1.500 zł poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru zapłaty tej kwoty tytułem wynagrodzenia, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 17.06.1994 r. do 03.07.2000 r. ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 03.08.1999 r. sygn. XVI K 194/97 w wymiarze 5 lat za umyślne przestępstwo podobne kwalifikowane z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk

XII.  w okresie od dnia 7 sierpnia 2001 r. do dnia 18 sierpnia 2001 r. w G., K., C. i M. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru bezpośredniego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu, z co najmniej dwiema innymi nieustalonymi osobami, co do których postępowanie prowadzono odrębnie nakłaniając do otwarcia rachunku bankowego, udostępniając ustalonej osobie skazanej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 22 marca 2005 r. sygn. III K 378/05 podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) z s. w W. oraz o wysokości osiągniętych zarobków, udzielając instruktażu co do sposobu zachowania przy otwieraniu rachunku i przewożąc do wybranego Oddziału Banku, a następnie kierując zasilaniem tego rachunku środkami pieniężnymi w celu jego uwiarygodnienia w początkowym okresie po otwarciu, w końcu zaś przewożąc do wybranych placówek handlowych oraz oddziałów banku w celu dokonania transakcji obciążających rachunek, wydając w tym zakresie polecenia i instruując co do sposobu ich wykonania oraz przekazując na czas potrzebny do ich realizacji przechowywane przez siebie karty kredytową (...) nr (...) oraz płatniczą (...) nr (...) na, jak również odbierając wybraną z banku gotówkę i zakupiony przy wykorzystaniu tej karty towar kierował wykonaniem przez w/w ustaloną osobę będącą posiadaczem rachunku czynu zabronionego polegającego na doprowadzeniu Banku (...) S.A. I Oddział w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 10.542,21 zł poprzez realizację transakcji na wskazaną kwotę łączną z udziałem rachunku numer E. nr (...) pomimo braku na nim środków po uprzednim wprowadzeniu przez posiadacza rachunku osób reprezentujących Bank przy zawieraniu umów E. w błąd poprzez pozorne zaakceptowanie warunków umów przy jednoczesnym zatajeniu wobec nich rzeczywistego zamiaru wykorzystania tych rachunków wyłącznie do zagarnięcia środków pieniężnych z jednoczesnym posłużeniem się jako autentycznym wyżej opisanym, podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu tej osoby w firmie (...) z s. w W. oraz o wysokości osiągniętych zarobków, przy czym czynu tego R. P. (1) dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 17.06.1994 r. do 03.07.2000 r. ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 03.08.1999 r. sygn. XVI K 194/97 w wymiarze 5 lat za umyślne przestępstwo podobne kwalifikowane z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

tj. o przest. z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk

XIII.  w okresie pomiędzy nieustalonym dniem września 2001 r. a 4 października 2001 r. w G., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiary aby inne ustalone i nieustalone osoby, co do których postępowanie prowadzone było odrębnie, dokonały czynu zabronionego polegającego na kierowaniu działaniami ośmiu ustalonych osób mającymi na celu doprowadzenie pracowników Banku (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wyniku otwarcia rachunku bankowego z faktyczną możliwością wytwarzania salda ujemnego za pomocą wprowadzenia tychże pracowników w błąd poprzez pozorne zaakceptowanie warunków umów przy jednoczesnym zatajeniu wobec nich rzeczywistego zamiaru wykorzystania tych rachunków wyłącznie do zagarnięcia środków pieniężnych ułatwił popełnienie tego czynu w ten sposób, że przechowywał i przewoził w określone przez kierujących opisaną działalnością miejsca dokumenty w/w osób, w tym dowody osobiste, dokumentację kasową, karty kredytowe i bankomatowe, umowy rachunku bankowego, zaświadczenia o zatrudnieniu, karty z numerami PIN, a ponadto udostępniał środka transportu, jak również osobiście dokonywał przewozu w/w osób w wyznaczone miejsca, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 17.06.1994 r. do 03.07.2000 r. ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 03.08.1999 r. sygn. XVI K 194/97 w wymiarze 5 lat za umyślne przestępstwo podobne kwalifikowane z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

tj. o przest. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk

Z. W. (1)

oskarżonego o to, że :

XIV.  w dniu 20 sierpnia 2007 r. w J. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru zapłaty ustalonej ceny zakupu doprowadził A. B. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 3 sztuk bydła rzeźnego o wartości 7.395 zł

tj. o przest. z art. 286 § 1 kk.

orzeka:

1. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt I czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 258 § 3 kk - i za to na mocy art. 258 § 3 kk skazuje go na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

2. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt III czynu, z tym, że przyjmuje, iż przedmiotem niekorzystnego rozporządzenia mieniem były towary o wartości 4.111.451,57 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 180 (sto osiemdziesiąt) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 (trzysta) złotych,

3. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt VI i VII czynów, z tym że przyjmuje, iż dopuścił się ich w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, a niekorzystne rozporządzenie mieniem z tytułu wykonanych usług transportowych dotyczyło kwot: odpowiednio 149.498,21 zł i 4.622,58 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona ciągu przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk oraz z art.286 § 1 kk przy zast. art. 65 § 1 kk – i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 4 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 (trzysta) złotych,

4. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt VIII czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

5. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt IX czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 (trzysta) złotych,

6. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt X i XI czynów, z tym że przyjmuje, iż dopuścił się ich w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, czym wyczerpał ustawowe znamiona ciągu przestępstw z art. 286 § 1 kk – i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. art. 4 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 (trzysta) złotych,

7. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt XII czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk - i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 (trzysta) złotych,

8. oskarżonego R. P. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt XIII czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk - i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

9. na mocy art. 91 § 2 kk oraz art. 86 § 1 i 2 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec R. P. (1) karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 360 (trzysta sześćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 (trzysta) złotych,

10. na mocy art. 63 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk zalicza oskarżonemu R. P. (2) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 29 maja 2008 r. do 20 kwietnia 2010 r. oraz od 15 czerwca 2010 r. do 28 czerwca 2010 r.,

11. oskarżonego R. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa art. 258 § 1 kk i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

12. oskarżonego R. D. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt III czynu, z tym, że przyjmuje, iż przedmiotem niekorzystnego rozporządzenia mieniem były towary o wartości 4.111.451,57 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 200 (dwieście) złotych,

13. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec R. D. (1) karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności,

14. na mocy art. 63 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk zalicza oskarżonemu R. D. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 7 kwietnia 2009 r. do 20 kwietnia 2010 r.,

15. oskarżonego P. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa art. 258 § 1 kk i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

16. oskarżonego P. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt III czynu, z tym, że przyjmuje, iż przedmiotem niekorzystnego rozporządzenia mieniem były towary o wartości 4.111.451,57 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 3 (trzech) lat 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,

17. oskarżonego P. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt VI i VII czynów, z tym że przyjmuje, iż dopuścił się ich w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, a niekorzystne rozporządzenie mieniem z tytułu wykonanych usług transportowych dotyczyło kwot: odpowiednio 149.498,21 zł i 4.622,58 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona ciągu przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk oraz z art. 286 § 1 kk przy zast. art. 65 § 1 kk – i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 4 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,

18. na mocy art. 91 § 2 kk oraz art. 86 § 1 i 2 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec P. M. (1) karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,

19. na mocy art. 63 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk zalicza oskarżonemu P. M. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 18 lutego do 3 kwietnia 2009r.,

20. oskarżonego Z. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa art. 258 § 1 kk i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

21. oskarżonego Z. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt III czynu, z tym, że przyjmuje, iż przedmiotem niekorzystnego rozporządzenia mieniem były towary o wartości 4.111.451,57 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

22. oskarżonego Z. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt VI czynu, z tym, że przyjmuje, iż niekorzystne rozporządzenie mieniem z tytułu wykonanych usług transportowych dotyczyło kwoty 149.498,21 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

23. oskarżonego Z. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt VIII czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

24. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec Z. R. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności,

25. na mocy art. 63 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk zalicza oskarżonemu Z. R. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 15 lutego 2007 r. do 4 sierpnia 2008 r. oraz w dniach 28 i 29 kwietnia 2009 r.,

26. oskarżonego R. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa art. 258 § 1 kk - i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

27. oskarżonego R. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt III czynu, z tym, że przyjmuje, iż według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról, „R. J. przekazując polecenia wydane przez osoby kierujące grupą, przewożąc w zaplanowane miejsca i osobiście kontrolując zachowanie właściciela przedsiębiorstwa P.P.H.U. (...) Z. R., bezpośrednio kierował jego działaniami, polegającymi na dokonywaniu w początkowym okresie działalności częściowych wpłat należności poprzez rachunki bankowe Z. R. na rachunek pokrzywdzonej Spółki Akcyjnej „(...)” Oddział Zakłady (...)(...)” w J. oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towaru w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej, a następnie dokonywaniu wypłat z rachunków bankowych kwot uzyskanych ze sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych wyłudzonych z Zakładów (...)(...)” w J.”, a ponadto przyjmuje, iż przedmiotem niekorzystnego rozporządzenia mieniem były towary o wartości 4.111.451,57 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

28. oskarżonego R. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt VI czynu, z tym, że przyjmuje, iż niekorzystne rozporządzenie mieniem z tytułu wykonanych usług transportowych dotyczyło kwoty 149.498,21 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

29. oskarżonego R. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt VIII czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

30. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec R. J. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

31. na mocy art. 63 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk zalicza oskarżonemu R. J. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 25 marca 2009 r. do 8 kwietnia 2009 r.,

32. oskarżonego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 258 § 1 kk - i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

33. oskarżonego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt IV czynu z tym, że przyjmuje, iż przedmiotem niekorzystnego rozporządzenia mieniem były towary o wartości 4.111.451,57 zł, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. art. 19 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz wymierza mu grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,

34. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec S. M. karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

35. na mocy art. 63 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk zalicza oskarżonemu S. M. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 24 kwietnia 2008 r. do 31 lipca 2008 r.,

36. oskarżonego Z. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 258 § 1 kk - i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

37. oskarżonego Z. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt V czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk - i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. art. 19 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

38. oskarżonego Z. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt XIV czynu, czym wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk - i za to na mocy art. 286 § 1 kk skazuje go na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

39. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec Z. W. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

40. na mocy art. 63 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk zalicza oskarżonemu Z. W. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 16 kwietnia 2008 r. do 1 sierpnia 2008 r.,

41. na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonych R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R., R. J., S. M. , Z. W. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz „(...)” S.A. z/s w S. solidarnie kwoty 3.995.451,57 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden zł 57/100 gr), z tym, że wobec oskarżonego Z. W. (1) obowiązek ten jest ograniczony do kwoty 3.171.577,61 (trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 61/100 gr).,

42. na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego R. P. (1), obowiązki naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) zł,

- PPHU „(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w P. kwoty 1.020 (jeden tysiąc dwadzieścia) zł,

- K. S. (2) kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) zł,

- K. K. (1) kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł,

- M. M. (1) kwoty 11.000 (jedenaście tysięcy) zł,

- E. R. kwoty 15.500 (piętnaście tysięcy pięćset) zł,

- C. J. kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) zł,

- P. I. kwoty 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) zł,

- R. K. (1) kwoty 14.500 (czternaście tysięcy pięćset) zł,

- E. J. kwoty 80 (osiemdziesiąt) zł,

- Bankowi (...) S.A. I Oddział w G. kwoty 2.300 (dwa tysiące trzysta) zł,

43. na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego P. M. (1) obowiązki naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 9.000 (dziewięć tysięcy) zł,

- PPHU „(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w P. kwoty 1.000 (jeden tysiąc) zł,

44. na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego Z. R. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 2.000 (dwa tysiące) zł,

45. na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego R. J. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 3.000 (trzy tysiące) zł,

46. na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego Z. W. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- A. B. (1) kwoty 5.000 (pięć tysięcy) zł,

47. na mocy art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. D. (2) kwotę 7.920zł +23% VAT łącznie 9.741,60 (dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden zł 60/100gr) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej oskarżonemu Z. W. (1) urzędu;

48. na mocy art. 627 kpk zasądza od oskarżonych R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R., R. J., S. M., Z. W. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego „(...)” S.A. z/s w S. solidarnie kwotę 1.295 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego,

49. na mocy art. 627 kpk i art. 2 i 3 ustawy z 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonych R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R., R. J., S. M., Z. W. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe stanowiące wydatki poniesione w sprawie i obciąża ich opłatami: R. P. (1) w kwocie 22.200 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście), R. D. (1) w kwocie 6.400 zł (sześć tysięcy czterysta), P. M. (1) w kwocie 4.400 zł (cztery tysiące czterysta), Z. R. w kwocie 400 zł (czterysta), R. J. w kwocie 400 zł (czterysta), S. M. w kwocie 2.400 zł (dwa tysiące czterysta), Z. W. (1) w kwocie 300 zł (trzysta).

Sygn. akt IV K 109/13

UZASADNIENIE

Mając na uwadze, iż wobec oskarżonych P. M. (1), Z. R., R. J., S. M. złożono wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze, zgodnie z treścią art. 424 § 3 kpk Sąd w przypadku tych oskarżonych ograniczył zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć. W przypadku oskarżonych R. P. (1), R. D. (1) i Z. W. (1) uzasadnienie wyroku zostało sporządzone w pełnym zakresie.

Z uwagi na ilość zdarzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, ustalony przez Sąd stan faktyczny został podzielony na wątki.

1.  Oszustwo na szkodę klientów Autokomisu (...)

W 2001 r. W. Z. wszedł w porozumienie z oskarżonym R. P. (2), A. M. (1) i innymi osobami w celu dokonywania oszustw w ramach pozorowanej działalności gospodarczej, rejestrowanej na tzw. „słupy”. Jednym z takich słupów był L. M., który zarejestrował działalność gospodarczą pod firmą Auto Komis „(...)L. M..

W dniu 14.05.2001 r. L. M., wykonując polecenie W. Z., zawarł z E. J. umowę najmu nieruchomości w J. przy Al. (...) na okres 6 miesięcy. Wysokość czynszu strony ustaliły na 400 zł miesięcznie. Następnie na wynajętej nieruchomości otworzył Auto Komis „(...)”. Początkowo czynności na terenie komisu wykonywał A. M. (1), po nim nieustalony mężczyzna z okolic C., a następnie L. M..

W lipcu 2001 r. oskarżony R. P. (1) zawarł z J. K. (1) ustną umowę na wykonywanie usługi stróżowania terenu, na którym znajdował się komis. Za tą usługę J. K. (1) miał otrzymać 1.500 zł.

W celu stworzenia pozorów działalności auto komisu, sprawcy na wynajętym terenie ustawili kilka własnych samochodów. Następnie zaczęli wyszukiwać osoby, które chciały sprzedać swoje samochody. Mechanizm działania sprawców polegał na wytypowaniu na giełdach samochodowych (głównie w S.) interesującego ich pojazdu, a następnie nakłonieniu jego właściciela do wstawienia samochodu do Auto Komisu „(...)” w J.. Sprawcy, w tym R. P. (1), telefonicznie kontaktowali się z właścicielami pojazdów podając fałszywe nazwiska takie jak B. J., M. S. (2), E. Z., P. R., D. D. (2), T. J., G. K., A. P. (1), W. J. (1). W trakcie rozmowy składali oferty zakupu pojazdów oraz podawali adres i numer telefonu do Auto Komisu „(...)”. Złożenie oferty zakupu samochodu poprzez komis uzasadniane były rzekomo przyznanym kredytem, wpłaconym zadatkiem lub upustem, z jakiego korzystał rozmówca, ze względu na wcześniej uzgodnioną transakcję, która miał nie dojść do skutku z przyczyn leżących po stronie komisu. Zachęceni w ten sposób właściciele samochodów kontaktowali się z L. M., który potwierdzał informacje przekazane pokrzywdzonym we wcześniejszych rozmowach telefonicznych. Pokrzywdzeni mieli przeświadczenie, iż mają do czynienia z komisem prowadzącym rzeczywisty i rzetelny obrót samochodami, dlatego zgadzali się na zawarcie umowy komisowej. Umowy z właścicielami pojazdów zawierał L. M.. W rzeczywistości były to umowy pozorne, gdyż sprawcom zależało tylko na tym, aby właściciel zostawił w komisie pojazd wraz z kluczami i dokumentami. Następnie samochody takie wyprowadzali z terenu komisu, po czym odsprzedawali je i zatrzymywali dla siebie całą gotówkę, nie mając zamiaru wywiązania się z zawartych wcześniej umów komisowych.

W ten sposób sprawcy doprowadzili :

- K. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki B. (...) nr rej. (...) o wartości około 25.200 zł,

- K. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki O. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 52.000 zł,

- M. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki S. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 30.500 zł,

- M. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki M. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 44.000 zł,

- D. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki P. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 28.000 zł,

- A. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci przyczepy m-ki H. (...) nr rej. (...) o wartości 22.000 zł,

- K. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki P. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 28.500 zł,

- E. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki H. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 40.000 zł,

- C. J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki H. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 25.500 zł,

- P. I. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki V. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 36.000 zł,

- M. L. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki O. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 35.000 zł,

- R. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki F. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 38.000 zł,

- D. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci samochodu m-ki P. (...) nr rej. (...) o wartości ok. 22.000 zł.

Kiedy pokrzywdzeni przyjechali na początku sierpnia 2001 r. po pieniądze, stwierdzili że Auto Komis „(...)” jest zamknięty, a ich samochody zniknęły.

E. J. nie otrzymał żadnych pieniędzy z tytułu umowy najmu. Również J. K. (1) nie otrzymał umówionej zapłaty za stróżowanie terenu.

W wyniku podjętych przez Policję starań, odnaleziono samochód m-ki P. (...) nr rej. (...) K. M., który znajdował się na posesji T. M. (1). Samochód m-ki M. (...) nr rej. (...) M. S. (1) odnaleziono u M. A.. Ustalono ponadto, że samochód m-ki V. (...) nr rej. (...) P. I. nabył w dniu 30 lipca 2001 r. L. Ż.. Samochód m-ki H. (...) nr rej. (...) C. J. nabył w dniu 31 lipca 2001 r. G. S. (1). Samochód marki O. (...) nr rej. (...) K. K. (1) nabył w dniu 1 sierpnia 2001r. T. M. (2). Samochód m-ki S. (...) nr rej. (...) M. M. (1) nabyła w dniu 1 sierpnia 2001 r. T. K. (1).Samochód marki H. (...) nr rej. (...) E. R. nabył w dniu 31 lipca 2001r. M. W. (1). Samochód marki O. (...) nr rej. (...) M. L. nabył w dniu w dniu 30 lipca D. K. (2). Samochód m-ki P. (...) nr rej. (...) D. K. (1) nabył w dniu 30 lipca 2001r. J. O.. Samochód marki B. (...) nr rej. (...) K. S. (2) nabył w dniu 31 lipca 2001r. M. M. (2). Samochód marki P. (...) nr rej. (...) D. B. nabyła na przełomie lipca i sierpnia 2001r. M. M. (3). Samochodu m-ki F. (...) nr rej. (...) R. K. (1) oraz przyczepy m-ki H. (...) nr rej. (...) A. W. (1) nie odnaleziono.

L. M. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia26.01.2004 r. sygn. akt II K 893/02 za przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

W. Z. został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w W. z dnia 13.11.2011 r. sygn. akt XVIII K 169/11 za przestępstwa z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk oraz z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk (t. XCII k. 18457-18460).

2. Oszustwa na szkodę banku (...) SA

Po zlikwidowaniu Auto Komisu „(...)” oskarżony R. P. (1) wspólnie z innymi osobami, m. in. W. Z., D. D. (3), A. M. (1), podjął działania mające na celu popełnianie oszustw na szkodę banków. W tym celu sprawcy wyszukiwali osoby, tzw. „słupy”, które za niewielkim wynagrodzeniem zawierały na swoje nazwisko umowy rachunku bankowego na podstawie stwierdzającego nieprawdę lub podrobionego zaświadczenia o zatrudnienia. Na nowo założone rachunki, sprawcy dokonywali wpłat kilku/kilkunastu tysięcy złotych, w celu uwiarygodnienia „słupa”. Wówczas na adres „słupa” bank wysyłał kartę płatniczą, która była przejmowana przez sprawcę kontrolującego jego działania. Następnie dokonywano wypłaty uprzednio wpłaconej kwoty, po czym „słup” przy użyciu karty płatniczej dokonywał kolejnych wypłat pieniędzy z bankomatu lub zakupów większej ilości towaru, powodując powstanie debetu na rachunku bankowym.

Osobami, które pełniły role „słupów” byli K. A., A. W. (2), M. K. (1), B. P., J. K. (2), M. M. (4), A. P. (2), S. T. (1).

W dniu 7 sierpnia 2001 r. K. A., na polecenie R. P. (1), otworzył rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (...) nr (...) w Banku (...) S.A. I Oddział w G. przy ul. (...). K. A. przedłożył w banku podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) J. M. (1) z siedzibą w W., ul. (...) i wysokości zarobków. Fałszywe zaświadczenie przekazał mu K. P. (1) w obecności R. P. (1), w jego samochodzie marki C. (...).

Po założeniu rachunku K. A. otrzymał kartę kredytową (...) nr (...) oraz kartę płatniczą (...) nr (...). Karty te zabrał R. P. (1). Za udział w przedsięwzięciu R. P. (1) obiecał K. A. wynagrodzenie kwocie 1.000 zł.

W dniach 14 i 16.08.2001 r. na rachunek założony w I Oddziale Banku (...) S.A. w G., K. A. na polecenie R. P. (1) wpłacił najpierw 2000 zł a potem 23.100 zł. Już w dniu 16.08.2001 r. w G. sprawcy dokonali wypłaty z bankomatu w wysokości 1000 zł. W dniach 17 i 18.08.2001 r. w M., K., C. sprawcy dokonali kolejnych wypłat z bankomatów oraz kilku transakcji w sklepach przy użyciu karty płatniczej, a także dokonali wypłaty z rachunku kwoty 25.050 zł., powodując debet na rachunku w wysokości 10.542,21 zł. Zadłużenie nie zostało spłacone.

K. A. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 22.03.2005 r. sygn. akt III K 378/05 za przestępstwa z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk.

Podobny mechanizm sprawcy stosowali współdziałając z M. K. (1), A. W. (2), B. P., J. K. (2), M. M. (4), A. P. (2), S. T. (1).

W dniu 4.09.2001 r. J. K. (2) posługując się podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...), założył w Banku (...) S.A. II Oddział w G. Filia nr (...) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy o numerze (...)- (...)- (...)- (...), otrzymując kartę bankomatową (...). W dniu 18.09.2001 r. na rachunek wpłacona została kwota 25.070 zł. W kolejnych dniach z rachunku dokonano kilku wypłat oraz jednej wpłaty. W dniu 4.10.2001 r. rachunek został zablokowany przy stanie 24.032,53 zł.

J. K. (3) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 4.05.2005 r. sygn. akt III K 154/03 za przestępstwo z art. 270 § 1 kk.

W dniu 17.09.2001 r. M. M. (4) składając oświadczeniem o zatrudnieniu w firmie PHU (...) D. K., założył w Banku (...) S.A. I Oddział w C. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy E. o numerze (...). W okresie pomiędzy 24.09.2001 r. a 11.10.2001 r. na rachunek łącznie wpłacona została kwota 26.500 zł. Jednocześnie w okresie od 26.09.2001 r. do 16.10.2001 r. z rachunku dokonano wypłat, w wyniku czego powstało zadłużenie w kwocie 35.846,12 zł.

W dniu 18.09.2001 r. A. W. (2) i M. K. (1), którzy zostali namówieni przez nieustaloną osobę do założenia rachunków bankowych, zostali przywiezieni przez sprawców do K. (...). Tam sprawcy przekazali im blankiety zaświadczeń o zatrudnieniu w firmie (...) R. B. (1). A. W. (2) wpisał swoje dane osobowe oraz dokonał adnotacji, iż w firmie tej zatrudniony jest w charakterze magazyniera z miesięcznym uposażeniem w wysokości 1.960 zł brutto. Również M. K. (1) wypełnił przekazany mu blankiet wpisując do niego własne dane osobowe oraz informację o zatrudnieniu w firmie (...) w charakterze kierowcy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2300 zł. Adnotacje te były fałszywe, gdyż zarówno A. W. (2) jak i M. K. (1) nigdy nie byli zatrudnieni w firmie (...) R. B. (1).

Tego samego dnia A. W. (2) i M. K. (1) udali się do Oddziału Banku (...) S.A. na Placu (...) w K. (...), gdzie posługując się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu, A. W. (2) założył rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy E. o numerze (...), otrzymując kartę bankomatową o numerze (...), a M. K. (1) założył rachunek (...) o numerze (...), otrzymując kartę bankomatową o numerze (...). Obie karty płatnicze przejął jeden ze sprawców, którzy przywieźli A. W. (2) i M. K. (1) do K. (...).

Na rachunek założony przez A. W. (2) dokonano dwóch wpłat w łącznej kwocie 29.070 zł, natomiast na rachunek założony przez M. K. (1) dokonano trzech wpłat w łącznej kwocie 29.000 zł.

A. W. (2) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 31.03.2003 r. sygn. akt III K 2254/02 za przestępstw z art. 270 § 1 kk. Sprawa przeciwko M. K. (1) została umorzona z powodu jego śmierci.

W dniu 18.09.2001 r. S. T. (1) składając oświadczeniem o zatrudnieniu w firmie PHU (...) D. K. założył w Banku (...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...) w R. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy E. o numerze (...)- (...), otrzymując kartę bankomatową. W dniu 2.10.2001 r. na rachunek wpłacono kwoty 15.000 zł. W dniu 5.10.2001 r. z rachunku wypłacono 14.000 zł, a w dniu 15.10.2001 r. – 900 zł.

W dniu 19.09.2001 r. A. P. (2) składając oświadczeniem o zatrudnieniu w charakterze mechanika samochodowego w G. przy ul. (...), założył w Banku (...) S.A. I Oddział w C. Filia w L. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy E. o numerze (...), otrzymując kartę bankomatową (...). W okresie pomiędzy 24.09.2001 r. a 18.10.2001 r. rachunek został zasilony łączną kwotą 29.230 zł. Jednocześnie w okresie od 27.09.2001 r. do 19.10.2001 r. z rachunku dokonano wypłat, wpłaconych uprzednio kwot.

W dniu 20.09.2001 r. B. P. podając nieprawdziwe dane o zatrudnieniu w firmie (...) R. B. (1), założyła w Banku (...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...)w R. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy o numerze (...), otrzymując kartę bankomatową o numerze (...). W dniach 24.09.2001 r. i 2.10.2001 r. na rachunek wpłacono kwoty 1.600 zł i 7.000 zł. Środki te B. P. wypłaciła 25.09.2001 r. i 8.10.2001 r. nie powodując debetu na rachunku.

W dniu 4 października 2001 r. R. P. (1), jadąc z A. W. (2) i M. K. (1) samochodem marki C. (...), został zatrzymanego do kontroli przez Policję. W trakcie przeszukania samochodu ujawniono dokumenty tożsamości i dokumenty bakowe (umowy rachunku bankowego, karty płatnicze, dowody wpłaty, wydruki z bankomatu, zawiadomienia o nr PIN) na nazwiska A. W. (2), M. K. (1), J. K. (3), B. P., S. T. (1), kartkę z danymi P. D., kartkę z danymi osobowymi i numerami rachunków bankowych A. W. (2), B. P., M. K. (1), A. P. (2), M. M. (4), a także gotówkę w kwocie 25.200 zł.

Na skutek powiadomienia banku (...) SA o niebezpieczeństwie wytworzenia na rachunkach w/w osób sala debetowego, bank dokonał zablokowania przedmiotowych rachunków.

3. Grupa przestępcza

W marcu 2006 r. oskarżony R. P. (1) powziął zamiar wyłudzenia towaru w postaci mięsa od producentów, których uda się oszukać, poprzez zdobycie w początkowym okresie kontaktów handlowych ich zaufania, wynikającego z zakupów na znaczną skalę i terminowych płatności za nabyty towar. Do tego celu oskarżony potrzebował firmy zarejestrowanej na tzw. „słupa” oraz grupy osób, które wspólnie z nim wzięłyby udział w przestępczym procederze. W kwietniu 2006 r. oskarżony rozpoczął tworzenie struktury przestępczej, która miała być ukształtowana na wzór przedsiębiorstwa i funkcjonalnie przygotowana do prowadzenia „interesów” z jednoczesnym zapewnieniem anonimowości jej uczestników. W początkowym etapie tworzenia grupy przestępczej, oprócz oskarżonego R. P. (1), brali udział R. D. (1) i P. M. (1). Celem było znalezienie firmy zarejestrowanej na „słupa”, a następnie producentów mięsa, których udałoby się oszukać, oraz przyszłych nabywców wyłudzonego towaru.

W pierwszej połowie kwietnia 2006 r. R. P. (1) dowiedział się, że A. M. (1) kontroluje Z. R., który miał zarejestrowaną firmę PPHU (...) z/s w G.. Firma ta została założona 30.11.2004 r. W zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej wskazano, że przedmiotem działalności jest: sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych, sprzedaż hurtowa metali, rud metali, wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych, sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. Firma do 2006 r. pozostawała w uśpieniu. Z. R. poza założeniem w 2005 r, dwóch rachunków bankowych nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, nie składał żadnych deklaracji podatkowych ani zeznań rocznych do urzędu skarbowego, nie zarejestrował się w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne.

Oskarżony R. P. (1) znał Z. R., gdyż wcześniej zatrudniał go na budowie domu na działce stanowiącej własność jego matki W. P. (1). Znał również A. M. (2), z którym uczestniczył w oszustwie w (...). Oskarżony zaproponował A. M. (1) i Z. R. udział w oszustwie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Do grupy zorganizowanej i kierowanej przez R. P. (1) przystąpili również D. G., R. J., J. P., a od lipca 2006 r. S. M. i Z. W. (1).

Zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 r. do dnia 2 października 2006 r. w G., Z., B., C. i innych miejscowościach na terenie kraju oraz na terenie Republiki Czeskiej w C. i K.. Celem grupy było popełnianie przestępstw w obrocie gospodarczym polegających na doprowadzaniu innych przedsiębiorców do niekorzystnego rozporządzania mieniem w postaci mięsa i wyrobów mięsnych o znacznej wartości za pomocą wprowadzania w błąd co do zamiaru zapłaty za otrzymany towar.

Do zadań oskarżonego R. P. (1) należało kierowanie działaniami osób wchodzących w skład grupy, takimi jak organizowanie zakupów towaru, jego transport i odsprzedaż dalszym nabywcom, realizowanie transakcji bankowych, w tym przelewów płatności na rzecz oszukanej firmy oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu towaru w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej i uzyskania w ten sposób od pokrzywdzonej firmy jak największej ilości mięsa i wyrobów mięsnych z odroczeniem terminu płatności. Oskarżony utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy wydając im w ten sposób polecenia oraz finansował przedsięwzięcia związane z obrotem wskazanymi wyrobami jak również gratyfikował członków grupy współrealizujących przekazane do wykonania zadania, uzgadniając z nimi również działania podejmowane w celu udaremnienie ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Pozostali członkowie grupy również mieli wyznaczone zadania. R. D. (1) z własnych środków finansował, w celu stworzenia pozorów rzetelnej działalności handlowej, koszty zakupu na przedpłatę pierwszych partii mięsa i wyrobów mięsnych, a następnie organizował odsprzedaż tych i dalszych partii towaru nabywcom, organizował jego transporty, utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy, uzgadniał z nimi działania podejmowane w celu udaremnienie ich wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej a także pozostawał w stałej gotowości do podejmowania działań związanych realizacją uzgodnionych przedsięwzięć. Z. W. (1) udostępnił należącą do niego ubojnię na terenie M. (...) na potrzeby przeładunku półtusz wieprzowych pochodzących z przestępstwa, deklarował gotowość regularnego dokonywania zakupów tychże półtusz, a także gotowość pośredniczenia przy odsprzedaży półtusz i poszukiwał na nie nabywców, utrzymywał bieżącą łączność telefoniczną z innymi członkami grupy, a także pozostawał w stałej gotowości do podejmowania działań związanych realizacją uzgodnionych przedsięwzięć.

4. Oszustwo na szkodę (...) SA Oddział Zakłady (...)(...)” w J.

Na przełomie kwietnia/maja 2006 r. R. P. (1) podając się za M. B. (1) nawiązał kontakt z Zakładami (...) w J.. W związku z faktem, iż na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej firmy PPHU (...) nie wyszczególniono, że przedmiotem jej działalności jest obrót mięsem, R. P. (1) przedstawił swoim rozmówcom w Zakładach (...) w J. wymyśloną historię, iż firma (...) zajmuje się handlem stalą i kupuje ją w Czechach, zaś jej czescy kontrahenci zaproponowali korzystne warunki dokonywania rozliczeń w mięsie za zakupioną stal.

W dniu 4.05.2006 r. Z. R. na polecenie A. M. (1) wynajął pomieszczenie nr 3 w biurowcu przy ul. (...) w Z. należącym do firmy PPHU (...) Sp. z o.o. z/s w R., gdzie zamierzano wykonywać i przyjmować połączenia telefoniczne i faksowe od kontrahentów.

W dniu 8.05.2006 r. do Zakładów (...) w J. (Oddział (...) SA) wpłynęło faxem zapytanie ofertowe oraz dokumenty organizacyjne firmy (...), w tym między innymi zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe udzieliła pismem z dnia 12 maja 2006 r. kierująca Działem Sprzedaży A. P. (3). Pierwsza dostawa miała zostać zrealizowana w formie pełnej przedpłaty, a następnie, po podpisaniu umowy handlowej, płatności za kolejne dostawy miały być regulowane przelewami w terminie 7 dni. Początkowo ustalenia były czynione przez pracowników Działu Sprzedaży Zakładów (...) w J., ale w z faktem, iż większa część towaru nabywanego przez (...) miała być dostarczana do Czech, kontakty te przejął Dział Sprzedaży Eksportowej w osobach pracowników E. P. (1) oraz K. K. (2). Z uwagi na fakt, iż Zakłady (...) w J. swój rachunek posiadały w banku (...) S.A. podjęto decyzję o otwarciu rachunku firmy PPHU (...) również w tym Banku. W dniu 22 czerwca 2006 r. na polecenie A. M. (1) Z. R. zawarł w Banku (...) S.A. II Oddział w G. umowę rachunku bankowego nr (...).

Równolegle R. P. (1) znalazł nabywców na planowane do zakupu mięso z Zakładów (...) w J. na terenie Republiki Czeskiej. Była to firma (...) s.r.o. K. (...) należąca do R. M. (1).

W dniu 7 czerwca 2006 r. firma (...) złożyła zamówienie nr 171/M na 300 szt. półtusz wieprzowych klasy E. Jako miejsce dostawy wskazano „Czechy, C.”, natomiast jako sposób płatności – przedpłatę. Na podstawie faktury VAT nr (...) z dnia 07 czerwca 2006 r. członkowie grupy dokonali zakupu półtusz wieprzowych klasy E(A) o wadze 10.000 kg w łącznej cenie sprzedaży brutto 60.770 zł. Cena jednostkowa za kilogram mięsa wynosiła 5,90 zł netto. Termin płatności określono w fakturze na 1 dzień od daty jej wystawienia. Towar wydano na podstawie dokumentu WZ nr (...). Na wystawionych dokumentach, jako odbiorcę wskazano firmę (...) s.r.o., K. (...), ul. (...). Transport zlecono firmie (...) K. S. (1), (...), S. (...), a realizował go kierowca W. C. samochodem nr rej. (...). Odbiorcą towaru po stronie czeskiej były firmy (...) a.s. (...) K. na H. i R. D. J. C. (1) T.. Z tytułu sprzedaży 10.000 kg półtusz wieprzowych w dniu 8.06.2006 r. firma P.P.H.U. (...) wystawiła na firmę (...) s.r.o. K. (...) ul. (...) fakturę VAT nr (...) z dnia 8 czerwca 2006 r. na kwotę brutto 51.300 zł. Za wykonany transport firma (...) wystawiła w dniu 7 czerwca 2006 r. fakturę nr (...) opiewającą na kwotę 5.151,91 zł. Przedpłaty za zamówiony towar Z. R. dokonał w Banku (...) S.A. dwoma wpłatami gotówkowymi zrealizowanymi w dniu 7 czerwca 2006 r. kolejno w Oddziale I w G., a następnie w Oddziale II w G. na kwoty odpowiednio 37.000 zł i 30.000 zł. Spowodowaną w ten sposób nadpłatę w kwocie 6.230 zł zaksięgowano później w Zakładach (...) w J. na poczet należności za kolejną partię mięsa. Natomiast płatności za transport Z. R. dokonał w dniu 21 czerwca 2006 r. w Banku (...) Oddział w G. ul. (...) wpłatą gotówkową na kwotę 5.151,91 zł.

Powyższa transakcja rozpoczęła kontakty handlowe pomiędzy firmami PPHU (...) Z. R., a (...) S.A. Oddział Zakłady (...)(...)” w J.. W każdej z kolejnych transakcji towar z Zakładów wydawano bez uprzedniej zapłaty z sukcesywnie wydłużanym terminem odroczenia płatności ceny zakupu.

W pierwszym okresie przestępczej działalności, w celu stworzenia pozorów rzetelności firmy (...) Z. R. dokonywał płatności należności za zakupione mięso na rzecz Zakładów (...) w J..

Począwszy od drugiej transakcji zakupu mięsa z Zakładów (...) w J. firmie (...) udzielono 10-dniowego odroczenia terminu płatności. Na tym etapie przestępczego procederu, w związku z budowaniem zaufania, co miało skutkować uzyskaniem większego odroczenia i możliwości wyłudzenia znacznie większych partii towaru, członkowie grupy dbali o w miarę terminowe płatności.

Zdecydowana większość zakupionego towaru trafiała do firmy (...). Model prowadzonej działalności wyglądał w ten sposób, iż R. M. (2) lub inny pracownik firmy (...), względnie pozostali zwerbowani odbiorcy mięsa, telefonicznie składali zamówienie w firmie (...) i na podstawie tego zamówienia w firmie (...) kierowano faxem pisemne zamówienie do Zakładów (...) w J.. Transporty w przeważającej części zlecano firmie (...), która była stałym kooperantem Zakładów w J. i w związku z tym ich pracownicy przy uzgadnianiu z przedstawicielami firmy (...) szczegółów technicznych dostaw zaproponowali udzielanie zleceń transportowych właśnie tej firmie. W niektórych przypadkach zleceń udzielono także innym firmom transportowym. Przy nawiązaniu kontaktów z Zakładami (...) w J. ustalono, iż koszt transportów międzynarodowych ponosić będzie firma (...), natomiast transporty krajowe firmy transportowe fakturować będą na powiązaną z Zakładami firmę (...) Sp. z o.o. S.. Dokumenty CMR pierwszych dostaw prawdopodobnie wystawiane były w Zakładach (...) w J.. Po jakimś czasie uzgodniono, iż dokumenty te wystawiała będzie firma (...). Sporządzone dokumenty, wraz z fakturami dla firmy (...), przekazywano w ustalonych telefonicznie miejscach, kierowcom wiozącym poszczególne dostawy.

Poza firmą (...) członkowie grupy nawiązali kontakty handlowe z firmami: Zakłady (...) Sp. z o.o. z/s w W., P.P.H.U. (...) Sp. j. z/s w C., (...) Sp. j. z/s w P., Zakład (...) K. z/s w W.. Również Z. W. (1) - znajomemu J. P., prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą PPH (...) z/s w M. (...) ul. (...), zarejestrowaną na żonę E. W., przedstawiono ofertę handlową. Oskarżony Z. W. (1) prowadził pod wskazanym adresem ubojnię. W tamtym okresie jego zakład był w trudnej sytuacji finansowej. Oskarżony, dostrzegając szansę na uratowanie się przed bankructwem, chcąc przekonać członków grupy do współdziałania z nim, oferował gotowość regularnego dokonywania zakupów półtusz, a także zadeklarował gotowość pośredniczenia przy odsprzedaży półtusz i poszukiwał na nie nabywców (Spółka (...) z/s w K. P. P. (2), Zakład (...) K.). Ponadto udostępnił należącą do niego ubojnię na terenie M. (...) na potrzeby przeładunku półtusz wieprzowych pochodzących z przestępstwa.

W dniu 4.07.2006 r. pomiędzy PPHU (...) a Zakładami (...) w J., doszło do uzgodnienia umowy handlowej na mocy której firmie (...) uzyskała w Zakładach (...) w (...)-dniowy kredyt kupiecki z ustaleniem limitu kredytowego na kwotę 500.000 zł. Dokument umowy podpisali ze strony (...) S.A. Oddział Zakłady (...)(...)” w J., Dyrektor Oddziału W. J. (2) oraz Dyrektor Handlowy L. W., a następnie został on pocztą wysłany na adres firmy (...) celem podpisania przez Z. R. i zwrotnego odesłania. Umowa została faktycznie odesłana, z tym że bez podpisu Z. R., a jedynie opatrzona jego pieczęcią imienną. Brak ten dostrzeżono w Zakładach dopiero po dłuższym upływie czasu.

Jako zabezpieczenie realizacji płatności wynikających z umowy do Zakładów przesłano weksel in blanco opatrzony pieczęcią firmy PPHU (...) i podpisem Z. R., jak również – analogicznie opieczętowaną i podpisaną - deklarację wekslową opatrzoną datą 4 lipca 2006 r.

Już w dniu podpisania w Zakładach omawianej umowy doszło do przekroczenia przyznanego firmie PPHU (...) limitu kredytowego i po kilku dniach, w których zadłużenie oscylowało wokół kwoty limitu, przestano go w ogóle przestrzegać. Pomimo gwałtownie wzrastającego zadłużenia, dostawy były kontynuowane.

W ostatniej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia 2006 r. – korzystając z 21-dniowego odroczenia płatności członkowie grupy zamawiali w Zakładach (...) w J. coraz większe partie towaru. Jednocześnie, celem uśpienia czujności przedstawicieli Zakładów (...) w J., ze strony firmy (...), sukcesywnie do upływających terminów płatności, nadal dokonywano – z opóźnieniem nie przekraczającym tygodnia – wpłat należności za kolejne faktury wystawione w okresie do dnia 17 lipca 2006 r. Ostatniej płatności za zakupiony towar członkowie grupy dokonali w dniu 16 sierpnia 2006 r. uzupełniając wcześniejszą wpłatę dotyczącą faktury VAT nr (...) z dnia 17 lipca 2006 r. Powstałą w wyniku przelewu nadpłatę w wysokości 22.790,76 zł zaksięgowano w Zakładach (...) w J. na poczet faktury VAT nr (...). Dalszych płatności – za towar zakupiony w okresie od dnia 18 lipca 2006 r. - już nie dokonano.

Łącznie kierowana przez oskarżonego R. P. (1) grupa przestępcza pod szyldem firmy (...) dokonała w Zakładach (...) w J. zakupu:

półtusz wieprzowych o wadze 16.353 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 100.555,90 zł

półtusz wieprzowych o wadze 11.480 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 70.946,40 zł

półtusz wieprzowych o wadze 13.961 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 93.468,90 zł

półtusz wieprzowych o wadze 17.744 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 21.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 122.451,30 zł

półtusz wieprzowych o wadze 10.657,80 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 21.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 65.316,33 zł

półtusz wieprzowych o wadze 12.246 kg oraz macior agencyjnych o wadze 178 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 26.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 87.309,19 zł

półtusz wieprzowych o wadze 12.882 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 27.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 90.888,95 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.303 kg oraz ćwierci wołowych o wadze 618 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 28.06.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 72.448,30 zł

półtusz wieprzowych o wadze 11.275 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 80.712,09 zł

półtusz wieprzowych o wadze 10.036 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 03.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 62.539,33 zł

macior agencyjnych o wadze 15.435 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 06.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto79.490,25 zł

półtusz wieprzowych o wadze 13.900 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 99.503,15 zł

półtusz wieprzowych o wadze 10.150 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 63.772,45 zł

półtusz wieprzowych o wadze 13.809 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 98.851,73 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.088 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 11.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 65.056,45 zł

półtusz wieprzowych o wadze 5.033 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 11.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 31.622,34 zł

półtusz wieprzowych o wadze 5.015 kg oraz macior agencyjnych o wadze 2.960 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 51.143,88 zł

półtusz wieprzowych o wadze 8.300 kg oraz macior agencyjnych o wadze 6.080 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 90.727,55 zł

mięs drobnych o wadze 905,35 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 12.208,14 zł

mięs drobnych o wadze 1.004,10 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 15.151,32 zł

półtusz wieprzowych o wadze 16.416 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 116.503,80 zł

półtusz wieprzowych o wadze 17.694 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 127.209,20 zł

półtusz wieprzowych o wadze 3.899 kg oraz ćwierci wołowych o wadze 675 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 36.583,05 zł

półtusz wieprzowych o wadze 12.715 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 18.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 91.413,22 zł

karkówki o wadze 360,54 kg ujętej w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 5.570,34 zł

macior agencyjnych o wadze 10.011 kg oraz półtusz wieprzowych o wadze 4.196 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.723,37 zł

półtusz wieprzowych o wadze 13.013 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 83.822,33 zł

ćwierci wołowych o wadze 5.305,40 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 52.380,40 zł

schabu o wadze 820,95 kg oraz karkówki o wadze 1003,15 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 22.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 25.096,64 zł

półtusz wieprzowych o wadze 18.000 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 22.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 129.409,20 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.838 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 23.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 63.797,07 zł

półtusz wieprzowych o wadze 12.550 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 24.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 92.424,48 zł

półtusz wieprzowych o wadze 15.570 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 25.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 114.665,27 zł

półtusz wieprzowych o wadze 4.547,00 kg oraz macior agencyjnych o wadze 9.420 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 26.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 81.999,38 zł

karkówki, schabu oraz podrobów o łącznej wadze 838,61 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 29.07.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 11.310,64 zł

półtusz wieprzowych o wadze 13.860kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 29.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 102.071,97 zł

półtusz wieprzowych o wadze 10.050kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 72.053,65 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 30.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

półtusz wieprzowych o wadze 15.910 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 121.266,02 zł

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 131.035,78 zł

półtusz wieprzowych o wadze 17.340 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 132.165,48 zł

ćwierci wołowych o wadze 762 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 8.869,80 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.589,04 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.939 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 66.541,61 zł

półtusz wieprzowych o wadze 9.938 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 01.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 68.582,14 zł

półtusz wieprzowych o wadze 6.371 kg oraz macior agencyjnych o wadze 6.676 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 84.316,42 zł

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 135.130,64 zł

półtusz wieprzowych o wadze 19.877 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 03.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.265,84 zł

półtusz wieprzowych o wadze 1.889 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 14.008,82 zł

półtusz wieprzowych o wadze 17.680 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 05.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 134.756,96 zł

półtusz wieprzowych o wadze 18.166 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.203,45 zł

macior agencyjnych o wadze 16.468 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 89.050,71 zł

półtusz wieprzowych o wadze 5.583 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 75.180,73 zł

półtusz wieprzowych o wadze 17.780 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 138.266,17 zł

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.272,95 zł

ćwierci wołowych o wadze 690,40 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 08.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 7.893,03 zł

półtusz wieprzowych o wadze 6.016 kg oraz macior agencyjnych 9.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 96.058,62 zł

mięs drobnych o wadze łącznej 708,90 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 09.08.2006 r. skorygowanej fakturą korygującą nr (...)w łącznej cenie sprzedaży brutto 17.684,25 zł

półtusz wieprzowych o wadze 20.503 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.679,13 zł

wędlin ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 1.580,69 zł

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 8.209,55 zł

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 5.372,52 zł

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 2.131,37 zł

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 10.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 25.187,27 zł

półtusz wieprzowych o wadze 16.200 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 126.813,60 zł

półtusz wieprzowych o wadze 1.985 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 15.129,67 zł

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 142.296,66 zł

półtusz wieprzowych o wadze 17.580 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 137.616,24 zł

półtusz wieprzowych o wadze 5.879 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 44.809,74 zł

półtusz wieprzowych o wadze 19.878 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.272,95 zł

macior agencyjnych o wadze 11.996 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 64.868,37 zł

półtusz wieprzowych o wadze 8.163 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 58.824,74 zł

półtusz wieprzowych o wadze 10.314 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 15.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 73.284,29 zł

półtusz wieprzowych o wadze 19.879 kg ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 16.08.2006 r. w cenie sprzedaży brutto 141.280,05 zł

wędlin oraz innych wyrobów mięsnych ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 4.452,48 zł

wędlin ujętych w fakturze VAT nr (...) z dnia 17.08.2006 r. w łącznej cenie sprzedaży brutto 6.032,37 zł,

Ogólna wartość zakupionego towaru wyniosła 5.832.308,85 zł. Natomiast łączna kwota niezapłaconych przez (...) należności z tytułu zakupu towaru wyniosła 4.111.451,57 zł.

Narastające zadłużenie spowodowało, iż pracownicy Zakładów (...) w J. podjęli próby doprowadzenia do bezpośredniego spotkania ze Z. R.. W tym celu L. W. wraz z E. P. (1) udali się w dniu 17 sierpnia 2006 r. na (...). Pomimo prób uzgodnienia terminu spotkania nie doszło do niego, ani w ten, ani w następny dzień. W związku z powyższym L. W. zadecydował o wstrzymaniu dostaw dla firmy (...). W ciągu kolejnych dni, aż do 21 sierpnia 2006 r., próby telefonicznego skontaktowania się z „M. B.” i „Z. R.” były bezskuteczne, udawało się natomiast połączyć z „B. K. (1)”, który utrzymywał, iż R. i B. są na Słowacji, zaś po ich powrocie sprawa zadłużenia i zabezpieczenia zostanie wyjaśniona. W dalszych rozmowach w/w tłumaczył, iż w Czechach doszło do wypadku cysterny wiozącej paliwo firmy (...), co zatrzymało tam obu wymienionych. Po raz ostatni z „B. K. (1)” udało się skontaktować w dniu 21 sierpnia 2006 r. i zapewniał on wówczas o aktualności spotkania w tym samym dniu ze Z. R.. Od tego momentu kontakty z pracownikami Zakładów (...) w J. zostały przez osoby działające w imieniu firmy (...) całkowicie zerwane.

5. Oszustwa na szkodę (...) i PPUH (...)

Po nawiązaniu współpracy firmy (...) z Zakładami (...) w J. oskarżony R. P. (1), posługując się w telefonicznych rozmowach personaliami „M. B.” i P. M. (1) posługujący się personaliami „B. K. (1)”, zamawiali usługi transportowe na odroczony termin płatności u K. S. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z/s w S.. W wyniku przyjętych zleceń firma „(...)” w okresie od 7.06.2006 r. do 14.08.2006 r. wykonała dla firmy (...) usługi transportowe w postaci przewozu towarów pobranych z Zakładów (...) w J.. Łączna wartość wykonanych usług wyniosła 215.143,13 zł. Usługi te zostały udokumentowane w:

- fakturze VAT nr (...) z dnia 07.06.06 r. na kwotę 5.151,91 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 12.06.06 r. na kwotę 6.521,23 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 14.06.06 r. na kwotę 6.582,68 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 23.06.06 r. na kwotę 6.533,66 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 26.06.06 r. na kwotę 14.994,18 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 27.06.06 r. na kwotę 6.490,91 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 28.06.06 r. na kwotę 6.743,46 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 02.07.06 r. na kwotę 6.412,83 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.06 r. na kwotę 6.488,97 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 08.07.06 r. na kwotę 6.537,99 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 12.07.06 r. na kwotę 6.548,46 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 19.07.06 r. na kwotę 6.652,23 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 20.07.06 r. na kwotę 6.421,47 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 21.07.06 r. na kwotę 12.902,78 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 21.07.06 r. na kwotę 13.048,63 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 26.07.06 r. na kwotę 12.752,10 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 28.07.06 r. na kwotę 12.589,28 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.06 r. na kwotę 13.039,07 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 02.08.06 r. na kwotę 13.874,42 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 07.08.06 r. na kwotę 12.814,32 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 11.08.06 r. na kwotę 13.786,02 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 12.08.06 r. na kwotę 6.247,10 zł

- fakturze VAT nr (...) z dnia 14.08.06 r. na kwotę 11.909,43 zł.

W początkowym okresie współpracy, Z. R., wykonując polecenia R. P. (1) regulował należności za usługi świadczone przez (...) (faktury z okresu od 7.06.2006 r. do 21.07.2006 r). Za wystawione faktury od 27.06.2006 r. do 14.08.2006 r. firma (...) nie zapłaciła. Łączna kwota niezapłaconych należności z tytułu wykonanych usług wyniosła 149.498,21 zł.

Ponadto w dniu 12 lipca 2006 r. R. P. (1) i P. M. (1) zamówili usługę transportową w firmie PPUH „(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w P. na odroczony termin płatności. Firma „(...)” wykonała usługę transportową o wartości 4.622,58 zł, wystawiając fakturę VAT nr (...) z dnia 14.07.2006 r. Oskarżeni nie uregulowali tej należności.

6. Pranie brudnych pieniędzy

W okresie od dnia 21 czerwca 2006 r. do dnia 22 sierpnia 2006 r. w G., C., B., Z. i innych miejscowościach na terenie kraju, a także na terenie Republiki Czeskiej w C. oraz K., oskarżeni R. P. (1), R. J., Z. R. podjęli czynności mające udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia środków finansowych w kwocie 2.496.570,80 zł oraz 18.652.828,50 koron czeskich, które pochodziły z przestępstwa.

Polegało to na tym, że Z. R. w wyniku realizacji wydawanych mu przez R. P. (1) i R. J. poleceń, przyjął w gotówce i wpłacił na własne, uprzednio posiadane rachunki bankowe w Banku (...) w G. nr (...), Banku (...) S.A. Oddział w G. nr (...), jak również założony w tym celu kolejny rachunek bankowy w Banku (...) S.A. II Oddział w G. nr (...) pieniądze w łącznej kwocie 1.048.982,00 zł uzyskane ze sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych wyłudzonych z Zakładów (...)(...)” w J., a także, przyjął na te rachunki oraz na rachunki w bankach czeskich – (...) S.A. nr (...), (...) S.A. nr (...) oraz (...) S.A. nr (...) pieniądze w łącznej kwocie odpowiednio 1.447.588,80 zł oraz 16.859.968,50 koron czeskich wpłacone w formie przelewów przez nabywców krajowych i zagranicznych wskazanych wyrobów a ponadto przyjął od tych nabywców 1.792.860 koron czeskich w gotówce.

Przebieg operacji finansowych kształtował się w następujący sposób:

I. z udziałem rachunku nr(...) Banku (...) S.A. II Oddział w G.:

- w dniu 22 czerwca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 135 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 23 czerwca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 30.947 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 29 czerwca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 19.900 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 29 czerwca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 33.900 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 29 czerwca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 40.000 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 29 czerwca 2006 r. – przelew kwoty 586,49 zł na rzecz firmy (...) R. (...). Sp. z o.o. do (...) ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 3 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 54.800 zł ((...) S.A. I Oddział w B. Filia w C.)

- w dniu 4 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 65.450 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 5 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 25.500 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 6 lipca 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 80 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 10 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 81.200 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 11 lipca 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 50 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 13 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 60.000 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 13 lipca 2006 wpłata w kwocie 49.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...) w Z.)

- w dniu 13 lipca 2006 r. – przelew kwoty 1.028,55 zł na rzecz firmy (...) R. (...). Sp. z o.o. do (...) ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 13 lipca 2006 r. – przelew kwoty 1.650,05 zł na rzecz K. T. za usługi transportowe (...)) ((...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...)w Z.)

- w dniu 14 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 18.000 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 14 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 40.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 17 lipca 2006 – wpłata gotówkowa na kwotę 25.900 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 18 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 39.700 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 18 dniu lipca 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 50 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 18 lipca 2006 – wpłata gotówkowa na kwotę 59.950 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 19 lipca 2006 r. wypłata w kwocie 26.450 zł ((...) S.A. I Oddział w B. Filia w C.)

- w dniu 24 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 58.200 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 24 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 30.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...) w Z.)

- w dniu 24 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 40.000 zł ((...) S.A. I Oddział w B. Filia w C.)

- w dniu 24 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 55.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 25 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 10.800 zł ((...) S.A. I Oddział w B. Filia w C.)

- w dniu 28 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 44.100 zł ((...) S.A. I Oddział w B. Filia w C.)

- w dniu 31 lipca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 31.600 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 1 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 100 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 2 sierpnia 2006 r. wypłata 200 zł ((...) S.A. I Oddział w B. Filia w C.)

- w dniu 8 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 20.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...))

- w dniu 8 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 20.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...) w Z.)

- w dniu 8 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 55.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 8 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 55.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 8 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 55.000 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 9 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 55.000 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 9 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 55.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 10 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 100 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 12 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 300 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 16 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 200 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 16 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 100 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 17 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 23.000 zł ((...) S.A. II Oddział w G.)

- w dniu 17 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 100 zł ((...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...) w Z.)

- w dniu 17 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 19.000 zł (...) S.A. I Oddział w G. Filia nr (...) w Z.)

- w dniu 17 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 55.000 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 18 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 100 zł ((...) S.A. I Oddział w G.)

- w dniu 18 sierpnia 2006 r. – wypłata gotówki na kwotę 600 zł ((...) S.A. I Oddział w G.).

II. z udziałem rachunku nr nr (...) w Banku (...) w G.:

- w dniu 17 sierpnia 2006 r. wpłata gotówkowa na kwotę 100 zł

- w dniu 18 sierpnia 2006 r. wypłata gotówki w kwocie 100.000 zł za pomocą czeku serii i nr (...)

III. z udziałem rachunku nr (...) w Banku (...) S.A. Oddział w G. ul. (...):

- w dniu 21 czerwca 2006 r. – wpłata własna na kwotę 400 zł

-w dniu 21 czerwca 2006 r. – wpłata gotówkowa na kwotę 10 zł

- w dniu 21 czerwca 2006 r. – wpłata własna na kwotę 94.700 zł

- w dniu 23 czerwca 2006 r. – wpłata własna na kwotę 40.000 zł

- w dniu 23 czerwca 2006 r. – wpłata własna na kwotę 100 zł

- w dniu 19 lipca 2006 r. – wypłata gotówkowa na kwotę 2.000 zł (Oddział w C.)

- w dniu 22 sierpnia 2006 r. przelew zasilający rachunek na kwotę 92.653,13 zł

IV. w banku (...) a.s.:

- w dniu 19 czerwca 2006 r. wypłata na kwotę 460.000 koron czeskich

- w dniu 20 czerwca 2006 r. wypłata na kwotę 593.900 koron czeskich

- w dniu 23 czerwca 2006 r. wypłata na kwotę 457.000 koron czeskich

- w dniu 28 czerwca 2006 r. wypłata na kwotę 490.000 koron czeskich

- w dniu 29 czerwca 2006 r. wypłata na kwotę 240.000 koron czeskich

- w dniu 30 czerwca 2006 r. wypłata na kwotę 490.000 koron czeskich

- w dniu 3 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 477.000 koron czeskich

- w dniu 3 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 200 koron czeskich

- w dniu 7 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 360.000 koron czeskich

- w dniu 7 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 300 koron czeskich

- w dniu 20 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 440 koron czeskich

V. w (...) Banku (...) S.A. ( (...)):

- w dniu 8 sierpnia 2006 r. wypłata na kwotę 1.816.000 koron czeskich

- w dniu 11 sierpnia 2006 r. wypłata na kwotę 2.200.000 koron czeskich

- w dniu 15 sierpnia 2006 r. wypłata na kwotę 700.000 koron czeskich

- w dniu 15 sierpnia 2006 r. wypłata na kwotę 1.000 koron czeskich

- w dniu 17 sierpnia 2006 r. wypłata na kwotę 578.000 koron czeskich

- w dniu 6 września 2006 r. wypłata na kwotę 550 koron czeskich

VI. w banku (...) a.s. ((...)):

- w dniu 14 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 525.000 koron czeskich

- w dniu 17 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 958.000 koron czeskich

- w dniu 12 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 960.000 koron czeskich

- w dniu 12 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 15.000 koron czeskich

- w dniu 19 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 1.200.000 koron czeskich

- w dniu 21 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 1.300.000 koron czeskich

- w dniu 25 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 864.000 koron czeskich

- w dniu 27 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 1.000.000 koron czeskich

- w dniu 27 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 1.000.000 koron czeskich

- w dniu 28 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 450.000 koron czeskich

- w dniu 28 lipca 2006 r. wypłata na kwotę 1200.000 koron czeskich

- w dniu 1 sierpnia 2006 r. wypłata na kwotę 84.000 koron czeskich

- w dniu 2 sierpnia 2006 r. wypłata na kwotę 500.000 koron czeskich.

W dniu 18 sierpnia 2006 r. Bank (...) w G. zawiadomił Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu, iż zgłaszana przez Z. R. transakcja wypłaty kwoty 79.600 zł pozostającej na rachunku w Banku (...) w G. nr (...) może mieć związek z popełnieniem przestępstwa o którym mowa w art. 299 k.k. Jednocześnie Z. R. odmówiono dokonania wypłaty tłumacząc to obowiązującą w Banku procedurą. Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia w dniu 21 sierpnia 2006 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady – na czas 48 godzin – w/w rachunku stosownie do dyspozycji art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. Nr 116 poz. 1216 z późń. zm.), a następnie stosowne postanowienie na podstawie art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy wydał w dniu 21 sierpnia 2006 r. prokurator w sprawie sygn. Prokuratury Rejonowej G. (...) w G. Ds 371/06.

Kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył Bank (...) S.A. II Oddział w G. w dniu 21 sierpnia 2006 r. Natomiast w związku
z wpłynięciem w dniu 22 sierpnia 2006 r. na rachunek firmy (...) nr (...) w banku (...) S.A. Oddział w G. kwoty 92.653,13 zł postanowieniem z dnia 2 października 2006 r. wydanym w sprawie sygn. Prokuratury Rejonowej G. (...) w G. Ds 371/06 dokonano blokady wskazanego rachunku.

7. Oszustwo na szkodę A. B. (1)

W dniu 20 sierpnia 2007 r. oskarżony Z. W. (1) przyjechał do gospodarstwa rolnego A. B. (1) w J. z zamiarem nabycia 3 sztuk bydła rzeźnego. Strony ustaliły cenę zakupu brutto na kwotę 7.395,15 zł. Z. W. (1) sporządził fakturę VAT nr (...), w której jako sprzedającego wskazano R. B. (1) – męża pokrzywdzonej, a kupującego firmę PPH (...). Po zawiezieniu zwierząt do ubojni, Z. W. (1) zakomunikował pokrzywdzonej i jej synowi A. C. (1), że obecnie nie ma pieniędzy i zapłaci im dopiero za kilka dni. W rzeczywistości oskarżony nie miał zamiaru wywiązania się z umowy, gdyż nie posiadał środków z uwagi na złą sytuację finansową firmy PPH (...), o czym wcześniej nie informował sprzedających. Kiedy A. B. (1) domagała się zapłaty, oskarżony ustalał kolejne terminy, zbywając w ten sposób pokrzywdzoną. W końcu zaczął unikać pokrzywdzonej i jej syna. W dniu 4.12.2007 r. A. B. (1) nie mogąc uzyskać od oskarżonego zapłaty, złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa.

R. P. (1) został zatrzymany w dniu 29.05.2009 r. R. D. (1) został zatrzymany w dniu 7.09.2009 r. P. M. (1) został zatrzymany w dniu 18.02.2009 r. Z. R. został zatrzymany w dniu 15.02.2007 r. R. J. został zatrzymany w dniu 25.03.2009 r. S. M. został zatrzymany w dniu 24.04.2008 r. Z. W. (1) został zatrzymany w dniu 16.04.2009 r.

W toku postępowania R. P. (1), R. D. (1) i Z. R. zostali zbadani przez lekarzy psychiatrów. Biegli w wydanych opiniach sądowo-psychiatrycznych wykluczyli działanie w warunkach art. 31 § 1 lub § 2 kk.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie całokształtu zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego w postaci: częściowych wyjaśnień oskarżonych R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R., R. J., S. M. i Z. W. (1), zeznań i wyjaśnień świadków D. G., J. P., A. M. (1), L. M., M. W. (2), W. J. (2), K. S. (1), P. S. (1), A. B. (1), E. J., J. K. (1), K. S. (3), K. K. (1), M. M. (1), M. S. (1), D. B., A. W. (1), K. M., E. R., J. R. (1), C. J., P. I., M. L., R. K. (1), D. K. (1), M. F., H. O., A. K. (1), A. P. (3), E. P. (1), K. K. (2), L. W., J. T. (1), J. Ż., M. G. (1), Z. K. (1), B. K. (1), W. C., H. P., C. C., M. W. (3), A. B. (2), A. U. (1), G. P., G. S. (2), A. K. (2), A. S. (1), Ł. S., J. S. (1), J. S. (2), J. S. (3), H. Ż., D. D. (4), J. M. (1), M. S. (3), N. P., P. S. (2), T. N., W. B. (1), W. G., Z. K. (2), Z. G., A. P. (4), J. Z., H. T., S. T. (2), R. M. (2), T. K. (2), M. O., M. K. (2), B. S., U. H., G. J., J. T. (2), W. J. (3), P. J., A. J., R. S. (1), Z. O., M. K. (3), A. C. (2), P. P. (2), D. A., Ł. M., A. S. (2), R. B. (2), A. U. (2), A. D. (1), A. R. (1), J. R. (2), J. W., M. G. (2), M. S. (4), M. D., H. M. (1), K. K. (3), K. B. (1), H. G. (1), J. A., P. M. (2), W. P. (2), M. Ł., A. K. (3), I. M., P. Z., P. K., P. O., R. O. (1), R. O. (2), J. M. (2), W. B. (2), B. C., B. M. K. P. (2), T. S., D. K. (2), T. K. (1), G. S. (1), J. O., L. Ż., T. M. (2), M. M. (2), M. W. (1), M. M. (3), T. M. (1), W. M., M. A., K. A., K. P. (1), A. W. (2), M. K. (1), B. P. z d. S., A. P. (2), J. K. (2), M. P., S. T. (1), T. I.,R. S. (2), Z. S., Z. K. (3), Z. B., G. B., A. L. (1), E. P. (2), W. P. (3), B. K. (2), A. M. (3), R. W., D. L., Z. W. (3), A. G., D. Ś., J. S. (4), K. O., A. M. (4), J. K. (4), L. S., V. H., M. T., R. V., L. C., A. B. (3), J. B., A. S. (3), A. D. (2), I. V. (1),M. B. (2), R. S. (3), I. K., L. R., D. D. (5), J. S. (5), D. N., D. O., I. V. (2), R. K. (2), A. L. (2), J. C. (2), S. G., C. Z., D. K. (3) i B. K. (3), przesłuchanych na rozprawie lub odczytanych albo ujawnionych w trybie art. 394 § 2 kpk, a także dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, wymienionych w akcie oskarżenia od poz. 1 do poz. 2241, oraz dołączonych do akt w trakcie postępowania sądowego, ujawnionych na rozprawie w trybie art. 394 § 1 i 2 kpk.

Przesłuchani w charakterze oskarżonych: R. P. (1) (t. XCI, k. 18.171, 18.177-18.178, 18.207) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, R. D. (1) (t. 90, k 18.067, t. 91, k 18.092) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, Z. W. (1) (t. 90, k. 18.007, 18.035, 18.078) nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Oskarżony R. P. (1) słuchany w toku postępowania przygotowawczego początkowo utrzymywał, że nie miał nic wspólnego z wyłudzeniami towaru na szkodę Zakładów (...) w J.. Podnosił, że w okresie objętym zarzutem mógł przebywać w szpitalach psychiatrycznych, gdzie się leczył. Przeczył też swoim związkom ze sprawą Autokomisu (...) oraz oszustw na szkodę banku (...) SA. W późniejszym etapie oskarżony potwierdził swój udział w oszustwie w ramach działalności Autokomisu (...), zaprzeczając jednocześnie oszustwu na szkodę J. K. (1). Złożył też wyjaśnienia opisujące jego udział w oszustwie na szkodę Zakładów (...) w J.. Przedstawił również role pozostałych osób uczestniczących w tym przestępstwie, strukturę grupy przestępczej oraz podział korzyści. Nie kwestionował też swojego udziału w zakresie przestępstwa oszustwa popełnionego przez K. A. (t. 21: k. 4196-4198, 4217-4218, 4247-4248, t. 32: k. 6288-6290, t. 45: k. 8729-8731, t. 46: k. 8996-9000, 9054-9060, t. 47: k. 9133-9148, t. 49: k. 9618-9619, t. 53: k. 10329-10330, 10423-10424, t. 58: k. 11560-11570, t. 60: k. 11818-11822, 11877-11881, t. 61: k. 12059-12066, t. 62: k. 12280-12284, 12285-12290, t. 65: k. 12799-12800, 12801-12810, 12812-12814, t. 72: k. 14406-14407, t. 76: k. 15203-15204, t. 77: k. 15413-15414, t. 78: k. 15427-15428).

Oskarżony R. D. (1) słuchany w toku postępowania przygotowawczego również początkowo przeczył swojemu udziałowi w oszustwie na szkodę Zakładów (...) w J.. W późniejszym okresie podał, że z R. P. (2) „prowadził w życiu wiele interesów – zarówno legalnych jak i nielegalnych”. Oskarżony wskazał, że pożyczył R. P. (2) 60.000 zł, ale nie miał świadomości, że pieniądze zostaną wykorzystane do popełnienia przestępstwa. Potwierdził, że woził R. P. (1) na spotkania z obywatelami Czech w sprawie mięsa. Wskazał, że zorganizował dwa odbiory mięsa i wędlin z mroźni w L.. Zaprzeczył natomiast, by miał otrzymać za udział w przestępstwie 200.000 zł od R. P. (1) (t. 59, k.11.586-11.589, 11.601-11.602, t. 62 k. 12.271-12.272, 12.296-12.301, t. 63 k. 12.431, t. 64 k.12.653-12.654, t. 65 k. 12.990, t. 72 k. 14.324, 14.406-14.407, t. 75 k.14.938-14.939).

Oskarżony Z. W. (1) słuchany w toku postępowania przygotowawczego potwierdził fakt zakupu półtusz wieprzowych z Zakładów (...) w J. za pośrednictwem firmy (...). Za towar zapłacił gotówką J. P.. Wskazywał, że nie miał świadomości, że towar pochodził z przestępstwa. Zaprzeczył aby miał uczestniczyć w zorganizowanej grupie przestępczej. W późniejszych wyjaśnieniach twierdził, że pieniądze za półtusze przekazał nieznanemu mężczyźnie, którego P. przedstawił jako pracownika firmy (...) o nazwisku „K. (1)”. Przyznał, że P. i „K. (1)” byli u niego kilka dni przed dostawą półtusz. Po dostawie rozmawiał z nimi o kolejnych, którymi był zainteresowany. Z uwagi na brak kolejnych dostaw, nie zapłacił całej ceny za pierwszą partię mięsa, którą otrzymał. Odnośnie oszustwa na szkodę A. B. (1), oskarżony wskazał, że pokrzywdzona sprzedając mu 3 sztuki bydła rzeźnego wiedziała o złej kondycji finansowej jego firmy. Podnosił, że miał dokonać zapłaty w terminie miesiąca, ale terminu nie dotrzymał z powodu braku pieniędzy. Zaproponował uregulowanie należności w ratach, ale nie zgodził się na to A. C. (2) – syn pokrzywdzonej (t. 18 k. 3463-3468, 3520-3521, t. 19 k. 3867-3868, t. 20 k. 4021-4022, t. 22 k. 4426-4427, t. 28 k. 5516-5518, t. 38 k. 7408-7409, t. 65 k. 12832-12833).

Analizując wyjaśnienia oskarżonych R. P. (1), R. D. (1) i Z. W. (1) łatwo zauważyć, iż zmieniały się one w zależności od etapu postępowania, w którym oskarżeni uczestniczyli. Oskarżony R. P. (1) początkowo negował swoje sprawstwo w zarzucanych mu czynach. Później przyznał się do ich popełnienia, podając ich istotne okoliczności oraz wskazując współsprawców. Przed Sądem odwołał swoje wcześniejsze wyjaśnienia w tym zakresie. Oskarżony R. D. (1) podobnie jak R. P. (1), początkowo kwestionował swoje sprawstwo w zarzucanych mu czynach, by następnie potwierdzić pewne ich okoliczności. Również wyjaśnienia Z. W. (1) ewoluowały w trakcie postępowania, zwłaszcza w zakresie udziału J. P. i osoby posługującej się personaliami „K. (1)”. Dlatego też Sąd dokonując oceny wyjaśnień oskarżonych, korzystał z całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, celem zaprzeczenia lub potwierdzenia podanych przez oskarżonych okoliczności.

Oceniając materiał dowodowy dotyczący oszustwa na szkodę klientów Auto Komisu (...), Sąd miał na uwadze te wyjaśnienia oskarżonego R. P. (1), w których przyznał się do tego czynu oraz zeznania przesłuchanych świadków.

Świadkowie M. S. (1) (k. 16446 t. LXXXII), A. W. (1) (k. 16446v-16447 t. LXXXII), E. R. (k. 16447 t. LXXXII), P. I. (k. 16447-16448 t. LXXXII), K. K. (1) (k. 16475-16476 t. LXXXIII), D. K. (1) (k. 16477 t. LXXXIII), L. Ż. (k. 16776 t. LXXXIV), M. M. (1) (k. 16848 t. LXXXIV), J. R. (1) (k. 16848 t. LXXXIV), M. L. (k. 17015-17016 t. LXXXV), K. M. (k. 17018-17020 t. LXXXV), R. K. (1) (k. 17242-17243 t. LXXXVI), K. S. (2) (k. 16882-16915 t. LXXXV), D. B. (k. 7605-7606 t. XXXIX, 8025 t. XLI, 9880-9882 t. L), W. B. (2) (k. 7617-7618 t. XXXIX, 8030 t. XLI, 9934-9937 t. LI), B. C. (k. 7623-7624 t. XXXIX, 8010-8010A t. XLI, 9895-9896 t. L), potwierdzili okoliczności w jakich zawarte zostały umowy komisowe z L. M., których przedmiotem była sprzedaż określonych w poszczególnych umowach samochodów. We wszystkich przypadkach mechanizm działania sprawców był wręcz identyczny. Wszyscy w/w świadkowie (oprócz świadka D. K., który umowę tą zawarł przez pełnomocnika) byli na giełdzie samochodowej w S., gdzie przekazali zainteresowanym kupnem samochodów osobom numery telefonów. Następnie w niedługim czasie kontaktowała się z nimi osoba, która proponowała kupno ich samochodu, ale z różnych powodów nalegała by sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem Auto Komisu (...). Następnie dochodziło do zawarcia przez w/w osoby umowy komisu z L. M., z którym również został uzgodniony dzień w którym miała nastąpić zapłata za sprzedaż samochodu.

Świadkowie D. K. (2) (k. 7688-7689 t. XXXIX, 7706-7707 t. XXXIX, 9769-9770 t. L, 9903-9907 t. L), T. K. (1) (k. 7724-7725 t. XXXIX, 8085-8086 t. XLII, 9896-9903 t. L), G. S. (1) (k. 7718-7719 t. XXXIX, 9802 t. L, 9930-9933 t. LI), T. M. (2) (k. 7752 k. XXXIX, 7722-7723 t. XXXIX, 8049-8050 t. XLI, 9269 t. XLVII, 9823-9824 t. L), M. M. (2) (k. 7691-7692 t. XLI, 9925-9930 t. LI), M. W. (1) (k. 7697-7698 t. XXXIX, 9271-9272 t. XLVII), J. O. (k. 16777 t. LXXXIV, k. 7712-7713 t. XXXIX, k. 8047-8048 t. XLI, k. 9267-9268 t. LXVII, k. 9946-9952 t. LI) zeznawali na okoliczności nabycia przez nich pojazdów, które wcześniej pokrzywdzeni oddali do komisu.

Sąd nie ma zastrzeżeń odnośnie wiarygodności zeznań świadków. Zeznania te są logiczne i konsekwentne. Znajdują potwierdzenie w dokumentach przekazanych przez pokrzywdzonych klientów Auto Komisu (...). Należy jednak zaznaczyć, że świadkowie ci nie posiadali informacji odnośnie sprawstwa oskarżonego R. P. (1).

Na okoliczność Auto Komisu „(...)” w J. zeznawał także świadek J. K. (1) (k. 7625-7626 t. XXXIX, 8039A-8040 t. XLI, 8089-8093 t. XLI) – zatrudniony w charakterze stróża. Potwierdził on, że w okresie kiedy pracował w Komisie stało zawsze po kilkanaście samochodów, a kiedy stawił się 3.08.2001 r. po odbiór wynagrodzenia, w Komisie był tylko jeden samochód. Świadek wskazał, że nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia w kwocie 1.500 zł. Rozpoznał podczas okazania R. P. (1) jako osobę, z którą zawarł umowę o zatrudnieniu w charakterze stróża.

Z zeznań E. J. (k. 7585-7586, 9008-9010, 9857-9863, 14920-14922) wynika, że zawarł z L. M. umowę najmu należącego do niego placu przy ulicy (...) w J.. Wskazał, że nie został uregulowany czynsz za najem.

Sąd uznał zeznania tych świadków za wiarygodne.

L. M. w swoich wyjaśnieniach (k. 16775 t. LXXXIV, 7878 t. XL, 7892-7896 t. XL, 8985-8986 t. XLI, 9834-9855 t. L) nie wskazywał wprost osoby oskarżonego R. P. (1). Podawał, że sam założył Auto Komis (...), podpisał umowę o wypożyczenie placu z E. J.. Kiedy interes szedł słabo, skontaktował się z nim M. H. i zaproponował, że będzie mu podsyłał samochody i klientów do Komisu. Interes się „rozkręcił”. W dniu 3.08.2001r. był umówiony z wieloma klientami na odbiór samochodu bądź wypłatę gotówki. Około godz. 15.00 wyszedł z Komisu na obiad. Kiedy wrócił po godzinie, samochodów nie było, został tylko jeden marki F..

Oceniając wyjaśnienia L. M., należy mieć na uwadze rolę procesową, w jakiej wówczas on występował. L. M. postawiono zarzut oszustwa, w związku z czym łatwo zauważyć, iż starał się on umniejszyć swój udział w przestępstwie. Jednocześnie starał się ukryć współsprawców, wskazując jedynie na osobę o personaliach H.. W tym miejscu należy wskazać, iż A. M. (1) przyznał się, że uczestniczył w tym przestępnym procederze. A. M. (1) wskazywał, iż jego udział polegał na pilnowaniu i nadzorowaniu osób, które ten komis prowadziły. Ponadto wskazał, że bywał był na giełdzie w S. by spisywać numery telefonu właścicieli samochodów, które następnie można będzie „ściągnąć” do komisu. Porównując te wyjaśnienia z wyjaśnieniami oskarżonego R. P. (1) można zauważyć szereg zbieżności, potwierdzających udział R. P. (1) w oszustwie.

Sąd uznał wyjaśnienia L. M. w części dotyczącej działalności auto komisu za wiarygodne. Nie dał wiary natomiast tym wyjaśnieniom, w których L. M. negował swoją rolę w przestępstwie. Wina L. M. została jednoznacznie stwierdzona prawomocnym wyrokiem skazującym.

Wyjaśnienia A. M. (1) Sąd uznał za wiarygodne, gdyż są logiczne i w dużej mierze zbieżne z wyjaśnieniami R. P. (1), w których przyznawał się do winy.

Dlatego, w świetle powyższego materiału dowodowego zasadnym jest przypisanie oskarżonemu R. P. (2) sprawstwa w zarzucanych mu czynach opisanych w pkt IX, X i XI aktu oskarżenia.

Odnośnie przestępstw związanych z założeniem rachunków bankowych na podstawie fałszywych zaświadczeń lub oświadczeń oraz wyłudzeń poprzez powodowanie debetów na koncie, które nie były spłacane, zeznawali świadkowie: M. F. (k. 16476-16477 t. LXXXIII, k. 10774-10799 t. LV), A. D. (1) (k. 16674v t. LXXXIV, k. 876-877 t. V, k. 1082-1083 t. VI), J. W. (k. 16728 t. LXXXIV, k. 1014-1015 t. VI, k. 3698 t. XXXIII), M. S. (4) (k. 16729 t. LXXXIV, k. 1089-1090 t. VI), A. R. (2) (k. 16751 t. LXXXIV, k. 6399-6400 t. XXXIII), T. M. (1) (k. 16776-16777 t. LXXXIV, k. 7642-7643, 7648-7652 t. XXXIX, k. 9021-9023 t. XLVI), B. P. (k. 16816 t. LXXXIV, k. 10556, 10563-10565, 10569-10570, 10577-10579, 10585-10587, 10588 t. LIV), A. R. (1) (k. 873-874 t. V, k. 1115-1116 t. VI), M. G. (2) (k. 878-879 t. V, k. 1087-1088 t. VI, k. 6397 t. XXXIII), T. K. (3) (k. 9749-9750 t. L, k. 12367-12368 t. LXII, k. 12369-12370 t. LXII), W. M. (k. 11000-11002 t. LVI, k. 12365-12367 t. LXII, k. 12369-12370 t. LXII), K. Z. (k. 9752-9753 t. L), M. A. (k. 7716-7717 t. XXXIX, k. 8074-8075 t. XLI, k. 9773-9775 t. L, k. 9938-9940 t. LI), K. A. (k. 10426-10427, k. 10824-10830 t. LV, k. 10831-10836 t. LV, k. 10861-10863 t. LV, k. 10888-10891 t. LV, k. 11156-11157, k. 14902-14903 t. LXXV, 14904-14905 t. LXXV), K. P. (1) (k. 10892-10901 t. LV, k. 10922-10931 t. LV, k. 10983-10986 t. LVI, k. 11170 t. LVI), A. W. (2) (k. 10661-10664 ), M. K. (1) (k. 10624-10627, k. 10629-10631), A. P. (2) (k. 12459-12460, 12461-12462), J. K. (2) (k. 11507, 11482-11484, 11493-11494, 11496-11497, 14908-14909, 14910-14911), S. T. (1) (k. 12450-12451, k. 12452-12453), M. P. (k. 12441, 12443-12444).

Świadkowie ci to tzw. „słupy”, którzy otwierali rachunki bankowe na swoje nazwisko oraz pracownicy banków, którzy dokonywali otwarcia rachunków bankowych tym osobom.

Sąd nie ma zastrzeżeń odnośnie wiarygodności zeznań świadków – pracowników banków. W większości za wiarygodne należy również uznać wyjaśnienia lub zeznania świadków K. A., A. W. (2), M. K., B. P., J. K. (2), A. P. (2), S. T. (1), którzy za niewielkim wynagrodzeniem zawierali umowę rachunku bankowego na podstawie stwierdzającego nieprawdę lub podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu. Z ich wyjaśnień wynika, że formalności załatwiane były pod nadzorem oczekującego w pobliżu banku sprawcy, który wcześniej przywiózł „słupa” na miejsce, a po jego wyjściu zabierał mu dokumenty otrzymane w banku, dowód osobisty, a niekiedy inne dokumenty. Podali, że byli wożeni do bankomatów i sklepów na terenie całego kraju, gdzie dokonywali wypłat pieniędzy oraz zakupów większej ilości towaru, które od razu były przejmowane od „słupa”. Cześć z tych osób została prawomocnie skazana.

Sąd uznał za wiarygodne te wyjaśnienia i zeznania, w których świadkowie szczerze przedstawiali okoliczności założenia rachunków bankowych na podstawie fałszywych zaświadczeń lub oświadczeń o zatrudnieniu.

Zeznania świadków korelują z wyjaśnieniami R. P. (1), w których opisał on okoliczności przestępstw na tzw. „słupa”. Oskarżony starał się jednak umniejszać swoją rolę, wskazując, że przestępstwami tego typu głównie zajmowali się W. Z. i D. D. (3). W tym zakresie Sąd nie do końca da wiarę oskarżonemu. Sąd nie neguje, że W. Z. i D. D. (3) mogli uczestniczyć w tego typu przestępstwach. Nie można jednak zgodzić się, że rola R. P. (1) była podrzędna. Przesłuchany na tę okoliczność A. M. (1) wyjaśnił, że w tym procederze jego udział polegał na tym, iż podwoził określone osoby do banków, żeby wypłaciły pieniądze, a następnie do supermarketów, żeby osoby te zrobiły zakupy korzystając z karty mimo, iż pieniądze z konta były wcześniej wypłacone, tak by powstał debet. Czynił to na polecenie R. P. (1). A. M. (1) wyjaśnił również na czym polegał cały proceder: na konta tych osób najpierw były wpłacane pieniądze, po to by można było uzyskać kartę płatniczą. Po czym następnie zostawały wypłacane pieniądze z konta tak, że niewiele na nich pozostawało. Wypłaty były najczęściej w piątek, tak by w sobotę i niedzielę można było zrobić zakupy korzystając z karty płatniczej stwarzając tym samym saldo ujemne na koncie.

Sąd nie ma zastrzeżeń co do wiarygodności A. M. (2) w tym zakresie. Świadek jednoznacznie wskazał, że wykonywał polecenia R. P. (1). Tym samym oczywistym jest, że rola R. P. (1) w tym procederze była znacząca.

Na udział R. P. (1) w tych przestępstwach wskazuje również wynik przeszukania jego pojazdu w dniu 4.10.2001 r. Ujawniono wówczas dokumenty tożsamości i dokumenty bakowe (umowy rachunku bankowego, karty płatnicze, dowody wpłaty, wydruki z bankomatu, zawiadomienia o nr PIN) na nazwiska A. W. (2), M. K. (1), J. K. (3), B. P., S. T. (1), kartkę z danymi P. D., kartkę z danymi osobowymi i numerami rachunków bankowych A. W. (2), B. P., M. K. (1), A. P. (2), M. M. (4), a także gotówkę w kwocie 25.200 zł.

Dlatego, w świetle powyższego materiału dowodowego zasadnym jest przypisanie oskarżonemu R. P. (2) sprawstwa w zarzucanych mu czynach opisanych w pkt XII i XIII aktu oskarżenia.

Odnośnie oszustwa na szkodę spółki (...) SA Zakłady (...)w J. oraz firm transportowych zeznawali świadkowie: W. J. (2) (k. 16410-16411 t. LXXXII, 53-56 t. I, 8598-8601 t. XLIV), A. K. (1) (k. 16476 t. LXXXII), E. P. (1) (k. 16504v-16505 t. LXXXIII, 757-760 t. IV, 8560-8566 t. XLIV), Z. K. (1) (k. 16505 t. LXXXIII, k. 1635-1637 t. IX), B. K. (1) (k. 16505v-16506), J. M. (3) (Ż.) (k. 16506 t. LXXXIII, 1638-1640 t. IX), J. T. (1) (k. 16506v t. LXXXIII, 1384-1390 t. VII, k. 4289-4294 t. XXII), M. W. (3) (k. 16533 t. LXXXIII, 2483-2484 t. XIII, 2823-2824 t. XIV, 3623-3624 t. XVII, 5569-5570 t. XXIX, 11829-11831 t. LX), A. S. (1) (k. 16534 t. LXXXIII, 5902-5203 t. XXXI, 7416-7417 t. XXXVII), J. S. (3) (k. 16554v), Ł. S. (k. 16555 t. LXXXIII), H. P. (k. 16555 t. LXXXIII, k. 1914-1915 t. X, 2777-2780 t. XIV, 3135-3136 t. XVI), N. P. (k. 16555v t. LXXXIII, 1950-1952 t. X), S. S. (2) (k. 16556 t. LXXXIII, 2144-2145 t. XI), J. M. (1) (k. 16556), W. G. (k. 16601 t. LXXXIII, 5906 t. XXXI), H. T. (k. 16602 t. LXXXIII, 4346-4347 t. XXII, 5571 t. XXVIII, 7375-7376 t. XXXVIII, 11836-11837 t. LX), T. K. (2) (k. 16602 t. LXXXIII, k. 883 t. V), M. K. (4) (k. 16633 t. LXXXIII, 2302-2304 t. XII, 3396-3400 t. XVII), B. S. (k. 16634-16635 t. LXXXIII, 3409-3411 t. XVII), U. H. 9k. 16635 t. LXXXIII, 3401-3403 t. XVII), G. J. (k. 16635-16636 t. LXXXIII), J. T. (2) (k. 16636 t. LXXXIII, k. 3407-3408 t. XVII), R. S. (1) (k. 16637 t. LXXXIII, 2149-2150 t. XI), M. K. (3) (k. 16673 t. LXXXIV, 7352-7354 t. XXXVII, 12887-12889 t. LXV), K. S. (1) (k. 16831 t. LXXXIV, 1016-1017 t. VI, 1671-1673 t. IX, 4420-4423 t. XXII), L. W. (k. 16861-16862 t. LXXXIV, 761-764 t. IV, 8572-8580 t. XLIV), S. T. (2) (k. 16873 t. LXXXV), M. O. (k. 16873 t. LXXXV), W. J. (3) (k. 16957 t. LXXXV, 2271-2279 t. XII, 3339-3342 t. XVII, 3886-3887 t. XX), P. J. (k. 16957v-16958 t. LXXXV, 1095-1096 t. VI, 3343-3346 t. XVII), A. J. (k. 3347-3349), P. S. (1) (k. 16958 t. LXXXV), K. K. (2) (k. 17183-17186 t. LXXXVI), M. W. (2) (k. 17126-17129 t. LXXXVI), A. P. (3) (k. 5392-5393), M. G. (1) (k. 4141-4145 t. XXI), W. C. (k. 1683-1686 t. IX, 1691-1694 t. IX, 2789-2791 t. XIV), G. S. (2) (k. 1696-1698), M. S. (3) (k. 12991 t. LXV), Z. G. (k. 5339-5341), A. P. (4) (k. 1091-1092 t. VI, k. 2132-2133 t. XI, k. 9993-9994 t. LI, k. 14367 ), J. Z. (k. 2130-2131 t. XI), R. M. (2) (k. 8211-8220 t. LXII, k. 8221-8227 t. LXII, k. 8365-8369 t. LXIII, k. 11860-11868 t. LX). Świadkowie ci to pracownicy Zakładów (...) w J., właściciele i pracownicy firm będących kontrahentami firmy „(...)”, kierowcy wożący towar wyłudzony z Zakładów. Świadkowie ci zeznawali na okoliczność współpracy z „(...)”.

Większość tych świadków potwierdziła, iż firma „(...)” i oskarżeni przedstawiając się jako „Z. R.”, „M. B.” i „B. K. (1)”, a także kilka innych osób zakupili znaczne ilości wyrobów mięsnych (głównie półtusze wieprzowe, a ponadto ćwierci wołowe, wędliny i mięsa drobne), przy czym początkowo zapłata za zakupiony towar realizowana była terminowo, tak aby uzyskać w przyszłości odległe terminy spłaty, które mimo monitów nie zostały uregulowane. Pracownicy firm transportowych potwierdzili, że wyroby mięsne dostarczane były pod ustalone adresy, co potwierdzili przedstawiciele firm odbierających towar od firmy (...).

Sąd nie ma zastrzeżeń odnośnie wiarygodności tych świadków. Zeznania te są logiczne, rzeczowe. Ponadto z zeznaniami świadków korespondują dokumenty zgromadzone w sprawie, takie jak:

- dokumenty zabezpieczone w pokrzywdzonej Spółce „(...)” S.A. Oddział Zakłady (...)(...)” w J. oraz jego Filii w T.;

- dokumenty zabezpieczone w firmach utrzymujących kontakty handlowe z firmą P.P.H.U. (...) lub do których sprzedano albo w których przechowywano mięso pochodzące z Zakładów (...) w J. tj. firm Zakłady (...) Z. K. (...) ul. (...), Zakład (...) K. (...) W. (...) ul. (...), P.P.H.U. (...) Sp. j. (...) C. ul. (...), Zakłady (...) (...) M. O. (...) B. (...) (...), Zakłady (...) Sp. z o.o. W. (...) (...) (...)-(...) W., Chłodnia (...) C. (...) ul. (...), FH (...) sp. j. S. T. (2), H. G. (2) ul. (...), PPH (...) M. (...) ul. (...);

- dokumenty zabezpieczone w firmach dokonujących transportu mięsa, w szczególności (...) K. S. (1) S. (...) (...)-(...) S., .P.U.H. (...) Sp. z o.o. (...)-(...) P. ul. (...) (...) Usługi (...) G. P. (...) U. (...) oraz (...) R. (...) Sp. z o.o. (...)-(...) R. ul. (...);

- dane dotyczące połączeń telefonicznych wydanych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych i ich analizie;

- materiały przekazane przez władze Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej po realizacji czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, w tym zeznaniach świadków, dokumentacji firm utrzymujących kontakty gospodarcze z firmą P.P.H.U. (...), dokumentach i informacjach z banków oraz od operatorów sieci telekomunikacyjnych działających na terenie Czech i Słowacji;

- dokumenty i nagrania zabezpieczonych w bankach (...) S.A., (...) S.A. i Banku (...) w G.;

- wyniki przeprowadzonych w toku śledztwa przeszukań, czynności zatrzymania rzeczy oraz oględzin zabezpieczonych w ich toku dowodów rzeczowych;

- wyniki przeprowadzonych w toku śledztwa okazań osób i ich wizerunków.

Sąd nie ma zastrzeżeń co do rzetelności zabezpieczonych w sprawie dokumentów oraz czynności przeprowadzonych w toku postpowania, takich jak przeszukania, okazania, oględzin.

Oskarżony R. P. (1) w pewnym momencie postępowania nie kwestionował swojego sprawstwa w oszustwie. Również R. D. (1) w pewnym zakresie potwierdzał swój udział w tym czynie. W ocenie Sądu te wyjaśnienia oskarżonych, w których przyznają się do sprawstwa zasługują na uwzględnienie.

W tym miejscu należy wskazać, iż przestępstwa oszustwa na szkodę (...) SA i firm świadczących usługi transportowe są ściśle powiązane z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Z materiału dowodowego wynika, że R. P. (1) zorganizował, a następnie kierował grupą właśnie w celu dokonania oszustwa na dużą skalę. Dlatego też istotne są wyjaśnienia osób, które uczestniczyły w grupie i brały udział w wyłudzeniach towarów i usług transportowych.

Świadek D. G. (k. 11.286-11.288, k. 11.297-11.300, k. 11.310-11.311 z tomu LVII, k. 11.715 -11.717 z tomu LIX, k. 11.780 -11.784 z tomu LX, k. 12.812-12.814, k. 12.815-12.817, k. 12.942 z tomu LXV, k. 15.415-15416 z tomu LXXVII, k. 16389-16390 z tomu LXXXII) wyjaśnił, iż od początku, wiedział na czym polegała działalność „(...)”, wiedział również, iż początkowo transakcje miały być płacone, żeby uzyskać oddalony termin płatności, a później dostawy miały być już celowo nie płacone.

Świadek J. P. (k. 3318-3319 t. LVII, k. 3822-3825 t. XIX, k. 3829 t. XIX, k. 3831-3835 t. XIX, k. 3843-3844 t. XIX, k. 4053-4058, 4067-4069 t. XX, k. 4095-4099, k. 4146-4149, k. 4247-4248, k. 4249-4250 t. XXI, k. 4433-4434 t. XXII, k. 5563-5565 t. XXIX, k. 9624-9627 t. XLIX, k. 12902-12904, k. 12907-12908 t. LXV, k. 14711-14712 t. LXXIV, k. 15417-15418 t. LXXVII) wyjaśnił, iż brał udział w grupie przestępczej kierowanej przez R. P., wiedział od początku na czym polegała pozorna działalność (...). Ujawnił organom ścigania, że osoba podająca się za B. to R. P. (1). Zeznając jako świadek utrzymywał, że w zasadzie nie był świadomy uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej.

Świadek A. M. (1) (z akt sprawy IV K 70/12: k. 5132 – 5133, 5144 – 5145, 5160 – 5164, 5170 – 5181, 5219 – 5221, 5253 – 5254, 5586 – 5587, 5595 – 5596, 5.969-5.970) przyznał się on do uczestnictwa w zorganizowanej grupie pozorującej prowadzenie działalności gospodarczej (...) gdzie brał udział w organizowaniu zakupów mięsa i wyrobów mięsnych w pokrzywdzonych Zakładach (...) w J. oraz ich odsprzedaży dalszym nabywcom, przedstawiał się jako właściciel firmy „(...)” i posługiwał się przy tym fałszywymi personaliami „Z. R.”, opatrywał dokumenty pieczęciami firmy „(...)”, a nadto kierował działaniami Z. R.. Wskazał, że zaproponował R., założenie firmy, która będzie miała na celu popełnianie oszustw. Formalności załatwiał R.. Odnośnie jego znajomości z R. P. (2) oskarżony wskazał, iż na początku 2006 roku zadzwonił do niego R. P. (1) albowiem wiedział, że ma on papiery związane z funkcjonowaniem jakiejś firmy. P. (1) powiedział mu, iż ma zbyt na mięso, i że tą firmę można wykorzystać właśnie do działań związanych z wyłudzeniem mięsa. To P. (1) był pomysłodawcą i to on wyszukiwał dostawców i odbiorów mięsa. Dodał, że jeździł z nim na spotkania do Czech, ale w rozmowach nie uczestniczył. Wyjaśnił, że nie wie jaka była rola C. w całym procederze, ale wydaje mu się, iż wiedzieli w jaki sposób mięso jest pozyskiwane. Odnośnie swojej roli w przestępnym procederze wskazał, iż miał znaleźć osobę, która będzie jeździła za Z. R. do banków i dokonywał wpłat gotówkowych za faktury za mięso. Wyjaśnił, że wskazał R. J., który również wiedział, iż chodzi o działalność przestępczą. Wyglądało to w ten sposób, że R. P. (1) dawał mu pieniądze do zapłaty za fakturę, które R. wpłacał na konto, a później przelewał na rzecz dostawcy. Oskarżony nadto wyjaśnił, że w ostatnim okresie działalności przestępczej w kontaktach z Zakładami (...) w J. podawał się za Z. R.. Prowadził rozmowy w ten sposób, by wydłużyć w czasie spotkania, a umożliwić wypłatę jak największej liczby pieniędzy. Ponadto przyznał, iż uzyskał z procederu korzyść majątkową w kwocie 120 tysięcy zł. Pieniądze przekazał mu R. P. (1). Potwierdził, iż udostępnił dane firmy (...) które były następnie wykorzystywane do zlecania zamówień usług na transport.

Wskazani wyżej świadkowie, którzy występowali w charakterze oskarżonych w innej sprawie, a dotyczących przestępstw związanych z niniejszym postępowaniem – co do zasady potwierdzili swój udział w przestępczym procederze i potwierdzili, a nawet szczegółowo opisywali funkcjonowanie pozornej spółki „(...)” i swój udział w przestępczym procederze. Treść ich wyjaśnień znajduje potwierdzenie w zeznaniach przesłuchanych w sprawie świadków oraz pośrednio potwierdza je również dokumentacja zgromadzona w pokrzywdzonych podmiotach gospodarczych. W związku z powyższym Sąd przyjął, że są one zgodne z prawdą. Sąd nie uwzględnił jedynie zeznań J. P., w których wycofuje się on z twierdzeń dotyczących grupy przestępczej. W tym zakresie jego zeznania są niewiarygodne, gdyż są sprzeczne z pozostałymi dowodami.

Na uwzględnienie zasługuje również większość wyjaśnień oskarżonego P. M. (1) (k. 9379-9389, 9390-9397, 9398-9399, 9440-9447, 9456-9464 (t. 48), k. 9571-9574, 9605-9613, 9635-9648 (t. 49), k. 11256-11258, 11267-11268 (t. 57), k. 11541-11548 (t. 58), k. 12801-12810, 1281-12817, 12818-12819, 12899-12901, 12902-12904 (t. 65), k. 14075-14077 (t. 71), k. 15421-15422 (t. 77), k. 16171, 16174 (t. 81). Oskarżony podał liczne szczegóły działalności związanej z wyłudzeniem mięsa z Zakładów (...). Wskazał osoby biorące udział w tym procederze. Potwierdził, że posługiwał się fałszywą tożsamością „B. K. (1)”. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego w tym zakresie.

Za niewiarygodne Sąd uznał natomiast wyjaśnienia oskarżonych S. M. i Z. R., którzy zaprzeczyli swojemu uczestnictwo w zorganizowanej grupie.

Oskarżony S. M. swoich wyjaśnieniach (z tomu XIX k.3826-3830, 3849-3850, z tomu XXI k.4156-4158, z tomu XXII k.4401-4405, 4433-4434, 4445, z tomu XXIII k.4657-4658, z tomu XXVIII k.5489, z tomu LXV k.12.921-12.922, z tomu LXXXI k.16.171, 16.174-16.175) potwierdził fakt akwizycji półtusz pochodzących z Zakładów (...) w J. a oferowanych przez firmę (...), w co wciągnął go J. P.. Podkreślał jednak, iż pozostawał w usprawiedliwionym przekonaniu, iż interes w którym uczestniczy jest w pełni legalny. Bezpośredni kontakt spośród osób działających w imieniu firmy (...) oskarżony miał tylko z J. P., natomiast z mężczyzną przedstawiającym się jako „B.” rozmawiał wyłącznie przez telefon i nigdy w życiu go nie widział.

Oskarżony Z. R. w swoich wyjaśnianiach (z tomu X k.1824-1826, 1890-1893, 1974-1979, z tomu XV k. 2843-2846, z tomu XVII k.3306-3308, z tomu XXI k.4133, z tomu XXVI k.5104-5105, z tomu XXVIII k.5551-5552, z tomu LX k.11942-11943) potwierdził wprawdzie fakt współdziałania z innymi osobami w zakupach mięsa z Zakładów (...) w J. na własną firmę i udostępnienia na ten cel własnych rachunków bankowych. Utrzymywał jednak, iż nie był świadomy, że współdziała w popełnieniu przestępstwa. Działał w przeświadczeniu, iż należność za zakupione na jego firmę mięso zostanie w całości uiszczona. W swych wyjaśnieniach oskarżony opisał kontakty z osobami kierującymi jego udziałem w procederze oraz jego przebieg, przy czym nie podał w zasadzie prawie żadnych szczegółów możliwych do weryfikacji.

Sąd ocenił wyjaśnienia S. M. i Z. R. za niewiarygodne. Zdaniem Sądu są one wykrętne i sprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym.

Odnośnie udziału oskarżonego Z. W. (1) w zarzucanych mu czynach, Sąd analizował wykaz połączeń dla numerów (...) (numer abonencki telefonu zabezpieczonego podczas przeszukania u Z. W. (1)) oraz numerów (...) („B. K. (1)”), (...) („M. B.”).

Z analizy tej wynika, że Z. W. (1):

- w okresie od 20 lipca 2006 r. do 29 września 2006 r. 9 razy łączył się z numerem (...) wykorzystywanym przez J. P.

- w okresie od 17 lipca 2006 r. do 12 sierpnia 2006 r. łączył się 88 razy z „B. K. (1)”, przy czym połączenia były inicjowane niemalże codziennie z obu stron i występowały z częstotliwością sięgającą kilkunastu dziennie, zaś czas jednej rozmowy przekraczał niejednokrotnie 450 sekund, zauważyć należy także, iż 56 połączeń było inicjowanych przez Z. W. (1)

- w dniu 10 sierpnia 2006 r. rozmawiał przez 238 sekund z „M. B.”.

Ponadto w okresie od 18 sierpnia 2006 r. do 29 września 2006 r. z numeru (...) zarejestrowanego na PPH (...), (...)-(...) Z.-M., ul. (...) wykonano 26 połączeń na numer (...) wykorzystywany przez J. P. oraz w dniu 18 sierpnia 2006 r. jedno połączenie na numer (...)B. K. (1)”.

Powyższe przeczy wyjaśnieniom oskarżonego, że z przedstawicielami firmy (...) miał jedynie kontakt podczas jednorazowej transakcji zakupu mięsa.

Okoliczności towarzyszące dostawie półtusz do ubojni Z. W. (1) jednocześnie potwierdzają jego świadomość odnośnie faktu, iż dokonuje zakupu towaru pochodzącego z przestępstwa. Ponadto z wyjaśnień J. P. wynika, iż oferta złożona oskarżonemu została przez niego przyjęta jako wyjątkowa szansa na poprawienie kondycji finansowej swojej firmy w związku z czym w/w wręcz „błagał” o dostarczanie mu mięsa z odroczeniem płatności przedstawiając przy tym kolejne pomysły mające przekonać rozmówców. Nadto zaangażował się w poszukiwanie dalszych nabywców na mięso co skończyło się fiaskiem kiedy się okazało, że objęta jego zamierzeniem firma (...) jest odbiorcą półtusz bezpośrednio z firmy (...). Sąd podzielił stanowisko Prokuratora, że udział Z. W. (1) w działalności firmy (...) polegający m. in. na jednorazowym nabyciu za znacznie zaniżoną cenę towaru pochodzącego z oszustwa ze świadomością tego faktu nie stanowił jedynie przestępstwa paserstwa z art. 291 § 1 k.k. Zauważyć bowiem należy, że w/w dostrzegając we współdziałaniu z grupą przestępczą występującą jako P.P.H.U. (...) szansę na uratowanie się przed bankructwem chcąc przekonać jej członków do współdziałania z nim zaoferował gotowość regularnego dokonywania zakupów tychże półtusz, a także zadeklarował gotowość pośredniczenia przy odsprzedaży półtusz i poszukiwał na nie nabywców (P. P. (2), Zakład (...) K.), a także udostępnił należącą do niego ubojnię na terenie M. (...) na potrzeby przeładunku półtusz wieprzowych pochodzących z przestępstwa. Ze względu na upadek jego planów dotyczących P. P. (2) i Zakładu (...) K. przy jednoczesnej własnej niewypłacalności jego udział był krótkotrwały i ograniczony w formie, tym niemniej jednak był on najzupełniej wystarczający by przypisać mu przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

Dlatego, w świetle powyższego materiału dowodowego zasadnym jest przypisanie: oskarżonemu R. P. (2) sprawstwa w zarzucanych mu czynach opisanych w pkt I, III, VI, VII aktu oskarżenia, oskarżonemu R. D. (1) sprawstwa w zarzucanych mu czynach opisanych w pkt II, III, VI, VII aktu oskarżenia, a oskarżonemu Z. W. (1) sprawstwa w zarzucanych mu czynach opisanych w pkt II, V aktu oskarżenia.

Przechodząc do zarzutu prania brudnych pieniędzy należy wskazać, iż w świetle zgromadzonej dokumentacji bankowej bezspornym jest, że firma (...) posiadała kilka rachunków bankowych, na których dokonywano operacji finansowych w postaci wpłat i wypłat. Analiza dokonanych przez Z. R. transakcji pozwala stwierdzić, że oskarżony zamiast dokonać jednej wpłaty na rachunek bankowy lub wypłaty, dokonywał w tym samym dniu kilku mniejszych wypłat lub wpłat. Zachowania takie należy oceniać jako działania mające udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków finansowych.

Z wyjaśnień oskarżonego R. J. złożonych w postepowaniu przygotowawczym (k. 11.294-11.296, 11.325-11.326, 11.718-11.721, 11.723-11.728, 12.818-12.819, 13.013-13.014, 15.419-15.420, 16.171, 16.174), wynika, że woził Z. R. do banków. Oskarżony początkowo przeczył by jego zadanie polegać miało na kontrolowaniu Z. R., przekazywaniu mu instrukcji oraz odbieraniu od niego wypłaconych pieniędzy. W kolejnych wyjaśnieniach oskarżony potwierdził, iż w związku z wizytami w bankach to on przekazywał Z. R. i odbierał od niego teczkę z dokumentami oraz dowód osobisty, a także telefon za pomocą którego M. instruował R.. Wyjaśnił również, iż co najmniej dwukrotnie w Polsce i pięciokrotnie w Czechach Z. R. przynosił z banku do samochodu pieniądze. Co najmniej zaś dwukrotnie w Polsce i raz w Czechach pieniądze do banku wpłacał. Wyjaśnienia te Sąd uznał za wiarygodne.

Słuchany na tę okoliczność A. M. (1) wyjaśnił, że uzgodnił z R. J., że to on będzie z R. jeździł w celu dokonywania wpłat i wypłat w bankach, jak również sam odbierał te pieniądze, które R. wypłacał, a następnie przekazywał je wraz z potwierdzeniami wpłat R. P. (2). Sąd nie ma zastrzeżeń odnośnie wiarygodności wyjaśnień w tym zakresie.

Dlatego, w świetle powyższego materiału dowodowego zasadnym jest przypisanie: oskarżonemu R. P. (2) sprawstwa w zarzucanym mu czynie opisanym w pkt VIII aktu oskarżenia.

Odnośnie zarzutu dotyczącego oszustwa na szkodę A. B. (1), Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego Z. W. (1) w tym zakresie. Oskarżony wprawdzie nie krył, że kupił od A. B. (1) trzy sztuki bydła rzeźnego. Jednocześnie jednak wskazywał , że płatność miała nastąpić do miesiąca czasu. Brak zapłaty tłumaczył swą trudną sytuacją finansową. Z zeznań świadków A. B. (1) (k. 16412 t. LXXXII, 4004-4005, 4019-4017 t. XX, k. 7406-7407 t. XXXVIII) i A. C. (2) (k. 4012 t. XX, k. 4043 t. XX, k. 7404-7405) wynika, że oskarżony wziął od nich trzy sztuki bydła rzeźnego i wbrew umowie nie zapłacił za nie. Świadkowie nie potwierdzili wyjaśnień oskarżonego, że zgadzali się na odraczanie płatności. Wskazali, że wielokrotnie monitowali o zapłatę. W końcu, po kilku miesiącach, A. B. (4) złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Sąd nie ma zastrzeżeń co do wiarygodności zeznań świadków w tym zakresie.

W świetle powyższego materiału dowodowego zasadnym jest przypisanie: oskarżonemu Z. W. (1) sprawstwa w zarzucanym mu czynie opisanym w pkt XIV aktu oskarżenia.

Pozostali przesłuchani w sprawie świadkowie: C. C. (k. 16532v t. LXXXIII, k. 5589-5591, k. 6359-6359b t. XXXIII), G. P. (k. 16532v-16533 t. LXXXIII, k. 1803-1804 t. X), J. S. (1) (k. 16554 t. LXXXIII), D. D. (4) (k. 16554v t. LXXXIII), T. N. (k. 16555 t. LXXXIII, k. 11745 t. LIX), W. B. (1) (k. 16601 t. LXXXIII, k. 5909-5910 t. XXXI), Z. K. (2) (k. 16602 t. LXXXIII, k. 3311-3312 t. XVII), H. G. (1) (k. 16730v-16731 t. LXXXIV, k. 11254-11255v, k. 11828 t. LVII), P. M. (2) (k. 16750 t. LXXXIV, k. 9425-9428 t. XLVIII), P. P. (2) (k. 16930 t. LXXXV, k. 9651-9660 t. XLIX), A. U. (1) (k. 11812-11814 t. LX, k. 11815-11816 t. LX), A. K. (2) (k. 4597-4599 t. XXIII), J. S. (2) (k. 1916 t. X, k. 3861-3862 t. XIX), H. Ż. (k. 3193-3195 t. XVI), Z. O. (k. 2162-2163 t. XI), A. U. (2) (k. 14796-14797 t. LXXIV), J. A. (k. 9432-9436 t. XLVIII), M. Ł. (k. 8846-8847 t. XLV), A. S. (2) (k. 16674 t. LXXXIV), R. B. (2) (k. 16674 t. LXXXIV), K. B. (2) (k. 16477 t. LXXXII), A. K. (3) (k. 16750v t. LXXXIV, k. 2821-2822 t. XIV, k. 9197-9199 t. XLVII), I. M. (k. 16751 t. LXXXIV, k. 11264 t. LVII), R. O. (2) (k. 16751 t. LXXXIV, k. 9204-9207 t. XLVII), J. K. (5) (k. 16751 t. LXXXIV), R. S. (2) (k. 16817 t. LXXXIV, k. 10378-10379 t. LIII), H. O. (k. 17324 t. LXXXVI, k. 1653-1656 t. IX, k. 2674-2675 t. XIV, k. 4123-4127 t. XXI, k. 4133 t. XXI, k. 7369-7370 t. XXXVII, k. 15106-15107 t. LXXVII), W. P. (2) (k. 2215-2217 t. XII, k. 2825-2826, 3419-3426 t. XVII, k. 5058 t. XXV), P. Z. (k. 2660t. XIV, k. 3443-3445 t. XVII), P. O. (k. 12992-12993 t. LXV), R. O. (1) (k. 15137-15138 t. LXXVII), J. M. (2) (k. 14914-14915 t. LXXV), B. M. (k. 5584, k. 7952 t. XL, k. 8737-8738 t. XLV), T. I. (k. 10351-10352, k. 10375-10377, k. 14986-14987 t. LXXV, k. 14988-14989 t. LXXV), Z. S. (k. 10766-10767 t. LV). K. B. (1) (k. 6471-6472 t. XXXIII), M. D. (k. 16728 t. LXXXIV), H. M. (2) (k. 16729v t. LXXXIV, k. 1380 t. VII, k. 1778-1779 t. IX, k. 3412-3414 t. XVII, k. 7357, k. 14669-14670 t. LXXIV, k. 2742-2743 t. XIV), K. K. (4) (k. 16730 t. LXXXIV) - kierowcy, pracownicy bądź prezesi spółek i firm nie współpracujących z firmą „(...)”, pracownicy firmy oskarżonego Z. W. (1), nie posiadali istotnych informacji, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na toczące się postępowanie.

Reasumując Sąd doszedł do przekonania, iż oskarżeni R. P. (1), R. D. (1) i Z. W. (1) dopuścili się przypisanych im czynów i wina ich w tym zakresie nie budzi wątpliwości.

Oskarżeni R. P. (1) i R. D. (1) są zdrowi, nie stwierdzono u nich występowania choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub zaburzeń umysłowych, co jednoznacznie wykazano w opiniach sądowo-lekarskich, które Sąd uznał za jasne, spójne, rzetelne i w pełni wyczerpujące postawione zagadnienia.

Sąd nie stwierdził po stronie oskarżonych żadnych okoliczności mogących wyłączyć lub ograniczyć ich odpowiedzialność karną.

Przypisane oskarżonym czyny Sąd zakwalifikował jak w części dyspozytywnej wyroku.

Zorganizowana grupa przestępcza jest ugrupowaniem co najmniej trzech osób, mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstw, które nie musi posiadać trwałej, rozwiniętej struktury oraz długofalowego programu działania jak związek przestępczy, jednakże charakteryzuje się elementami zorganizowania, w tym określonym podziałem ról i ustalonym kierownictwem (por. wyrok SA w Łodzi z dnia 9 października 2000 r., II AKa 90/00, Biul. Prok. Apel. 2001, nr 11 oraz wyrok SA w Krakowie z dnia 7 grudnia 2000 r., II AKa 184/00, KZS 2001, z. 1, poz. 26; por. też A. Marek, Przestępczość zorganizowana. Zarys problematyki (w:) Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości zorganizowanej, Szczytno 1992). Strona podmiotowa tego formalnego przestępstwa obejmuje obie odmiany umyślności.

Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej polega także na udziale w popełnianiu przestępstw, dla których dokonania grupa została zawiązana. Oczywistym jest, że skoro istnieje grupa o wyznaczonych celach przestępczych, kierowana przez jedną osobę lub nawet grupę osób, o pewnym, chociażby podstawowym stopniu zorganizowania, prowadząca systematyczną działalność przestępczą przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, to udział w poszczególnych przestępstwach tej grupy stanowiących cel jej działania, jest nieformalnym, poprzez akceptację tychże celów, przystąpieniem do grupy i braniem udziału w jej działalności ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 listopada 2005 roku sygnatura II Aka 343/05 OSA 2007/5/23).

Z kolei czynność "kierowania" polegać będzie na faktycznym sprawowaniu kontroli nad działalnością związku lub grupy, możliwości wydawania poleceń i podejmowania zasadniczych decyzji. Dla odpowiedzialności nie jest konieczne kierowanie całym związkiem lub grupą przestępczą. O ile "zakładanie" jest czynnością rozciągniętą w czasie, mającą jednak co do zasady swój początek i koniec, którym jest "założenie" grupy lub związku przestępnego, o tyle "kierowanie" jest czynnością o charakterze względnie trwałym, co nie znaczy, iż kierujący nie może zostać zastąpiony w dowolnym momencie przez kogoś innego ( Komentarz do art. 258, art. 259 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553).

Przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 kk polega na tym, iż sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Określone w art. 286 kk przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Powyższe ujęcie znamion strony podmiotowej wyklucza możliwość popełnienia oszustwa z zamiarem ewentualnym. Zamiar bezpośredni winien obejmować zarówno cel, jak i sposób działania zmierzający do zrealizowania tego celu. Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk, należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim (kierunkowym) nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę (względnie wyzyskuje błąd), ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzania mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion (vide wyrok SN z dnia 4.06.2009 r., sygn. akt WA 16/09). A zatem sprawca podejmując działanie musi mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania. Zamiar bezpośredni powinien obejmować zarówno cel, jak i sam sposób działania zmierzający do zrealizowania tego celu.

Mienie znacznej wartości w rozumieniu art. 294 § 1 kk to mienie którego wartość w chwili popełnienia czynu przekracza 200.000 zł.

Przepisy art. 299 § 1-8 kk regulują problematykę odpowiedzialności za różne formy udziału w przestępstwie określanym nazwą "pranie pieniędzy", co polega na podejmowaniu działań zmierzających do wprowadzenia do legalnego obrotu gospodarczego lub finansowego pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych czy szerzej mienia pochodzącego z działalności przestępczej lub innych nielegalnych źródeł (obszernie na ten temat M. Prengel, Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Toruń 2003). Typy czynów zabronionych określone w art. 299 mają charakter umyślny. Sprawca musi mieć świadomość, skąd pochodzącą „brudne” pieniądze, w rozumieniu, iż musie wiedzieć, iż pochodzą one z a więc czynu, za który grozi odpowiedzialność karnosądowa. W doktrynie wskazuje się, iż okoliczności, które mogą "wzbudzić uzasadnione podejrzenie", że określone pieniądze lub wartości dewizowe pochodzą z przestępstwa, to m.in. dokonywanie wpłaty przez osobę, której sytuacja majątkowa nie uzasadnia dysponowania wpłacaną kwotą, dokonywanie przez jedną osobę wielu mniejszych wpłat tuż poniżej granicy obligującej do rejestracji wpłaty, dokonywanie wpłaty w małych nominałach, dokonywanie wpłaty przez pełnomocnika niezwiązanego z mocodawcą, nierozpoznawalność lub wręcz niedorzeczność celu gospodarczego wpłaty, realizowanie większych kwot wyłącznie czekami podróżnymi, większe i częstsze przelewy z i do krajów znanych z handlu lub produkcji narkotyków, wpłaty gotówkowe dużej liczby różnych osób na to samo konto (zob. E. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem RFN), Warszawa, s. 110 i n.).

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk ma miejsce gdy sprawca w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa.

Oskarżeni R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R., R. J., S. M. i Z. W. (1) swoimi zachowaniami w pełni wyczerpali ustawowe znamiona przypisanych im przestępstw.

Odnośnie czynów związanych z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu doprowadzenie innych przedsiębiorców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci mięsa i wyrobów mięsnych o znacznej wartości, wskazać należy, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na konieczność przyjęcia w stosunku do wszystkich oskarżonych konstrukcji zorganizowanej grupy przestępczej.

W przedmiotowej sprawie realizując cel jakim było popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę Zakładów (...) w J. pomiędzy oskarżonymi wytworzyła się więź spełniająca warunki podstawowej wewnętrznej struktury organizacyjnej warunkująca przyjęcie ich działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, którą kierował R. P. (1). Istnienie grupy datuje się od dnia 25 kwietnia 2006 r. do dnia 2 października 2006 r. Brało w niej udział nie mniej niż 10 osób, z których przynajmniej część posługiwała się stałą fałszywą tożsamością.

Grupa zorganizowana była na wzór przedsiębiorstwa. I tak wyodrębnić można: „inwestora” – R. D. (1), „kierownika” - R. P. (1), „dział finansowy” – hierarchiczną strukturę zawiadującą transakcjami bankowymi w skład której wchodzili A. M. (1), podległy mu R. J. będący zarazem kierowcą jak i dozorującym zachowania Z. R., „dział zaopatrzeniowo-logistyczny” odpowiedzialny za bieżące, techniczne kontakty z producentem i firmami transportowymi w osobach P. M. (1) (rola pierwszoplanowa) i D. G. (w zasadzie kierowca i pomocnik), „przedstawicieli handlowych” poszukujących zbytu na wyłudzany towar tj. J. P., S. M. i pretendującego do tej roli Z. W. (4).

Zważyć także należy, iż oskarżony Z. W. (1) dostrzegając we współdziałaniu z grupą przestępczą P.P.H.U. (...) szansę na uratowanie się przed bankructwem chcąc przekonać jej członków do współdziałania z nim zaoferował gotowość regularnego dokonywania zakupów tychże półtusz, a także zadeklarował gotowość pośredniczenia przy odsprzedaży półtusz i poszukiwał na nie nabywców (P. P. (2), Zakład (...) K.), a także udostępnił należącą do niego ubojnię na terenie M. (...) na potrzeby przeładunku półtusz wieprzowych pochodzących z przestępstwa. Jego udział był krótkotrwały, jednak był on wystarczający by przypisać mu przestępstwo z art. 258 § 1 kk. Okoliczność, iż oskarżony Z. W. (1) nie znał wszystkich członków zorganizowanej grupy przestępczej jest bez znaczenia, gdyż oskarżony wiedział o ich istnieniu i miał ogólną świadomość charakteru działalności, w której uczestniczy. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w K. w wyroku z dnia 25 kwietnia 2007 roku sygnatura II Aka 431/06 KZS 2007/7-8/88 wypełnia znamiona przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej samo przystąpienie do niej i pozostawanie w jej strukturze, choćby bez pełnienia w niej funkcji czy wykonywania zadań. Nie jest konieczna wiedza sprawcy o szczegółach organizacji grupy, znajomość wszystkich osób ją tworzących, mechanizmów jej funkcjonowania.

Liderem grupy był R. P. (1). To on wyznaczył cel działania grupy (oszustwa na szkodę producentów mięsa), skoordynował czynności związane z formowaniem składu grupy i tworzeniem jej „infrastruktury” niezbędnej do popełnienia przestępstwa (odrębne telefony przeznaczone wyłącznie do celów komunikowania sie w sprawach związanych z działalnością grupy – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz niej). R. P. (1) decydował również o składzie osobowym grupy proponując udział w niej swoim znajomym. W toku bieżącej działalności grupy R. P. (1) podejmował decyzje o charakterze strategicznym, przede wszystkim zaś osobiście i bez żadnej koncesji na rzecz innych osób zawiadywał przepływem środków finansowych związanym z funkcjonowaniem grupy. W razie potrzeby w/w zajmował się bezpośrednim kierowaniem poszczególnymi działaniami uczestników grupy, względnie osobiście dokonywał czynności kierowanych do pokrzywdzonych. W końcu zaś po zakończeniu przestępstwa R. P. (1) dokonał podziału korzyści pochodzących z przestępstwa,

W tym miejscu wskazać należy na określone powiązania jakie istniały między oskarżonymi jak np. przekazywanie poleceń R. P. (1)A. M. (1)R. J.Z. R., podział zadań, zróżnicowane wynagrodzenia dla członków grupy.

R. P. (1) tak kierował grupą członków, aby pozyskać jak największą ilość mięsa i wyrobów mięsnych z Zakładów (...) w J. w sposób umożliwiający uchylenie się od zapłaty za nabyty towar. Warunkiem osiągnięcia tego celu było wprowadzenie osób reprezentujących pokrzywdzone Zakłady w błąd co do zamiaru zapłaty poprzez przedsięwzięcie szeregu skomplikowanych zabiegów mających u tych osób wytworzyć mylne wyobrażenie, iż firma P.P.H.U. (...) jest rzeczywiście działającą, rzetelną firmą. W tym celu działali pozostali oskarżeni. I tak wykorzystano m.in. dokumentację rejestrową firmy (...), wynajęli lokalu i uruchomili tam linię telefoniczną i faksową firmy (...), przygotowali wzór pism firmowych, uruchomiono konta poczty elektronicznej, zaopatrzyli się w pieczątki firmowe i imienne. Następnie oskarżony Z. R. pod nadzorem R. J. dokonywał regularnych płatności na rzecz Zakładów (...) w J. i firm transportowych, tak aby wytworzyć u pracowników pokrzywdzonych firm przeświadczenie o rzetelności kontrahenta i umożliwić pozyskanie jak największej ilości mięsa i wyrobów mięsnych z odroczonym terminem płatności.

Działając w ten sposób, oskarżeni wprowadzili pracowników pokrzywdzonych w błąd i doprowadzili Zakłady (...) w J. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 5.832.308,85 zł, tj. sumę wartości wszystkich faktur z udzielonym kredytem kupieckim. Faktycznie poniesiona szkoda wyniosła 4.111.451,57 zł z uwagi na częściowe uregulowanie należności. Niekorzystne rozporządzenie mieniem oznacza przy transakcjach ogólnie rzecz ujmując, pogorszenie sytuacji majątkowej rozporządzającego i jest szersze od pojęcia szkoda i strata. Niekorzystnie rozporządzone przez Zakłady (...) w J. mienie miało znaczną wartość w rozumieniu art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 115 § 5 kk.

Oskarżeni podejmując na przestrzeni kilku miesięcy bardzo znaczną liczbę zróżnicowanych działań zmierzających do realizacji jednego przestępczego celu, działali ze z góry powziętym zamiarem doprowadzenia pokrzywdzonych Zakładów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem możliwie największej wartości, z działalności tej uczynili zaś sobie stałe źródło dochodów znacznej wartości. Przestępstwa tego dopuścili się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej,

S. M. i Z. W. (1) nie można przypisać udziału w oszustwie w postaci zjawiskowej współsprawstwa ponieważ żaden z nich nie podjął żadnych działań wprost lub choćby pośrednio skierowanych na wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonych Zakładów. Ich zachowanie należy oceniać jako pomocnictwo do przestępstwa z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i in., ponieważ działając w zamiarze aby sprawcy dokonali czynem ciągłym przestępstwa oszustwa swoimi zachowaniami, polegającymi na zadeklarowaniu gotowości pośredniczenia przy odsprzedaży mięsa i innych wyrobów mięsnych, a następnie poszukiwaniu na nie nabywców, zaś w przypadku Z. W. (1) także na zadeklarowaniu dokonywania zakupów towaru na własną firmę, a następnie dokonaniu zakupu jednej jego partii, jak również udostępnieniu należącej do niego ubojni na terenie M. (...) na potrzeby przeładunku półtusz wieprzowych pochodzących z przestępstwa, obiektywnie ułatwili jego popełnienie. Ułatwienie to polegało przede wszystkim na zagwarantowaniu zbytu na towar co czyniło dla bezpośrednich sprawców opłacalnym dokonywanie dalszych zakupów. Jednakże zachowań tych nie można oceniać przez pryzmat paserstwa z art. 291 § 1 kk, ponieważ obietnica udzielenia pomocy do zbycia mienia pochodzącego z przestępstwa udzielona została przed jego uzyskaniem przez sprawców. Jeżeli nabywca rzeczy przed dokonaniem przez inną osobę czynu zabronionego zapewni ją, że uzyskana w ten sposób rzecz zostanie przez niego nabyta, wówczas jego zachowanie stanowić będzie nie paserstwo, lecz pomocnictwo do dokonanego przez osobę uzyskującą rzecz czynu zabronionego. Jedną z form pomocnictwa jest bowiem nabycie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Warunkiem potraktowania takiego działania jako pomocnictwa jest jednak zapewnienie i zgoda na nabycie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego wyrażona przed popełnieniem tego czynu. ( wyrok SN z 24 lipca 1977 r., V KR 111/77, OSNKW 1977, nr 12, poz. 131 oraz glosy do tego orzeczenia A. Spotowskiego: PiP 1979, z. 2, s. 182 i n. oraz M. Bieńka: NP 1978, z. 7-8, s. 1224 i n.).

Przyjąć należy więc, iż w czasie swoich czynów zachowaniami tymi w/w ułatwiali popełnienie przestępstwa oszustwa w zakresie wszystkich transakcji realizowanych przez sprawców bezpośrednich.

Odnośnie kolejnych przestępstw określonych w pkt VI i VII a/o, a dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia pracowników firm transportowych (...) i (...) mieniem w postaci wykonanych usług transportowych wskazać należy, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wykonanie umówionej usługi przewozu towarów, za które w uzgodnionym terminie nie została uiszczona zapłata ustalona przez strony umowy, może stanowić niekorzystne rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 § 1 kk. ( wyrok SN z dnia 19 lipca 2006 r. sygn. III KK 19/06 LEX 193064). Termin "mienie", zawarty w treści art. 286 § 1 kk, oznacza bowiem całokształt sytuacji majątkowej, obejmującej wszelkie prawa, zarówno rzeczowe, jak i obligacyjne, zaś niekorzystne nim rozporządzenie może nastąpić zarówno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez utratę należnych korzyści ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r. I KZP 13/07 OSNKW 2007/7-8/56).

Odnośnie kolejnego przestępstwa opisanego w pkt VIII a/o, a dotyczącego prania pieniędzy stypizowanego w art. 299 § 5 i 6 kk wskazać należy, iż R. P. (1), Z. R. i R. J. swoimi zachowaniami zrealizowali znamiona tego kwalifikowanego przestępstwa. W porozumieniu ze sobą oraz A. M. (1) i w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej podejmowali oni bowiem takie działania, które polegały na dokonywaniu operacji poprzez rachunki bankowe, których jednym z celów (poza przyjmowaniem płatności za towar w sposób pozorujący prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i dokonywaniem płatności mających uwiarygodnić firmę (...) a tym samym umożliwić wyłudzenie możliwie największych partii towaru) było udaremnienie ujawnienia przestępnego pochodzenia tychże środków, wykrycia, zajęcia i przepadku. Celowi temu służyło dokonywanie transakcji poprzez rachunki tzw. „słupa” co miało uniemożliwić powiązanie tychże transakcji z osobami rzeczywiście ich dokonującymi w znaczeniu ekonomicznym, wpłat i wypłat tak by mieściły się one poniżej progu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. Nr 116 poz. 1216 z późń. zm.), czy wreszcie samo pozorowanie przy pomocy tychże transakcji prawidłowego obrotu gospodarczego co miało umożliwić bezpieczne i rozciągnięte w czasie pozyskiwanie i ukrywanie środków pochodzących z korzyści z popełnionego przestępstwa. Omawiany czyn został wykonany wieloma zachowaniami podjętymi w krótkich odstępach czasu w wyniku realizacji jednego, z góry powziętego zamiaru.

Odnośnie zarzuconego R. P. (2) czynu określonego w pkt IX a/o wskazać należy, że takie działania, w których jako współsprawca uczestniczył R. P. (1), jak przedstawianie pokrzywdzonym z wykorzystaniem fałszywych personaliów ofert zakupu należących do nich pojazdów wyłącznie za pośrednictwem Auto Komisu „(...)L. J. Al. (...), a następnie pozorowanie wobec nich prowadzenia rzetelnej działalności gospodarczej w zakresie komisowego obrotu samochodami osobowymi pod w/w firmą i zawieranie z nimi pozornych umów komisu wyłącznie w celu uzyskania posiadania samochodów wraz z przynależnościami w postaci kluczyków i dokumentów stanowiło wprowadzenie tychże osób w błąd co do zamiaru z jakimi sprawcy działali, a jednocześnie doprowadziło te osoby do skutku w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem

Odnośnie zarzuconego R. P. (2) czynu opisanego w pkt X a/o, wskazać należy, iż R. P. wspólnie i w porozumieniu z co najmniej czterema innymi osobami zrealizował znamiona przypisanego mu przestępstwa oszustwa. Wprowadził on bowiem E. J. w błąd jakoby miał zamiar zapłacić kwotę 400 zł za wynajem nieruchomości (w postaci placu z pawilonem handlowym) w J., czym ostatecznie doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci prawa dysponowania nieruchomością.

Podobnie odnośnie czynu, opisanego w pkt XI a/o R. P. również zrealizował znamiona wskazanego czynu. Doprowadził on bowiem J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.5000 zł w postaci usług polegających na stróżowaniu terenu Auto Komisu „(...)” nie mając zamiaru zapłaty tej kwoty.

Jeżeli chodzi o kolejny zarzucany R. P. (2) czyn opisany w a/o w pkt XII stwierdzić w pierwszej kolejności trzeba, iż zachowania K. A. polegające na wprowadzeniu osób reprezentujących Bank przy zawieraniu umów E. w błąd poprzez pozorne zaakceptowanie warunków umów przy jednoczesnym zatajeniu wobec nich rzeczywistego zamiaru wykorzystania tych rachunków wyłącznie do późniejszego zagarnięcia – przy wykorzystaniu transakcji elektronicznych - środków pieniężnych z jednoczesnym posłużeniem się jako autentycznym, podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu doprowadziły te osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w znaczeniu wcześniej zaprezentowanym tj. o skutkach obligacyjnych, poprzez przyznanie możliwości obciążania rachunku ponad jego stan czynny.

Jeżeli chodzi o udział w tym przestępstwie R. P. (1) nie ulega wątpliwości, iż przybrał on postać zjawiskową sprawstwa kierowniczego. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż znamię czynnościowe sprawstwa kierowniczego ujęte zostało jako "kierowanie wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę". Stanowiące przedmiot kierowania zachowanie bezpośredniego wykonawcy traktowane być musi przez kierującego jako jego własne w tym sensie, że poprzez sterowanie zachowaniem innej osoby, realizującej czyn zabroniony, kierujący realizuje swoją własną wolę działania przestępnego. Na płaszczyźnie obiektywnej sprawstwo kierownicze charakteryzuje się wypełnieniem przez kierującego znamienia czynnościowego, określonego jako "kierowanie wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę", co przesądza, że kierowanie związane jest immanentnie z obiektywnym panowaniem nad zachowaniem osoby kierowanej, w tym nad realizacją przez tę osobę znamion czynu zabronionego ( Komentarz do art. 18 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553).

Z kolei w zakresie czynu określonego w pkt XIII a/o podkreślić trzeba, iż Sąd przyjął zgodnie z wyjaśnieniami w tym zakresie R. P. (1), iż dopuścił się on przechowywania i przewożenia dokumentów oraz przewożenia osób które, pod kierownictwem innych sprawców, w przeświadczeniu R. P. (1) miały bezpośrednio realizować znamiona oszustw na szkodę banków. W ten sposób w/w ułatwiał sprawcom kierowniczym popełnienie czynów zabronionych polegających na kierowaniu działaniami ośmiu ustalonych osób mającymi na celu doprowadzenie pracowników Banku (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wyniku otwarcia rachunku bankowego z faktyczną możliwością wytwarzania salda ujemnego za pomocą wprowadzenia tychże pracowników w błąd poprzez pozorne zaakceptowanie warunków umów przy jednoczesnym zatajeniu wobec nich rzeczywistego zamiaru wykorzystania tych rachunków wyłącznie do zagarnięcia środków pieniężnych. Zauważyć tutaj należy, iż zachowanie bezpośredniego wykonawcy nie stanowi elementu znamion pomocnictwa. Pomocnictwo, identycznie jak podżeganie, opisuje jedynie czynność lub zaniechanie obejmujące zachowanie polegające na ułatwieniu innej osobie popełnienia czynu zabronionego. Dla realizacji znamion pomocnictwa nie jest konieczne popełnienie czynu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. O realizacji, a więc o dokonaniu pomocnictwa decyduje wypełnienie przez ułatwiającego właściwych dla tej postaci znamion czynnościowych, innymi słowy ułatwienie przez działanie lub zaniechanie popełnienia innej osobie czynu zabronionego. Z perspektywy zachowania bezpośredniego wykonawcy pomocnictwo ma zatem charakter bezskutkowy ( wyrok SA w Krakowie z 21 czerwca 2000 r., II Aka 51/00, KZS 2000, z. 7-8, poz. 37; por. też wyrok SN z 2 października 2002 r., IV KKN 109/00, LEX nr 56086).

Nie ulega także wątpliwości, iż znamiona czynu zabronionego z art. 286 § 1 k.k. zrealizował także Z. W. (1) w przypadku opisanym w zarzucie XIV aktu oskarżenia. Z. W. zatajając swoją sytuację materialną przed pokrzywdzoną i wynikający stąd brak możliwości uiszczenia uzgodnionej należności, a wręcz proponując termin zapłaty, którego nie zamierzał dotrzymać, wprowadził ją w tym zakresie w błąd doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Celem zaś jego działania było osiągnięcie korzyści majątkowej.

Sąd skazał oskarżonego:

- R. P. (1) na mocy art. 258 § 3 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- R. P. (1) na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 180 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 złotych,

- R. P. (1) na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 4 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 złotych,

- R. P. (1) na mocy art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności,

- R. P. (1) na mocy art. 294 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 złotych,

- R. P. (1) na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. art. 4 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 złotych,

- R. P. (1) na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 2 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 złotych,

- R. P. (1) na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd orzekł wobec R. P. (1) karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 360 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 300 złotych.

Sąd zaliczył oskarżonemu R. P. (2) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 29 maja 2008 r. do 20 kwietnia 2010 r. oraz od 15 czerwca 2010 r. do 28 czerwca 2010 r.

Sąd skazał oskarżonego

- R. D. (1) na mocy art. 258 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- R. D. (1) na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 200 złotych,

Sąd orzekł wobec R. D. (1) karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.

Sąd zaliczył oskarżonemu R. D. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 7 kwietnia 2009 r. do 20 kwietnia 2010 r.

Sąd skazał oskarżonego

- P. M. (1) na mocy art. 258 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- P. M. (1) na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk skazuje go na karę 3 lat 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 złotych,

- P. M. (1) na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 65 § 1 kk i art. 4 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 złotych,

Sąd orzek wobec P. M. (1) karę łączną 4 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 200 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 złotych,

Sąd zaliczył oskarżonemu P. M. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 18 lutego do 3 kwietnia 2009r.

Sąd skazał oskarżonego

- Z. R. na mocy art. 258 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Z. R. na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Z. R. na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- Z. R. na mocy art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

Sąd orzekł wobec Z. R. karę łączną 4 lat pozbawienia wolności,

Sąd zaliczył oskarżonemu Z. R. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 15 lutego 2007 r. do 4 sierpnia 2008 r. oraz w dniach 28 i 29 kwietnia 2009 r.,

Sąd skazał oskarżonego:

- R. J. na mocy art. 258 § 1 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- R. J. na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- R. J. na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- R. J. na mocy art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności,

Sąd orzekł wobec R. J. karę łączną 3 lat pozbawienia wolności,

Sąd zaliczył oskarżonemu R. J. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 25 marca 2009 r. do 8 kwietnia 2009 r.,

Sąd skazał oskarżonego

- S. M. na mocy art. 258 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- S. M. na mocy art. 294 § 1 kk w zw. art. 19 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz art. 33 § 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną grzywny za równoważną kwocie 100 złotych,

Sąd orzekł wobec S. M. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

Sąd zaliczył oskarżonemu S. M. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 24 kwietnia 2008 r. do 31 lipca 2008 r.,

Sąd skazał oskarżonego

- Z. W. (1) na mocy art. 258 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- Z. W. (1) na mocy art. 294 § 1 kk w zw. art. 19 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- Z. W. (1) na mocy art. 286 § 1 kk na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

Sąd orzekł wobec Z. W. (1) karę łączną 2 lat pozbawienia wolności,

Sąd zaliczył oskarżonemu Z. W. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 16 kwietnia 2008 r. do 1 sierpnia 2008 r.

Ponadto Sąd:

- na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzekł wobec oskarżonych R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R., R. J., S. M. , Z. W. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz „(...)” S.A. z/s w S. solidarnie kwoty 3.995.451,57 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden zł 57/100 gr), z tym, że wobec oskarżonego Z. W. (1) obowiązek ten jest ograniczony do kwoty 3.171.577,61 (trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 61/100 gr)..

- na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego R. P. (1), obowiązki naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) zł,

- PPHU „(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w P. kwoty 1.020 (jeden tysiąc dwadzieścia) zł,

- K. S. (2) kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) zł,

- K. K. (1) kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł,

- M. M. (1) kwoty 11.000 (jedenaście tysięcy) zł,

- E. R. kwoty 15.500 (piętnaście tysięcy pięćset) zł,

- C. J. kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) zł,

- P. I. kwoty 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) zł,

- R. K. (1) kwoty 14.500 (czternaście tysięcy pięćset) zł,

- E. J. kwoty 80 (osiemdziesiąt) zł,

- Bankowi (...) S.A. I Oddział w G. kwoty 2.300 (dwa tysiące trzysta) zł,

- na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego P. M. (1) obowiązki naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 9.000 (dziewięć tysięcy) zł,

- PPHU „(...)” Sp. z o.o. z siedzibą w P. kwoty 1.000 (jeden tysiąc) zł,

- na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego Z. R. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 2.000 (dwa tysiące) zł,

- na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego R. J. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- „(...)K. S. (1) kwoty 3.000 (trzy tysiące) zł,

- na mocy art. 46 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2015 r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzekał wobec oskarżonego Z. W. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- A. B. (1) kwoty 5.000 (pięć tysięcy) zł.

Przepisy kodeksu karnego stanowią, iż sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego i popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Przy wymierzaniu oskarżonym kar jednostkowych Sąd brał pod uwagę stopień winy, a także stopień społecznej szkodliwości czynów. Nadto Sąd brał pod uwagę właściwości i warunki osobiste oskarżonych, ich uprzednią karalność, a także postawę po popełnieniu przestępstwa, przyznanie się do winy, wyrażenie skruchy.

W przypadku oskarżonego R. P. (1) Sąd miał na uwadze ilość popełnionych przestępstw, stopień winy (umyślna, z zamiarem bezpośrednim), znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów z uwagi na sposób działania oraz wynikłe skutki. Na korzyść oskarżonego Sąd przyjął niekaralność.

W przypadku oskarżonego R. D. (1) Sąd również miał na uwadze ilość popełnionych przestępstw, stopień winy (umyślna, z zamiarem bezpośrednim), znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów z uwagi na sposób działania oraz wynikłe skutki. Jako okoliczność obciążającą Sąd poczytał uprzednią karalność.

W przypadku oskarżonego P. M. (1) Sąd także miał na uwadze ilość popełnionych przestępstw, stopień winy (umyślna, z zamiarem bezpośrednim), znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów z uwagi na sposób działania oraz wynikłe skutki. Na korzyść oskarżonego Sąd przyjął przyznanie się do winy, wyrażenie skruchy.

W przypadku oskarżonego R. J. Sąd miał na uwadze ilość popełnionych przestępstw, stopień winy (umyślna, z zamiarem bezpośrednim), znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów z uwagi na sposób działania oraz wynikłe skutki.

W przypadku oskarżonego Z. R. Sąd miał na uwadze stopień winy (umyślna, z zamiarem bezpośrednim), znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu z uwagi na sposób działania oraz wynikłe skutki. Na korzyść oskarżonego Sąd przyjął dotychczasową niekaralność.

W przypadku oskarżonego S. M. Sąd miał na uwadze stopień winy (umyślna, z zamiarem bezpośrednim), zaczny stopień społecznej szkodliwości czynu z uwagi na sposób działania oraz wynikłe skutki. Na korzyść oskarżonego Sąd przyjął dotychczasową niekaralność.

W przypadku oskarżonego Z. W. (1) Sąd miał na uwadze ilość popełnionych przestępstw, stopień winy (umyślna, z zamiarem bezpośrednim), znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów z uwagi na sposób działania oraz wynikłe skutki, Jako okoliczność obciążającą Sąd poczytał uprzednią karalność.

Oskarżony R. P. (1) czyny opisane w wyroku w pkt III, VI, VII, VIII popełnił w związku z art. 65 § 1 kk, oskarżony R. D. (1) czyn opisany w wyroku w pkt III popełnił w związku z art. 65 § 1 kk, oskarżony P. M. (1) czyny opisane w wyroku w pkt III, VI, VII popełnił w związku z art. 65 § 1 kk, oskarżony Z. R. czyny opisane w wyroku w pkt III, VI, VIII popełnił w związku z art. 65 § 1 kk, oskarżony R. J. czyny opisane w pkt III, VI, VIII popełnił w związku z art. 65 § 1 kk, oskarżony S. M. czyn opisany w pkt IV popełnił w związku z art. 65 § 1 kk oskarżony Z. W. (1) czyn opisany w pkt V wyroku popełnił w związku z art. 65 § 1 kk. Przepis art. 65 § 1 kk stosuje się do sprawców, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, popełnili przestępstwo działając w związku albo zorganizowanej grupie przestępczej lub przestępstwo terrorystyczne.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że w przypadku oskarżonych orzeczone kary pozbawienia wolności i grzywny są karami adekwatnymi do stopnia zawinienia oraz stopnia społecznej szkodliwości przypisanych im czynów, a zarazem czyniące zadość wymogom prewencji ogólnej i szczególnej oraz społecznemu poczuciu sprawiedliwości. W ocenie Sądu orzeczone kary dają gwarancję skutecznego zwalczania przestępczości oraz stwarzają atmosferę zaufania do obowiązującego systemu prawnego. Orzeczone kary nie stanowią zdaniem Sądu wyrazu nadmiernej represyjności, równocześnie nie są też przejawem pobłażliwości wobec sprawcy. Oskarżeni dopuścili się przestępstw o znacznym lub wysokim stopniu społecznej szkodliwości i oczywistym jest, że muszą ponieść stosowną karę. Zdaniem Sądu orzeczone kary stanowią adekwatną odpłatę za popełnione przestępstwa.

Sąd wyraża przekonanie, że wymierzone oskarżonym kary pozbawienia wolności i kary grzywny są w stanie spełnić wszystkie cele, tak w zakresie prewencji indywidualnej – zapobiegawcze i poprawcze w stosunku do oskarżonych, jak i w ramach prewencji generalnej – cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając na uwadze, iż oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i taką korzyść uzyskali, Sąd orzekał wobec nich grzywny. Ustalając wysokość grzywien, Sąd brał pod uwagę, uzyskane korzyści, a także możliwości majątkowe oskarżonych.

Miarkując orzekane kary grzywien (bądź pomijając te kary w stosunku do niektórych sprawców), Sąd wziął pod uwagę z jednej strony wysokość wygenerowanych szkód, stopień przyczynienia się poszczególnych osób, osiągnięte profity, wysokość orzeczonego środka karnego i standing finansowy, dbając o to by te kary o charakterze ekonomicznym w dotkliwy sposób uzmysłowiły nieopłacalność przestępczego procederu.

Orzekając wobec oskarżonych kary łączne pozbawienia wolności i grzywny Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 86 § 1 kk.

Orzekając obowiązki naprawienia szkody Sąd miał na uwadze, iż żaden z oskarżonych do tej pory nie zrekompensował szkód poniesionych przez pokrzywdzonych. Nadto Sąd miał na uwadze złożone przez pokrzywdzonych wnioski o naprawienie szkody.

Orzeczenie o kosztach uzasadniają przepisy powołane w części dyspozytywnej wyroku. Sąd na mocy art. 627 kpk i art. 2 i 3 ustawy z 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonych R. P. (1), R. D. (1), P. M. (1), Z. R., R. J., S. M., Z. W. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe stanowiące wydatki poniesione w sprawie i obciążył ich opłatami: R. P. (1) w kwocie 22.200 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście), R. D. (1) w kwocie 6.400 zł (sześć tysięcy czterysta), P. M. (1) w kwocie 4.400 zł (cztery tysiące czterysta), Z. R. w kwocie 400 zł (czterysta), R. J. w kwocie 400 zł (czterysta), S. M. w kwocie 2.400 zł (dwa tysiące czterysta), Z. W. (1) w kwocie 300 zł (trzysta). Wysokość opłat jest zależna od orzeczonych kar pozbawienia wolności oraz grzywien.