Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 394/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSO Tomasz Kaszyca

Ławnicy: Maria Sękowska, Anna Ratajczyk

Protokolant: Oliwia Marczewska

przy udziale Prokuratora Roberta Mielczarka

po rozpoznaniu w dniach: 24 stycznia, 27 lutego, 8 i 14 marca, 17 kwietnia i 16 maja 2019r.

sprawy:

1.  K. H. (1) - syna J. i U. z domu W.,
urodzonego (...) w O., PESEL (...),

oskarżonego o to, że :

I.  w dniu 22 stycznia 2018r. w J. w województwie (...), wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z T. W. usiłował wytworzyć znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy lub metaamfetaminy w ten sposób, że nabył przyrządy służące do nielegalnego wytwarzania tychże substancji w postaci urządzeń laboratoryjnych i środków chemicznych, wszedł w posiadanie dokumentacji zawierającej opis cyklu produkcyjnego tychże substancji, a następnie dokonał syntezy substancji chemicznych uzyskując w jej trakcie znaczne ilości środka o nazwie
metyamina (1,2 dm3), cyjanku benzylu (2,14 dm3) i octanu
etylu (1,5 dm3) pozwalającego odpowiednio na przeprowadzenie syntezy (...) w skali 120 krotnie większej oraz na syntezę (...) stanowiący środek do otrzymania (...), w skali 100 krotnie większej, niż wynikały z posiadanych schematów
syntezy zabezpieczonych od podejrzanych pod nazwami
(...), (...) i „(...)”, a
stanowiących (...) będący prekursorem do otrzymania substancji (...), używanej do produkcji amfetaminy i metaamfetaminy, dla których to nie jest znane inne legalne ich zastosowanie, przy czym zamierzonego celu wytworzenia opisanych substancji psychotropowych nie osiągnął z uwagi na interwencję i zatrzymanie wymienionego przez funkcjonariuszy policji z (...) we W.,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) i
art. 54 ust. 1 i 2 pkt. 2 uopn w zw. z art. 11 § 2 kk,

II.  w dniu 22 stycznia 2018r. w J. w woj. (...), posiadał wspólnie i w porozumieniu z T. W., bez wymaganego ustawą zezwolenia, środki odurzające
w postaci 10,7 g ziela konopi innych niż włókniste, tj.
marihuany,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. nr 179,
poz. 1485 z późn. zmianami),

2.  T. W. - syna M. i E. z domu Z., urodzonego
dnia 20 marca 1990r w O., PESEL (...),

oskarżonego o to, że :

III.  w dniu 22 stycznia 2018r w J. w województwie (...), wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z K. H. (1) usiłował wytworzyć znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy lub metaamfetaminy w ten sposób, że nabył przyrządy służące do nielegalnego wytwarzania tychże substancji w postaci urządzeń laboratoryjnych i środków chemicznych, wszedł w posiadanie dokumentacji zawierającej opis cyklu produkcyjnego tychże substancji, a następnie dokonał syntezy substancji chemicznych uzyskując w jej trakcie znaczne ilości środka o nazwie
metyamina (1,2 dm3), cyjanku benzylu (2,14 dm3) i octanu
etylu (1,5 dm3) pozwalającego odpowiednio na przeprowadzenie syntezy (...) w skali 120 krotnie większej oraz na syntezę (...) stanowiący środek do otrzymania (...), w skali 100 krotnie większej, niż wynikały z posiadanych schematów
syntezy zabezpieczonych od podejrzanych pod nazwami (...), (...) i „(...)”, a
stanowiących (...) będący prekursorem do otrzymania substancji (...), używanej do produkcji amfetaminy i metaamfetaminy, dla których to nie jest znane inne legalne ich zastosowanie, przy czym zamierzonego celu wytworzenia opisanych substancji psychotropowych nie osiągnął z uwagi na interwencję i zatrzymanie wymienionego przez funkcjonariuszy policji z (...) we W.,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) i
art. 54 ust. 1 i 2 pkt. 2 uopn w zw. z art. 11 § 2 kk,

IV.  w dniu 22 stycznia 2018r w J. w woj.
(...), posiadał wspólnie i w porozumieniu z K. H. (1), bez wymaganego ustawą zezwolenia, środki odurzające w postaci 10,7 g ziela konopi innych niż włókniste, tj. marihuany,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. nr 179,
poz. 1485 z późn. zmianami)

*******

I.  uznaje oskarżonych K. H. (1) i T. W. za winnych tego, że w dniu 22 stycznia 2018r. w J. w województwie (...), wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali wytworzyć znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy lub metaamfetaminy w ilości nie mniejszej niż 9900 gram, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję i zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji, tj. czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) i za to na podstawie art. 14§1 kk w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii
wymierza kary:

K. H. (1) 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę po 100 (sto) złotych;

T. W. 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość
jednej stawki na kwotę po 100 (sto) złotych;

II.  uznaje oskarżonych K. H. (1) i T. W. za winnych tego, że w dniu 22 stycznia 2018r. w J. w woj. (...), działając wspólnie i
w porozumieniu posiadali wbrew przepisom ustawy środki odurzające w postaci 10,7 g ziela konopi innych niż włókniste, tj. przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza kary:

K. H. (1) 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

T. W. 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 i art. 86§1 kk wymierza kary łączne:

K. H. (1) 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

T. W. 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
orzeka wobec oskarżonych nawiązki po 5.000 zł (pięć tysięcy) na rzecz (...) sp. z o.o. Oddział (...) , (...) z
siedzibą we W., ul. (...) J. C. K. 18;

V.  na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów ujętych w wykazie na k. 41-44 pod poz. 1-8, 11-19, 21-23,25-34, 36-38, 40-66, na k. 45-46 pod poz. 112-120, na k. 228-229 pod poz. 68-70, 72-86, 88-89, na k.
230-231 pod poz. 121-123, na k. 384 pod poz. 107;

VI.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu ujętego w wykazie na k. 48 pod poz. 67 i zarządza jego zniszczenie;

VII.  na podstawie art. 230§2 kpk zwraca dowody rzeczowe: ujęte na k. 247 pod poz. 93 P. H.; na k. 247 pod
poz. 90-92 i na k. 392 pod poz. 97-100 K. H. (1); na k. 384 pod poz. 106 i na k. 400 pod poz. 109-
111 T. W.;

VIII.  na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zalicza oskarżonym okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania:

K. H. (1) od 22 stycznia 2018r. godz. 23.50 do dnia 28 maja 2018r. godz. 00:00;

T. W. od 22 stycznia 2018r. godz. 23.50 do dnia 11 kwietnia 2019r. godz. 15.05;

IX.  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów postępowania na nich przypadających oraz
zwalnia ich od uiszczenia opłat.

Maria Sękowska T. A. R.

Sygn. akt III K 394/18

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2018 r. funkcjonariusze (...) we W. rozpoczęli realizację kontroli operacyjnej o kryptonimie (...), polegającej na podsłuchu telefonu komórkowego o nr 579-328-879 użytkowanego przez oskarżonego T. W. .

W dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 10:49:07 T. W. wysłał do oskarżonego K. H. (1) , użytkującego nr telefonu o nr 573-961-417 wiadomość sms o treść „masakra aaa rzeczy doszły ale bez jednej głównej koleś zapomniał spakować”.

Tego samego dnia o godz. 10:49:41 K. H. (1) zadzwonił do T. W.. Rozmowa była kontynuacją ww. smsa. Mężczyźni byli poddenerwowani faktem braku głównego składnika i uzgodnili, że pojadą po odbiór tego co zamówiono, a brakujący element zdobędą z innego źródła.

W ramach prowadzonej kontroli operacyjnej zabezpieczono także szereg innych rozmów, w których T. W. umawiał się z inną osobą, nieobjętą zakresem aktu oskarżenia na spotkanie i wspólny wyjazd na odbiór towarów, o których oskarżony T. W. rozmawiał w ww. rozmowach z oskarżonym K. H. (1).

Dowód:

notatka urzędowa – k. 122;

notatka służbowa – k. 1123-1131;

komunikaty z kontroli (...), płyty DVD – k. 1132-1138, 1139.

W dniu 22 stycznia 2018 r. dokonano przeszukania kotłowni przy nieruchomości znajdującej się przy ul. (...) w miejscowości J., gdzie ujawniono m.in.:

- 10,70 g ziela konopi innych niż włókniste,

- 11426,40 g nitrostyrenu,

- 2274,20 g (...)u,

- 1009,05 g (...) (borowodorku sodu),

- 369,38 g tlenku tytanu,

oraz szereg innych substancji chemicznych takich jak metaliczny sód, roztwory kwasu siarkowego, chlorek rtęci, wodorotlenek sodu. Stwierdzono również obecność substancji takich jak (...), amfetaminy, kwasu octowego, octanu etylu czy eteru etylowego.

Zabezpieczono także szklane naczynia laboratoryjne, przyrządy szklane, włączoną i działającą maszynkę elektryczną oraz pojemniki, a także trzy blachy – formy do pieczenia ciast – na których znajdowały się substancje ciekło-krystaliczne w różnym stopniu stężenia fizykochemicznego.

Dowód:

protokół oględzin – k. 4-13, 14-16;

dokumentacja fotograficzna i płyta DVD – k. 17-21;

wykaz dowodów rzeczowych – k. 22-28, 48;

wstępna opinia fizykochemiczna z dnia 23.01.2018 r. – k. 58;

opinia z zakresu badań fizykochemicznych z dnia 30.05.2018 r. wraz ustnymi opiniami uzupełniającymi – k. 186-209, 1385v-1387,1468v-1471;

Na miejscu zdarzenia zatrzymano oskarżonych K. H. (1) i T. W. od których zabezpieczono odzież i materiał genetyczny do dalszych badań.

Dowód:

protokół zatrzymania – k. 211, 299;

protokół przeszukania – k. 213-214, 301-303;

protokół zatrzymania rzeczy – k. 254-255, 388-390;

protokół pobrania materiału porównawczego – k. 258, 409;

wykaz dowodów rzeczowych – k. 392, 400;

W toku przeszukania znajdującego się na posesji samochodu m-ki H. o nr rej. (...) użytkowanego przez K. H. (1) ujawniono m.in.:

- 109,99 g cyjanku benzylu,

- 101,42 g cyjanku benzylu i (...)u,

- 119,98 g (...)u,

oraz szereg innych substancji chemicznych takich jak kwas fosforowy, węglan sodu i roztwór kwasu solnego. Stwierdzono także obecność metyloaminy, alkoholu metylowego i eteru etylowego.

Zabezpieczono także pojemniki z tworzywa sztucznego z odręcznymi napisami: kwas solny, kwas fosforowy, alkohol metylowy, eter, NaOH oraz butelki z substancjami posiadającymi etykiety o treści (...), (...) , M. solution”, 44 metalowe kapsuły oraz wagę elektroniczną i substancje krystaliczne w opakowaniach z folii z tworzywa sztucznego.

Dowód:

wstępna opinia fizykochemiczna – k. 58;

protokół przeszukania – k. 216-220;

wykaz dowodów rzeczowych – k. 221-223;

opinia z zakresu badań fizykochemicznych z dnia 30.05.2018 r. – k. 186-209;

W toku przeszukania znajdującego się na posesji samochodu m-ki B. o nr rej. (...) użytkowanego przez T. W. ujawniono m.in. pamięć przenośną typu pendrive koloru czarnego, która zawierała pliki z opisem procesu syntezy chemicznej prekursorów i substancji psychotropowych, a także procesy ich oczyszczania, w tym syntezy (...)u, (...), amfetaminy i metaamfetaminy.

Dowód:

notatka urzędowa – k. 233-235;

protokół przeszukania – k. 318-320;

protokół oględzin – k. 322-323, 309-310, 311-313, 325-337, 338-345, 350-373, 380-381;

protokół zatrzymania – k. 346-348;

zeznania świadka B. B. – k. 374-378;

wykaz dowodów rzeczowych – k. 384;

wstępna opinia fizykochemiczna z dnia 23.01.2018 r. – k. 58;

opinia z zakresu badań fizykochemicznych z dnia 30.05.2018 r. wraz ustnymi opiniami uzupełniającymi – k. 186-209, 1385v-1387,1468v-1471;

Zabezpieczony (...) został wytworzony przez K. H. (1) i T. W. na podstawie dostarczonego przez tego ostatniego schematu syntezy. Zabezpieczone sprzęty i substancje chemiczne zostały zakupione przez K. H. (1).

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonego K. H. (1) – k. 271-274, 287-289, 447-449, 1336v-1338;

wyjaśnienia oskarżonego T. W. – k. 421-424, 426-427, 434-436, 828-829, 1338-1339;

W zabezpieczonych w kotłowni przy ul. (...) w miejscowości J. rękawiczkach nitrylowych i gumowych, ujawniono ślady zgodne z profilami genetycznymi K. H. (1) i T. W.. W parze rękawiczek gumowych w kolorze białym z wewnętrzną powierzchnią w kolorze żółtym oprócz śladów zgodnych z profilami genetycznymi ww. ujawniono także ślady trzeciej, nieustalonej osoby.

Dowód:

dokumentacja fotograficzna i płyta DVD – k. 17-21;

wykaz dowodów rzeczowych – k. 22-28;

opinia biologiczna z dnia 23.04.2018 r. – k. 166-173;

W zabezpieczonym w kotłowni przy ul. (...) w miejscowości J. woreczku foliowym wraz z chłodnicą z nasadą szklaną oznaczoną jako ślad nr 65.1 ujawniono odwzorowanie linii papilarnych palców ręki T. W..

Odwzorowanie linii papilarnych ręki K. H. (1) ujawniono na butelkach szklanych (ślad 26 i 27), butelce z tworzywa (ślad nr 46), kolbie szklanej (ślad nr 62.1), woreczku foliowym (ślad nr 65.1).

Dowód:

opinia daktyloskopijna z dnia 26.04.2018 r. – k. 139-145, 146-151;

Zabezpieczone w trakcie:

- oględzin kotłowni w miejscowości J. ul. (...) w dniu 23/24 stycznia 2018 r. substancje chemiczne;

- przeszukania samochodu osobowego H. o nr rej. (...) w miejscowości J. ul. (...) materiały dowodowe;

- odzież zabezpieczona od zatrzymanych osób, dokumentacja w postaci protokoły oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wydruki plików znajdujących się na nośniku pamięci ujawnionym w trakcie przeszukania samochodu osobowego B. nr rej. (...) zostały poddane badaniom chemicznym i analizie przez biegłą z zakresu badań chemicznych.

Na ich podstawie biegła stwierdziła, że zabezpieczone w toku oględzin kotłowni w miejscowości J. ul. (...) w dniu 23/24 stycznia 2018 r. substancje i przedmioty służyły do otrzymywania (...) na drodze syntezy z cyjanku benzylu, w której etapem pośrednim jest otrzymywanie (...)u. Wydajność produkcji (...) ww. metodą wynosi ok. 80%, tzn. z 1 kg cyjanku benzylu można otrzymać ok. 0,9 dm 3 (...).

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy treści plików wydrukowanych z nośnika pamięci ujawnionego w trakcie przeszukania samochodu marki B. nr rej. (...), stwierdzono, że ww. proces był prowadzony zgodnie z przepisem przedstawionym na wydruku opisanym (...) oraz „S. (...)”. Analiza dokumentów oraz objętości zabezpieczonych kolb reakcyjnych i ilości zgromadzonych odczynników świadczą o znacznej skali produkcji zlikwidowanego laboratorium. Zgodnie z informacjami zawartymi na wydruku opisanym (...) na 17,7 ml cyjanku benzylu potrzeba 15 ml octanu etylu. W trakcie oględzin kotłowni zabezpieczono ok. 2,14 dm ( 3) płynu zawierającego cyjanek benzylu oraz 1,50 dm ( 3) octanu etylu co pozwala na przeprowadzenie syntezy w skali minimum 100-krotnie większej w porównaniu do przedstawionej na wydruku (...).

Dalej biegła opiniowała, że na podstawie przeprowadzonych badań nie można wykluczyć, iż w kotłowni w miejscowości J. ul. (...) otrzymywano również (...) na drodze syntezy z nitrostyrenu przy udziale katalizatora w postaci (...) lub syntezy amfetaminy metodą nitrostyrenową przy użyciu (...) lub drugi wariant tej syntezy – redukcja za pomocą amalgamatu glinu.

Biegła opiniowała, iż z badań i przeprowadzonej analizy treści plików wydrukowanych z nośnika pamięci ujawnionego w trakcie przeszukania B. o nr rej. (...), wynika, że substancje zabezpieczone w samochodzie H. o nr rej. (...) mogły służyć do otrzymywania metaamfetaminy w drodze redukcyjnego aminowania zgodnie z przepisem przedstawionym na wydruku (...). Zabezpieczone 1,2 dm 3 metyloaminy pozwoliłoby na przeprowadzenie syntezy w skali m.in. 120-krotnie większej niż przedstawionej na wydruku.

Stwierdzone zabrudzenia amfetaminy na zabezpieczonych na miejscu zdarzeniu rurach z tworzywa sztucznego świadczyły o tym, że rury mogły być używane do wytwarzania amfetaminy, biorąc udział w procesie produkcyjnym, w trakcie destylacji bądź odprowadzania oparów. Brak możliwości stwierdzenia w jakim czasie były używane.

Przy metodzie redukcyjnego aminowania, w zależności od stosowanych katalizatorów (reduktorów) może dojść przy produkcji (...) do powstania amfetaminy. Przy użyciu odpowiedniego katalizatora można otrzymać (...) i jeśli będzie on odpowiednio silny otrzyma się amfetaminę. Przy odpowiedniej sile katalizatora następuje dalsza reakcja od nitrostyrenu do amfetaminy lub (...). Możliwość otrzymania (...) pozwala na przenoszenie laboratoriów aby otrzymać amfetaminę w innym miejscu. W kotłowni w J. znaleziono nitrostyren (ślad nr 52K) tj. substancję, która pozwala doprowadzić reakcję do (...) lub amfetaminy. Substancje ujawnione w kotłowni umożliwiały wytworzenie amfetaminy. Substancje ujawnione w samochodzie mogły służyć do otrzymania metaamfetaminy.

W zabezpieczonym „przepisie” dot. (...)u podane są ilość w mililitrach, znajdują się też zdjęcia z których można wywnioskować jakie ilości składników należy użyć. Zabezpieczone ślady 57.1 K oraz 52 K to odpowiednio (...) i nitrostyren. Z zabezpieczonej ilości (...)u można było wytworzyć 1,30 dm 3 (...), natomiast z nitrostyrenu 9,4 kg (...) lub w płynie 9,30 dm 3 albo 9,08 kg gotowego produktu w postaci czystej amfetaminy.

Ilość zabezpieczonego (...)u można było odnieść także do przeliczenia amfetaminy w zależności do wybranej syntezy.

Z jednego litra (...) najbardziej typową metodą L. można było otrzymać 700-800 g gotowego produktu siarczanu amfetaminy. Bardziej wydajna metoda syntezy redukcyjnym aminowaniem pozwala z 1 litra (...) otrzymać 1,1-1,2 kg gotowego produktu siarczanu amfetaminy.

Do produkcji amfetaminy z zastosowaniem metody L. konieczne jest (...), mrówczan amonu. Produktem tego etapu jest N-formyloamfetamina, która następnie jest przerabiana do chlorowodorku amfetaminy, potem chlorowodorek jest przeprowadzany do wolnej zasady, a ta następnie w reakcji z kwasem siarkowym daje siarczan amfetaminy.

W kotłowni w J. proces mógł być prowadzony metodą redukcyjnego aminowania, o czym można wnioskować z obecności katalizatorów oraz innych chemikaliów. N. jest typowy dla tej metody.

Sprzęt używany przy metodzie L. ma charakter typowo laboratoryjny, przy metodzie redukcyjnego aminowania można używać sprzętu, który nie jest używany w laboratoriach. Ślad 37 K to chlorek rtęci, jest używany w redukcyjnym aminowaniu w metodzie nitrostyrenowej do przygotowania katalizotora, którym jest amalgamat glinu. Katalizatorem jest też borowodorek sodu. Aby uzyskać amalgamat glinu niezbędny jest kwas octowy i folia aluminiowa. W kotłowni, co wynika z dokumentacji fotograficznej znajdowała się folia aluminiowa, a de facto jest bardzo łatwo dostępna w każdym gospodarstwie domowym.

W myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wraz z późn. zm. amfetamina oraz jej sole są substancjami psychotropowymi znajdującymi się w grupie II-P załącznika nr 2 do ww. ustawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) (...) Parlamentu Europejskiego z dnia 11.02.2004 r. z poźn. zm. w sprawie prekursorów narkotykowych (...) oraz (...) stanowią substancje sklasyfikowane w kategorii I (załącznik nr I ww. rozporządzenia), dla których nie jest znane legalne zastosowanie. Kwas solny, toluen i eter etylowy stanowią prekursory kategorii III.

Ziele konopi innych niż włókniste, stanowiące środek odurzający znajdujący się w grupie I-N oraz IV-N załącznika nr 1 do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r. wraz z późn. zm.

Dowód:

wstępna opinia fizykochemiczna z dnia 23.01.2018 r. – k. 58;

opinia z zakresu badań fizykochemicznych z dnia 30.05.2018 r. wraz ustnymi opiniami uzupełniającymi – k. 186-209, 1385v-1387,1468v-1471;

dokumentacja fotograficzna i płyta DVD – k. 17-21;

W dniu 11 października 2018 r. zatrzymany K. H. (1) przedłożył Prokuraturze własnoręcznie sporządzony wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania. W uzasadnieniu pisma wskazywał, iż „minimalne użycie” środków chemicznych – które miały być odsprzedane – wynikało z chęci stworzenia przez niego środka odchudzającego. Dalej podnosił, iż dla zatrzymanych składników nie było znane legalne zastosowanie, albowiem hobbystycznie i jednorazowo poszukiwał skutecznego i niewpływającego na zdrowie środka odchudzającego, dlatego nie mogło być znane legalne zastosowanie środka, który dopiero miał powstać. Uzasadniał, tym samym, iż działał w ramach określonego w art. 27 kodeksu karnego kontratypu.

Dowód:

wniosek K. H. z polemiką dot. okoliczności produkcji narkotyków – k. 793-797

W okresie od sierpnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. nie ujawniono przesyłek ekspediowanych z J., które miałyby być w obrocie InPost.

Z uwagi na to, iż czynności podjęte w śledztwie nie pozwoliły na ustalenie źródła pochodzenia zabezpieczonych substancji chemicznych i ewentualnych osób współpracujących z K. H. (1) i T. W., postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. wyłączono część materiałów śledztwa prowadzonego w niniejszej sprawie do odrębnego postępowania.

Dowód:

materiały i ustalenia dot. weryfikacji wyjaśnień podejrzanych co do okoliczności dostarczenia chemikaliów z J. przez kuriera do paczkomatu I. – k. 1059, 1061-1062, 1063-1064, 1066, 1067;

postanowienie z dnia 06.12.2018 r. – k. 1189-1192;

Oskarżony K. H. (1) urodził się w dniu (...) Jest żonaty i ma na utrzymaniu dziecko w wieku 7 lat. Legitymuje się wykształceniem średnim, bez zawodu. Przed zatrzymaniem pomagał żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej, z dochodem w wysokości 2000 zł netto miesięcznie.

Nie był uprzednio karany sądownie.

Nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt III K 100/18 K. H. (1) został skazany z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za to, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. w W., brał udział w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci ziela konopi innej niż włókniste w ilości 7999,38 grama w ten sposób, że w celu dalszej sprzedaży nabył go od innej osoby.

K. H. (1) nie jest chory psychicznie i nie był chory psychicznie w krytycznym czasie . Nie jest także upośledzony umysłowo. Nie stwierdzono u niego innych zakłóceń czynności psychicznych mogących mieć znaczenie orzecznicze w niniejszej sprawie. Stwierdzono u niego zespół uzależnienia spowodowany używaniem pochodnych kanabinoli, który to stan nie ma znaczenia dla oceny jego poczytalności. T. criminis K. H. (1) nie miał z przyczyn chorobowych zniesionej ani w stopniu znacznym ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Warunki określone w art. 31 § 1 i § 2 k.k. nie zachodzą.

Dowód:

dane zawarte w akcie oskarżenia – k. 1248v;

dane podane do protokołu rozprawy – k. 1336v;

dane o karalności – k. 320-322;

odpis wyroku – k. 1476-1479;

notatka urzędowa – k. 278;

protokół oględzin akt sprawy o sygn. PK I WZ Ds. 74.17 – k. 1068-1069, 1070-1121.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego – k. 1330;

Oskarżony T. W. urodził się w dniu (...) Jest bezdzietnym kawalerem. Legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym, bez zawodu. Przed zatrzymaniem utrzymywał się z prac dorywczych, z dochodem wysokości 2000-2500 zł netto miesięcznie.

Był uprzednio karany sądownie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt II K 1187/14 został skazany za czyny z art. 62 ust. 2, art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 222 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 6 lat.

T. W. nie jest chory psychicznie i nie był chory psychicznie w krytycznym czasie . Nie jest także upośledzony umysłowo. Nie stwierdzono u niego innych zakłóceń czynności psychicznych mogących mieć znaczenie orzecznicze w niniejszej sprawie. Stwierdzono u niego zespół uzależnienia spowodowany używaniem pochodnych kanabinoli, który to stan nie ma znaczenia dla oceny jego poczytalności. Tempore criminis T. W. nie miał z przyczyn chorobowych zniesionej ani w stopniu znacznym ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Warunki określone w art. 31 § 1 i § 2 k.k. nie zachodzą.

Dowód:

dane zawarte w akcie oskarżenia – k. 1249v;

dane podane do protokołu rozprawy – k. 1336v;

dane o karalności – k. 1011a-1013;

odpis wyroku – k. 1014-1018;

kwestionariusz wywiadu środowiskowego – k. 1325-1326.

Oskarżony K. H. (1) przesłuchiwany zarówno w toku śledztwa jak i później przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Przesłuchiwany po raz pierwszy (k. 271-274) tłumaczył, iż jednorazowo wytworzył substancję (...). Na ten pomysł wpadł w H., gdzie rozmawiał z obywatelem tego kraju, który poprosił oskarżonego o załatwienie legalnych chemikaliów i pokazanie „czy ten (...) wychodzi z tego”. Oskarżony wyjaśniał, iż był przekonany, że (...) nie znajduje się na liście prekursorów w P. i weryfikował to w grudniu 2017 r. w internecie, ponieważ nie chciał robić niczego nielegalnego. H. dał mu listę, oskarżony zamówił specyfiki z internetu i 22 stycznia 2018 r. wytworzył kilkanaście gramów A.. Miał po tym pokazać to H. a chemikalia odsprzedać i drogi obu mężczyzn miały się rozejść. Oskarżony nie miał zamiaru wytworzenia amfetaminy bądź metaamfetaminy, nie ma też wiedzy o syntezach prowadzących do wytworzenia ww. Po okazaniu oskarżonemu k. 65-78 wyjaśniał, iż widzi to po raz pierwszy. Zaprzeczył, iż dokonywał jakichkolwiek notatek. Na pytania obrońcy powtórzył, iż była to jednorazowa sytuacja a produkty nabył tydzień wcześniej, przez internet zamawiał na początku grudnia. Wg jego oceny wytworzył ok. 20-30 g A.. Odpowiadając na pytanie prokuratora wyjaśniał, iż chemikalia dostarczono mu przesyłką z J. a zamówił je przy użyciu smartfona na fikcyjny adres, żeby żona o tym się nie dowiedziała. Telefon sprzedał na skupie w L. i nie pamięta jego numeru.

Przesłuchiwany po raz kolejny (k. 277-278) wyjaśniał, iż nie miał nabywcy na (...), a jedynie na chemię znajdującą się w samochodzie H. i w kotłowni, które kupić miał H.. (...) wytworzył tylko z własnej ciekawości i nie zastanawiał się co z nim zrobi. Po okazaniu wydruku z pliku uzyskanego w toku oględzin materiałów zabezpieczonych w telefonie Samsung G. (...)+, tłumaczył, iż patrzył z ciekawości jak wytworzyć (...), bo „naoglądał się filmów” i zastanawiał się, czy jest to możliwe do wytworzenia. Nie miał zamiaru jego produkcji. Informację potrzebne do wytworzenia A. znalazł w internecie na stronie R., chemię zamawiał na stronie (...) pl. (...) za nią przekazem pocztowym w placówce pocztowej w okolicach Ł.. Nie pamiętał adresu nadawcy z J.. Odmówił opisania udziału T. W..

Podczas następnego przesłuchania w toku śledztwa (k. 281-283) oskarżonemu okazano opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych w K. nr (...) z dnia 23.04.2018 r. oraz opinię z przeprowadzonych badań daktyloskopijnych z dnia 26.04.2018 r. Po okazaniu fotografii nr 4 – dowód nr 6 z opinii oskarżony wyjaśniał, iż nie ma wiedzy, skąd w pomieszczeniu wzięły się żółte rękawiczki. Oskarżony nie kojarzył, iż miał użytkować telefon o numerze 48 574 775 643. Potwierdził, iż korzystał z telefonu o nr 48 698 002 003 który łączył się w różnych okresach ze stacją (...) w okolicach B., tłumaczył, że 2 lata temu był w R. w firmie (...) gdzie kupował maszyny do wtryskiwaczy, potem jeździł tam na szkolenia. Dwukrotnie w celu pozyskania kontrahentów jechał z nim T. W..

W toku kolejnego przesłuchania (k. 287-289) oskarżony odmówił składania wyjaśnień i podtrzymał te złożone uprzednio.

Przesłuchiwany w dniu 23.10.2018 r. (k. 297-298) także odmówił składania wyjaśnień. Po okazaniu mu wiadomości sms z utrwalonych w ramach (...) krypt. K. stosowanego wobec T. W. z dnia 18.01.2018 r. w godz. 10:49-10:50 wychodzących na nr (...) wyjaśnił, że nie wie czego dotyczyła ta wiadomość i nie ma wiedzy, kto jest właścicielem tego nr. Po odtworzeniu zapisu rozmowy telefonicznej z dnia 18.01.2018 r. godz. 10:49 przychodzącej z nr tel. (...) oskarżony przyznał, że jednym z rozmówców jest on, drugiego głosu nie rozpoznaje. Nie wiem czego dotyczyła rozmowa, nie pamięta czego brakowało i gdzie mieli jechać.

Przesłuchiwany w toku posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania (k. 447-449) oskarżony przyznał się do jednorazowego wytworzenia 30 g A.. Powtórzył, iż jeszcze w grudniu 2017 r. nie był on uznawany za prekursor i dlatego podjął się tego. Nie wytworzył żadnych narkotyków. Znalezionego w samochodzie kolegi pendrive’a nie widział. Zaprzeczył, iż ma umowę z H.. Stał on na bramce w C. S., wyglądał na osobę posiadającą pieniądze, po wyprodukowaniu A. oskarżony chciał uciąć tę znajomość. Odpowiadając na pytania prokuratora tłumaczył, że urządzenia kupił w sklepie w Ł.. Wydał ok. 6-7 tys. zł na sprzęt i odczynniki. T. W. pojechał z nim do H. zawieźć turbiny, był świadkiem rozmowy z H.. Razem z T. W. postanowili zrobić A.. Kolby laboratoryjne kupił w sklepie (...) w Ł., przeznaczone były do destylacji alkoholu, bimbru.

Przesłuchiwany w toku postępowania sądowego (k.1336v-1338) wyjaśniał, że wszystko zaczęło się gdy pojechał do H. zawieźć do klienta turbosprężarki. Oddał turbosprężarki i pojechał do C. Shopu żeby spróbować marihuany. Wtedy też podszedł do niego obywatel H., zaczęli rozmawiać o turbosprężarkach, obiecał, że popyta znajomych czy któryś z nich nie chciałby kupić takiego sprzętu. H. zapytał, czy oskarżony nie mógłby mu załatwić legalne odczynniki chemiczne, które w P. miały być tańsze, przekazał ich listę, przedstawił się jako T. i podał oskarżonemu swój nr telefonu. Oskarżony po powrocie zweryfikował pozytywnie w internecie legalność odczynników i znalazł na stronie ogłaszamy24.pl ogłoszenie o sprzedaży odczynników chemicznych i przyrządów. Zadzwonił pod wskazany nr i powiedział co potrzebuje i w jakich ilościach. Po 2-3 dniach osoba z którą rozmawiał oddzwoniła i ustaliła koszt zamówienia na kwotę 6-7 tys. zł z czasem oczekiwania około miesiąca, gdyż towar miał być sprowadzony z J.. Po odbiorze paczki, oskarżony kilka dni później miał jechać do H.. T. W. powiedział mu, że znalazł w internecie przepis jak wytworzyć A. i żeby sprawdzili, czy jest to możliwe. Po zapoznaniu się z przekazaną mu przez oskarżonego W. karteczką z odczynnikami oskarżony zauważył, że lista składników pokrywa się mniej więcej z zamówieniem przekazanym mu przez H., i są to bardzo małe ilości tych składników. Zgodził się na próbę wytworzenia A.. Powtórzył, iż sprawdził w internecie, że (...) jest legalny. Dodał, iż nie miał pojęcia co to jest za substancja i co „mają zrobić w kwestii tego doświadczenia”. Policjanci zatrzymali ich w trakcie jak to robili. Tłumaczył, iż gdyby wiedział, iż jest to nielegalne to by się tego nie podjął. Po odczytaniu oskarżonemu jego wyjaśnień ze śledztwa ten podtrzymał je. Tych złożonych na k. 271-274 nie podtrzymał, stwierdził, iż wytwarzał (...) dla H., tylko T. W. przyszedł do niego i opowiadał, że sprawdzą to.

Odpowiadając jedynie na pytania obrońcy wyjaśnił, iż nie rozmawiał z T. W. o tym, co zrobią z (...)em, oskarżony myślał, iż nie uda się go wyprodukować bo nie zna się na chemii, nie interesował się jego syntezą. P.’a po raz pierwszy zobaczył w prokuraturze, W. nic o mu o nim nie mówił. Przyznał, iż w trakcie produkcji zażywał amfetaminę, rozsypał ją na stole i wciągnął. Nie przypominał sobie, czy T. W. wiedział o tym, iż chemia ma być odsprzedana H..

Oskarżony T. W. przesłuchiwany zarówno w toku śledztwa jak i później przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Przesłuchiwany po raz pierwszy (k. 421-424) wyjaśniał, iż chciał się dowiedzieć dla własnej wiedzy, czy skopiowany z internetu przepis działa. Myślał, że (...) jest środkiem legalnym. Odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie kto zakupił urządzenia i substancje chemiczne, nie miał wiedzy ile one kosztowały i kto organizował pomieszczenie w którym wytwarzano (...). Z K. H. (1) umówił się dzień wcześniej, nie pamięta w jaki sposób, nie wiedział też co ww. zamierzał robić. Po okazaniu mu k. 66-76, wyjaśniał, iż ściągnął tylko karty 73-74, nie wiedział kto ściągnął pozostałe. Zaprzeczył, iż zakupił pendrive’a zabezpieczony w B.. Nie pamiętał z jakiego urządzenia ściągał informację dotyczące (...)u. Wyjaśniał, iż substancję chciał wyprodukować „tylko i wyłącznie dla własnej wiedzy”, tłumacząc, iż nie posiada wiedzy w zakresie chemii i chciał zweryfikować czy dane z kartek są prawdziwe. Zaprzeczył, iż miał zamiar wytworzyć amfetaminę lub metaamfetaminę, bądź przekazać komuś (...). Zapiski z k. 73-74 ściągnął w grudniu 2017 r. i sprawdził w internecie, że (...) jest legalny.

Przesłuchiwany po raz kolejny (k. 426-427) dodał, iż w okolicach listopada-grudnia 2017 r. był razem z K. H. (1) w H. z turbinami, wtedy też widział jak ww. rozmawiał z nieznanym mu obywatelem H. pod coffeshopem. Nie był bezpośrednim świadkiem tej rozmowy i nie wiedział na jaki temat była prowadzona. Dopiero później H. powiedział jemu, iż H. chciał kupić od H. jakąś chemię a H. miał ją zamówić. Być może była to ta chemia zabezpieczona w J.. W pomieszczeniu tym oskarżony był 3 razy. Chemia pojawiła się tam w połowie stycznia. Wyjaśniał, iż wspólnie dozowali chemikalia żeby otrzymać (...), na podstawie opisu spisanego na kartce. Wykorzystana chemia została zakupiona dla H.. Oskarżeni nie mieli pomysłu co zrobić dalej z (...)em, chcieli go tylko wytworzyć. Oskarżony nie pamięta, ile dołożył do zakupu tej chemii, rozliczył się z H. w kosztach regeneracji turbin.

W toku kolejnego przesłuchania (k. 429-430) oskarżonemu okazano opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych w K. nr (...) z dnia 23.04.2018 r. oraz opinię z przeprowadzonych badań daktyloskopijnych z dnia 26.04.2018 r. Po okazaniu fotografii nr 4 – dowodu nr 6 – oskarżony wyjaśniał, iż nie pamięta rękawiczek, tego czy je zakładał i czy ktokolwiek nosił je w miejscu gdzie zostały zabezpieczone. Zaprzeczył, iż w pomieszczeniu gdzie znajdowały się chemia i sprzęty znajdował się ktoś oprócz niego i K. H.. Odnosząc się do logowań użytkowanego przez niego telefonu o numerze 48 792 514 792 do stacji (...) wyjaśniał, że wyjazdy dotyczyły pozyskiwania klientów do turbin, czasami w celu oddania turbin po regeneracji. Nie potrafił opisać szczegółów tych wyjazdów.

Przesłuchiwany po raz kolejny (k. 434-436) odmówił składania wyjaśnień i podtrzymał te uprzednio złożone.

W toku przesłuchania z dnia 11.10.2018 r. oskarżonemu odtworzono szereg rozmów telefonicznych oraz smsów utrwalonych w ramach (...) stosowanego wobec T. W. w okresie 16-21.01.2018 r. Oskarżony rozpoznał swój głos jako użytkownika numeru 517 093 092 oraz 573 961 417, nie pamiętał jednak szczegółów odtworzonych rozmów oraz z kim rozmawiał. W rozmowie z dnia 18.01.2018 r. z godz. 10:49 rozpoznał jako drugiego rozmówcę oskarżonego K. H. (1). Oskarżony nie rozpoznał swojego głosu w rozmowie z dnia 21.01.2018 r.

Przesłuchiwany w toku posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania (k. 828-829) oskarżony przyznał się do próby wytworzenia z „naukowej ciekawości” w małej ilości (...)u, o którym myśleli, że jest legalny. Oskarżony znalazł w internecie karteczkę-przepis. Przyznał, że był kiedyś w H. z H. ale nie pamięta rozmowy z H., który był zainteresowany kupieniem (...)u. Nie miał wiedzy, iż produkują go w celu zbycia. Zaprzeczył, iż proponował H. aby uzyskany produkt sprzedać. Nie chciał uzyskać w dalszej części prac amfetaminy bądź metaamfetaminy.

Przesłuchiwany w toku postępowania sądowego (k. 1338-1339) oskarżony podtrzymał uprzednio złożone wyjaśnienia. Tłumaczył, iż kilka dni przed zatrzymaniem wspomniał K. H., że znalazł w internecie informacje dotyczące wytworzenia (...)u i było tam napisane, iż jest to substancja legalna. Ponieważ K. H. miał stwierdzić, że „to jakieś bzdury” oskarżony zaproponował wytworzenie niewielkiej ilości w celach doświadczalnych. Potrzebne produkty spisali na kartce, którą oskarżony przekazał H.. Z posiadanych produktów mogli otrzymać kilka, kilkanaście gramów. Oskarżony zaprzeczył, jakoby znał się na chemii i syntezach i miał zamiar produkować inne od (...)u substancje, takie jak amfetamina czy metaamfetamina. Nie miał też zamiaru handlować tymi substancjami. Kwestionował wnioski z opinii biegłego wskazując, iż w jego ocenie produkty które spisał na kartce nie pozwalały wyprodukować ww. substancji zabronionych. Po okazaniu opinii z zakresu chemii wyjaśniał, iż do niego należały substancje oznaczone jako 5.1-5.3 K, 8 K, 9 K, 10 K, 11 AK, 14.1-14.2 K, 15 K, 16 K, 17 K, 19 K. 32-34K, 38.1 K, 38.2 K, 45 K. Zaprzeczył, iż miał coś wspólnego z materiałami znajdującymi się w H., tylko K. H. poprosił o pomoc w ich przeniesieniu. Domyślał się, że to może być dla H..

Sąd zważył, co następuję:

W ocenie Sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy świadczy o tym, iż oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłowali wytworzyć znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy lub metaamfetaminy w ilości nie mniejszej niż 9900 gram, czego nie dokonali z uwagi na interwencję i zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji. W tym zakresie sprawstwo i wina oskarżonych nie budzi wątpliwości.

Wyjaśnienia oskarżonych należało ocenić jako wiarygodne jedynie w zakresie, w którym przyznali się do wspólnego wytworzenia substancji o nazwie (...). Również za wiarygodne Sąd uznał te wyjaśnienia, w których oskarżony K. H. (1) przyznał się do zakupu zabezpieczonych substancji chemicznych i przyrządów laboratoryjnych, a T. W. do dostarczenia schematu syntezy (...)u.

Dalsze wyjaśnienia oskarżonych, opisujących cel dla którego wytworzyli ww. substancję i jak zamierzali ją (a właściwie wg wyjaśnień nie zamierzali) wykorzystać Sąd odrzucił, albowiem były nielogiczne, sprzeczne z doświadczeniem życiowym, nieprzystające do zgromadzonego materiału dowodowego i w ocenie Sądu ukierunkowane jedynie na uniknięcie odpowiedzialności karnej.

W świetle przeprowadzonych w niniejszej sprawie opinii biegłych, w tym przede wszystkim opinii biegłej z zakresu badań chemicznych, nie ulegało wątpliwości, iż celem oskarżonych było wytworzenie substancji psychotropowych wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) – dalej u.o.p.n. W świetle przedmiotowej opinii zabezpieczone na terenie posesji przy ul. (...) w J. przyrządy laboratoryjne, substancje chemiczne i schematy syntezy świadczyły o tym, iż oskarżeni zmierzali do wyprodukowania substancji psychotropowych w znacznej ilości.

Odnosząc się w tym miejscu do wyjaśnień oskarżonych, wskazać należy, iż obaj przyznali się jedynie do wspólnego i jednorazowego wytworzenia substancji (...), a która to substancja – jak wynikało z opinii biegłej – nie miała legalnego zastosowania i służyła do produkcji amfetaminy. Wyjaśnienia w tym zakresie oskarżonych były jednak niespójne i nielogiczne.

I tak oskarżony K. H. (1) w toku całego postępowania stał na stanowisku, iż zabezpieczone substancje chemiczne kupił na prośbę bliżej nieustalonej osoby narodowości holenderskiej. Osoba ta miała poprosić go o zakup i odsprzedaż legalnych chemikaliów (które miały być tańsze w P.) i pokazanie mu, czy da uda się z nich wytworzyć (...). Wtedy też oskarżony miał wpaść na pomysł produkcji (...)u. W kolejnych wyjaśnieniach (k. 277-278), oskarżony zaprzeczał, iż miał nabywcę na (...), a jego motywacją do wytworzenia przywołanej substancji miała być jedynie ciekawość. Do osoby z H. i jego związku z (...)em nawiązał po raz kolejny przesłuchiwany w toku posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, wskazując, iż po wyprodukowaniu (...)u chciał uciąć tę znajomość. Wtedy też dopiero odniósł się po raz pierwszy do udziału oskarżonego T. W., wskazując, iż razem z nim postanowił zrobić (...).

Kolejny zwrot w treści wyjaśnień ww. oskarżonego miał miejsce już w toku postępowania sądowego, gdzie nie podtrzymał swoich pierwszych wyjaśnień złożonych w toku śledztwa, że wytwarzał (...) dla H.. Przed Sądem wskazywał – wbrew treści swoich pierwszych wyjaśnień – iż pomysł na produkcję (...)u pojawił się w głowie dopiero wtedy, gdy odebrał już zamówienie z produktami dla H.. Wtedy miał pojawić się T. W., który miał podzielić się z oskarżonym znalezionym w internecie przepisem na (...), a oskarżony zapoznając się z jego treścią i listą składników – która notabene miała pokrywać się z „zamówieniem” H. podjął się produkcji substancji.

W oczywisty sposób wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego nie dodaje też pisemne uzasadnienie jego wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania, w którym w nader osobliwy sposób tłumaczył, iż potrzebował (...) do próby wytworzenia nowatorskiego środka odchudzającego.

Również wyjaśnienia oskarżonego T. W. nieprzyznającego się do popełnienia zarzucanych mu czynów należało odrzucić. Oskarżony przyznał, iż dostarczył oskarżonemu H. skopiowany z internetu przepis dotyczący wytworzenia (...)u i wspólnie wytworzyli tę substancję dla celów „doświadczalnych”, zaprzeczając, iż ich celem była produkcja amfetaminy. Tę część wyjaśnień oskarżonego, jako zbieżną z wyjaśnieniami oskarżonego Sąd uwzględnił, pomijając oczywiście „naukową” motywację oskarżonych. Retoryczne bowiem pozostaje pytanie o sens wytworzenia ww. substancji z czystej ciekawości, gdy jak wynikało z opinii biegłego była ona składnikiem służącym do dalszego wytworzenia amfetaminy.

Wskazać również należy, iż jego wyjaśnienia dot. znalezionych w użytkowanym przez niego B. przepisów – syntez substancji chemicznych – zaarchiwizowanych na pamięci przenośnej należało odrzucić jako nielogiczne i niewiarygodne. Z jednej strony oskarżony przyznał się bowiem do przekazania drugiemu z oskarżonych „przepisu” na (...), z drugiej strony zaprzeczał, iż miał wiedzę o zawartości pendrive’a, który zabezpieczony został w użytkowanym przez niego samochodzie.

Wyjaśnienia oskarżonego w pewnych miejscach były też wewnętrznie sprzeczne. Słuchany przed Sądem z jednej strony wskazywał, iż nie zna się na chemii i syntezach, po czym po chwili kwestionował wnioski opinii biegłego dotyczące możliwości wyprodukowania z substancji zabezpieczonych w J. substancji zabronionych.

Sąd odrzucił również z uwagi na ich naiwność te wyjaśnienia oskarżonych, iż obydwaj zweryfikowali pozytywnie w internecie legalność (...)u, uznając, iż treść tych wyjaśnień stanowi nieudolną jedynie próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej. Już w tym miejscu wskazać również należy, iż gdyby oskarżony K. H. (1) faktycznie miał zamawiać dozwolone prawem odczynniki chemiczne dla kogoś innego i jego intencją nie było dalsze naruszenie przepisów prawa, to zrozumienia Sądu nie znajduje to, iż rzekomo składniki te miał zamawiać na fikcyjny adres. Dalszych okoliczności związanych z zakupem substancji nie udało się zweryfikować, gdyż jak wynikało z informacji udzielonych przez firmę (...) nie posiadała informacji o produktach sprowadzonych z J., a smartfon, którym wedle słów oskarżonego miało być realizowane zamówienie zostać przez niego rzekomo sprzedany w L., a jego numeru nie pamiętał.

W świetle wniosków przedstawionych w opinii daktyloskopijnej i protokole oględzin należało odrzucić również wyjaśnienia oskarżonych dot. dowodu nr 6 – żółtych rękawiczek, które ujawniono w kotłowni przy ul. (...).

Wskazać również należy, iż o bezpośrednim zaangażowaniu obu oskarżonych w proces pozyskiwania substancji chemicznych zabezpieczonych w niniejszej sprawie świadczą także dane uzyskane z kontroli operacyjnej, przytoczone na wstępie stanu faktycznego. Nie było wątpliwości, iż rozmowy tam opisane toczyły się pomiędzy oskarżonymi, gdyż oni sami rozpoznali swoje głosy na odtworzonych im rozmowach.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się przede wszystkim na opinii z przeprowadzonych badań z zakresu chemii, która wspólnie z ustną opinią uzupełniająca biegłej złożoną na rozprawie dała pełny, jasny i zupełny obraz procederu przedsiębranego przez oskarżonych. Biegła w sposób szczegółowy odniosła się do przeprowadzonych testów, którym poddała badane materiały i przedstawiła szczegółowe wyliczenia ilościowe. Sąd nie znalazł powodów, aby kwestionować wnioski przedstawione w opinii dlatego w pełni je zaakceptował i znalazły one odzwierciedlenie w ustaleniach stanu faktycznego niniejszej sprawy.

Z opinii jednoznacznie wynikało, iż zabezpieczone zarówno w kotłowni przy posesji przy ul. (...) w nocy z dnia 22 na 23 stycznia 2018 r. jak i w obu samochodach użytkowanych przez oskarżonych materiały pozwalały na produkcję amfetaminy i metamfetaminy w znacznej ilości. Biegła dokonała analizy zarówno zabezpieczonych substancji chemicznych, przyrządów jak i wydruków dot. syntezy (...)u, pozwalającej na produkcję amfetaminy i syntezy metyloaminy, pozwalającej na produkcję metaamfetaminy. Odniosła się w swojej opinii w sposób szczegółowy do dwóch metod wytworzenia amfetaminy tj. redukcyjnego aminowania i L. i wskazała dokładnie, jakie ilości czystej amfetaminy można było wytworzyć przy użyciu zabezpieczonego (...)u i nitrostyrenu.

W tym jednak zakresie, mając na uwadze nie dające się usunąć wątpliwości, Sąd przyjął bardziej korzystne dla oskarżonych – bo mniejsze - wyliczenie potencjalnej ilości amfetaminy możliwej do uzyskania przy zastosowaniu metody L..

Biegła na rozprawie opiniowała bowiem, iż z zabezpieczonej ilości (...)u (ślad nr 57.1K) można było wytworzyć 1,30 dm 3 (1,30 l) (...). Metoda L. pozwala na wytworzenie z 1 litra (...) 700-800 g gotowego produktu amfetaminy. Metoda redukcyjnego aminowania pozwala zaś na wytworzenie z 1 litra (...) 1,1-1,2 kg gotowego produktu amfetaminy.

Iloczynu zaś możliwego do uzyskania z zabezpieczonego (...)u (...) (1,3 litra) i możliwego do uzyskania z 1 litra gotowego produktu amfetaminy (700 g) gotowego produktu amfetaminy daje łącznie 910 g.

W przypadku zaś zabezpieczonego nitrostyrenu, jego ilość pozwalała na wyprodukowanie 9,30 dm3 (litrów) płynu albo 9,08 kg gotowego produktu amfetaminy. Zatem suma możliwego do uzyskania produktu wynosiła łącznie nie mniej niż 9900 gram amfetaminy.

Biegła opiniowała również, iż zabezpieczone w samochodzie marki H. substancje, w tym 1,2 dm 3 metyloaminy pozwoliłoby na otrzymanie metaamfetaminy w drodze redukcyjnego aminowania.

Biegła odniosła się także jednoznacznie do zabezpieczonego suszu roślinnego wskazując, iż stanowi on ziele konopi innych niż włókniste.

W budowie stanu faktycznego Sąd uwzględnił także ujawnione zeznania świadka B. B. dot. użytkowanego przez oskarżonego T. W. samochodu. Wykorzystanie zeznań świadka J. H. było niedozwolone z uwagi na skorzystanie przez niego z przysługującego mu prawa do odmowy zeznań.

Sąd nie znalazł podstaw do kwestionowania dowodów z dokumentów
w postaci zawnioskowanych do ujawnienia protokołów przeszukań, oględzin, zatrzymań, danych telekomunikacyjnych, opinii biegłych, danych uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej czy też danych o karalności, których prawdziwość nie była kwestionowana i nie budziła wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności.

Sąd pozostając w granicach wyznaczonych przez ramy aktu oskarżenia uznał, że wszystkie omówione powyżej dowody, na których oparł się Sąd, tworzą spójną i logiczną całość pozwalająca na uznanie obu oskarżonych za winnych tego, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. w J. w województwie (...), wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali wytworzyć znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy lub metaamfetaminy w ilości nie mniejszej niż 9900 gram, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję funkcjonariuszy policji tj. dopuścili się czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami).

Jednocześnie z kwalifikacji czynu wyeliminowano art. 54 ust. 1 i 2 pkt. 2 uopn, albowiem czyn ten jest przestępstwem uprzednim współukaranym z przestępstwem z art. 53.

Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawiał również wątpliwości co do sprawstwa i winy oskarżonych w zakresie tego, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. w J. w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu posiadali wbrew przepisom ustawy środki odurzające w postaci 10,7 g ziela konopi innych niż włókniste, tj. czynu z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami).

Przepis art. 53 ust. 2 u.o.p.n. penalizuje zachowanie polegające na wytwarzaniu, przetwarzaniu albo przerabianiu znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzaniu słomy makowej lub popełnienia ww. czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

W myśl u.o.pn. amfetamina oraz jej sole są substancjami psychotropowymi znajdującymi się w grupie II-P załącznika nr 2 do ww. ustawy.

Zgodnie zaś z Rozporządzeniem (WE) (...) Parlamentu Europejskiego z dnia 11.02.2004 r. z poźn. zm. w sprawie prekursorów narkotykowych (...) oraz (...) stanowią substancje sklasyfikowane w kategorii I (załącznik nr I ww. rozporządzenia), dla których nie jest znane legalne zastosowanie. Kwas solny, toluen i eter etylowy stanowią prekursory kategorii III.

W ślad za wnioskami przedstawionymi w opinii biegłej z zakresu badań chemicznych nie ulegało wątpliwości, iż wytworzenie przez oskarżonych (...)u było jedynie etapem prowadzącym do dalszej produkcji amfetaminy, który to proces został przerwany z uwagi na interwencję policji. Co istotne, jak wynikało z opinii biegłej, zabezpieczone w dniu 22 stycznia 2018 r. w J. substancje chemiczne i przyrządy nie stanowiły oderwanych od siebie, pojedynczych elementów, a stanowiły całość pozwalającą na produkcję amfetaminy i metaamfetaminy.

Oskarżeni nie potrafili w przekonujący i spójny sposób wyjaśnić celu wytworzenia (...)u tj. substancji będącej prekursorem do otrzymania substancji (...), używanej do produkcji amfetaminy i metaamfetaminy. Nie odnieśli się w żaden sposób do celu posiadania zabezpieczonego nitrostyrenu, z którego jak wynikało z opinii biegłej można było wytworzyć 9,08 kg czystego produktu amfetaminy, podobnie jak metyloaminy, która pozwalała na wytworzenie metaamfetaminy.

Sąd uznał zatem, iż oskarżeni zmierzali do wyprodukowania amfetaminy lub metaamfetaminy, a droga pochodu przestępstwa im przypisanego zakończyła się na etapie usiłowania.

W ocenie Sądu obaj oskarżeni wspólnie i w porozumieniu usiłowali wytworzyć substancje zabronione ustawą. Ich działania bowiem charakteryzowało wspólne porozumienie dotyczące wykorzystania urządzeń i substancji znajdujących się na posesji w J. i ich zachowania wspólnie się uzupełniały. Wskazać w tym miejscu należy, iż oskarżony K. H. (1) zakupił zabezpieczone substancje chemiczne i przyrządy, oskarżony T. W. zaś dostarczył opis przebiegu syntezy. Co więcej, jak wynikało z przeprowadzonych opinii daktyloskopijnych i biologicznych, ślady obu oskarżonych znaleziono zarówno na wykorzystywanych do produkcji rękawiczkach jak i opisanych w stanie faktycznym przyrządach. Dane uzyskane z kontroli operacyjnej świadczyły również o tym, iż oskarżeni wspólnie podjęli się odbioru zamówionych substancji chemicznych, które następnie zabezpieczono w J.. Szerszego uzasadnienia zaś nie wymaga działanie oskarżonych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, albowiem odrzucić należało w całości absurdalne tłumaczenia oskarżonych o ich motywacjach „doświadczalnych” czy „czystej ciekawości” do wytworzenia zakazanych substancji, którą rzekomo uznawali za legalną.

Odnosząc się jeszcze do ilości substancji psychotropowych, którą oskarżeni byli w stanie wytworzyć w kontekście znamienia „znacznej ilości” wskazać należy, iż w ugruntowanym orzecznictwie wskazuje się, że „znaczna ilość” właśnie w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to taka ilość środków odurzających, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych ( vide: np. postanowienie SN Izba Karna z dnia 23 września 2009 r., sygn. I KZP 10/09, Legalis nr 169905; postanowienie SN Izba Karna z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. V KK 19/17, Legalis nr 1580554 wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - II Wydział Karny z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. II AKa 79/151245751, Legalis nr 1245751). Pojęcie to podlega zatem ocenie w aspekcie ilości możliwych do uzyskania porcji do jednorazowego zażycia przy uwzględnieniu wagi i rodzaju środka. W niniejszej sprawie biegła z zakresu badań chemicznych w sporządzonej przez siebie opinii jednoznacznie wskazała, iż zabezpieczone substancje pozwalały finalnie na wytworzenie co najmniej 9,9 kg amfetaminy, dlatego bez wątpienia wyczerpują ona znamiona „znacznej ilości”.

Nadto Sąd uznał oskarżonych za winnych tego, iż w dniu 22 stycznia
2018 r. w J. w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu posiadali wbrew przepisom ustawy środki odurzające w postaci 10,7 g ziela konopi innych niż włókniste, tj. tj. przestępstwa z art. 62 ust. 1 u.o.p.n.

W dniu 22 stycznia 2018 r. w J. ujawniono bowiem woreczek z suszem roślinnym, który stanowił 10,7 g ziela konopi innych niż włókniste.

Powszechnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, iż znamię posiadania należy interpretować szerzej niż czyni to kodeks cywilny, a oznacza to, że w grę wchodzi zarówno posiadanie w rozumieniu cywilistycznym (samoistne i zależne), jak też każde faktyczne władztwo nad rzeczą, realizowane dla kogokolwiek i w czyimkolwiek interesie, o ile występuje element zamiaru władania tą rzeczą nawet dla innej osoby. Jest więc posiadaczem nie tylko ten, kto włada środkiem lub substancją dla siebie, lecz także ten, kto przechowuje je dla kogoś innego. Jest więc posiadaczem każdy, kto fizycznie włada środkiem lub substancją.

W realiach niniejszej sprawy, wobec nieprzyznania się oskarżonych do popełnienia czynu z art. 62 ust. 1 u.o.p.n. wskazać należy, iż ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, by inne osoby poza oskarżonymi miały dostęp do ziela konopi innych niż włókniste znajdującego się w kotłowni w J.. W takim samym zakresie w jakim wspólnie i w porozumieniu oskarżeni usiłowali wytworzyć amfetaminę lub metaamfetaminę, tak w takim samym zakresie dysponowali dostępem do zabezpieczonego ziela konopi innych niż włókniste. O sprawstwie oskarżonych pośrednio świadczą także opinie sądowo – psychiatryczne, z których wynika, iż u obu oskarżonych stwierdzono zespół uzależnienia spowodowany używaniem pochodnych kanabinoli.

Przy ocenie zachowania oskarżonych Sąd nie doszukał się okoliczności wyłączających bezprawność popełnionych przez nich czynów lub ich winy. Obaj oskarżeni są osobami dorosłymi i poczytalnymi, świadomymi konsekwencji swoich zachowań, a karalność przypisanych im czynów jest powszechnie znana.

Sąd wymierzając oskarżonym odpowiednio kary:

a)  K. H. (1) – karę 4 lat pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 53 ust. 2 u.o.p.n. oraz karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 62 ust. 1 u.o.p.n.

b)  T. W. – karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 53 ust. 2 u.o.p.n. oraz karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 62 ust. 1 u.o.p.n.,

uwzględnił wskazania wynikające z art. 53 § 1 k.k. i miał na uwadze, aby z jednej strony orzeczone kary efektywnie spełniły związane z nią cele społeczne, z drugiej zaś strony - aby były one karami zindywidualizowanymi, to jest takimi, które w odniesieniu do konkretnego sprawcy popełniającego czyn przestępny będą zgodne z zasadami zapisanymi przez ustawodawcę w cyt. art. 53 k.k. Kara winna stanowić sprawiedliwościową odpłatę, która spełniać będzie (gdy jest to niezbędne) funkcję zabezpieczającą, funkcję właściwego kształtowania prawnej świadomości społeczeństwa, funkcję wychowawczą i funkcje prewencyjne, a zarazem jej rodzaj i stopień surowości będzie uwzględniał rozmiar winy sprawcy czynu zabronionego i stopień społecznej szkodliwości czynu mu przypisanego - ocenianej przez pryzmat wskazań zawartych w art. 115 § 2 k.k. Przy orzekaniu w zakresie kar Sąd ma powinność uwzględniania również tzw. ogólnoustrojowych zasad odnoszących się do sądowego wymiaru kary, a w szczególności zasady sprawiedliwości społecznej i zasady równości wobec prawa. Sąd wymierzył oskarżonym kary według swego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekroczyła stopnia winy sprawców. Ustalając wysokość jednej stawki dziennej przy wymiarze grzywny, Sąd miał na uwadze sytuacje majątkowe i osobiste oskarżonych

Sąd miał również na uwadze, że przestępstwa przypisane oskarżonym naruszają przedmiot ochrony w postaci zdrowia społecznego (publicznego)
i są społecznie szkodliwe w stopniu wysokim, a nagminność takich czynów stwarza wciąż rosnące zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Istotne znaczenie dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu ma również ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy lub amfemtaniny, którą usiłowali wytworzyć.

Za okoliczności obciążające przy wymiarze kar Sąd uznał wysoką społeczną szkodliwość przypisanego czynu art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 53 ust. 2 u.o.p.n., charakter i skalę popełnionych przez oskarżonych przestępstw, a także ich okoliczności, które świadczyły nie o przypadkowym ale o zaplanowanym działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za okoliczność obciążającą w przypadku oskarżonego T. W. uznać dodatkowo należało jego uprzednią karalność.

Za okoliczności łagodzące natomiast Sąd uznał przyznanie się oskarżonych do wytworzenia (...)u, wyrażoną na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku skruchę oraz umiarkowanie pozytywne dane wynikające z kwestionariuszy wywiadu środowiskowego. Sąd miał na względzie także uprzednią niekaralność oskarżonego K. H. (1), stan ten jednak, jako swoista norma społeczna nie mógł mieć dominującego znaczenia przy wymiarze kary.

Wymierzając oskarżonym kary łączne pozbawienia wolności Sąd zastosował zasadę absorpcji i wymierzył im kary, odpowiednio: K. H. (1) 4 lat pozbawienia wolności, T. W. 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzając karę łączną uwzględnić należy głównie związek podmiotowo-przedmiotowy zachodzący między poszczególnymi przestępstwami. Im bardziej jest on ścisły, tym bardziej powinno się stosować zasadę absorpcji poszczególnych kar. Przez związek ten należy rozumieć podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, motywację
i czas popełnienia każdego z nich.

Wymiar kary łącznej w oparciu o absorpcję może mieć miejsce w tych przypadkach, w których granica pomiędzy realnym a pomijalnym zbiegiem przestępstw nie jest zarysowana zbyt wyraźnie, gdy z dwóch pozostających
w zbiegu przestępstw jedno dominuje w ocenie całości zdarzenia. Jakkolwiek - zgodnie z art. 86 § 1 k.k. przy orzekaniu kary łącznej możliwe jest zastosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji, to jednak należy pamiętać, że zastosowanie każdej z tych zasad jest rozstrzygnięciem skrajnym, które może być stosowane wyjątkowo i wymaga wnikliwego umotywowania w uzasadnieniu wyroku ( vide: wyrok SN z dnia 2.12.1975r., Rw 628/75). W szczególności zasada absorpcji przy wymierzaniu kary łącznej może być zastosowana, gdy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami zachodzi bliski związek przedmiotowy i podmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy ( vide: wyrok SA w Gdańsku
z 3.01.1997 r., II Aka 321/96
). W ocenie Sądu w niniejszym przypadku, wymierzone oskarżonym kary na podstawie art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 53 § 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią właśnie taką, wystarczającą ocenę zachowania sprawców, biorąc również pod uwagę cele kary i stopień społecznej szkodliwości obu przypisanych im czynów.

W punkcie IV. części dyspozytywnej Sąd na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł wobec oskarżonych nawiązki po 5.000 zł (pięć tysięcy) na rzecz (...) sp. z o.o. Oddział (...) , (...) z siedzibą we W., ul. (...) J. C. K. 18, uznając, iż takie rozstrzygnięcie stanowić będzie dodatkowe uświadomienie oskarżonym negatywnych skutków wytwarzania środków psychotropowych a nadto będzie właściwą i pożądaną partycypacją oskarżonych w społecznych kosztach leczenia i zapobiegania zjawisku narkomanii. Ustalając wysokość nawiązek Sąd uwzględnił charakter przestępstw przypisanych oskarżonym, skutków, gdyby środki te trafiły do obrotu, a także możliwości finansowe oskarżonych.

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów ujętych w wykazie na k. 41-44 pod poz. 1-8, 11-19, 21-23,25-34, 36-38, 40-66, na k. 45-46 pod poz. 112-120, na k. 228-229 pod poz. 68-70, 72-86, 88-89, na k. 230-231 pod poz. 121-123, na k. 384 pod poz. 107, natomiast na podstawie art. 70 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu ujętego w wykazie na k. 48 pod poz. 67 i zarządził jego zniszczenie.

W punkcie VII. części dyspozytywnej wyroku Sąd, na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwrócił dowody rzeczowe: ujęte na k. 247 pod poz. 93 P. H.; na k. 247 pod poz. 90-92 i na k. 392 pod poz. 97-100 K. H. (1); na k. 384 pod poz. 106 i na k. 400 pod poz. 109-111 T. W..

W punkcie VIII. części dyspozytywnej wyroku Sąd na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zaliczył oskarżonym okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania, odpowiednio: K. H. (1) od 22 stycznia 2018 r. godz. 23:50 do dnia 28 maja 2018 r. godz. 00:00, T. W. od 22 stycznia 2018 r. godz. 23:50 do 11 kwietnia 2019 r. godz. 15:05.

Sąd zasądził również od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów na nich przypadających, uznając, że ich sytuacja majątkowa nie sprzeciwia się takiemu rozstrzygnięciu i zwolnił ich od uiszczenia opłaty.