Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 439/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SR A. S.

Protokolant st. sekr. sąd. M. O.

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. U.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 31.245,82 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a)  od kwoty 30.727,99 zł (trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 517,83 zł (pięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  obciąża pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotą 857,27 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy) tytułem tymczasowo wyłożonych przez Skarb Państwa wydatków;

4.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5805 zł (pięć tysięcy osiemset pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt II C 439/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 27 czerwca 2018 roku skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., powód J. U. – reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego – wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego:

kwoty 9082,17 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 kwietnia 2018 do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za uszkodzony samochód,

kwoty 517,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów holowania pojazdu

kwoty 500 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy.

Nadto powód wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 19 marca 2018 roku miała miejsce kolizja, w wyniku której poniósł szkodę w pojeździe marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Powód zgłosił szkodę pozwanemu, z którym sprawca kolizji miał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego pozwany przyznał powodowi odszkodowanie z tytułu kosztów naprawy pojazdu w kwocie 23.040,57 złotych oraz kwotę 330,87 złotych tytułem kosztów holowania pojazdu. W ocenie powoda, wysokość kosztów naprawy pojazdu została przez pozwanego znacząco zaniżona. Zgodnie z kalkulacją sporządzoną na zlecenie powoda koszt naprawy pojazdu wynosi kwotę 61.269,28 złotych brutto. Powód zapłacił za sporządzenie kalkulacji naprawy kwotę 500 zł, a za koszty holowania pojazdu z miejsca wypadku kwotę 848,70 zł.

(pozew – k. 3-9, pełnomocnictwo – k. 12)

W odpowiedzi na pozew z dnia 25 lipca 2018 roku pozwany – reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego – wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie na swoją rzecz od powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany podniósł, że wypłacona w postępowaniu likwidacyjnym kwota odszkodowania jest adekwatna do poniesionej szkody.

(odpowiedź na pozew – k. 66-69, pełnomocnictwo – k. 70, odpis KRS k. 13-14)

W piśmie z dnia 9 maja 2019 roku powód rozszerzył powództwo, wnosząc ostatecznie o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego:

kwoty 30.727,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 kwietnia 2018 do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za uszkodzony samochód,

kwoty 517,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów holowania pojazdu

kwoty 500 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy.

(pismo k. 134-134v)

W piśmie z dnia 5 czerwca 2019 roku pozwany oświadczył, że nie uznaje powództwa także w rozszerzonym zakresie.

(pismo k. 141)

Do czasu zamknięcia rozprawy stanowiska stron nie uległy zmianie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19 marca 2018 roku pojazd marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...), będący własnością powoda J. U., został uszkodzony w kolizji drogowej, której sprawca objęty był w tej dacie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w pozwanym (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W..

(bezsporne)

W dniu 19 marca 2018 roku powód poniósł koszt holowania uszkodzonego w zdarzeniu pojazdu w kwocie 848,70 złotych.

(faktura VAT – k. 36)

Po zgłoszeniu szkody w dniu 20 marca 2018 roku, pozwany w dniu 26 marca 2018 roku sporządził kalkulację naprawy. Na podstawie decyzji z dnia 21 maja 2018 roku pozwany przyznał powodowi kwotę 23.040,57 złotych odszkodowania tytułem zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu oraz kwotę 330,87 zł tytułem kosztów holowania.

(decyzja pozwanego – k. 15, kalkulacja k. 17-25)

W dniu 23 kwietnia 2018 roku na zlecenie powoda rzeczoznawca T. Ś. wykonał kalkulację naprawy pojazdu uszkodzonego w kolizji drogowej z dnia 19 marca 2018 roku. Koszt kalkulacji wyniósł kwotę 500 złotych.

(kalkulacja naprawy – k. 29-35, faktura VAT – k. 37)

Przeciętny, ekonomicznie uzasadniony koszt naprawy samochodu powoda po kolizji z dnia 19 marca 2018 roku przy uwzględnieniu rynkowych cen części, na terenie miejsca zamieszkania powoda, wynosi 53.768,56 zł, przy wykorzystaniu dostępnych części (...) z logo producenta części. Wykorzystanie tych części pozwala na w pełni skuteczną naprawę pojazdu, przywracającą stan techniczny pojazdu sprzed szkody.

Łączny koszt usługi holowania pojazdu powoda po zdarzeniu z dnia 19 marca 2018 roku nie jest zawyżony z uwagi na doliczenie do ceny usługi kosztów dojazdu lawety na miejsce zdarzenia.

(opinia biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej oraz ruchu drogowego wraz z załącznikami – k. 104-128, pisemna opinia uzupełniająca biegłego – k. 146-151)

Powyższy stan faktyczny ustalony został w oparciu o okoliczności bezsporne, a także na podstawie powołanych wyżej dowodów, wśród nich dokumentów, oraz opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej oraz ruchu drogowego.

Podkreślenia wymaga, że fakt zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego z tego tytułu nie były między stronami sporne.

W toku postępowania biegły sporządził opinię pisemną, której strony nie kwestionowały, a jedynie pozwany wnosił o jej uzupełnienie. Sąd uznał, że zasadnym będzie dopuszczenie dowodu z pisemnej opinii uzupełniającej tegoż biegłego, co do której również nie wniesiono zastrzeżeń. W ocenie Sądu, przedmiotowe opinie są rzetelne, w sposób jasny i czytelny odpowiadają na postawione pytania. Z tych powodów powyższe opinie stanowiły podstawę dokonanych przez Sąd ustaleń faktycznych.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

W świetle art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

Stosownie do art. 19 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 473), poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Sąd Rejonowy w pełni zgadza się z tezą wyrażoną w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 80/11), zgodnie z którą zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, co oznacza, że powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę. Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje celowe, niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 roku, sygn. akt III CZP 32/03), przy czym poszkodowanemu należy się nie tylko zwrot poczynionych przez niego przy tej naprawie nakładów, ale i zwrot robocizny z uwzględnieniem przyjętych, z reguły w miejscu zamieszkania, stawek robocizny za tego rodzaju usługi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1997 roku, I CKN 385/97). Jeżeli zatem poniesione przez poszkodowanego koszty naprawy samochodu odpowiadają cenom stosowanym przez usługodawców na lokalnym rynku i jednocześnie można te koszty zaliczyć do kategorii niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych, ubezpieczyciel nie ma podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania odpowiadającego wspomnianym kosztom. Wskazać przy tym należy, że roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została dokonana (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 roku, V CKN 1273/00) oraz czy poszkodowany zamierza rzecz naprawić (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2003 roku, IV CKN 387/01). Poszkodowany nie musi zatem naprawiać pojazdu; może sprzedać go zachowując wypłacone odszkodowanie, może go naprawić tylko częściowo, dokonać naprawy własnoręcznie bądź użyć do naprawy części używanych.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 13 ust. 3 w zw. z art. 34 i art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczenia obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 473), odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia mienia wypłaca się w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, z ograniczeniem do sumy ubezpieczenia. Przy czym, ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę z związku z ruchem tego pojazdu (art. 35 ustawy).

Jak wskazano powyżej, ubezpieczyciel odpowiada w granicach odpowiedzialności sprawcy szkody, unormowanej w kodeksie cywilnym. Odpowiada zatem za normalne następstwa działania bądź zaniechania, z którego szkoda wynikła. W tych granicach naprawienie szkody, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, winno objąć pełen koszt przywrócenia stanu poprzedniego – pełen koszt naprawy pojazdu (art. 361 § 1 i 2 k.c.).

Na gruncie niniejszej sprawy ustalono, że dla przywrócenia pojazdu powoda do stanu sprzed zdarzenia z dnia 19 marca 2018 roku, celowe i ekonomicznie zasadne jest wydatkowanie kwoty 53.768,56 zł.

W konsekwencji uznać należy, że powodowi należała się dalsza kwota 30.727,99 złotych tytułem odszkodowania – zwrotu kosztów naprawy, stanowiąca różnicę między wartością wyliczoną przez biegłego, a kwotą wypłaconą przez pozwanego w toku postępowania likwidacyjnego (53.768,56 zł – 23.040,57 zł).

Zdaniem Sądu, analiza zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego wykazała również, że powód powinien otrzymać kwotę 517,83 złotych tytułem odszkodowania – pozostałej części kosztów holowania pojazdu zastępczego. W opinii biegły sądowy wskazał, że poniesiony przez powoda koszt (848,70 zł) w tym zakresie nie był zawyżony. Pozwany zapłacił powodowi kwotę 330,87 zł z tego tytułu, zatem zasadne jest żądanie w zakresie kwoty 517,83 zł.

Powód żądał zasądzenia kwoty 500 złotych z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia na jego zlecenie kalkulacji naprawy pojazdu. Nie budzi wątpliwości, że owa kalkulacja stanowi jedynie dowód z dokumentu prywatnego, którego wartość dowodową określa art. 245 k.p.c. Stosownie do treści powołanego przepisu dokument prywatny stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie w nim zawarte. Jednocześnie pozwany zakwestionował przedstawioną kalkulację.

Należy uznać, że co do zasady roszczenie o zwrot kosztu sporządzenia takiej kalkulacji jest uzasadnione, kiedy sporządzenie przez poszkodowanego ekspertyzy w postępowaniu przedsądowym, dokonane jest celem wykazania zasadności swojego roszczenia. Ocena, czy poniesione koszty ekspertyzy sporządzonej na zlecenie poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym są objęte odszkodowaniem przysługującym od ubezpieczyciela z umowy odpowiedzialności cywilnej, musi być dokonana przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, a w szczególności w zależności od ustalenia czy zachodzi normalny związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku a wypadkiem oraz czy poniesienie tego kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne także w kontekście ułatwienia określenia prawidłowo konkretnego ubezpieczyciela, jak i ułatwiania zakładowi ubezpieczeń ustalenia okoliczności wypadku i rozmiarów szkody. (por. wyrok SN z dn. 30.02.2002 r., V CKN 908/00, uchwała SN z dn. 18.05.2004 r., III CZP 24./04 w L.).

W ocenie Sądu roszczenie powoda w tym zakresie jest bezzasadne. W niniejszej sprawie od samego początku znany był sprawca wypadku, okoliczności wypadku oraz ubezpieczyciel. Z akt sprawy wynika, że po zgłoszeniu szkody i przeprowadzeniu postępowania pozwany zwrócił powodowi bezsporną wartość dokonanej naprawy. Nadto opinia sporządzona na zlecenie powoda nie zawiera analizy przyjętej metody i uzasadnienia sformułowanych wniosków, co wyklucza jej przydatność choćby w celu sformułowania dodatkowych pytań dla biegłego sądowego. Biegły w niniejszej sprawie wyjaśnił (k.105-106), że powyższa ocena techniczna nie była przydatna dla analizy szczegółów uszkodzeń na potrzeby sprawy niniejszej. W świetle tych ustaleń w ocenie Sądu nie ma podstaw do zasądzenia na rzecz powoda zwrotu kosztów sporządzenia prywatnej ekspertyzy.

W tym stanie rzeczy Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 31.245,82 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

od kwoty 30.727,99 zł od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty,

od kwoty 517,83 zł od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 481 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (§ 2 art. 481 k.c.), a od dnia 1 stycznia 2016 roku odsetki ustawowe za opóźnienie.

Stosownie do przepisu art. 817 § 1 k.c. ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (art. 817 § 2 zd. 1 k.c.). Obowiązek udowodnienia istnienia okoliczności uzasadniających przekroczenie 30–dniowego terminu oraz ich zasięgu obciąża zakład ubezpieczeń (art. 6 k.c.). Obowiązany jest on w szczególności wykazać, że uzupełnienie postępowania likwidacyjnego nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki, z zachowaniem interesu wierzyciela (art. 354 § 1 k.c. i art. 355 § 2 k.c.).

Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z żądaniem pozwu, gdyż szkoda została zgłoszona w dniu 20 marca 2018 roku, a już w dniu 26 marca 2018 roku pozwany sporządził kalkulację. Uwzględniony zatem został 30-dniowy okres od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

O kosztach orzeczono na podstawie przepisu art. 100 zd. 2 k.p.c., gdyż powód przegrał proces w nieznacznej części (1,58%).

Na koszty procesu poniesione przez powoda złożyło się: wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 3.600 złotych ustalone zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1804 z późn. zm.), opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych, opłata od pozwu w wysokości 505 złotych, opłata od rozszerzonego powództwa w kwocie 1083 zł, a także zaliczka na wynagrodzenie biegłego w wysokości 600 złotych. Łącznie powód poniósł koszty w kwocie 5805 zł i taką kwotę Sąd zasądził na jego rzecz od pozwanego.

Na nieuiszczone koszty sądowe, pokryte tymczasowo przez Skarb Państwa, złożyło się wynagrodzenie biegłego w kwocie 857,27 złotych.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) w zw. z art. 100 zd. 2 k.p.c., Sąd obciążył pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi tytułem tymczasowo wyłożonych przez Skarb Państwa wydatków kwotą 857,27 złotych.