Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 941/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Polikowska

Protokolant: Marta Szwec

po rozpoznaniu w dniach: 23.09.2019 r., 01.10.2019 r. i 27.11.2019 r.

s p r a w y : P. K.

syna W. i G. z domu K.

urodzonego w dniu (...) w J.

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od około roku wstecz do dnia 19 maja 2019 r w J. woj. (...) przy ul. (...), znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną K. K. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał w miejscu zamieszkania awantury domowe w trakcie których stosował wobec K. K. przemoc fizyczną w postaci podduszania oraz szarpania, kierował w stronę K. K. groźby karalne, krzycząc do niej, że ją podpali oraz obleje jej twarz kwasem, a w dniu 19 maja 2019 roku na terenie posesji zamieszkałej przez K. K. zgromadził pod ścianą budynku mieszkalnego z zamiarem podpalenia drewno w workach w postaci starych desek, które ułożył w stos, jednak celu swego nie osiągnął ze względu na zatrzymanie przez Policję, które to groźby wzbudziły u zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,

tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k.

2.  w dniu 19 maja 2019 roku w J., woj. (...), przy ul. (...), wdarł się do budynku zamieszkałego przez K. K. w ten sposób, że wykorzystując drabinę przedostał się na balkon a następnie na strych z którego zszedł na klatkę schodową, a następnie pomimo wezwania i żądania K. K. budynku tego nie opuścił,

tj. o czyn z art. 193 k.k.

3.  w dniu 21 maja 2019 roku w J. woj. (...) przy ul. (...) wszedł na teren Hurtowni (...), po czym kilkukrotnie zbliżył się do K. K. na odległość nie mniejszą niż 100 metrów, nie stosując się do zakazu zbliżania orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II Wydział Karny w J. o sygn. II Kp 477/19,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

4.  w dniu 21 maja 2019 roku w J., woj. (...), przy ul. (...) kierował pod adresem K. K. groźby uszkodzenia ciała, pozbawienia życia oraz odebrania dzieci przy czym słowa te wzbudziły u zagrożonej uzasadnioną obawę spełnienia czym, działał na szkodę K. K.,

tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego P. K. winnym tego, że w okresie od nieustalonego dnia miesiąca kwietnia 2018 r. do dnia 21 maja 2019 r. w J. woj. (...) znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną K. K. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał w awantury domowe w trakcie których stosował wobec K. K. przemoc fizyczną w postaci podduszania, popychania, szarpania, uderzania w głowę z otwartej dłoni, a w dniu 14 marca 2019 r. szarpiąc i popychając K. K. na łóżko spowodował u w/w obrażenie ciała w postaci złamania V kości śródręcza prawego, które skutkowało naruszeniem czynności narządu ruchu na okres powyżej 7 dni, wyzywał wulgarnie K. K., kierował w jej stronę groźby spowodowania obrażeń ciała - oblania jej twarzy kwasem, gonił ją z uruchomioną piłą mechaniczną grożąc jej obcięciem nóg, groźby pozbawienia życia, groźby bezprawnego odebrania dzieci, spalenia domu, a w dniu 19 maja 2019 roku na terenie posesji zamieszkałej przez K. K. zgromadził pod ścianą budynku mieszkalnego z zamiarem podpalenia drewno w workach w postaci starych desek, które ułożył w stos, jednak celu swego nie osiągnął ze względu na zatrzymanie przez Policję, tj. występku z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  uniewinnia oskarżonego P. K. od popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 2 i 3 części wstępnej wyroku;

III.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu P. K. okres zatrzymania od dnia 19 maja 2019 r. godz. 10.15 do dnia 20 maja 2019 r. godz. 18.42 tj. dwa dni oraz okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 maja 2019 r. godz. 09.05 do dnia
27 listopada 2019 r. przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego P. K. obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej K. K. kwoty
2.000 /dwóch tysięcy/ złotych;

V.  na podstawie art. 41a § 1 i 4 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego P. K. środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną K. K. i zbliżania się do pokrzywdzonej K. K. na odległość nie mniejszą niż 50 /pięćdziesiąt/ metrów, za wyjątkiem zbliżania się niezbędnego do kontaktowania się oskarżonego ze wspólnym dzieckiem oskarżonego i pokrzywdzonej, na okres 5 /pięciu/ lat;

VI.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. R. kwotę 768 zł plus 176,64 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej obrony z urzędu;

VII.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Ś. kwotę 588 zł plus 135,24 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej pomocy prawnej z urzędu;

VIII.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. ustala, iż w części uniewinniającej oskarżonego P. K. od popełnienia zarzucanych mu czynów koszty procesu ponosi Skarb Państwa;

IX.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w pozostałej części zwalnia oskarżonego P. K. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 941/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

P. K.

Art. 207 § 1 k.k.i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

wszczynanie przez oskarżonego pod wpływem alkoholu awantur domowych, stosowanie wobec pokrzywdzonej przemocy fizycznej i psychicznej podczas wszczynanych awantur domowych w postaci podduszania, popychania, szarpania, uderzania w głowę z otwartej ręki, wyzywania słowami wulgarnymi, kierowania gróźb spowodowania obrażeń ciała – obalania twarzy kwasem, gonienie za pokrzywdzoną z uruchomiona piłą mechaniczną i grożenie obcięciem nóg, groźby pozbawienia pokrzywdzonej życia, bezprawnego odebrania dzieci, spelenia domu, zgromadzenie w dniu 19.05.2019 r. na terenie posesji zamieszkiwanej przez pokrzywdzoną pod ścianą budynku drewna w workach w postaci starych desek, ułożenie tych desek w stos z zamiarem jego podalenia, zatrzymanie przez Policję w dniu 19.05.2019 r., spowodowanie w dniu 14.03.2019 r. w wyniku szarpania i popychnięcia pokrzywdzonej na łóżko obrażenia jej ciała w postaci złamania V kości śródręcza prawego, które skutkowało naruszeniem czynności narządu ruchu pokrzywdzonej na okres powyżej 7 dni,

zeznania świadka K. K. k. 5-8,58-59,85-88, 233-235,

zamieszkiwanie przez oskarżonego w mieszkaniu nr (...) przy ul. (...), jak pokłóci się z pokrzywdzoną,

zeznania świadka A. G. k. 29-30, 235-236,

przyjście oskarżonego w dniu 21.05.2018 r. do hurtowni, gdzie była zatrudniona pokrzywdzona, prośba właściela hurtowni o opuszczenie terenu hurtowni przez oskarżonego, powzięcie informacji od innych osób, że oskarżony złamał pokrzywdzonej palca, zdenerwowanie pokrzywdzonej podczas wykonywania pracy

zeznania świadka J. W. k. 61-62, 236,

konflikt miedzy oskarzonym a pokrzywdzoną, częste awantury w nocy i w dzień, wulgarne wyzwiska, interwencje Policji,

zeznania świadka H. K. k. 127-128

składowanie drewna na posesji prz ul.(...) w J. w pobliżu budynku w dniu 19.05.2019 r.

protokół oględzin miejsca k. 12-14

interwencje Policji podejmowane wobec oskarżonego w związku z jego zachowaniem dnia 19.05.2019 r., 30.07.2018 r., 21.03.2019 r., 06.12.2018 r. 21.05.2019 r.

notatki urzędowe k. 1, 23-28, 56

znęcanie się psychicznie nad żoną, wszczynanie awantur domowych, grożenie pokrzywdzonej oblaniem kwasem oraz podpaleniem domu, interwencje Policji, potwierdzenie wizyty w miejscu zatrudnienia pokrzywdzonej w dniu 21.05.2019 r.,

wyjasnieninia oskarżonego P. K. k. 45-46, 52-53, 75-76, 257-258,

poczytalny w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów, uzależniony od alkoholu,

opinia sądowo – psychiatryczna dotycząca oskarżonego k. 110-113, 194-197,

pobyt oskarżonego w miejscu zatrudnienia pokrzywdzonej – w hurtowni (...) w J. w dniu 21.05.2019 r., rozmowa z pokrzywdzoną,

protokół odtworzenia utrwalonego zapisu k. 122-126

uraz ręki dnia 14.03.2019 r.,

dokumentacja medyczna pokrzywdzonej k. 254-256,

spowodowanie w dniu 14.03.2019 r. obrażenia ciała pokrzywdzonej w postaci złamania V kości śródręcza prawego, które skutkowało naruszeniem czynności narządu ruchu na okres powyżej 7 dni

Opinia sądowo – lekarska dotyczaca obrażeń pokrzywdzonej k. 272-273,

zatrzymanie oskarżonego w dniu 19.05.2019 r. o godz. 10.15, podstawa zatrzymania – grożenie pokrzywdzonej że ją zabije, agresja oskarżonego, próba podpalenia budynku, znęcanie psychiczne,

Protokoł zatrzymania P. K. k. 2

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

P. K.

art. 193 k.k.

zameldowanie oskarżonego w mieszkaniu przy ul. (...) w J. w dniu 19.05.2019 r.

wyjasnieninia oskarżonego P. K. k. 45-46,

zameldowanie oskarżonego w mieszkaniu przy ul. (...) w J. od dnia 11.05.2016 r.,

informacja z systemu PESEL-SAD z dnia 23.09.2019 r.

zameldowanie oskarżonego w mieszkaniu przy ul. (...) w J. w dniu 19.05.2019 r.

zeznania świadka K. K. k. 233-235,

P. K.

art. 244 k.k.

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zobowiązania oskarżonego do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną lokalu mieszkalnego w J. przy ul. (...) oraz orzeczenie zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów

brak orzeczenia prawomocnie kończącego postępowanie główne orzekającego wobec P. K. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów

Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 20.05.2019 r. w sprawie sygn. akt II Kp 477/19

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

     

wyjaśnienia oskarżonego P. K.

w odniesieniu do tego, iż znęcania się psychicznie nad żoną, wszczynania awantur domowych, grożenia pokrzywdzonej oblaniem kwasem oraz podpaleniem domu, interwencji Policji, korespondowały one z zeznaniami świadka K. K., H. K., notatkami z interwenjci Policji zaś w zakresie wizyty w miejscu zatrudnienia pokrzywdzonej w dniu 21.05.2019 r. z zeznaniami świadka K. K. oraz świadka J. W. oraz protokołem odtworzenia utrwalonego zapisu

zeznania pokrzywdzono K. K.

Korespondują z treścią wyjaśnień oskarżonego w zakresie w jakim przyznawał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu w postaci znęcania się nad pokrzywdzoną, notatkami urzędowymi Policji, zeznaniami świadka H. K., zeznaniami świadka J. W. oraz protokołem odtworzenia utrwalonego zapisu, w zakresie doznanego w dniu 14.03.2019 r. obrażenia ciała korespondują z dokumentacją medyczna i opinią sądowo lekarską, oraz w zakresie iż obrażenia te spowodował oskarżony w zeznaniami świadka J. W., który od innych osób niez pokrzywdzona dowiedział się, że obrażenie to spowodował oskarżony, brak jest powodów dla których pokrzywdzona miałaby fałszywie zeznwać przeciw oskarżonemu

zeznania świadka H. K.

osoba obca zarówno dla oskarżonego jak i pokrzywdzonej, sąsiadka zamieszkująca w pobliżu stron, nie miała żadnych powodów, aby zeznawać na niekorzyść oskarżonego, jej zeznania korespondowaly z zeznaniami pokrzywdzonej,

zeznania świadka J. W.

osoba obca zarówno dla oskarżonego jak i pokrzywdzonej, jego zeznania w zakresie wizyty oskarżonego w miejscu pracy pokrzywdzonej w dniu21.05.2019 r. korespondowaly z zeznaniami świadka K. K. oraz protokołem odtworzenia utrwalonego zapisu, wiedzę dotycząca sytuacji pokrzywdzonej posiadał od innych osób oraz na podstawie własnych obserwacji zachowania pokrzywdzonej w miejscu pracy (nerwowość pokrzywdzonej)

zeznania świadka A. G.

korespondowały w zakresie przyczyn pomieszkiwania oskarżonego przy ul. (...) w J. z wyjaśnieniami oskarżonego oraz zeznaniami pokrzywdzonej

protokół oględzin miejsca, notatki urzędowe Policji, protokół odtworzenia utrwalonego zapisu, protokół zatrzymania, dokumentacja medyczna pokrzywdzonej

dokumenty sporządzono w odpowiedniej formie, pochodzą od uprawnionych podmiotów, ich rzetelnośc nie była kwestionowana podczas procesu

opinia sądowo – psychiatryczna, opinia sądowo - lekarska

zostały sporzadzone przez biegłych lekarzy posiadajacych odpowiednią wiedzę w zakresie swoich specjalności niezbedną do wydania opinii, podczas wydawania opinii dysponowali dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy, złożone przez biegłych opinie nie były kwestionowane w toku procesu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

     

wyjaśnienia oskarżonego P. K. k. 257-258,

wyjaśnienia zlozone przez oskarżonego nie były konsekwentne w toku postepwoania w sprawie, w zakresie w jakim oskarżony nie przynał się do zarzucanego mu czynu w postaci znęcania się nad pokrzywdzoną oraz zaprzeczył, aby spowodował u niej obrażenie ciała w postaci złamania V kości śródręcza prawego, które skutkowało naruszeniem czynności narządu ruchu na okres powyżej 7 dni stały w sprzeczności z uznanymi za wiarygodne: zeznaniami pokrzywdzonej K. K., protokołem zatrzymania P. K. przez Policję w dniu 19.05.2019 r. i okolicznościami wskazanymi jako podstawa zatrzymania oskarżonego, zeznaniami świadka H. K. – sąsiadki stron, która słyszała częste awantury częste awantury w nocy i w dzień, notatkami urzędowymi Policji wskazującymi przyczyny podjetych interwencji,

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

     

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

P. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

- uzupełniono opis czynu z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. o zachowania oskarżonego wobec pokrzywdzonej na które wskazała ona podczas składania zeznań na rozprawie, które wyczerpywały znamiona przypisanego oskarżonemu czynu

– przyjęto, iż oskarżony od nieustalonego dnia kwietnia 2018 r. do dnia 21 maja 2019 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad pokrzywdzoną - pokrzywdzona nie potrafiła dokładnie wskazać dnia miesiąca kwietnia 2018 r. , w którym takie zachowanie oskarżonego względem niej się zaczęło, brak było podstaw, aby zachowanie oskarżonego oisane w pkt IV zarzutów aktu oskarżenia traktować jako odrębny czyn z art. 190 § 1 k.k. kiedy w istocie jego zachowanie w tym dniu stanowiło kontynuację znęcania się nad pokrzywdzoną

- przyjęto na podstawie zeznań pokrzywdzonej, J. W. oraz dokumentacji medycznej pokrzywdzonej i opinii sądowo - lekarskiej, iż oskarżony w dniu 14.03.2019 r. spowodował obrażenia ciała pokrzywdzonej w postaci złamania V kości śródręcza prawego, które skutkowało naruszeniem czynności narządu ruchu na okres powyżej 7 dni

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

     

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

     

3.5.  Uniewinnienie

Art. 193 k.k.

Art. 244 k.k.

P. K.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

- w zakresie art. 193 k.k.

oskarżony został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu w pkt 2 aktu oskarżenia czynu bowiem Sąd ustalił na podstawie wyjaśnień oskarżonego, zeznań świadka K. K. oraz informacji z systemu PESEL-SAD, iż w dniu 19 maja 2019 r. oskarżony był zameldowany w J. przy ul. (...). Wobec powyższego był on uprawniony do przebywania w budynku. Znamiona przestępstwa naruszenia miru domowego może zrealizować jedynie osoba, której nie przysługuje - na podstawie obowiązujących przepisów lub istniejącej między stronami umowy - prawo dostępu do obiektu będącego formalnie mieniem "cudzym" . (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03 lutego 2016 r. III KK 347/15, LEX 1976247)

- w zakresie czynu z art. 244 k.k.

oskarżony został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu w pkt 2 aktu oskarżenia czynu bowiem postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 20.05.2019 r. w sprawie sygn. akt II Kp 477/19 zastosowany został wobec P. K. środek zapobiegawczy w postaci zobowiązania oskarżonego do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną lokalu mieszkalnego w J. przy ul. (...) oraz orzeczenie zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów. W dniu 21 maja 2019 r. nie było prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie główne orzekającego wobec P. K. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów. Wskazane postanowienie w sprawie sygn. akt II Kp 477/19 nie mialo statusu orzeczenia prawomocnie kończącego postępowanie główne w sprawie. (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2017 r. IV KK 213/17 OSNKW 2017//12/69)

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

P. K.

pkt I

pkt I

Okoliczności obciążające:

- uprzednia karalność oskarżonego, odbywanie kar pozbawienia wolności nie przyniosły skutku resocjalizacyjnego bowiem oskarżony po opuszczeniu placówki penitencjarnej w dniu 10.02.2018 r., już od nieustalonego dnia kwietnia 2018 r. zaczął znęcać się nad żoną

- czasookres stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec pokrzywdzonej,

- sposób stosowania przemocy

- działanie pod wpływem alkoholu,

- dzialanie w obecności nieletnich dzieci,

- eskalacjia zachowania wobec pokrzywdzonej z upływem czasu,

- narazenia pokrzywdzonej w dniu 14.03.2019 r. na powstanie większego niebezpieczeństwa dla jej zdrowia niż to, które wystapiło tj. w postaci złamania V kości śródręcza prawego, które skutkowało naruszeniem czynności narządu ruchu pokrzywdzonej na okres powyżej 7 dni

Brak okoliczności łagodzących – za taką okoliczność nie może być uznane przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanych mu czynów na rozprawie w sytuacji, gdy w tresci wyjaśnień kwestionuje on swoje sprawstwo.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

P. K.

pkt III

pkt III

na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania oskarżonego oraz okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie

P. K.

pkt IV

pkt IV

orzeczono zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonej za doznaną krzywdę w kwocie 2.000 zł majac na uwadze sytuację majątkową i finansową oskarżonego, zachownie oskarżonego wobec pokrzywdzonej, spowodowane obrażenie jej ciała w dniu 14.03.2019 r.

P. K.

pkt V

pkt V

Orzeczono środek karny w postaci zakazu zblizania się do pokrzywdzonej K. K. na odległośc nie mniejszą niż 50 metrów i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną K. K. za wyjątkiem zblizania się niezbędnego do kontaktowania się oskarżonego ze wspólnym dzieckiem oskarżonego i pokrzywdzonej na okres 5 lat – pokrzywdzona obawia się oskarżonego, nie chce utrzymywac z nim kontaktów, zamierza skierować sprawę o rozwód

P. K.

pkt VI

pkt VI

w toku postępowania oskarżony korzystał z ustanowionego mu obrońcy z urzędu adw. W. R., który wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu według norm wynikających z przepisów i oświadczył, że koszty te nie zostaly uiszczone – wysokość kosztów ustalona na podstawie § 17 ust 1 pkt 1, § 17 ust 2 pkt 3 oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy udzielonej przez adwokata z urzędu

P. K.

pkt VII

pkt VII

w toku postępowania oskarżycielka posiłkowa korzystała z pomocy ustanowionego jej pełnomocnika z urzedu adw. M. Ś., który wniósł o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów udzielonej oskarżycielce posiłkowej pomocy prawnej z urzędu według norm wynikających z przepisów i oświadczył, że koszty te nie zostay uiszczone – wysokośc kosztów ustalona na podstawie § 17 ust 2 pkt 3 oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy udzielonej przez adwokata z urzędu

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

     

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

P. K.

pkt VIII

w cześci uniewinniającej oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu czynów tj. z art. 193 k.k. i z art. 244 k.k. koszty procesu ponosi Skarb Państwa

P. K.

pkt IX

oskarżony nie posiada zawodu, jest tymczasowo aresztowany, przed osadzeniem w placówce penitencjarnej utrzymywał się z prac dorywczych, posiada lokal, który wynajuje za kwotę 1.000 zł oraz 20% udzialu w sklepei spożywczym, który jest wart 800 zł, orzeczona została wobec niego kara pozbawienia wolności – nie ma wiec możliwości uiszczenia kosztów sądowych

6.  Podpis