Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 398/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Puławach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Mogielnicki

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Emilia Krzak, Donata Gołaś-Gwarda

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puławach Pawła Rutkowskiego

po rozpoznaniu dnia 24 maja 2019 roku, 19 lipca 2019 roku, 25 lipca 2019 roku, 13 listopada 2019 roku, 17 grudnia 2019 roku

na rozprawie

sprawy M. P. córki M. i M. z d. D. ur. (...) w P.

oskarżonej o to, że:

w dniu 12 lutego 2018 r. w K., woj. (...), kierując samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...), nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że zbliżając się do skrzyżowania nie zachowała szczególnej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi m-ki A. o nr rej. (...) nadjeżdżającemu z prawej strony, poruszającemu się drogą z pierwszeństwem przejazdu doprowadzając do zajechania drogi i zderzenia pojazdów, w wyniku czego pasażerka samochodu m-ki A. (...) K. K. doznała obrażeń ciała w postaci: rany tłuczonej głowy, zwichnięcia stawu łokciowego prawego, złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej, rany łuku brwiowego lewego, otarcia naskórka na czole, które to obrażenie spowodowały u pokrzywdzonej rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała trwające dłużej niż 7 dni,

tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k.

I.na podstawie 66§1k.k., art. 67§1 k.k. warunkowo umarza postępowanie karne przeciwko M. P. o zarzucany jej czyn z art. 177§1 k.k. ustalając okres próby na 2 (dwa) lata;

II. na podstawie art. 67§3 k.k. nakłada na oskarżoną obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz K. K. kwoty (...) złotych oraz obowiązek częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz K. K. kwoty (...)) złotych;

III. na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa 3040,04 złotych tytułem kosztów sądowych, w tym 60 złotych tytułem opłaty oraz na rzecz oskarżyciela posiłkowego K. K. 1859,76zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. P.

w dniu 12 lutego 2018 r. w K., woj. (...), kierując samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...), nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że zbliżając się do skrzyżowania nie zachowała szczególnej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi m-ki A. o nr rej. (...) nadjeżdżającemu z prawej strony, poruszającemu się drogą z pierwszeństwem przejazdu doprowadzając do zajechania drogi i zderzenia pojazdów, w wyniku czego pasażerka samochodu m-ki A. (...) K. K. doznała obrażeń ciała w postaci: rany tłuczonej głowy, zwichnięcia stawu łokciowego prawego, złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej, rany łuku brwiowego lewego, otarcia naskórka na czole, które to obrażenie spowodowały u pokrzywdzonej rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała trwające dłużej niż 7 dni,

tj. czyn z art. 177 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.prowadzenie przez oskarżoną samochodu R. na odcinku L. - K. D.

1.wyjaśnienia oskarżonej

125-126

2.zeznania O. O.

22v

3.zeznania M. K.

164v, 165

2.nie zatrzymanie się przez oskarżoną na węźle K. na drodze (...) i jazda na wprost zamiast skrętu w prawo

1.wyjaśnienia oskarżonej

126

2.zeznania D. J.

131v

.3zeznania P. K.

133

4.zeznania M. K.

164v

3.wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez oskarżoną i doprowadzenie do wypadku

1.wyjaśnienia oskarżonej

126

.2zeznania K. K.

128

3.zeznania D. J.

131v

4.zeznania P. K.

13v

5.zeznania M. K.

164v

6.szkic

60

7.dokumentacja fotograficzna

61-64

4.uderzenie samochodu A. kierowanego przez P. K. w bok i tylną część samochodu R. oraz rotacja obu pojazdów

1.wyjaśnienia oskarżonej

126

2.zeznania O. O.

130, 22v

3.zeznania D. J.

131v, 38

4.zeznania P. K.

133, 14

5.zeznania M. K.

164v

6.opinia biegłego

251v, 252v

7.protokół oględzin

3-4, 5-6, 7-8,

5.prawidłowe zapięcie pasu bezpieczeństwa przez K. K. i jego sprawne działanie

1.zeznania K. K.

128-128v

2.zeznania O. O.

131

3.zeznania D. J.

131v, 132, 37v, 38

4.zeznania P. K.

133

5.zeznania A. D.

163v

6.opinia biegłego

212-233 (219, 225, 220), 252, 252v, 253

7.opinia techniczna

54-56

6. doznanie przez K. K. obrażeń ciała w postaci rany tłuczonej głowy, zwichnięcia stawu łokciowego prawego, złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej, rany łuku brwiowego lewego, otarcia naskórka na czole skutkujących rozstrojem zdrowia i naruszeniem czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni

1.zeznania D. J.

131v, 37v

.2zeznania P. K.

133

3.dokumentacja medyczna

30, 49-51

4.opinia lekarska

45-46,

7.uderzenie głową w szybę czołową przez K. K., pozostawienie włosów na szybie, wyjmowanie przez nią szkieł z włosów w szpitalu, możliwość uderzenia w szybę również innych przedmiotów

1.wyjaśnienia oskarżonej

126v-127

2.zeznania K. K.

26v

3.zeznania O. O.

23, 130v

4.zeznania D. J.

131v, 37v

5.zeznania P. K.

14, 133

6.zeznania A. D.

163v

7.zeznania M. K.

165

8.opinia biegłego

212-233 (222, 223-224, 225), 252v

8.rozkojarzenie oskarżonej w czasie jazdy

1.wyjaśnienia oskarżonej

126v, 72

2.zeznania O. O.

130, 22v

3.zeznania M. K.

165, 165v

9.uprzednia niekaralność oskarżonej

1.karta karna

67, 139, 247

10. szkoda materialna w kwocie 8459zł

1.faktury i rachunki

122, 250

11. właściwości i warunki osobiste oskarżonej

1.dane osobopoznawcze

68, 75

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. P.

w dniu 12 lutego 2018 r. w K., woj. (...), kierując samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...), nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że zbliżając się do skrzyżowania nie zachowała szczególnej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi m-ki A. o nr rej. (...) nadjeżdżającemu z prawej strony, poruszającemu się drogą z pierwszeństwem przejazdu doprowadzając do zajechania drogi i zderzenia pojazdów, w wyniku czego pasażerka samochodu m-ki A. (...) K. K. doznała obrażeń ciała w postaci: rany tłuczonej głowy, zwichnięcia stawu łokciowego prawego, złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej, rany łuku brwiowego lewego, otarcia naskórka na czole, które to obrażenie spowodowały u pokrzywdzonej rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządu ciała trwające dłużej niż 7 dni,

tj. czyn z art. 177 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. kurtka pokrzywdzonej utrudniająca prawidłowo działanie pasów bezpieczeństwa

1.wyjaśnienia oskarżonej

127v

.2zeznania K. K.

129

3.zeznania D. J.

132v

4.zeznania A. D.

164

5.opinia biegłego

212-233 (220)

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1-4

1-3, 1-4, 1-7, 1-7

okoliczności niesporne co do przebiegu i przyczyn wypadku nie negowane przez żadną ze stron

5.

1-5, 6, 7

fakt zapięcia pasów jednoznacznie stwierdzany w pierwszej kolejności przez świadka J., który jako osoba bezpośrednio nie zainteresowany wynikiem spawy kategorycznie i konsekwentnie podnosił, że rozpinał pas bezpieczeństwa pokrzywdzonej. pozostali świadkowie jak chociażby O.O. również byli informowani o tej kolejności, a świadkowie K. jak normę wskazywali zapięcie pasów. świadkowie zgodnie wskazywali, że wątpliwość jawnie wyrażana przez funkcjonariuszy policji przeprowadzających interwencję jak i przesłuchujących, gdzie A.D. zaprzeczał formułowaniu sugestii w tej mierze to jednak potwierdził rozważanie problemu faktycznego, że doszło do rozbicia szyby głową mimo zapiętych pasów. opinia techniczna i opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego i techniki samochodowej, które są uznał za jasne pełne i nie zawierające sprzeczności, pozwalają na ustalenie: że pas bezpieczeństwa pokrzywdzonej w chwili wypadku był sprawny i zadziałał w nim system napinający. Kolejno biegły wskazywał, że nie ma podstaw do przyjęcia, że pas był użyty nieprawidłowo. Istotne jest, że doszło do rotacji samochodu A. i już od chwili zderzenia siła bezwładności działała na skos w lewo, co tłumaczy uderzenie głową w szybę, choć niekoniecznie była to wyłączna przyczyna jej wybicia, ale właśnie taki kierunek działania siły mógł doprowadzić do zsunięcia się pasa w części barkowej, co właśnie umożliwiało uderzenie głową w szybę i pozostawienie tam włosów, choć sam sposób rozbicia szyby i wywinięcie jej na zewnątrz wskazuje na inny przedmiot (lusterko, zakupy z tylnego siedzenia).

6.

1-4

okoliczność niesporna wykazana zeznaniami świadków, dokumentacją leczenia i opinią, która również jako nie podważana przez strony winna być uznana za pełną jasną i nie zawierającą sprzeczności

7

1-8

sam fakt niesporny i niewątpliwy w sprawie w szczególności jeżeli pokrzywdzona przyznała, że wyjmowała szkło z włosów w szpitali zaś na szybie w miejscu rozbicia ujawniono włosy. jednocześnie jak podnosił biegły jest możliwych kilka nie wykluczających się mechanizmów powstania obrażeń głowy, także pośrednio,, czy nawet przeniesienia włosów w okolice miejsca rozbicia szyby np. poprzez uderzenie w lusterko, które zostało wyrwane w czasie zdarzenia. sam fakt uderzenia przez pokrzywdzoną głową nie wyklucza prawidłowego działania i używania pasu bezpieczeńśtwa

8.

1-3

okoliczności podnoszone zgodnie przez świadków, w tym zachowane dziecka, zdenerwowanie związane z opóźnieniem, zmęczenie czy zmiana planów w zakresie osoby kierującej pojazdem, poruszanie się inną, mniej znaną drogą (choć oskarżona co do zasady wskazywała, że wiedziała jak ma jechać na węźle), poruszanie się przez oskarżoną nie własnym samochodem mogło stwarzać warunki do dekoncentracji, nie dostosowanych reakcji oraz nienależytej obserwacji jezdni i innych uczestników ruchu

9-11

1, 1, 1

ustalenia czynione w oparciu o dokumenty, które co do zasady i swojej treści nie były kwestionowane w sprawie

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1

1-5

świadek J. i K. K. wskazywali, że chodził o kurtkę na deszcz raczej jesienną. świadek J. podał też, że była ona pofałdowana. Świadek D. wskazując odmiennie, że chodziło o grubą zimową kurtkę nie potrafił wskazać pochodzenia tej informacji. dodatkowo biegły w opinii złożonej na rozprawie zwracał uwagę na zadziałanie systemu P.opisano w opinii technicznej a więc dociągnięcia pasu do ciała w chwil wypadku jak i fakt, że stan po wypadku kiedy zadziałały już siły bezwładności, napinanie pasu i pozycji spoczynkowej nawet luźne położenie pasu, który niewątpliwie ustalono, że był zapięty mogło być luźne, w tym także na skutek rozciągnięcia materiału pasu na który działały siły.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

M. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu przy wjeżdżaniu na drogę z pierwszeństwem w sposób oczywisty prowadzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; w sytuacji gdy na skutek tego dochodzi do zderzenia pojazdów a K. K. doznała obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia i naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni wyczerpane są znamiona czynu zabronionego z art. 177§1 kk

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P.

I

I

warunkowe umorzenie na okres 2 lat próby:

wina nie będąca znaczną – brak jakichkolwiek okoliczności wyłączających winę; oskarżona jest pełnoletnia, brak jakichkolwiek wskazań, że z uwagi na dolegliwości psychiczne nie mogła lub mogła w ograniczonym stopniu rozpoznać znaczenie czynu lub pokierować swoim postępowaniem; chodzi o zachowanie nieumyślne jak i nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, choć przy obowiązku zachowania szczególnej ostrożności (zmiana kierunku ruchu) – ta ostatnia okoliczność zdecydowała o wyznaczeniu dwuletniego okresu próby; okoliczności jak zachowanie innych pasażerów, brak znajomości drogi bez istotnego znaczenia dla zmniejszenia stopnia winy bo to kierujący ma obowiązek zachować takie warunku by ich wpływ na jego zdolności psychiczne nie wpływał na bezpieczeństw kierującego i innych uczestników ruchu; decydujące jest zachowanie przepisów prawa o ruchu drogowym jako gwarancji tego bezpieczeństwa w typowych warunkach także na drodze, której kierujący nie musi znać, a stosując zasady i przepisy ruchu drogowego jest w stanie bezpiecznie ją pokonać tak jak każdy inny przeciętny kierowca;

uprzednia niekaralność pozwala na warunkowe umorzenie postępowania z uwagi na treść art. 66§1kk

szkodliwość społeczna czynu w stopniu niebędącym znacznym:

godzenie w bezpieczeństwo w komunikacji w sposób nieumyślny i przy nieumyślnym naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; motywacja sprowadzająca się do grzecznościowego przewozu osób przy pierwotnym przeświadczeniu, że chodzi wyłącznie o jazdę w jedną stronę oraz sytuacja, gdy oskarżona pozostała faktycznie jedyną osobą zdolną do prowadzania pojazdu z lotniska w Ś. do K. D., dekocentracja na skutek szeregu okoliczności obiektywnych dotyczących zachowania innych osób, pory, nieznajomości pojazdu

okoliczności zwiększające stopień społecznej szkodliwości czynu - naruszenie elementarnej zasady pierwszeństwa w ruchu drogowym w dość nieskomplikowanej sytuacji drogowej i przy możliwości zauważenia stanu zagrożenia (P. K. poruszał się z niewielką prędkością by przy wjeżdżaniu na wiadukt istotnie zwalniał z uwagi na samochód przed nim korzystający ze zjazdu i skręcający na drogę ekspresową i błędna decyzja o kontynuowaniu jazdy – przyspieszeniu przy braku innych manewrów obronnych, złamanie kości promieniowej prawej przy nadal koniecznej rehabilitacji

M. P.

II

I

Obowiązek naprawienia szkody w części nakładany obligatoryjnie zgodnie z art. 67§3 kk na podstawie wykazanych kosztów leczenia i rehabilitacji – w kwocie (...), przy uwzględnieniu, że ubezpieczyciel wypłacił ryczałt na koszty leczenia oraz dojazdy do placówek medycznych oraz zadośćuczynienie w kwocie (...) – k.172; (...) zadośćuczynienie częściowe nakładane zgodne z art. 67§3 kk w miarę możliwości i przy uwzględnieniu już wypłacone zadośćuczynienia charakteru obrażeń ręki, czasokresu rehabilitacji oraz zgodnie z regułą, że sąd karny wskazuje przede wszystkim kwotę która winna zostać niezwłocznie wypłacona bez dokonywania jak w postępowaniu cywilnym szczegółowych ustaleń poprzez biegłego co do zakresu cierpień, uszczerbku na zdrowiu i innych negatywnych następstw

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

W oparciu o art. 627 kpk - 3040,04 złotych tytułem kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, w tym 60 złotych tytułem opłaty ustalonej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 roku nr 49, poz. 223 ze zm.) oraz na rzecz oskarżyciela posiłkowego K. K. 1859,76zł – wydatki na zastępstwo prawne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800)

1.1Podpis