Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V W 109/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie

w składzie:

Przewodniczący SSR Elżbieta Domagalska

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Zaborowska - Przesmycka

w obecności oskarżyciela publicznego --------------------

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2019 r. na rozprawie

sprawy przeciwko K. Ś. (1) z d. K.

córce J. i B. z d. S.

ur. (...) w K.

obwinionej o to, że:

w dniu 15 października 2019 roku około godziny 20:25 na ul. (...) w W. na drodze publicznej nr.(...)prowadziła samochód osobowy marki H. o nr rej. (...) bez wymaganych przepisami świateł mijania oraz będąc do tego obowiązana nie korzystała z pasów bezpieczeństwa

tj. o czyn z art.88 kw i art. 97 kw w zw. z art. 9§1 kw

1.  Obwinioną K. Ś. (2) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 88 kw w zw. z art. 9§1 kw w zw. z art. 24§1 i 3 kw skazuje ją na karę grzywny w wysokości 200 (dwieście) złotych.

2.  Zasądza od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 (trzydzieści) złotych tytułem opłaty sądowej i kwotę120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania.

Sygn. akt VW 109/19

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 października 2019r. około godziny 20:25 K. Ś. (2) prowadziła samochód osobowy marki H. o nr rej. (...) jadąc ul. (...) w W. i nie miała włączonych świateł mijania w samochodzie. Z uwagi na to, że sygnalizator świetlny znajdujący się przed remontowanym mostem nadawał sygnał czerwony zatrzymała samochód za oczekującym na zmianę świateł oznakowanym radiowozem policyjnym, którym jechali pełniący wówczas służbę funkcjonariusze KPP w W. P. D. i M. K.. Kiedy nastąpiła na sygnalizatorze zmiana świateł na zielone, radiowóz ruszył i dalej jechał ul. (...), a za nim jechała K. Ś. (2) swoim samochodem dalej bez włączonych świateł mijania. Widząc to jadący radiowozem funkcjonariusze P. D. i M. K. postanowili zatrzymać kierującego tym samochodem do kontroli. W tym celu M. K. latarką służbową dał sygnał kierującej samochodem do zatrzymania pojazdu wskazując pobliską ul. (...). K. Ś. (2) zatrzymała swój samochód. Kiedy funkcjonariusze P. D. i M. K. podeszli do jej samochodu K. Ś. (2) zorientowała się, że prowadziła pojazd bez włączonych świateł mijania i je włączyła. W trakcie przeprowadzonej przez tych funkcjonariuszy kontroli drogowej okazało się, że K. Ś. (2) prowadząc samochód nie miała prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o zeznania świadków P. D. (k.22-22v, 3-4) i M. K. (k.23) oraz częściowo wyjaśnienia obwinionej (k.21v-22, 23).

Z zeznań świadków P. D. i M. K. wynika, że obwiniona prowadząc samochód w dniu 15 października 2019r. na ul. (...) w W. nie miała włączonych żadnych świateł, w szczególności wymaganych świateł mijania i włączyła je dopiero wówczas, gdy została zatrzymana do kontroli drogowej. Nie miała także prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa, gdyż nie była przepasana pasem biodrowym.

Sąd dał wiarę zeznaniom tych świadków, bo były one jasne, spójne, korespondowały ze sobą i nie zawierały żadnych treści wskazujących na nieszczerość tych relacji.

Obwiniona w swych wyjaśnieniach przyznała, że prowadząc wówczas samochód nie miała prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa i miała założoną tylko jedną ich część – tak jak zeznali świadkowie (k.21v-22, 23). Przyznała także, że prowadząc samochód na ul. (...) nie miała włączonych świateł mijania. Tej części jej wyjaśnień Sąd dał wiarę, bo jest zgodna z wiarygodnymi zeznaniami wyżej wskazanych świadków. W pozostałej części jej wyjaśnienia w ocenie Sądu były nieszczere i zostały złożone na potrzeby przyjętej linii obrony. Obwiniona podała, że dolnej części pasów nie miała założonej, ale to z uwagi na występujący u niej wówczas ból brzucha, bo choruje na przepuklinę. Jednocześnie w swych wyjaśnieniach twierdziła, że tego dnia wcześniej w aptece zażyła lek przeciwbólowy, a później pojechała na zakupy do (...) i po ich zrobieniu zaczął działać lek przeciwbólowy, a zatem nie było już powodu, by wyjeżdżając z parkingu (...) nie mieć prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Ponadto zauważyć należy, iż obwiniona nie posiadała żadnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazanie ze względu na jej stan zdrowia do używania pasów bezpieczeństwa przy prowadzeniu samochodu.

Reasumując stwierdzić należy, iż w świetle zebranych dowodów wina i sprawstwo obwinionej odnośnie zarzucanego jej czynu nie budzą wątpliwości.

Zgodnie z treścią art. 88 kw podlega odpowiedzialności za wykroczenie ten, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia. Art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

Zgodnie z treścią art. 97 kw podlega odpowiedzialności za wykroczenie uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym (niż wskazane w kodeksie wykroczeń) przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym lub innym przepisom wydanym na jej podstawie. W myśl art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany korzystać z tych pasów podczas jazdy. Korzystanie z pasów bezpieczeństwa oznacza prawidłowe ich zapięcie. Prawidłowo zapięte pasy powinny płasko przylegać do ciała. Pas biodrowy ma opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha, a pas piersiowy powinien przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia.

Jak wykazało postępowanie dowodowe, K. Ś. (2) w dniu 15 października 2019r. około godziny 20:25 na ulicy (...) w W., na drodze publicznej(...) prowadziła samochód osobowy marki H. o nr rej. (...) bez wymaganych przepisami świateł mijania oraz będąc do tego zobowiązana nie korzystała z pasów bezpieczeństwa, bowiem założenie przez nią na ciało jedynie pasa piersiowego nie było korzystaniem z pasów bezpieczeństwa w sposób wymagany obowiązującymi przepisami. Czynem swym wypełniła ona znamiona wykroczenia z art. 88 kw i art. 97 kw. Zgodnie z treścią art. 9§1 kw jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę i w związku z tym Sąd wymierzył obwinionej karę na podstawie art. 88 kw.

Wymierzając karę Sąd miał na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynu, cele kary, jakie ma osiągnąć wobec ukaranej oraz jej cele w zakresie społecznego oddziaływania. Wymierzona kara grzywny w kwocie 200 złotych spełnia w ocenie Sądu te wymagania. Wymierzając tej wysokości grzywnę Sąd wziął także pod uwagę dochody, warunki osobiste oraz stosunki majątkowe obwinionej.

O kosztach rozstrzygnięto w oparciu o art. 119§1kpw, zgodnie z którym w razie skazania, obwinionego obciąża się opłatą i zryczałtowanymi wydatkami postępowania. Wynoszą one w niniejszej sprawie zgodnie z treścią §2 i §3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2017r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 2467) 120 złotych. Opłatę sądową w wysokości 30 złotych zasądzono w oparciu o art.3 ust.1 w zw. z art.21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz.223 z późn.zm.).