Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I AGa 460/18

POSTANOWIENIE

Dnia 11 grudnia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Hanna Nowicka de Poraj (spr.)

Sędziowie:

SSA Marek Boniecki

SSO del. Izabella Dyka

Protokolant:

Iwona Mrazek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2019 r. w Krakowie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko J. Z.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 14 czerwca 2018 r. sygn. akt IX GC 285/17

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżony wyrok jak też nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w K. w postępowaniu nakazowym w dniu 7 lutego 2017 roku, sygn. akt(...)i przekazać sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym.

SSA Marek Boniecki SSA Hanna Nowicka de Poraj SSO (del.) Izabella Dyka

Sygn. akt I AGa 460/18

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 r.

Strona powodowa (...) Bank spółka akcyjna w W. pozwem z dnia 9 stycznia 2017 r. skierowanym przeciwko pozwanemu J. Z. domagała orzeczenia nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, że pozwany ma zapłacić powódce kwotę 115.020,99 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie, których stopa procentowa w stosunku rocznym równa jest czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego w Narodowym Banku Polskim i wynosi 10%, nie więcej niż stopa maksymalnych odsetek za opóźnienie, liczonymi od kwoty 109.126,34 zł od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w dniu 12 lutego 2013 r. zawarła z pozwanym umowę kredytu celem finansowania działalności gospodarczej pozwanego pod nazwą: Kancelaria Adwokacka (...). Pozwany nie spłacał rat kredytu, wobec czego powódka wypowiedziała umowę pismem z dnia 15 września 2016 r. ze skutkiem na dzień 9 listopada 2016 r., przy jednoczesnym żądaniu spłaty całości należności.

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 07 lutego 2017 r. (k. 43) Sąd Okręgowy w K. nakazał pozwanemu, aby zapłacił na rzecz strony powodowej kwotę 115.020,99 zł wraz z odsetkami dochodzonymi w pozwie oraz kwotę 5.055 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie zarzuty.

Pozwany J. Z. w zarzutach od nakazu zapłaty z dnia 15 marca 2017 r. wniósł o uchylenie nakazy zapłaty w całości i oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu zarzutów zakwestionował powództwo, tak co do zasady, jak i co do wysokości. Wskazał, że pozew został oparty na dokumentach, które są nierzetelne, niewiarygodne i wzajemnie sprzeczne. Zaprzeczył, aby powódka złożyła względem niego skuteczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy i by nie spłacał rat kredytu. Powódce nie przysługuje wymagalna wierzytelność objęta żądaniem pozwu. Ponadto kredyt był ubezpieczony, co wyłącza nawet hipotetyczną odpowiedzialność pozwanego.

Strona powodowa w piśmie procesowym z dnia 24 kwietnia 2017 r. odniosła się do zarzutów pozwanego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt IX GC 285/17 Sąd Okręgowy w Krakowie: w pkt I. utrzymał w mocy w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego wK. z dnia 07 luteg9 2017 r., sygn. akt(...)w pkt II. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W rozważaniach prawnych Sąd wskazał, że strona powodowa w dostatecznym stopniu wykazała i uzasadniła swoje roszczenie z tytułu zawartej, a następnie skutecznie wypowiedzianej umowy kredytu. Zatem uwzględniając treść art. 69 ustawy Prawo bankowe Sąd utrzymał w mocy w całości wydany w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wyrzekając co do odsetek za opóźnienie stosownie do art. 481 § 1 i 2 k.c. Utrzymując nakaz zapłaty w zakresie kosztów Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 99 k.p.c. kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

Pozwany J. Z. wniósł apelację od powyższego wyroku zaskarżając go w całości. Zarzucił mu naruszenie:

1.  art. 6 k.c. w zw. z art. 471 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

2.  art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 244 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. w zw. z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

3.  art. 278 k.p.c. w z. art. 6 k.c.,

4.  art. 95 ust. 1a w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa, względnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Domagał się również zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Strona powodowa w odpowiedzi na apelację wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według nom przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zaskarżony wyrok musiał zostać uchylony, choć z zupełnie innych przyczyn niż wskazane w zarzutach apelującego.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1469) w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, w których powód wniósł o wydanie nakazu zapłaty wyłącznie na podstawie dokumentów określonych w art. 485 § 3 ustawy zmienianej w art. 1 nieprawomocny wyrok, mocą którego choćby w części utrzymano w mocy nakaz zapłaty, a od którego wniesiono apelację, jak również ten nakaz zapłaty w części, która podlegała rozpoznaniu, sąd odwoławczy z urzędu uchyla w całości postanowieniem, po czym przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym.

W niniejszej sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 07 lutego 2017 r., sygn. akt(...) został wydany wyłącznie w oparciu o dokumenty określone w art. 485 § 3 k.p.c., który to przepis został uchylony na mocy art. 1 pkt 176 lit. c powołanej wyżej ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. z dniem 7 listopada 2019 r. Postępowanie niniejsze nie zostało prawomocnie zakończone przed wejściem w życie w/w ustawy, gdzie Sąd Okręgowy wK. wyrokiem z dnia 14 czerwca 2018 r. utrzymał w mocy w całości nakaz zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt(...). Od wyroku pozwany wniósł apelację.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny w oparciu o 11 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt IX GC 285/17 oraz nakaz zapłaty wydany przez tamtejszy Sąd w postępowaniu nakazowym w dniu 07 lutego 2017 r., sygn. akt(...)i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym.

SSA Marek Boniecki SSA Hanna Nowicka de Poraj SSO (del.) Izabella Dyka