Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 74/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 czerwca 2020r.

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia Magdalena Śliwińska

Protokolant – staż. Magdalena Styczyńska

przy udziale asesora Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli Krzysztofa Jachyma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 czerwca 2020r.

sprawy:

Ł. K. , syna W. i M. z domu T.,

urodzonego (...) w Z.,

skazanego prawomocnymi i podlegającymi wykonaniu wyrokami:

I.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie II K 308/19, którym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach: II K 519/18, II K 66/19 i II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, wymierzono karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres wykonanej w części kary pozbawienia wolności w sprawie II K 122/19 od dnia 17 sierpnia 2019r. /godz. 08:15/, okres zatrzymania w sprawie II K 519/18 w dniu 09 czerwca 2018r. /od godz. 13:30 do godz. 17:35/ oraz okres zatrzymania w sprawie II K 122/19 od dnia 13 września 2018r. /godz. 18:45/ do dnia 14 września 2018r. /godz. 13:20/; skazany rozpocznie wykonywanie kary łącznej pozbawienia wolności w dniu 03 stycznia 2021r.; nadto w miejsce środków karnych orzeczonych wyrokami wydanymi w sprawach: II K 453/18, II K 519/18, II K 66/19 i II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli oraz V K 444/19 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wymierzono łączny środek karny w wysokości 15 (piętnastu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

II.  Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 05 lutego 2020r. w sprawie II K 421/19:

a)  za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 15 kwietnia 2019r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

b)  za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 17 kwietnia 2019r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

c)  za przestępstwo z art. 244 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 17 kwietnia 2019r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat,

przy czym Sąd połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności i środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i wymierzył karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; skazany rozpoczął wykonywanie kary pozbawienia wolności w dniu 09 marca 2020r. /godz. 08:15/, a zakończy jej odbywanie w dniu 03 stycznia 2021r.;

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 i 4 k.k. łączy kary łączne pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w punktach I i II i wymierza skazanemu Ł. K. karę łączną 3 (trzech) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 88 k.k. w zw. z art. 90 § 2 k.k. łączy środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone w wyrokach opisanych w punktach I i II i wymierza skazanemu łączny środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

3.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

a)  okres wykonywanej kary pozbawienia wolności od dnia 09 marca 2020r. /godz. 08:15/ i nadal w sprawie II K 421/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

b)  okres wykonanej w części kary pozbawienia wolności od dnia 17 sierpnia 2019r. /godz. 08:15/ do dnia 09 marca 2020r. /godz. 08:15/ w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

c)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania w dniu 09 czerwca 2018r. /od godz. 13:30 do godz. 17:35/ w sprawie II K 519/18 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

d)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania od dnia 13 września 2018r. /godz. 18:45/ do dnia 14 września 2018r. /godz. 13:20/ w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

4.  wyroki opisane w punktach I i II w zakresie kar pozbawienia wolności oraz w zakresie środków karnych w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. D. z Kancelarii Adwokackiej w Z. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem i 60/100) złotych, zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

6.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków w niniejszej sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 74/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli

14 listopada 2019r.

II K 308/19

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli

05 lutego 2020r.

II K 421/19

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1

skazania wyrokami Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli wyliczonymi w punkcie 1.1, wykonanie w części łącznej kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem z punktu 1.1.2.

odpisy wyroków

z obliczeniami kar, karta karna oraz informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 8-9v, 10-11, 22-23, 36-41

1.2.1.2

dotychczasowe zachowanie skazanego i jego postawa podczas odbywania kary pozbawienia wolności

opinia Dyrektora Zakładu Karnego w N.

k. 20-21v

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.

odpisy wyroków, obliczenia kar, karta karna, informacja o pobytach i orzeczeniach,

dokumenty te pochodziły od uprawnionych podmiotów, przyjęły właściwą formę, ich wiarygodność nie budziła żadnych wątpliwości.

1.2.2.

opinia o skazanym

jw.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, 14 listopada 2019r., II K 308/19

kara łączna 3 lata pozbawienia wolności, łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wymiarze 15 lat,

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, 05 lutego 2020r., II K 421/19

kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności, łączny środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Kary i środki karne są tego samego rodzaju - kary łączne pozbawienia wolności oraz łączne środki karne w postaci zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, nie zostały dotychczas wykonane, a nadto nie zachodzi przesłanka negatywna z art. 85 § 3 k.k.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Okoliczności obciążające:

- uprzednia wielokrotna karalność skazanego, w tym na długoterminowe kary pozbawienia wolności – po opuszczeniu zakładu karnego w dniu 17 grudnia 2015r. ponownie wszedł w konflikt z prawem i został ośmiokrotnie skazany prawomocnymi wyrokami sądów (w tym wyrokiem sądu holenderskiego), co oznacza, że jest on sprawcą wysoce zdemoralizowanym i nie poddającym się resocjalizacji;

- wskutek niezgłoszenia się do odbywania kary pozbawienia wolności, został wydany nakaz doprowadzenia skazanego do zakładu karnego, ostatecznie zrealizowany przez funkcjonariuszy KPP w Z. w dniu 17 sierpnia 2019r.;

- aroganckie i wulgarne zachowanie skazanego w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności w sytuacjach dla niego trudnych;

Okoliczności łagodzące:

- poprawne co do zasady zachowanie i funkcjonowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności;

- podjęcie w dniu 04 lutego 2020r. leczenia odwykowego w oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych ZK w N. i prezentowanie pozytywnego stosunku do leczenia;

- regulaminowe odnoszenie się do przełożonych;

- jeden raz regulaminowo nagrodzony; nie był karany dyscyplinarnie;

- nie przynależy do podkultury przestępczej;

- krytycznie ustosunkowany do popełnionych przestępstw.

Sąd uznał, iż powołane okoliczności przemawiają za połączeniem skazań na zasadzie asperacji zbliżonej do kumulacji i wymierzył Ł. K. karę łączną w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności oraz łączny środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kara ta w sposób należyty realizuje cele, o jakich mowa w art. 85a k.k. Orzeczenie jej w mniejszym wymiarze, w tym przy zastosowaniu zasady pełnej absorpcji, mając na uwadze wyżej opisane okoliczności, nie znajdowałoby uzasadnienia.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu:

a)  okres wykonywanej kary pozbawienia wolności od dnia 09 marca 2020r. /godz. 08:15/ i nadal w sprawie II K 421/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

b)  okres wykonanej w części kary pozbawienia wolności od dnia 17 sierpnia 2019r. /godz. 08:15/ do dnia 09 marca 2020r. /godz. 08:15/ w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

c)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania w dniu 09 czerwca 2018r. /od godz. 13:30 do godz. 17:35/ w sprawie II K 519/18 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

d)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania od dnia 13 września 2018r. /godz. 18:45/ do dnia 14 września 2018r. /godz. 13:20/ w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

3.

wyroki jednostkowe w zakresie kar pozbawienia wolności oraz w zakresie środków karnych w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych uznano za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie za podlegające odrębnemu wykonaniu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy adw. A. D. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu, na podstawie § 17 ust. 5 w zw. § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016.1714), które nie zostały pokryte przez skazanego.

5.

skazany przebywa w zakładzie karnym i jego możliwości zarobkowe są bardzo ograniczone; z tych względów Sąd zwolnił go od ponoszenia wydatków w sprawie i przejął je na rachunek Skarbu Państwa.

7.  PODPIS

Magdalena Śliwińska