Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III U 1010/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2020r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Danuta Poniatowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Beata Dzienis

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2020r. w Suwałkach

sprawy A. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o świadczenie przedemerytalne

w związku z odwołaniem A. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 13 listopada 2019 r. znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje A. G. prawo do świadczenia przedemerytalnego od
9 lipca 2019r.

Sygn. akt III U 1010/19

UZASADNIENIE

Decyzją z 13.11.2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w B., powołując się na przepisy ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2173) odmówił A. G. prawa do świadczenia przedemerytalnego.

W uzasadnieniu wskazał, iż wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków do przyznania świadczenia przewidzianych w art. 2 ust. 1 ustawy, ponieważ nie posiada statusu osoby bezrobotnej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

W odwołaniu od tej decyzji A. G. domagał się jej zmiany i przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego. Wskazał, iż spełnił wszystkie warunki do przyznania tego świadczenia, a jego gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych powierzchni do obliczenia podatku.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie i podtrzymał podstawy skarżonej decyzji.

Sąd ustalił, co następuje :

A. G. (ur. (...)) ostatnio, w okresie od 1.02.1994 r. do 31.12.2018 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym (...) S. S. w S., w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracodawcy – likwidacja stanowiska pracy zajmowanego przez wnioskodawcę (świadectwo pracy k. 9-11 akt rentowych).

Organ rentowy na podstawie przedłożonych dokumentów wyliczył wnioskodawcy bezsporny staż ubezpieczeniowy wynoszący 37 lat 9 miesięcy i 7 dni, w tym 2 miesiące okresów nieskładkowych. Postępowanie co do spornych okresów zatrudnienia jest w toku (sygn. akt tut. Sadu III U 122/20).

Z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w S. z 9.07.2019 r. wynika, że odwołujący od 7.01.2019 r. do 6.01.2020 r. był zarejestrowany jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku dla bezrobotnych (k.14-16 akt rentowych). W tym okresie odwołujący nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ani zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych (k. 16 akt rent.).

A. G. złożył wniosek o świadczenie przedemerytalne 9.07.2019 r. Do wniosku dołączył m.in. zaświadczenie Urzędu Gminy F. z 9.07.2019 r., z którego wynika, że na terenie tej gminy posiada on gospodarstwo rolne o powierzchni 5,2333 ha, w tym 2,0056 ha przeliczeniowych do dochodu. Przychodowość roczna za 2017 r. według GUS z 1 ha przeliczeniowego wynosi 3.399 zł. (k.18 akt rentowych).

Z zaświadczenia KRUS z 28.12.2018 r. wynika, że A. G. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników od 1.01.1984 r. do 31.12.1989 r. i od 1.04.1991 r. do 31.03.1994 r. (k. 19 akt rentowych). W decyzji Wójta Gminy F. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2019 (k. 20 akt rentowych), wskazano dwie wartości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego A. G.: powierzchnia przeliczeniowa ogółem - 2,0056 ha i powierzchnia przeliczeniowa do podatku – 1,7458 ha. W decyzjach na rok 2013 i 2015 dołączonych do odwołania (k. 6 i 7) powierzchnia gruntów ogółem oraz opodatkowanych jest taka sama, jak w decyzji z 2019 r. Natomiast inne są wartości hektarów przeliczeniowych: 1,8678 ha przeliczeniowe do dochodu i 1,6080 ha przeliczeniowe do podatku, nie występuje wartość hektarów przeliczeniowych ogółem, jak w decyzji z 2019 r.

Pismem z 19.07.2019 r. organ rentowy zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy w S. o wyjaśnienie wątpliwości związanych z posiadaniem przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 2 ha przeliczeniowych i jednocześnie jego statusem osoby bezrobotnej (k. 32 akt rent.). W związku z tym pismem, PUP wszczął postępowanie administracyjne i 25.10.2019 r. wydano decyzję o odmowie uznania A. G. za osobę bezrobotną (k. 37 akt rent.). Decyzja ta została zaskarżona. Wojewoda (...) decyzją z 13.12.2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty (...) z 25.10.2019 r. i odmówił uchylenia ostatecznej decyzji Starosty (...) z 8.01.2019 r. w sprawie uznania A. G. za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku (k. 41, 45-51 akt rentowych).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 2173 ze zm.) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

- nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

- w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

- złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 2 ust. 3 ustawy).

Wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione kumulatywnie, co oznacza, że niezachowanie jednego z nich niweczy prawo do świadczenia przedemerytalnego. Odwołujący na dzień rozwiązania stosunku pracy z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym (...) S. S. w S., gdzie zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy, miał ukończony 60 rok życia. Wykazał bezsporny staż ubezpieczeniowy w wymiarze 37 lat 9 miesięcy i 2 dni, czyli wyższym niż wynika to przytoczonej wyżej podstawy prawnej (35 lat). Ponadto nadal posiadał status bezrobotnego, a w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówił podjęcia zatrudnienia. Stosowne zaświadczenie z Urzędu Pracy uzyskał 9.07.2019 r. i w dniu tym wystąpił do organu rentowego z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że przyczyną odmowy przyznania A. G. prawa do świadczenia przedemerytalnego było to, że jest on właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowych.

W ocenie Sądu, wskazana podstawa decyzji odmownej jest nieuprawniona. Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych w art. 2 ust. 3, co zacytowano powyżej, nie wskazuje jako warunku przyznania świadczenia przedemerytalnego warunku, na który powołuje się organ rentowy. Wskazuje jedynie, że wnioskodawca powinien być zarejestrowany jako bezrobotny przez wymagany okres, nie może odmówić podjęcia zatrudnienia i złoży wniosek do organu rentowego w odpowiednim terminie. A. G. w dacie składania wniosku oraz dacie wydania skarżonej decyzji, spełniał te warunki. Ustalanie statusu osoby bezrobotnej nie leży w kompetencji organu rentowego. Ponieważ organ rentowy powziął wątpliwości, co do tego czy status bezrobotnego został wnioskodawcy prawidłowo przyznany, wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w S. o zbadanie tego. Wszczęto postępowanie administracyjne, które ostatecznie zakończyło się pozytywnie dla odwołującego A. G.. Zdaniem Sądu, organ rentowy nie może skutecznie podważać prawomocnych decyzji innych organów, zwłaszcza gdy, jak w niniejszej sprawie, decyzja ta została poddana kontroli we właściwym trybie. Zgodnie z zaświadczeniem PUP, wnioskodawca przez wskazany okres był osobą bezrobotną, pobierającą zasiłek i ZUS jest związany tym dokumentem (por. wyrok WSA w Białymstoku z 14.12.2017 r. w sprawie II SA/BK 722/17 publ. Legalis nr 1700262).

Powyższe rozważania są wystarczające do uzasadnienia rozstrzygnięcia, Sąd zwraca jednak jeszcze uwagę na okoliczność, że w decyzjach podatkowych Wójta Gminy F. wskazywane są różne wartości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego dla różnych celów. Brak jednoznacznego wskazania w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które wartości powinny być przyjmowane przy ustalaniu statusu osoby bezrobotnej. W przypadku wnioskodawcy przekroczenie 2 ha przeliczeniowych jest minimalne, bądź nie występuje (powierzchnia przeliczeniowa ogółem - 2,0056 ha i powierzchnia przeliczeniowa do podatku – 1,7458 ha). Zgodnie z ogólną zasadą postępowania administracyjnego, wątpliwości powinny być interpretowane na korzyść zainteresowanego. Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak instrumenty, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią realizację normy zawartej w art. 67 ust. 2 Konstytucji RP, nakazującej państwu aktywne wspieranie obywateli pozostających bez pracy nie z własnej woli i niemających innych środków utrzymania. Trudno uznać, że dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego pozwalał wnioskodawcy na utrzymanie na poziomie choćby minimalnym i z tego powodu pozbawić go prawa do świadczenia przedemerytalnego, przy spełnieniu pozostałych warunków do jego przyznania.

W związku z powyższym, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzeczono jak
w sentencji.