Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu, III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Borowczak

Protokolant: prot. sąd. M. G.

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdaleny Brzezińskiej -Woźny

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 roku

sprawy P. Ł., syna H. i A.

z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego

postanawia:

1. na podstawie art. 17 § 1 pkt 7) k.p.k. umorzyć postępowanie wobec skazanego P. Ł., z uwagi na toczące się obecnie postępowanie o wydanie wyroku łącznego;

2. kosztami procesu obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok łączny wobec skazanego P. Ł., w sprawie o sygn. akt III K 557/19. Postępowanie w sprawie toczyło się co do wydania kary łącznej co do kar orzeczonych następującymi wyrokami: Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt VII K 664/13, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt II K 363/16, Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt III K 123/15, kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt VII K 78/14 oraz kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt VII K 348/16. Obrońca skazanego zaskarżył apelacją wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie o sygn. akt III K 557/19, a w związku z powyższym wyrok ten jest nieprawomocny. W dniu 4 września 2020 roku akta sprawy zostały przekazane wraz z apelacją do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W ocenie Sądu Okręgowego zasadnym było umorzenie postepowania z uwagi na toczące się postępowanie o wydanie wyroku łącznego. Treść art. 17 § 1 pkt 7) k.p.k. przesądza o tym, że umarza się postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby w przypadku, gdy postępowanie wcześniej wszczęte toczy się. W przedmiotowej sprawie co do skazanego P. Ł. toczy się obecnie postępowanie o wydanie wyroku łącznego, w sprawie o sygn. akt III K 557/19, zakończone nieprawomocnym wyrokiem, a jak słusznie wskazuje się w doktrynie, tożsamość dwóch postępowań zachodzi wówczas, gdy przedmiot postępowania w pierwszej z tych spraw pokrywa się z przedmiotem postępowania w sprawie następnej.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

Sędzia Tomasz Borowczak