Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 1310/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Regina Stępień

Protokolant: stażysta Monika Bierowiec

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. w Legnicy

sprawy z wniosku A. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o rentę rodzinną

na skutek odwołania A. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 27 września 2019 r.

znak (...)

zmienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 27 września 2019 r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje wnioskodawczyni A. M. prawo do renty rodzinnej od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Regina Stępień

Sygn. akt V U 1310/19

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. rozpoznając wniosek z 24 września 2019r., decyzją z 27 września 2019r. znak (...) (...) odmówił A. M. prawa do renty rodzinnej od 1 października 2019r. W uzasadnieniu tej decyzji organ rentowy, powołując się na § 11 pkt 1 regulaminu studiów (...) w L. stwierdził, iż w związku z tym że rok akademicki skończył się z dniem 30 września 2019r. – prawo do renty rodzinnej przysługiwało wnioskodawczyni po ukończeniu 25 roku życia do końca ostatniego roku nauki. Wskazał, iż brak jest podstaw do przedłużenia okresu pobierania przez wnioskodawczynię renty rodzinnej, bowiem nie ukończyła ona studiów w regulaminowym terminie, a fakt przedłużenia jej przez władze uczelni, terminu złożenia pracy dyplomowej nie ma znaczenia dla oceny jej dalszego prawa do renty rodzinnej.

W odwołaniu od powyższych decyzji wnioskodawczyni A. M. wniosła o jej zmianę poprzez przyznanie jej prawa do renty rodzinnej za okres od 1 października do 31 grudnia 2019r. Wskazała, iż ukończenie przez nią studiów nastąpiło w grudniu 2019r. – bowiem decyzją władz uczelni, na jej prośbę, przedłużono jej termin obrony pracy magisterskiej.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując w całości treść zaskarżonej decyzji i argumenty w niej przedstawione.

Sąd ustalił:

A. M. urodziła się w dniu (...)

Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 8 lutego 1999r. znak (...) przyznano jej od (...) tj. od dnia śmierci ojca rentę rodzinną.

Wnioskodawczyni od 1 października 2017r. rozpoczęła dwuletnie studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. (...) w L. na kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, specjalność zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie. Wiek 25 lat osiągnęła z dniem (...) Była wówczas studentka ostatniego roku studiów, który miał zakończyć się z dniem 30 września 2019r.

W lipcu 2019r. podjęła prace w strefie ekonomicznej w L. w firmie (...), aby wspomóc rodzinę, która miła kłopoty finansowe. Pracowała do końca lipca 2019r. Potem miał zamiar zająć się przygotowaniem do obrony pracy dyplomowej. Jednak praca w strefie ekonomicznej była dla niej wyzwaniem psychicznym i fizycznym. Miała problemy psychiczne, które spowodowały niemożność napisania w podstawowym terminie pracy dyplomowej. Zwróciła się do władz uczelni o zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i jej obronę. Uzyskała zgodę na ukończenie studiów w terminie- grudzień 2019r.

A. M. w połowie listopada 2019r. złożyła pracę dyplomową, która obroniła w dniu 13 grudnia.

/ dowody: akta ubezpieczeniowe, wyjaśnienia wnioskodawczyni e-protokół z 10.08.2020r. (k.35): 00:02:15-00:9:44, zaświadczenie k.6, , regulamin studiów zarządzenie rektora o organizacji roku akademickiego 2018/2019 k.7-5/.

Sąd zważył:

Odwołanie jest uzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U.2018.1270 ze zm. j.t.) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Wymóg ukończenia nauki w szkole wiąże się z formalnym wymogiem utraty statusu ucznia lub studenta, który następuje poprzez ukończenie szkoły bądź skreślenia z listy uczniów lub studentów. Do tego czasu nie dochodzi do utraty tego statusu, bez względu na sposób pobierania nauki, jej pozytywnych rezultatów, powtarzania semestrów czy przerw w nauce z powodu urlopów zdrowotnych. Jedynym warunkiem prawa do renty rodzinnej jest kontynuowanie nauki i ograniczenia wiekowe.

W konsekwencji w orzecznictwie sądów przyjmuje się, że pojęcie "kontynuowania nauki" powiązane jest z zachowaniem przez ucznia/studenta uprawnionego do świadczenia rentowego praw uczniowskich/studenckich, czy to w okresie faktycznego pobierania, czy też niepobierania nauki w szkole. Nie przestaje być uczniem/studentem osoba, która przez jakiś czas nie uczestniczy w zajęciach szkolnych czy też nie wypełnia innych regulaminowych obowiązków, a nie została skreślona z listy uczniów/studentów. Kontynuowaniem nauki są również niektóre przerwy w jej pobieraniu ( por. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 września 2012 r., III AUa 351/12, LEX nr 1223384; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r., I UK 471/12, LEX nr 1308053 ). Oczywistym jest na tle cytowanych orzeczeń, iż nie chodzi tylko o formalne legitymowanie się statusem ucznia/studenta poprzez zapisanie się do szkoły/na studia, które służyć ma jedynie uzyskaniu prawa do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony nie wykonuje faktycznie obowiązków objętych programem nauczania, a więc nie uczęszcza do szkoły, nie uzyskuje zaliczeń, nie przystępuje do egzaminów. Ubezpieczony musi rzeczywiście posiadać zamiar kształcenia i swoimi działaniami go realizować.

Przez naukę w szkole rozumie się naukę w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych), szkołach wyższych (państwowych i niepaństwowych), szkołach prowadzonych przez K., a także pozaszkolnych formach kształcenia, dokształcania bądź doskonalenia zawodowego (np. w ramach różnego rodzaju kursów lub praktyk zawodowych). W grę wchodzą wszelkie formy kształcenia w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym i korespondencyjnym ( vide

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2014 r., I UK 414/13, LEX nr 1483946 ).

Na gruncie niniejszej sprawy sporną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia Sądu było ustalenie czy wnioskodawczyni zachowała prawo do renty rodzinnej po ukończeniu przez nią 25 roku życia, w sytuacji gdy rok akademicki standardowo skończył się z dniem 30 września 2019r. – a ona faktycznie po uzyskaniu zgody władz uczelni, pracę magisterską złożyła w listopadzie 2019r. a obroniła ją w dniu 13 grudnia 2019r. Organ rentowy uznał, iż wyplata renty rodzinnej mogła ulec przedłużenia po ukończeniu przez wnioskodawczynię 25 roku na ostatnim roku studiów, jedynie do 30 września 2019r.

Zgodnie z treścią art. 76 ust.1 w zw. z ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U.2018.1668)- warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu jest złożenie egzaminu dyplomowego, a datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Tak również stanowi § 48 ust. 1 Regulaminu studiów (...)w L. wskazujący, iż „ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (...)”. Wnioskodawczyni egzamin dyplomowy złożyła w dniu 13 grudnia 2019r. Na taki termin egzaminu uzyskała zgodę władz uczelni w trybie i na zasadach ujętych w § 42 tego regulaminu. Przepis ten w ust. 1 pkt 1 stanowił, iż student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do dnia 30 września – w przypadku zakończenia studiów w semestrze letnim. Przy czym z treści ust. 2 tego przepisu wynikało, iż dziekan, na wniosek kierującego pracą dyplomową lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie później niż o trzy miesiące od terminu 3o września czyli do 30 grudnia.

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej prawo do renty przysługuje dziecku, które ma „ukończyć” naukę w szkole. Wynika z niego, ze przesłanką warunkująca prawo do renty rodzinnej, jest kontynuowanie nauki. Kontynuacja

W tych okolicznościach należy uznać, iż nieukończenie przez wnioskodawczynię studiów w terminie do 30 września 2019r. był usprawiedliwiony, a wobec faktycznego kontynuowania nauki do chwili złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego tj. do 13 grudnia 2019r. – przysługuje jej prawo do renty rodzinnej do grudnia 2019r.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 477 14 § 2 kodeksu postępowania cywilnego zmienił decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 27 września 2019r. i przyznał wnioskodawczyni prawo do renty rodzinnej za okres od 1 października do 31 grudnia 2019r.

Regina Stępień